Transcription

Digitala verktyg för projektledning –det här behöver du tänka påVilket är det bästa digitala verktyget för projektledning? Det beror förstås på behoven,men hur reder jag bäst ut dessa? Vad finns på marknaden? Och vad är trenderna inomområdet? Denna artikel går igenom vad du behöver tänka på.De olika ramverken för projektledning, såsom ISO 21500, PMBOK Guide (PMI ), ICB (IPMA), PPS,Wenell, SCRUM, PRINCE2 m fl, beskriver många processer, metoder och verktyg. Listan är lång ochinkluderar verktyg som krav- och ändringshantering, Gantt-scheman, WBS, riskanalys, uppföljning,rapportering osv. Alla dessa kan användas ”för hand”, dvs med papper och penna – eller kanske enwhiteboard med ”gula lappar” – och enkla beräkningar. Det fungerar utmärkt – särskilt i tidiga faserinnan strukturer och arbetsmetoder har fått form. I små projekt där alla ofta är samlade på sammaplats kan det till och med fungera för hela resan från idé till leverans. Men i större projekt ochorganisationer bör man nog verkligen överväga att använda ett digitalt verktyg, särskilt omprojektgruppen är utspridd.Det handlar om kommunikation ochtransparens; om hur det som händer iett projekt påverkar andra projekt; omberoenden mellan projekt och andradelar av organisationen som hanterarekonomi, personal, gemensammaresurser. Utöver det finns standarderoch lagkrav (på t ex spårbarhet) sommåste tas hänsyn till. Därtill kommerofta krav på effektiviseringar för atthålla kostnader nere. Allt det här driverpå en accelererande digitalisering ochautomatisering inom projektvärlden.PMI, Project Management Professional (PMP), Project Management Professional,PMP, the Registered Education Provider logo, PMBOK, PgMP, PfMP, CAPM,PMI-SP,PMI-RMP, PMI-ACP, PMI-PBA, PM Network, PMI Today, Pulse of the Profession,the PMI logo, the PMP logo, PMI Talent Triangle are marksof the Project Management Institute, Inc.www.wenell.seRev. 1.1

Denna artikel är inte någon komplett marknadsöversikt, då en sådan inte kan hållas aktuell eller ensgöras relevant (beroende på hur man drar gränserna). Snarare är detta en guide till vad man börtänka på före ett införande.Vad ÄR ett projektledningsverktyg?Vad som lätt kan leda till förvirring är begrepp som verktyg, funktion, app, mjukvara och IT-system. Iden analoga världen betyder i allmänhet verktyg för projektledning en metod, t ex sättet att göra enriskanalys. Man arbetar med papper och penna, whiteboard etc. När man i den digitala världenpratar om ett verktyg däremot, så menar man snarare en mjukvara, exempelvis ett planeringsverktygvars olika funktioner (skapa tidplan, allokera resurser, beräkna kostnader ) stödjerplaneringsarbetet, men man syftar inte på metoden för att planera (även om metoden till stora delarkan styras av mjukvarans utformning).Microsoft Project 2016Digitala verktyg för projektledning har funnits längre. Microsoft Project och Oracle Primavera dökupp för över 30 år sedan och har utvecklats sedan dess. Med sina mer än 20 miljoner användare ärMicrosoft Project något av en standard i många branscher.Men den tekniska utvecklingen har stadigt accelererat. Nya former av projektledningsmetodik harockså utvecklats samtidigt som ny teknik och internet dramatiskt har sänkt tröskeln (och kostnaden)för att skapa och lansera en ny produkt på marknaden. (Och självklart har de sociala medierna ocksåpåverkat utvecklingen.) Idag finns en i det närmaste oöverskådlig mängd alternativ att välja på – alltfrån omfattande och dyra system till små nätta gratis-appar.Hur kan digitala verktyg stötta projekt?Effektivisering är den främsta drivkraften till att införa digitala verktyg för projektledning, enligt enundersökning från 2015 utförd av Forrester Research på beställning av Microsoft. Ökad synlighet ochbättre resurshantering är andra starka drivkrafter, liksom att skapa ett smidigare och mer skalbartsätt att jobba. Men för många organisationer finns det förstås helt andra drivkrafter.PMI, Project Management Professional (PMP), Project Management Professional,PMP, the Registered Education Provider logo, PMBOK, PgMP, PfMP, CAPM,PMI-SP,PMI-RMP, PMI-ACP, PMI-PBA, PM Network, PMI Today, Pulse of the Profession,the PMI logo, the PMP logo, PMI Talent Triangle are marksof the Project Management Institute, Inc.www.wenell.seRev. 1.1

