Transcription

PROGRAM KESIHATAN AWAMKEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIABUKU LOGLATIHAN PRA KEPAKARAN (PERUBATAN KESIHATAN AWAM)AKTIVITI MENTOR-MENTEEDisediakan oleh:Ahli JawatankuasaLATIHAN PRA KEPAKARAN PERUBATAN KESIHATAN AWAM&JAWATANKUASA KEPAKARAN PERUBATAN KESIHATAN AWAMEDISI 3

KANDUNGANMUKASURATPERKARAPERUTUSAN KETUA PERKHIDMATAN PERUBATAN KESIHATAN AWAM31.PENGENALAN41.1. TUJUAN BUKU LOG41.2. BIMBINGAN MENTOR-MENTEE52.DATA PERIBADI PEGAWAI YANG DIBIMBING (MENTEE)63.ARAHAN KEPADA PEGAWAI YANG DIBIMBING (MENTEE)74.DATA PERIBADI PEGAWAI PEMBIMBING (MENTOR)75.ARAHAN KEPADA PEGAWAI PEMBIMBING (MENTOR)86.TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENYELARAS PROGRAM LATIHAN PRAKEPAKARAN PERUBATAN KESIHATAN AWAM (PERINGKAT NEGERI)97.TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENYELARAS PROGRAM LATIHAN PRAKEPAKARAN PERUBATAN KESIHATAN AWAM (PERINGKAT IBU PEJABAT)98.PEMARKAHAN109.KRITERIA ‘EXIT’ DARI PROGRAM1010.PENILAIAN MENGIKUT MODULMODUL 1: PENGURUSAN KESIHATAN AWAM11 – 13MODUL 2: PEMBANGUNAN KESIHATAN KELUARGA14– 17MODUL 3: EPIDEMIOLOGI PENYAKIT BERJANGKIT18 – 20MODUL 4: SURVELAN PENYAKIT DAN BILIK GERAKAN21 – 23MODUL 5: EPIDEMIOLOGI KAWALAN PENYAKIT TIDAK BERJANGKIT24 – 25MODUL 6: KESIHATAN PERSEKITARAN26 – 27MODUL 7: KESIHATAN PEKERJAAN28 – 2911.PEMARKAHAN KESELURUHAN3012.PERAKUAN AKHIR PEGAWAI PEMBIMBING (MENTOR)31PEGAWAI RUJUKAN & PENHARGAAN32 – 33LAMPIRAN PEMANTAUAN34 – 352

PERUTUSAN KETUA PERKHIDMATAN PERUBATAN KESIHATAN AWAMSaya ingin mengucapkan terima kasih dan syabas kepada Jawatankuasa Kepakaran PerubatanKesihatan Awam amnya dan Jawatankuasa Pembangunan Buku Log bagi LatihanPrakepakaran Perubatan Kesihatan Awam khasnya di atas kejayaan membangunkan buku logyang akan menjadi pemangkin kepada pembangunan dan kecermerlangan disiplin perubatankesihatan awam di masa akan datang. Saya maklum penghasilan buku log seperti inimemerlukan komitmen semua pihak untuk memastikan objektif penghasilan buku initercapai.Buku log ini merupakan buku asas pemantauan latihan bagi latihan prakepakaran yang akandigunapakai sepenuhnya untuk memastikan pegawai-pegawai yang akan memasuki ProgramLatihan Kepakaran Perubatan Kesihatan Awam cukup bersedia dari aspek pengetahuan danfaham berkenaan bidang Kepakaran Perubatan Kesihatan Awam. Ia penting untukmemastikan pelatih yang dipilih untuk latihan kepakaran perubatan kesihatan awamberkualiti seterusnya meningkatkan kadar kelulusan di dalam program ini.Bagi memastikan implementasi program mentor mentee ini berjalan lancar dan mencapaimatlamatnya, program ini akan dipantau secara sistematik. Mentor dan mentee sertapencapaian mereka akan direkodkan oleh Bahagian Perkembangan Kesihatan Awam. Sayaberharap program mentor mentee ini menjadi satu program yang berjaya serta mencapaimatlamat yang telah ditetapkan. Bagi tujuan tersebut, saya menyeru semua pihak terlibat iaituPakar Perubatan Kesihatan Awam di seluruh Malaysia untuk bersama menggembleng tenagadi dalam melaksanakan program ini untuk mencapai matlamat melahirkan Pakar PerubatanKesihatan Awam yang cermerlang.Sekian, terima kasih.(DATUK DR LOKMAN HAKIM BIN SULAIMAN)Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan (Kesihatan Awam)Ketua Perkhidmatan Perubatan Kesihatan Awam3

