Transcription

PROFESSIONELLA VRIDMOMENTTESTARENPRO-TEST 40, 400, & 1500ERMANUAL (beställningsnummer 34237) Issue 5(SVENSKA/SWEDISH)ATT ANVÄNDAS MEO PRO-TEST VERSION 37701.101, 37701.102 & 37701.201 MJUKVARAMODEL NUMBERS COVERED BY THIS MANUAL43180431814318943184PRO-TEST 40 TRANSDUCERPRO-TEST 400 TRANSDUCERPRO-TEST 1500ER TRANSDUCERPRO-TEST DISPLAY MODULENORBAR TORQUE TOOLS LTD, Beaumont Road, Banbury, Oxfordshire, OX16 7XJ, UNITED KINGDOMTel : 44 (0) 1295 270333, Fax : 44 (0) 1295 753643

llningsmeny och alternativRS-232-C Seriellt gränssnittKontrollenhet för utskriftSpecifikationerFelsökningSida112457810

PRO-TEST MANUALSIDA 1 AV 10UTGÅVA 5AUGUST 1999INLEDNINGDen professionella vridmomenttestaren (Pro-Test) som har konstruerats för att vara lätt att använda, är ettinstrument som noggrant och kostnads-effektivt provar och kalibrerar alla typer av momentnycklar ochmomentmejslar.Pro-Test-mätare är monterade i gjutna aluminiumhöljen som innehåller all elektronik som behövs för att geen signal till displaymodulen och till RS232-C porten. Ytterhöljet kan monteras för antingen vågrätt, medurseller moturs momentprovning.För att snabbt och enkelt kunna välja det driftsläge som är bäst lämpat för den typ av verktyg som skallprovas visas frontpanelens knappfunktion påskärmen, dvs sökning, toppvärdesminne med manuellåterställning, toppvärdesminne med automatisk återställning, första toppvärdesminne med manuellåterställning eller första toppvärdesminne med automatisk återställning. Dessa knappar används ocksåföratt ställa om i Inställningsmenyn om Pro-Tests mätparametrar behöver ändras, såsom språk, måttenhetervara på/av, RS232-Cs kommunikationsparametrar, hålltid för automatisk återställning och känslighet förförsta toppvärdesminnet. Nollställningsknappen är endast aktiv i sökningsläget.Pro-Test-mätare är som standard enbart kalibrerade i riktning medurs. Användning i riktning moturs är intemöjlig om inte mätaren har blivit kalibrerad ocksåför detta. Rotationsriktning visas påskärmen och finnsocksåi utsignalen från RS232-C porten.Möjliga tillval:Väggmonteringsplatta, 1” adapter med 36 mm invändig sexkant, signal fì lter, dataskrivare,12 Volt DC adapter för användning i bilar 3180431834318143189PRO-TEST 40PRO-TEST 400PRO-TEST 1000PRO-TEST 40PRO-TEST 1500PRO-TEST 400PRO-TEST 4"1"TO 10mmTO 22mmTO 22mmTO 36mmTO 36mmSOCKETSOCKETSOCKETSOCKETSOCKET62198702 HOLES ø102 HOLES M10(OPTIONAL)(TILLVAL)

PRO-TEST MANUALSIDA 2 AV 10UTGÅVA 5AUGUST 1999HANDHAVANDE1. Montera Pro-Test-mätaren stadigt i den önskade riktningen påen arbetsbänk eller påden extramontagehållaren (beställnings nr. 62198) med de tvåmedföljande skruvarna. Drag åt för hand med 6 mminsexnyckeln som följde med vid leveransen av mätaren.VIKTIGT!The un-bolted end of the unit, must always be in contact with a supporting surface.MONTERINGSPOSITION FÖR MEDSOLSMÄTNING:(Skruvar måste dras för hand med insexnyckel, finns kalmätning(väggmonterad)MONTERINGSPOSITION FÖR MED- OCH MOTSOLSMÄTNING(Skruvar måste dras för hand med insexnyckel, finns kalmätning(väggmonterad)MOUNTING POSITION TO ENABLE CLOCKWISE AND ANTI-CLOCKWISE TESTINGVIKTIGT!Skruvar måste dras med 50 N.m och bytas ut om dom tas ätning(väggmonterad)Montera Pro-Test displayens tvåbottenhål påde uppstickande skruvhuvudena påmätarhöljet. Anslutförbindelsekabeln mellan displayenheten och mätaren.