Överraskande många projekt uppfyller inte sina mål, spräcker sina tids- och kostnadsramar ellerupplever andra svårigheter. Det har gjorts många undersökningar kring varför projekt inte utfallersom planerat, men utan att gå in på detaljer är det ofta snarlika problem som dyker upp:Bristfällig (oftaorealistisk) planeringIngen, eller alltförkort, förstudieOtydliga eller dåligthanterade mål ochkravBristande förankringhos intressenterDåligt ledarskap ellersvag kompetens iprojektgruppBristandekommunikationOklar eller ineffektivmetodikOtillräcklig finansieringeller bemanningÄven det bästa tänkbara digitala verktyget kan inte lösa alla problem eftersom dessa i grund ochbotten är ”human errors”. Det spelar ingen roll om ett projektledningsverktyg tillämpas med papperoch penna eller med hjälp av någon mjukvara, kraven att verkligen förstå verktyget och kopplingentill helheten är de samma. Vad digitalisering (automatisering) däremot verkligen kan bidra med är atteffektivisera. Särskilt kan repetitiva arbetsuppgifter eller att hantera stora mängder data snabbasupp. Men alla som har drabbats av ett illa genomtänkt eller dåligt genomfört införande av ett nytt ITsystem vet att en effektivisering inte är given. Det är viktigt att ställa sej frågor innan: Vad vill viuppnå och för vem? Var finns bromsklotsar och var finns flaskhalsar? Var kan en digitaliseringverkligen kan tillföra något? Och vilka är nackdelarna?Intressent- och behovsanalysVilka är egentligen ett projekts intressenter och hur får man reda på deras behov och förväntningar?Att på ett strukturerat sätt kartlägga vilka som är intresserade av projektet – och på vilket sätt domär intresserade – är viktigt. På Wenell använder vi ofta den här bilden:PMI, Project Management Professional (PMP), Project Management Professional,PMP, the Registered Education Provider logo, PMBOK, PgMP, PfMP, CAPM,PMI-SP,PMI-RMP, PMI-ACP, PMI-PBA, PM Network, PMI Today, Pulse of the Profession,the PMI logo, the PMP logo, PMI Talent Triangle are marksof the Project Management Institute, Inc.www.wenell.seRev. 1.1

Steve Jobs (medgrundare för Apple) sa ”Många gånger vet inte folk vad de vill ha förrän du visar detför dem” och det är mycket sant. Att försöka gissa sej till olika intressenters behov är en dålig taktik.Bjud in till möten eller workshops istället. Ställ frågor, diskutera behov och titta på olika digitalaverktyg tillsammans.Gula lappar och en whiteboard, eller kanske ett Excel-ark, är utmärkt för att testa ”prototyper” tillbåde verktyg och arbetssätt. Om det inte fungerar så bra är det snabbt och enkelt att ändra ochprova igen.I många fall räcker det faktiskt med något mycket enkelt. Samtidigt kan ett väl valt verktyg med flerfunktioner vara till stort stöd för projekt och organisation i övrigt. I större projekt eller i miljöer medmånga parallella projekt, särskilt då intressenterna inte finns på samma ställe eller ens i sammatidszon, är det i allmänhet nödvändigt med någon form av digitalt verktyg.Portfölj- och programstyrningEtt projekt är sällan en isolerad företeelse, det händer saker både före och efter. Kanske föregåshuvudprojektet av ett sälj- eller innovationsprojekt. Och går kanske senare över i ett installationseller utvärderingsprojekt.Projekten kan var olika karaktär, stora, små, långa, korta, ha olika prioritet osv. Behoven är mycketolika i ett byggprojekt jämfört med ett läkemedelsprojekt. Många verktyg är skapade för att vara såuniversella som möjligt, andra är mycket specialiserade. En del organisationer har så pass speciella(och tydliga!) krav att man väljer att utveckla helt egna verktyg.PMI, Project Management Professional (PMP), Project Management Professional,PMP, the Registered Education Provider logo, PMBOK, PgMP, PfMP, CAPM,PMI-SP,PMI-RMP, PMI-ACP, PMI-PBA, PM Network, PMI Today, Pulse of the Profession,the PMI logo, the PMP logo, PMI Talent Triangle are marksof the Project Management Institute, Inc.www.wenell.seRev. 1.1