GAMBARPROGRAM BIMBINGAN BAKAL CALONPAKAR PERUBATAN KESIHATAN AWAMKEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA1.UKURANPASPORTPENGENALAN1.1. TUJUAN BUKU .1.1.9.Buku log latihan prakepakaran merupakan satu dokumen utama pra syarat kemasukanke Program Latihan Kepakaran Perubatan Kesihatan Awam atau pasca ijazahMPH/DrPH (1 3). Buku log ini adalah sebahagian daripada inisiatif melalui pendekatanbimbingan “Mentor-Mentee” yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesihatan.Buku log ini merekodkan kesemua pengalaman akademik, praktikal dan kemahiranyang diperolehi oleh Pegawai Perubatan semasa menjalani penempatan dalamProgram Kesihatan Awam. Ianya akan membantu Pegawai Yang Dibimbing (Mentee)mempunyai kefahaman asas sebelum melanjutkan pelajaran pasca ijazah MPH/DrPH(1 3).Maklumat dalam buku ini akan dijadikan asas kepada jawatankuasa penilai untukmempertimbangkan pegawai bagi mengikuti program MPH/DrPH tertakluk kepadakeputusan peperiksaan kemasukan (Entrance Exam) ke program tersebut.Pegawai-pegawai yang mengikuti program latihan pra kepakaran diberi keutamaanuntuk ditempatkan di Fasiliti Kesihatan dalam satu tempoh sesuai untuk mendapatkanpengalaman dan memenuhi keperluan buku log ini.Buku log ini perlu diperolehi secara berdaftar daripada Urusetia Penyelaras LatihanPra Kepakaran Perubatan Kesihatan Awam.Buku log ini perlu dilengkapkan sebelum menduduki peperiksaan kemasukan ProgramMPH/DrPH.Buku log ini adalah sah untuk tempoh dua (2) tahun dari tarikh sokongan danperakuan akhir Pegawai Pembimbing (Mentor) yang terkandung di mukasurat 31.Tempoh validity buku log ini akan tamat sebaik mentee berjaya diterima mengikutiprogram MPH/DrPH ATAU calon telah digugurkan secara bertulis oleh UrusetiaPenyelaras Latihan Pra Kepakaran Perubatan Kesihatan Awam.Jikalau pelatih program ini telah melepasi tempoh sah (validity) penggunaan, menteeperlu memperbaharui buku log dan mendapat semula sokongan dan perakuanmentor.4