PRO-TEST MANUAL3.SIDA 3 AV 10UTGÅVA 5AUGUST 1999Sätt i strömkontakten påbaksidan av mätaren. Sätt därefter i kontakten i strömuttaget. Omströmkontakten inte är monterad, anslut enligt nedan:BRUN-FASVARNING !!BLÅ-NEUTRALGRÖN/GUL-JORDDet är viktigt att instrumentet är jordat. I fall där en icke jordad elkabel används ärdet lämpligt att jorda givarhuset via en skruv vid nedre högra hörnet påbakpanelenmed en lämplig jordanslutning.4.Om kraftförsörjningen har en AV/PÅ knapp, sätt denna i ’PÅ’ läge.5.Vänta i 2 sekunder för uppstart och låt instrumentet värmas upp och stabiliseras i fem minuter. Tryckdärefter på’NOLL’.6.Välj önskat mätområde. Varje tryckning påknappen ’VÄLJ ENHETER’ stegar till nästa tillgängligamätområde.7.Välj önskad mätmetod. Varje tryckning påknappen ’LÄGE’ stegar till nästa läge.BÖJANDE NYCKLAR, NYCKLAR AV VISARTYP & ROTERANDE NYCKLAR:-INSTRUMENTLÄGE:Toppvärdesminne med manuell återställningToppvärdesminne med automatisk återställningFÖRINSTÄLLDA (KLICK)NYCKLAR & ROTERANDE NYCKLAR:-INSTRUMENTLÄGE:Första toppvärdesminne med manuell återställningFörsta toppvärdesminne med automatisk återställning8.Anslut den medföljande adaptern till den hexagonala drivaxeln påmätaren. Placera därefter verktygetsom skall provas i det fyrkantiga hålet påadaptern.9.Testa verktyget.10. a)b)Om Pro-test används i ’MANUELL NOLLSTÄLLNING’.Tryck ’ÅTERSTÄLL’ för att nollställa displayen efter att belastning av momentgivare tagits bort.Om Pro-test används i ’AUTOMATISK NOLLSTÄLLNING’ återställer sign displayen automatisknår belastning tas bort.OBSERVERA:Om utrustningen inte används efter tillverkarens föreskrifter kan utrustningensskyddssystem skadas.

PRO-TEST MANUALSIDA 4 AV 10UTGÅVA 5AUGUST 1999INSTÄLLNINGSMENY OCH ALTERNATIVVALJENHETARBETSSATT SPARNINGSCRIVUTZEROFör att komma in i INSTÄLLNINGSMENY, tryck påVÄLJ ENHETER och UTSKRIFT knapparna samtidigt.Släpp därefter knapparna och texten MJUKVARUVERSION NUMMER kommer att synas påskärmenunder 2 RAK LBAKAZEROTryck upprepade gånger pä ”êê” knappen till önskat språk blinkar ock tryck på‘GA TILLBAKA’.üüüûN.mdN.mcN.mlbf.ftMATENHETS MENYû lbf.inû ozf.inü kgf.mû kgf.cmêGATILLBAKAü/ûZEROFör att göra det möjilgt att använda en viss mätstorhet tryck upprepade gånger på”êê” knappen tills denönskade mätstorheten blinkar, ‘ü/û‘ (ü aktiverad och û deaktiverad). När alla val är gjorda tryck ‘GATILLBAKA’.

PRO-TEST MANUALSIDA 5 AV 10UTGÅVA 5AUGUST 1999RS 232 C PARAMETER MENYPARITY OFFDATA BITS 8STOP BITS 2LEADING CHARACTER BLANKSCRIV UT ENHETER JAêGATILLBAKAEVEN/ODD/OFFZEROVälj önskad parameter genom att trycka upprepade gånger på”êê” knappen tills texten blinkar. För attändra inställning tryck pånedre knappen påhögra sidan av instrumentet. Denna knapp ändrar funktion isamband med val av funktion. När alla val är gjorda tryck ‘GA TILLBAKA’.FUNKTIONS PARAMETER MENYGATILLBAKAAUTOMATISK NOLLSTALLINGING EFTER 3 SEK1: STA TOPPVARDE KANSLIGHET HOGê1/2/3/4ZEROVälj önskad parameter genom att trycka upprepade gånger på”êê” knappen tills texten blinkar. För attändra inställning tryck pånedre knappen påhögra sidan av instrumentet. Denna knapp ändrar funktion isamband med val av funktion. När alla val är gjorda tryck ‘GA TILLBAKA’.ARBETSSATT MENYêGATILLBAKAü ARBETSSATT 2: NDRA TOPPVARDET& MANUELL NOLLSTALLNINGü ARBETSSATT 2: NDRA TOPPVARDET& AUTOMATISK NOLLSTALLNINGü/ûZEROFör att aktivera/deaktivera de olika arbetssätt tryck upprepade gånger på”êê” knappen tills önskat val blinkartryck då‘ü/û‘. Det finns fyra arbetssätt, dessa visas tvååt gången i displayen. När önskade val är gjorda tryck‘GA TILLBAKA’. Vid detta lämnar du ‘SETUP’ funktionen.