Exempel på projektportfölj i Antura.I organisationer som driver ett antal projekt mer eller mindre parallellt handlar det om portföljoch/eller programstyrning. Ofta har dessa projekt ett antal beroenden sinsemellan. Det handlar intebara om personal och andra gemensamma resurser utan också beroenden till kapitalflöden,leverantörers och kunders projekt osv. Det hela blir lätt svårt att överblicka och att styra på ettoptimalt sätt. I dessa fall kan verktyg med funktioner för portfölj- och programstyrning snabbt betalasej i form av ökad tydlighet och bättre samordning – och därmed högre effektivitet. Med stöd förscenarioplanering (en metod för företag att förutse och hantera framtida förändringar) kan manoptimera ytterligare.Hönan och äggetDet kan tyckas självklart att man ska välja mjukvara för projektledning utifrån det sätt man vill jobba.Inte tvärtom, dvs välja något som tvingar in projekt och organisation i nya och oönskade arbetssätt.Men är detta verkligen en universell sanning? Kanske är det även så att ett bra digitalt verktygfaktiskt kan inspirera till nya och bättre sätt att arbeta?Helt klart har vi tankar kring hur vi som projektteam vill arbeta men det finns troligen ocksåönskningar och krav från organisationen i övrigt. Det är vanligt, särskilt i större organisationer, att detfinns tekniska krav och en IT-policy att förhålla sej till. Ska till exempel mjukvara installeras lokalt ellerpå en gemensam server? Allt detta måste betraktas ur ett helhetsperspektiv och det är något av”hönan och ägget” – det är inte uppenbart var det börjar och slutar. Det gäller att öppet söka sejPMI, Project Management Professional (PMP), Project Management Professional,PMP, the Registered Education Provider logo, PMBOK, PgMP, PfMP, CAPM,PMI-SP,PMI-RMP, PMI-ACP, PMI-PBA, PM Network, PMI Today, Pulse of the Profession,the PMI logo, the PMP logo, PMI Talent Triangle are marksof the Project Management Institute, Inc.www.wenell.seRev. 1.1

fram till svaret i flera rundor och fundera på arbetssätt, implementering och verktygets funktioneroch möjligheter.FunktionerDigitala verktyg för projektledning kan ha många olika funktioner. Här är några endehanteringKanban /BurndownPortfölj- ochprogramhanteringMail, chat, forumoch teringMind mappingNärverksdiagramEarned ValueKravhantering /backlogStöd för olikaspråkStöd förprojektmodellDask board tetsstyrningBeslutsstödMötesstödIntegration / APIGantt schemaMånga funktioner och stor flexibilitet innebär ett utvecklingsbart system som inte låser in arbetssätt.Myntets baksida är högre komplexitet som i sin tur innebär högre inlärningströskel. Man måste ocksåse till användarnas IT- mognad och motivation. Att en funktion finns på papperet betyder inte att denär implementerad på ett sätt som passar användarna. Funktioner som är svåra att förstå, eller sominte används, innebär kostnader. Inte minst i form av frustration hos användarna.Nästan alla leverantörer erbjuder någon form av kostnadsfri, eller i alla fall billig, möjlighet att provainnan köp. Att seriöst prova flera alternativ tar förstås tid men skapar också bättre underlag förkravställande och beslut. Just eftersom införandet av ett nytt verktyg kan påverka arbetssätt är detviktigt att tänka både långsiktigt och utanför projektet. När man väl har gjort ett vägval kan det blisvårt och dyrt att ändra.Visualisering – Gantt, Kanban eller en mixGantt-schema eller diagram är nog för många fortfarande sinnebilden för en projektplan. Det kanvisualisera bl a projektplan, beroenden mellan aktiviteter och deras respektive status. I många fallfungerar det mycket bra, men då aktiviteter mer har en processliknande karaktär kan Kanbanfungera bättre. Särskilt mjukvaruindustrin har tagit till sej Kanban, men det är inte ovanligt även iandra branscher. Det finns ett flertal verktyg för båda arbetssätten.PMI, Project Management Professional (PMP), Project Management Professional,PMP, the Registered Education Provider logo, PMBOK, PgMP, PfMP, CAPM,PMI-SP,PMI-RMP, PMI-ACP, PMI-PBA, PM Network, PMI Today, Pulse of the Profession,the PMI logo, the PMP logo, PMI Talent Triangle are marksof the Project Management Institute, Inc.www.wenell.seRev. 1.1