1.2. BIMBINGAN MENTOR-MENTEE1.2.1.1.2.2.Mentor adalah terdiri dari kalangan Pakar Perubatan Kesihatan Awam (PPKA) yangtelah diwartakan. Setiap mentor dilantik secara rasmi oleh Pengarah BahagianPerkembangan Kesihatan Awam di peringkat Ibu Pejabat KKM atau Timbalan PengarahKesihatan Negeri (KA) di peringkat negeri.Mentee terdiri dari kalangan Pegawai Perubatan yang telah didaftarkan dalamProgram Latihan Pra Kepakaran samada di peringkat IPKKM atau peringkat JKN.1.2.3.Hanya Pegawai Perubatan yang telah diperakui tamat tempoh Housemanshipdengan jayanya dan telah berkhidmat dalam kerajaan sekurang-kurangnyaselama ‘2 tahun secara berterusan sebagai Pegawai Perubatan’ (tanpa putusperkhidmatan) sahaja yang boleh dipertimbangkan untuk menjadi menteedan menjalani Latihan Pra Kepakaran Perubatan Kesihatan Awam.1.2.4.Untuk pengawasan yang sempurna, setiap mentor dibenar mengawasi dua (2) orangmentee pada sesuatu masa. Bilangan mentee melebihi 2 orang boleh dipertimbangkanmengikut kepentingan perkhidmatan.Program Latihan Pra Kepakaran Perubatan Kesihatan Awam adalah bertujuan untuk:1.2.5. Memberi pengalaman dalam bidang Kesihatan Awam (KA) sekurang-kurangnyaselama 6 bulan. Memenuhi penempatan berkaitan Kesihatan Awam (KA) mengikut jumlahminggu yang ditetapkan. 1.2.6.1.2.7.1.2.8.Mendapatkan sokongan dan perakuan secara objektif dari PPKA, bahawa calonlayak untuk dipertimbangkan kemasukan ke Program MPH DrPH.Senarai nama mentor dan mentee perlu dihantar ke Cawangan PembangunanProfesyen, Bahagian Perkembangan Kesihatan Awam, KKM setiap enam (6) bulan bagitujuan rekod.Penggambilan Pegawai Perubatan sebagai mentee untuk Program Latihan KepakaranPerubatan Kesihatan Awam adalah dua (2) kali setahun, iaitu bulan Februari hinggaMei dan Julai hingga Ogos.Kemasukan Pegawai Perubatan ke Program Latihan Kepakaran MPH DrPH IntakeSeptember setiap tahun adalah tertakluk kepada: Keputusan Peperiksaan Kemasukan (Conjoint Board Entrance Exam) Keputusan Jawatankuasa Latihan Kepakaran Perubatan Kebangsaan Keputusan Conjoint Kesihatan Awam Kebangsaan.5

2.DATA PERIBADI PEGAWAI YANG DIBIMBING (MENTEE)Nama:No. MMC:Umur:Jawatan dan Gred:Tempat Bertugas:Telefon Bimbit:Telefon Rumah:Email:Kelulusan Profesional::::Tarikh PendaftaranProgram Latihan:PERAKUAN PENDAFTARAN OLEH URUSETIA PROGRAMLATIHAN PRA KEPAKARAN PERUBATAN KESIHATANAWAMTandatangan Pegawai Penyelaras:Program Latihan Pra Kepakaran KACop Jabatan :Tarikh Perakuan :(Penyelaras Pra Kepakaran Peringkat Negeri perlu menghantar senarai nama penuh pegawai pegawaidi bawah seliaan masing masing kepada Sekretariat Kepakaran, BPKA KKM dengan prestasi terkinisetiap enam bulan bagi tujuan rekod)6

3.4.ARAHAN KEPADA PEGAWAI YANG DIBIMBING (MENTEE)a)Buku ini mengandungi tujuh (7) Modul yang terdiri dari aktiviti-aktiviti utama dalamProgram Kesihatan Awam. Pegawai yang dinilai perlu melengkapkan kesemua modul.Walaubagaimanapun modul-modul ini boleh dilaksanakan tanpa perlu mengikut turutantertentu. Setiap modul yang telah dilengkapkan perlu disahkan oleh mana-mana ketuaseksyen/unit berkaitan sebelum dibuat pemarkahan oleh Pegawai Pembimbing (Mentor).b)Pegawai perlu berjumpa mentor sekurang-kurangnya setiap dua (2) bulan (Lampiran 1).c)Sekiranya pegawai ingin menarik diri dari Program Latihan Pra Kepakaran PerubatanKesihatan Awam, ianya dilakukan dengan cara bertulis kepada penyelaras program.d)Pegawai yang berada di kawasan yang tiada Pakar Perubatan Kesihatan Awam (terutamayang berada di Sabah/Sarawak), perlu diselia oleh mana-mana Pegawai Perubatan yangmempunyai pengalaman dalam Kesihatan Awam. Seterusnya, pegawai perlu mendapatkantanda tangan pengesahan (countersign) buku log ini dari Penyelaras Program Latihan PraKepakaran Perubatan Kesihatan Awam di Peringkat Negeri.DATA PERIBADI PEGAWAI PEMBIMBING (MENTOR)Nama:Jawatan & Gred:Tempat Bertugas:Telefon Bimbit:Telefon:Email:Tarikh Perwartaan PPKA:Kepakaran (sub-specialty):7