PRO-TEST MANUALSIDA 6 AV 10UTGÅVA 5AUGUST 1999RS-232-C SERIELLT GRÄNSSNITTData påbåde uppmätt värde och måttenheter (som de visas påskärmen) finns i känt dataformat förkommunikation med datorer, skrivare, m.m.Data överförs automatiskt genom RS-232-C porten, när tidreläet för automatisk återställning aktiveras, närknappen ÅTERSTÄLL MINNE trycks eller, när man är i sökningsläge, genom att trycka påknappenUTSKRIFT. Dataöverföring kan begäras utifrån när stiftet för ”sändningsbegäran” är inställd påläge HÖG.SPECIFIKATIONER FÖR RS-232-C PORTEN :-Dataöverföringshastighet inställd på1200 baud.Kommandoval - Paritet udda, jämn eller ingen- databitar 7 eller 8- stoppbitar 1 eller 2Alla val kan ställas in påen meny (se sidan 4). De är från fabriken inställda på8 databitar, 2 stoppbitar ochingen paritet.Spänningsnivåer för utdata 9 volt till -9 volt.RS-232-C PORTENS STIFTANSLUTNINGAR :-Stift Nr.12345678FUNKTIONInitierar LED för utskriftskontrollMottagen data (från PC)Sänddata (från Pro-Test)Inställningskontakt för utskriftskontrollJordsignal 0V.Kontakt för initiering av utskriftSändningsbegäran (till PRO-TEST) LåG (0v) Móg (5v) omkopplare. 5 VOLT (FRÅN PRO-TEST) VARNING: Ej avsedd för att ge drivspänning tillexterna apparater.Insignal för kalibreringsläge (Aktiv Låg)9EXEMPEL PÅ UTSIGNALER FRÅN RS-232-C PORTEN :-Kod: DP Decimalkomma.CR Vagnretur.SP Mellanslag1. Användning av Pro-Test 400 inställd för en normal datasträng. Avläsning 368,4 Nm (medurs).368DP4SPNDPmCR2. Användning av Pro-Test 400 inställd för en normal datasträng. Avläsning 45,2 Nm (moturs).-45DP2SPNDPmCR3. Användning av Pro-Test 1500ER inställd för en normal datasträng. Avläsning 1108 lbf.ft (medurs).1108SPlbfDPftCR