I många verktyg är antingen Gantt eller Kanban basen, men i vissa fall förenar man båda alternativeni samma. Aktiviteter i Gantt-schemat kan då få egna Kanban-tavlor. Projektgruppen kan bestämmavad som bäst passar aktuell aktivitet.Allt i samma verktyg eller integrerat systemEn relevant fråga är om man ska satsa på något allt-i-ett verktyg eller ett system med skilda, menkanske sammankopplade verktyg. I enklare sammanhang och vid lägre grad av IT-mognad kanskeman i första hand ska sikta på separata verktyg; ett för kravhantering, ett för planering, ett förekonomi, ett för dokumenthantering osv. Problemet är att gränser i organisationer sällan är skarpaoch att manuellt dela data mellan olika verktyg blir ineffektivt. Så länge det inte redan finns så mångaverktyg i organisationen kan ett allt-i-ett system för projektledning fungera. En molntjänst med kortstartsträcka och ”rätt” funktioner kan därför vara en mycket bra lösning för organisationer som intekan eller vill investera i mer komplexa integrerade system.I organisationer med höga krav på effektivitet och med resurser att göra kompetenskrävandeintegrationer är det annorlunda. Det är också relativt branschspecifikt. När projekt ärkärnverksamheten, t ex för konsultföretag, eller vid modern mjukvaruutveckling är det ofta heltnödvändigt med någon form av integrerat system. Verktyg som ska integreras (”prata medvarandra”) behöver något slags API (Application Programming Interface) vilket kortfattat är någotsom gör det möjligt att skicka data och kommandon mellan olika verktyg. System kan byggas upp påmånga olika sätt och detaljerna går utanför denna artikel. Det viktiga är att ett verktyg utan någonbra möjlighet att kommunicera med andra verktyg tenderar att bli isolerat – och det är någon som isin tur påverkar arbetssätt, organisation och effektivitet.Lokal installation eller molntjänst?För ett antal år sedan var de flesta mjukvaror något man installerade lokalt i en PC och betalade förmed en engångskostnad. Idag är den modellen snabbt på väg bort för att ersättas med client-serverlösningar och molntjänster (eller SaaS, Software as a Service) med prenumerationer. Bilden nedanillustrerar:PMI, Project Management Professional (PMP), Project Management Professional,PMP, the Registered Education Provider logo, PMBOK, PgMP, PfMP, CAPM,PMI-SP,PMI-RMP, PMI-ACP, PMI-PBA, PM Network, PMI Today, Pulse of the Profession,the PMI logo, the PMP logo, PMI Talent Triangle are marksof the Project Management Institute, Inc.www.wenell.seRev. 1.1