5.ARAHAN KEPADA PEGAWAI PEMBIMBING (MENTOR)A.TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB1.Mengatur penempatan/attachment untuk mentee di unit-unit tertentu sama ada diperingkat daerah, negeri atau kementerian (mengikut kesesuaian) seperti berikut:i.Pengurusan Kesihatan Awam- 4 mingguii.Kesihatan Keluarga- 6 mingguiii.Kawalan Penyakit Berjangkit- 4 mingguiv.Survelan Penyakit dan Bilik Gerakan- 2 mingguv.Penyakit Tidak Berjangkit- 4 mingguvi.Kesihatan Persekitaran- 2 mingguvii.Kesihatan Pekerjaan- 2 minggu2.Jika perlu, tempoh penempatan boleh ditambah, tetapi tidak dipendekkan.Penempatan ini bergantung kepada kreativiti mentor dan mentee tertakluk kepadakeperluan perkhidmatan semasa.3.Berbincang dengan ketua seksyen/unit berkaitan untuk mendapat maklumbalastahap pematuhan dan kefahaman pegawai yang dinilai sepanjang penempatan yangdilalui.4.Membuat pemarkahan bagi setiap penempatan setelah mendapat perakuanpengesahan ketua seksyen/unit sebaik selesai setiap penempatan.5.Menyalurkan mesej Kesihatan Awam secara kerap dan berkala kepada mentee.6.Memberikan dorongan kepada mentee untuk menghadiri perjumpaan berkalamentor-mentee di peringkat ibu pejabat KKM/negeri.7.Memperkenalkan mentee secara bersemuka (in-person) dengan PPKA yangmempunyai reputasi baik di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.8.Melibatkan mentee dalam program-program khas KA seperti seminar, kolokium, dsb.9.Membimbing mentee membuat permohonan pengajian ijazah lanjutan MPH/DrPH.10. Memantau prestasi buku log Program Latihan Pra Kepakaran Perubatan KesihatanAwam sekurang-kurangnya setiap dua (2) bulan. (Lampiran 1)B.KRITERIA PERAKUAN AKHIR PEGAWAI PEMBIMBING (MENTOR)1.Telah berdaftar di dalam Program Latihan Pra Kepakaran Perubatan Kesihatan Awamsekurang-kurangnya enam (6) bulan. Sekiranya Mentor membuat perakuan dansokongan lebih awal dari tempoh 6 bulan, maka pihak Sekretariat Kepakaran, BPKAKKM berhak untuk menolak sokongan berkenaan.2.Calon didapati telah bersedia untuk menghadiri Conjoint Boarad Entrance Exam.8