PRO-TEST MANUALSIDA 7 AV 10UTGÅVA 5AUGUST 1999MITUTOYO DATAPROCESSORER :-Instrumentet kan figureras att kommunicera med dataprocessorer i serierna Mitutoyo DP3DX, DP7,QM1000 och QM5000.För dataprocessorerna DP3DX, DP7, QM1000 och QM5000 måste måttenheterna spärras.För dataprocessorerna DP3DX och DP7 måste dessutom ett ” ” tecken läggas till i början av datasträngen.Se avsnittet för INSTÄLLNINGSMENY.KOPPLING AV PRO-TEST TILL DATAPROCESSORER:PRO-TEST RS-232-CMITUTOYO RS-232-CUTGÅNGINGÅNGKontaktens höljeKabelskärmSTIFT 3STIFT 3STIFT 5STIFT 7För DP3DX & DP7, koppla stift 1 till 5 och 4 till 8 påMitutoyos RS-232-C ingång.För QM1000 & QM5000, koppla stift 4 till 5 och 6 till 8 påMitutoyos RS-232-C ingång.För ytterligare information, se handboken för din Mitutoyo dataprocessor.MITUTOYO är ett registrerat varumärke för Mitutoyo (UK) Ltd.KONTROLLENHET FÖR UTSKRIFTBESTÄLLNINGSNUMMER 60167INTRODUKTION:-Kontrollenheten för utskrift är en fjärrstyrd handkontroll för styrning av Pro-Tests RS-232-C utsignal. Dettatillbehör kan installeras i efterhand påalla Pro-Test mätare med modellnummer 43180-43183.Detta tillbehör kan avstyra oönskade RS-232-C signaler till skrivare, kalibrerings- ochdatainsamlingssystem.ANVÄNDNING:-Inställning av väljaren UTSKRIFT NORMAL/UTSKRIFT NÄR LADDAD:VÄLJARINDIKATORN HÄNDELSEPOSITIONVISARUTSKRIFTOLADDADRS-232-C utsignalen fungerar normalt.NORMALVarje gång en utsignal begärs blir den sänd.UTSKRIFTOLADDADRS-232-C utsignal är undertryckt och kommer inte att fungera.NÄR LADDADUTSKRIFTLADDADNär knappen LADDA trycks in kommer indikatorn för ladda attNÄR LADDAD(Knappen pålysa. Det visar att vid nästa begäran om sänddata kommer data attkontroll-enheten sändas.har blivitaktiverad)Vid nästa sändningstillfälle av data kommer indikatorn för ladda attsläckas och RS-232-C utsignal är åter undertryckt.För att erhålla ytterligare sändning av data, tryck påknappenLADDA eller ställ väljaren i läge UTSKRIFT NORMAL.

PRO-TEST MANUALSIDA 8 AV 10UTGÅVA 5AUGUST 1999SPECIFIKATIONERSPECIFIKATIONER FÖR PRO-TEST MÄTAREN:-PRO-TEST 40PRO-TEST 400PRO-TEST 1500ERMÄTOMRÅDE0 till 40 Nm0 till 400 Nm0 till 1500 NmKALIBRERINGSOMRÅDE5% till 100% av full skala,2 till 40 Nm5% till 100% av full skala,20 till 400 Nm2% till 100% av full skala,30 till 1500 NmMÄTARENSÖVERLASTKAPACITET150% av PRO-TESTKALIBRERINGSOMRÅDE(60 Nm)150% av PRO-TESTKALIBRERINGSOMRÅDE(600 Nm)150% av PRO-TESTKALIBRERINGSOMRÅDE(2250 Nm)DIMENSIONERHöjd x Bredd xDjup (mm)106 x 106 x 185106 x 106 x 185106 x 106 x 185ADAPTERS3/8” fyrkant till 10 mmsexkant-hylsa1/2” fyrkant till 22 mmsexkant-hylsa3/4” fyrkant till 22 mmsexkant-hylsa3/4” fyrkant till 36 mmsexkant-hylsaVIKT3,9 kg4,0 kg4,9 kgSPECIFIKATION FÖR DISPLAYENHETEN TILL PRO-TEST MÄTAREN:-SKÄRMDISPLAY240 x 64 punkters pixelmatrisskärm som visarriktningen av det pålagda momentet. Fyrsiffrigdirekt avläsning i tekniska enheter. Slutlast-indikatoroch identifiering av knappar påfrontpanelen föralladriftsalternativ och inställningsmenyer.SKÄRMENS UPPDATERINGSHASTIGHET2 per sekund (2Hz).UPPLÖSNING1 Siffra på9999.VIKT2,4 kgDIMENSIONER128 mm hög x 185 mm bred x 102 mm djup.