Att installera en mjukvara lokalt i en PC (Windows, Mac, Linux ) och spara alla data på hårddisken ärenkelt och rättframt för en användare men blir snabbt ineffektivt när fler användare behöver hatillgång till samma information. Att mejla eller att lägga data på en USB-sticka är sällan fungeradelösningar. Då är det bättre med en gemensam databas som via ett internt nätverk kan nås av allaanvändare. I större eller IT-mogna organisationer är detta en vanlig lösning.Att ha lokala mjukvaror i användarnas datorer har fler nackdelar. Det blir t ex lätt problem med attalla kanske inte kör samma version. Mjukvaran kanske inte heller finns för alla typer av datorer(Windows, Mac, Linux etc) och inte heller för mobila enheter (som ju kan vara ett krav om man harprojektmedlemmar ute i fält).Idag blir det allt vanligare att man istället använder molntjänster. Det kan göras på lite olika sätt mentypiskt använder man en vanlig browser (webbläsare) för att gå till en hemsida som finns på eninternetkopplad server med projektledningsverktyget och en databas. Alternativt använder man enapp som på samma sätt bara är ett användargränssnitt mot det egentliga verktyget och databasen.Därmed använder alla samma version av det grundläggande verktyget och en gemensam databas.Andra organisationer (kunder till samma verktygsleverantör) använder samma molntjänst men enegen databas. Samma system kan därmed användas av många (tusentals) användare och kunder.Tack vare centraliseringen är molntjänster därför i allmänhet betydligt billigare än lokalt installeradeverktyg. Kravet på IT-kompetens hos kunden minskar också då man i praktiken outsourcar drift ochunderhåll.Skillnaden i affärsmodeller ställer ibland till problem för företag som inte har rutiner och strukturer iövrigt som passar för prenumerationstjänster så det är något att reda på före beslut.SäkerhetIT-säkerhet måste tas på stort allvar – hoten är både reella och ett ökande problem. Hur serorganisationens IT-policy ut? Ett lokalt installerat verktyg och tillhörande databas kan skyddas av eninloggningsfunktion och kanske hårddiskkryptering. Finns datorn dessutom bakom bra brandväggarPMI, Project Management Professional (PMP), Project Management Professional,PMP, the Registered Education Provider logo, PMBOK, PgMP, PfMP, CAPM,PMI-SP,PMI-RMP, PMI-ACP, PMI-PBA, PM Network, PMI Today, Pulse of the Profession,the PMI logo, the PMP logo, PMI Talent Triangle are marksof the Project Management Institute, Inc.www.wenell.seRev. 1.1

så är det tillräckligt i de flesta fall. Men då man (t ex via en browser) loggar in på någon leverantörsserver så måste man vara medveten om att riskerna ökar.Dessutom är det viktigt att läsa det finstilta. Vem är det som äger data som läggs upp molntjänsten,kunden eller leverantören? Kan man hämta säkerhetskopior? Vad händer om leverantören avmolntjänsten går i konkurs?Det är relativt vanligt att organisationer inte tillåter att känslig information lagras iverktygsleverantörers molntjänster. Många leverantörer erbjuder därför möjligheten (mot enkostnad) installation av verktyget i kundens eget system. En sådan lösning ger dock inte kunden baraägande och kontroll över databasen, det ingår också ansvar för drift och uppdateringar.InförandeMan kan diskutera vilken taktik som är bäst; implementera i mindre etapper, starta med en pilot etceller ta ett stort kliv med ett bredare införande. Nackdelen med mindre etapper är att bara delar avorganisationen tar till sej något nytt vilket kan skapa kommunikationsproblem. Å andra sidan ärnackdelen med ett större kliv att det blir svårare att korrigera ett mindre lyckat vägval.Det finns inga enkla sanningar men att alla intressenter verkligen förstå syftet med ett införande äravgörande. Alla CHAOS rapporter från Standish Group sedan 1994 har haft ”involvera användare” påförsta eller andra plats som framgångsfaktor för att IT-projekt ska lyckas – det säger mycket om hurviktigt det är.Införandet kan också vara en teknisk utmaning, men det gäller att se utanför denna. Saker someffektivitet, genomslagskraft, inställning, engagemang och nöjda användare är väl så viktiga men kanvara svåra att bedöma. Det är värt att fundera på hur det ska mätas och följas upp före, under ochefter ett införande.Andra verktygVad som är att betrakta som projektledningsverktyg eller inte är en diskussionsfråga, men är fråganverkligen meningsfull? Även verktyg som inte direkt är skapade för att stötta projekt kan vara mycketanvändbara. Här är några exempel (det finns många fler!) på verktyg som kan vara intressanta förprojektledning: Ärendehanteringo Jira (https://www.atlassian.com/software/jira)o Bugzilla (https://www.bugzilla.org)o MantisBT (https://www.mantisbt.org)Samverkan och chato Yammer (https://www.yammer.com)o Slack (https://slack.com)o Samepage (https://www.samepage.io)Resursplaneringo Silverbucket (http://www.silverbucket.com/en)o TimeLog (http://www.timelog.com/en)o Ganttic (https://www.ganttic.com)Generella databasero Wunderlist (https://www.wunderlist.com)o Airtable (https://airtable.com)o OneNote (https://www.onenote.com)PMI, Project Management Professional (PMP), Project Management Professional,PMP, the Registered Education Provider logo, PMBOK, PgMP, PfMP, CAPM,PMI-SP,PMI-RMP, PMI-ACP, PMI-PBA, PM Network, PMI Today, Pulse of the Profession,the PMI logo, the PMP logo, PMI Talent Triangle are marksof the Project Management Institute, Inc.www.wenell.seRev. 1.1