6.7.TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENYELARAS PROGRAM LATIHAN PRA KEPAKARANPERUBATAN KESIHATAN AWAM (PERINGKAT NEGERI)i.Penyelaras program membuka tempoh pendaftaran program sebanyak dua (2) kalisetahun, iaitu bulan Februari hingga Mei dan Julai hingga Ogos, setiap tahun.ii.Penyelaras bertanggungjawab mengemaskini data calon dan menghantar reten keBahagian Perkembangan Kesihatan Awam (Mac dan Ogos)iii.Penyelaras perlu mengemaskini data calon yang menarik diri dari program selewatlewatnya pada bulan Oktober bagi memudahkan saringan kedua Hadiah LatihanPersekutuan (HLP) dapat dilakukan dengan lancar.iv.Penyelaras juga bertanggungjawab untuk menyelaraskan aktiviti-aktiviti berkaitanprogram (latihan sangkut, lawatan, sesi pembelajaran dan lain-lain) untukmemastikan kesahihan program.TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENYELARAS PROGRAM LATIHAN PRA KEPAKARANPERUBATAN KESIHATAN AWAM (PERINGKAT IBU PEJABAT)i.Mengemaskini data calon sekurang-kurangnya dua (2) kali setahun bagi melancarkanProses Saringan Kedua dan seterusnya mengeluarkan surat jemputan UjianKemasukan dan Temuduga Sarjana Perubatan Kesihatan Awam (MPH/DrPH).ii.Penyelaras di Ibu Pejabat sebagai tempat rujukan untuk membantu penyelaras dinegeri.9

8.PERMARKAHANi.Wajaran pemarkahan bagi setiap modul adalah seperti mana jadual di bawah.ii.Berikan markah sebaik tamat penempatan/attachment di setiap seksyen/unitberkaitan setelah mendapat input dari ketua seksyen/unit tersebut.iii.Membuat penjumlahan markah apabila selesai penempatan semua modul.MODULMARKAH WAJARAN1PENGURUSAN KESIHATAN AWAM102PEMBANGUNAN KESIHATAN KELUARGA303PENYAKIT BERJANGKIN154SURVELAN PENYAKIT DAN BILIK GERAKAN105PENYAKIT TIDAK BERJANGKIT156KESIHATAN PERSEKITARAN107KESIHATAN PEKERJAAN10JUMLAH9.100KRITERIA ‘EXIT’ DARI PROGRAMi.Pegawai yang telah berada di dalam Program Latihan Pra Kepakaran selama tiga (3)tahun dan masih gagal Entrance Exam, boleh dipertimbangkan untuk dikeluarkandaripada program, tertakluk kepada kapasti jumlah Pegawai Perubatan dalamProgram Latihan Pra Kepakaran. Namun begitu secara peribadi pegawai Perubatanberkenaan masih boleh memohon kemasukan Tawaran Hadiah Latihan PersekutuanSarjana Perubatan (termasuk MPH DrPH) dengan menggunakan Buku Log sedia ada.Ini disebabkan Buku Log Latihan Pra Kepakaran masih valid selama dua tahun daritarikh akhir perakuan dan sokongan oleh Mentor masing-masingii.Pegawai yang telah berada dalam Program Latihan Pra Kepakaran selama dua tahuntetapi masih tidak memohon untuk melanjutkan pelajaran sehingga tahun keduaprogram latihan, akan dikeluarkan dari Program Latihan Pra Kepakaran kecuali atassebab perubatan atau atas sebab perkhidmatan yang difikirkan munasabah.iii.Ulasan dari mentor yang menunjukkan calon tidak menunjukkan komitmen danprestasi kemajuan latihan yang tidak memberangsangkan, juga melayakkan pegawaiPerubatan berkenaan dikeluarkan dari program.iv.Lain-lain isu disiplin / masalah tatatertib juga akan menyebabkan Pegawai Perubatanberkenaan ditamatkan dari program latihan.10