PRO-TEST MANUALSIDA 9 AV 10UTGÅVA 5AUGUST 1999SYSTEMSPECIFIKATIONER:-NOGGRANNHET /- 1% påvärde utanför LA TYPER AV MINNESREGISTRERING Dämpad från0 till cirka 0,5% av mätarens kalibreringsområde.MÅTTENHETERPRO-TEST 40N.m, dN.m, cN.m, lbf.ft, lbf.in, ozf.in,kgf.m, kgf.cm. (Valbara i meny).PRO-TEST 400N.m, dN.m, lbf.ft, lbf.in,kgf.m, kgf.cm. (Valbara i meny).PRO-TEST 1500ERN.m, lbf.ft, lbf.in, kgf.m. (Valbara i meny).UTLÖSNING AV AUTOMATISKMINNESÅTERSTÄLLNING2,5% (Hög), 5% (Medium) eller 10% (Låg) av avlästvärde (Valbara i meny).HÅLLTID FÖR AUTOMATISKMINNESÅTERSTÄLLNING1, 2, 3, eller 4 sekunder (Valbara i meny).TEMPERATUROMRÅDE FÖRANVÄNDNING5 C till 40 C.FORVARINGSTEMPERATUR-20 C till 70 C.HÖGSTA TILLÅTNA LUFTFUKTIGHET85% relativ fuktighet vid 30 C.SPÄNNINGSBEHOV90 till 264 V växelström, 50-60 Hz.EFFEKTFÖRBRUKNING12,0 Watt max.STRÖMSLADDLängd minst 2 meter.SÄKRING I STRÖMKONTAKTEN(om monterad)1 Ampere.MAREIAL I HÖLJEN/YTBEHANDLINGSkärm- och mätarhöljen är tillverkade avgjuten aluminium och pulverlackerade.ANVÄNDNINGSMILJÖInomhus, i lätt industrimiljö.ELEKTROMAGNETISKKOMPATIBILITET (EMC)KRAVI enlighet med EN 50081-1:1992 &EN 50082-1:1992.LÅGSPÄNNINGSKRAVI enlighet med EN 61010-1:1993.Till miljöskyddsklass 2 & Installations-kategori(Överspänningskategori) 11.TID/DATUM OVERENSSTÄMMELSEDen här produkten innehâller ej tid eller datum funktioner,och påverkas ej av sekelskiftes övergången.På grund av ständiga förbättringar förbehåller vi oss rätten att ändra specifikationer utan förvarning.

PRO-TEST MANUALSIDA 10 AV 10UTGÅVA 5AUGUST 1999FELSÖKNING1.Ingen bild när strömmen är påslagen.a) Kontrollera att Strömförsörjningsmodulen är korrekt inkopplad på baksidan av mätaren.b) Kontrollera att sladden mellan displaymodulen och mätaren är ansluten.2.Mätningarna i första toppvärdesminnet är inkonsekventa.Ställ ner känsligheten för första toppvärdet, se avsnittet för INSTÄLLNINGS-menyn (sidan 4).3.Önskade måttenheter går inte att välja.a) Omvandling av mätarens standard värden till begärda enheter kan inte visas inom displayenstillgängliga sifferområde. Detta betyder att denna omvandling inte är tillåten.b) Begärda enheter har inte gjorts aktiva. Se avsnittet för INSTÄLLNINGS-menyn (sidan 4).4.RS-232-C porten kommunicerar inte med annan utrustning.a) Kontrollera att kontrollordet påPro-Test och den mottagande utrustningen är anpassade. Sesidan 6.b) Kontrollera att överföringshastigheten påden mottagande utrustningen är inställd på1200 baud.c) Kontrollera att förbindelsesladden är korrekt kopplad i båda ändar, se sidan 6.d) Kontrollera om måttenheterna påden mottagande utrustningen måste undertryckas eller ges eninledande symbol. Detta gäller vid uppkoppling till utrustning från Mitutoyo, se sidan 7.5.Displayen visar noll och ändras inte när moment appliceras.Stäng av huvudströmmen eller koppla ur sladden och vänta i tvåsekunder. Starta sedan uppPro-testern igen.KALIBRERING OCH REPARATION AV PRO-TEST:-För att bibehålla specificerad noggrannhet rekommenderas att Pro-Test mätare omkalibreras minst en gångper år.Omkalibrering och reparationer bör utföras av Norbar eller av Norbar godkänt ombud, där alla hjälpmedelfinns för att garantera att instrumentet fungerar med maximal noggrannhet.Alternativt: Förfaringssätt för att kalibrera Pro-Test till specificerad noggrannhet finns beskrivet i denProfessionella vridmomenttestarens(Pro-Test) servicehandbok, beställningsnummer 34240.RENGÖRING:-Använd inte rengöringsprodukter som innehåller slip- eller lösningsmedel. Vi rekommenderar ett lämpligtmedel av skumtyp avsedd för användning till tyg/plast. Använd mjuk trasa för att undvika repor.

STIFT 3 STIFT 3 STIFT 5 STIFT 7 För DP3DX & DP7, koppla stift 1 till 5 och 4 till 8 på Mitutoyos RS-232-C ingång. För QM1000 & QM5000, koppla stift 4 till 5 och 6 till 8 på Mitutoyos RS-232-C ingång. För ytterligare information, se handboken för din Mitutoyo dataprocessor. MITUTOYO är ett registrerat varumärke för Mitutoyo (UK) Ltd.