Mötesstödo Mobilimeet (http://mobilimeet.com)o Meeteor (http://www.meeteor.com)o Web Whiteboard (https://webwhiteboard.com)Mind mappingo XMind (http://www.xmind.net)o FreeMind (http://freemind.sourceforge.net)o ConceptDraw ware)Cloud storageo Box (https://www.box.com)o OneDrive (https://onedrive.live.com)o Dropbox (https://www.dropbox.com)KostnadInte så överraskande har verktyg med många funktioner en högre prislapp. Leverantörernas pris- ochaffärsmodeller är snudd på lika diversifierade som produkterna. Heltäckande verktyg för storaorganisationer kan kosta 400-2500 USD. Till det kan supportavtal eller konsulttjänster för uppstartkomma.Affärsmodellen för montjänster är normalt någon slags prenumeration där kostnaden kopplas tillantalet användare, funktionalitet, hur snabb support man kan räkna med, storlek på databas medmera. Priset brukar ligga i spannet 5-50 USD/användare/månad för de billigaste alternativen.Det finns också ett antal gratisverktyg (”open source”) som har utvecklats av frivilliga grupper.Exempel är Redmine, Dotproject, Planner, ProjectLibre och GanttProject. Flera är mycket populäraoch har bra stöd för användare. En del gratisverktyg kan dock kräva specifik kunskap kring installationoch drift.För många molnbaserade verktyg erbjuds gratisversioner men det är i allmänhet snarare att betraktasom reklam än bra alternativ för professionella organisationer.I alla lägen är kostnaden för själva verktyget liten i förhållande till utbildning och påverkan påorganisationen. Att ändra arbetssätt kan ta överraskande lång tid även i organisationer som ihuvudsak är positiva till en digitaliseringsagenda. På samma sätt kan en ganska liteneffektivitetsökning motivera en större investering.Sociala medier och BYODSociala medier har påverkat mycket i vårt samhälle och det gäller även projektledning. Idag är detinget speciellt att statusrapportering i ett projekt sker via sociala medier istället för telefon. Många,men inte alla, digitala projektledningsverktyg har något slags API som gör det möjligt att integreraolika sociala medier.Begreppet BYOD (Bring Your Own Device) betyder i korthet att medarbetare använder sin egentelefon, tablet eller laptop i jobbet. Det finns mycket att säga om fenomenet men här nöjer vi ossmed att konstatera att BOYD har lett till mängder med nya appar för projektledning.Framtida utvecklingInternetstiftelsen i Sverige (IIS) publicerar varje år data för genomsnittlig internethastighet. Siffrornapekar stadigt uppåt. Samtidigt presterar datorer och mobila enheter allt mer i förhållande tillkostnaden. Kombinationen är kraftfull och gör digitaliseringen till en stark global trend.PMI, Project Management Professional (PMP), Project Management Professional,PMP, the Registered Education Provider logo, PMBOK, PgMP, PfMP, CAPM,PMI-SP,PMI-RMP, PMI-ACP, PMI-PBA, PM Network, PMI Today, Pulse of the Profession,the PMI logo, the PMP logo, PMI Talent Triangle are marksof the Project Management Institute, Inc.www.wenell.seRev. 1.1