10.PENILAIAN MENGIKUT MODULMODUL 1: PENGURUSAN KESIHATAN AWAMA.KEPERLUAN1. Pendedahan sekurang-kurangnya untuk tempoh empat (4) minggu2. Terlibat dalam perlaksanaan atau menghadiri aktiviti utama berikut:MARKAHASASBilAKTIVITI1STRUKTUR ORGANISASI DAN FUNGSIKESIHATAN AWAM (20)i. Meneliti struktur dan keperluanorganisasi jabatan dan program dibawahnyaii. Satu (1) pembentangan struktur, fungsidan program di bawahnya (bolehdibuat secara keseluruhan atau fokuskepada program-program tertentu)2ASAS PERUBATAN KESIHATAN AWAM (20)Menjalankan satu (1) CME dari tiga tajukyang diberikan diperingat Jabatan/Unitberkaitan:i. Prinsip asas Perubatan Kesihatan awamdi Malaysiaii. Social Determinants of Health ATAUNeeds vs Demands of Healthiii. Penggunaan CPG3HEALTH PROMOTION AND HEALTHEDUCATION (15)i. Menyediakan satu (1) bahan pomosikesihatan di Jabatan/ unitATAUii. Membuat satu (1) sesi ceramahpendidikan kesihatan di Klinik/Organisasi11TANDATANGANPENGERUSI / KETUA /PENGANJUR

MARKAHASASBilAKTIVITI4PENGURUSAN STRATEGIK KESIHATAN (15)i. Penyediaan cadangan keperluansumber untuk perkhidmatan kesihatandi Unit (Jabatan/Klinik/ Institusi)ATAUii. Penyediaan cadangan penambahbaikansistem penyampaian kesihatan diUnit/JabatanATAUiii. Penyediaan satu (1) laporan teknikalprogram Kesihatan Awam5HEALTH ECONOMY AND FINANCE (10)i. Memahami asas-asas sistempengurusan kewangan kesihatanii. Terlibat di dalam penyediaan cadanganbajet untuk satu program kesihatan6HEALTH QUALITY (10)i. Membuat pembentangan ProgramKepastian Kualiti (NIA/DSA/KPI dsb.)ATAUii. Menjalankan satu (1) kajian ringkasketidakpatuhan standard kualitikesihatan dan mencadangkanpenambaikan.7HEALTH LAW (10)i. Menyertai satu (1) sesi penguatkuasaanbersama pasukan penguatkuasaankesihatan DANii. Pembentangan satu (1) CME mana-manaPublic Health Law yang berkaitan diMalaysiaJUMLAH MARKAH ASASTANDATANGANPENGERUSI / KETUA /PENGANJUR/10012

B.PEMAHAMAN / OBJEKTIFPelatih dikehendaki mempunyai pengetahuan asas terdapat asas-asas perubatanKesihatan Awam di bawah bimbingan Pegawai Pembimbing (Mentor). Perkara asas yangperlu difahami termasuklah beberapa prinsip asas sistem pengurusan kesihatan hami struktur dan keperluan organisasi jabatan dan program di bawahnyaMemahami prinsip-prinsip asas perubatan Kesihatan AwamMemahami keperluan asas penyediaan polisi kesihatanMemahami proses penyediaan perkhidmatan kesihatan melalui pendekatanpengurusan sistem kesihatan strategikMemahami konsep asas promosi dan pendidikan kesihatanMemahami konsep asas health economyMemahami konsep asas health financeMemahami asas-asas kepastian kualiti kesihatan serta mampu menjalankankajian ringkas kepastian kualitiMemahami prinsip asas perundangan berkaitan kesihatan di Malaysia danmenghayati keperluan perundangan berkaitan Kesihatan di dalamperkhidmatan kesihatanKOMPETENSITandatangan KetuaSeksyen/Unit (PPKA)Pengesahan PenyempurnaanPenempatan di Seksyen/UnitMarkahAsas/Tandatangan Mentor100X10Wajaran13TarikhTarikh