Nya verktyg som lanseras är nästan uteslutande olika molntjänster, lokalt installerade verktyg tycksinte vara framtiden. Även den stadigt ökande användningen av sociala medier påverkar starkt vilkettydligt avspeglar sej i utvecklingen av digitala verktyg för projektledning.En annan spännande och kraftfull trend är utvecklingen inom det som ofta kallas för artificiellintelligens (AI). (Egentligen är ett bättre ord maskininlärning, machine learning, dvs avanceradmönsterigenkänning, statistik och prediktering.) Det handlar om algoritmer som på bas av storamängder data kan göra analyser och ta beslut på ett sätt som inte tidigare har varit möjligt. Vi ser AIimplementeras i form av bild- och taligenkänning, automatisk börshandel, och självkörande bilar,men AI kommer nu också till projektledning som olika former av beslutsstöd.Det är svårt att sia om framtiden, men en sak är säker: projektledaryrket både påverkas och utvecklasav digitaliseringen.Anders Cöster är civilingenjör och jobbar som senior konsult på WenellManagement med projektledarutbildningar, coachning, ledningsstöd ochprocessutveckling. Den mångåriga yrkeserfarenheten stäcker sej frånstartup företag till stora internationella organisationer. Anders spanaralltid efter nya trender och brinner för teknisk utveckling, innovation ochentreprenörskap men när också ett stort intresse för människor ochledarskap.Mob: 46 70 333 60 28 Email: [email protected]: https://www.linkedin.com/in/anderscosterPMI, Project Management Professional (PMP), Project Management Professional,PMP, the Registered Education Provider logo, PMBOK, PgMP, PfMP, CAPM,PMI-SP,PMI-RMP, PMI-ACP, PMI-PBA, PM Network, PMI Today, Pulse of the Profession,the PMI logo, the PMP logo, PMI Talent Triangle are marksof the Project Management Institute, Inc.www.wenell.seRev. 1.1

Exempel på digitala verktyg för projektledningVerktygAntura ProjectsAsanaBasecampBinfireBreezeCANEA ProjectDapulseDotprojectEylean BoardFavroFeedcampGanttProjectHansoftJIRAKanban ToolKanbanflowKanbanizeLeanKit KanbanLiquidPlannerMavenlinkMicrosoft PlannerMicrosoft ProjectMindViewOmniPLanOpenProjectOracle PrimaveraPlannerPodioProject antt.com/PMI, Project Management Professional (PMP), Project Management Professional,PMP, the Registered Education Provider logo, PMBOK, PgMP, PfMP, CAPM,PMI-SP,PMI-RMP, PMI-ACP, PMI-PBA, PM Network, PMI Today, Pulse of the Profession,the PMI logo, the PMP logo, PMI Talent Triangle are marksof the Project Management Institute, Inc.www.wenell.seRev. 1.1

TeamworkTom's com/PMI, Project Management Professional (PMP), Project Management Professional,PMP, the Registered Education Provider logo, PMBOK, PgMP, PfMP, CAPM,PMI-SP,PMI-RMP, PMI-ACP, PMI-PBA, PM Network, PMI Today, Pulse of the Profession,the PMI logo, the PMP logo, PMI Talent Triangle are marksof the Project Management Institute, Inc.www.wenell.seRev. 1.1

Microsoft Project 2016 . Digitala verktyg för projektledning har funnits längre. Microsoft Project och Oracle Primavera dök upp för över 30 år sedan och har utvecklats sedan dess. Med sina mer än 20 miljoner användare är Microsoft Project något av en standard i många branscher. Men den tekniska utvecklingen har stadigt accelererat.