MODUL 2: PEMBANGUNAN KESIHATAN KELUARGAA.KEPERLUAN1. Pendedahan sekurang-kurangnya untuk tempoh enam (6) minggu di unit yang adamenjalankan aktiviti berkaitan Pembangunan Kesihatan Keluarga seperti unitKesihatan Ibu dan Anak, Expanded Scope MCH (Kesihatan Sekolah, Wargaemas,Kesihatan Remaja, Kanak-Kanak Berkeperluan Khas, dsb.), Primer, PendidikanKesihatan dan Pemakanan.2. Terlibat dalam perlaksanaan atau menghadiri aktiviti utama berikut:BIL1MARKAHASASAKTIVITIORGANISASI SISTEM KESIHATAN LUARBANDAR (20)i. Mengkaji sistem kesihatan luar bandar,kepelbagaian dan fungsi setiap fasilitikesihatan semasa (seperti KK, KD, K1Mdsb.) serta fungsi unit-unit utamaberkaitan, penyampaian perkhidmatanKesihatan Keluarga khasnya kesihatan ibudan anak serta Kesihatan Primer.ii. Mengetahui jabatan luar atau NGO utamayang ada kepentingan dalam penyampaianperkhidmatan kesihatan keluarga danpemakanan.iii. Memahami sistem rujukan pesakit didalam Kesihatan Awam, antara KesihatanAwam dan perubatan (hospital) sertaantara pelbagai jabatan/NGO berkaitan.iv. Mengenalpasti dan mendalami sistemrujukan mana-mana satu jenis ataupermasalahan pesakit.v. Membuat satu (1) pembentangan kepadaketua unit berkenaan berkaitan:a. Carta organisasib. Sistem rujukan14TANDATANGANPENGERUSI / KETUA/ PENGANJUR

BIL2MARKAHASASAKTIVITIPENGURUSAN PRESTASI PERKHIDMATANKESIHATAN KELUARGA (20)i. Membuat analisa ringkas semasasekurang-kurangnya satu (1) indikator/isuKesihatan keluarga danmembentangkannya kepada ketua unitberkaitan.ii. Menganalisa mana-mana satu (1)ketidakpatuhan prestasi danmencadangkan penambahbaikan kepadaketua unit.3PENYIASATAN KES DI LAPANGAN (15)i. Menjalankan penyiasatan sekurangkurangnya satu (1) kes samada kematianibu mengandung/bersalin (maternaldeath), perinatal dan Under 5, insidenAdverse Event Folowing Immuniastion(AEFI), masalah pemakanan seterusnyamenyediakan laporan danmembentangkannya kepada pasukanpenyiasat atau ketua unit.ii. Menjalankan penilaian KesihatanMasyarakat melalui lawatan kerumah/Institusi bagi mana-mana kesterpilih seperti kanak-kanak kurang zatmakanan (KZM), anak-anak atau ibuberisiko, seterusnya mengemukakancadangan penambahbaikan dan laporankepada ketua unit berkaitan.4TEKNIKAL AUDIT (15)i. Menjalankan sekurang-kurangnya satu (1)audit teknikal di KK/KD bagi memantaupelaksanaan program Kesihatan keluarga,Kesihatan Primer dan Pemakanan.ii. Menyediakan laporan hasil pengauditanberkenaandanmembentangkannyakepada ketua unit berkaitan.15TANDATANGANPENGERUSI / KETUA/ PENGANJUR

BIL5MARKAHASASAKTIVITITANDATANGANPENGERUSI / KETUA/ PENGANJUROUTREACH PROGRAM (15)i. Terlibat di dalam penyediaan perancanganmana-mana satu perkhidmatan sepertiKesihatan Sekolah, Klinik Bergerak,perkhidmatan kesihatan Orang Asli,Perjagaan Domisiliari, lawatan keDTS/penjara dsb.ii. Mengikuti sekurang-kurangnya satu (1)sesi lawatan perkhidmatan berikut: Kesihatan Sekolah ke mana-manasekolah Penjagaan Domisiliari DTS/penjara atau Klinik Bergerak6PEMAHAMAN KONSEP PEMAKANAN DALAMKESIHATAN AWAM (15)i. Terlibat di dalam Pelan PerancanganPemakanan pesakit dan masyarakatii. Terlibat dalam teknikal audit bagi sistempenyampaian makanan (breastfeeding, refeeding, bakul makanan dll.)iii. Menyampaikan sekurang-kurangnya satu(1) sesi ceramah pemakanan kepadapesakit atau masyarakat.JUMLAH MARKAH ASAS/10016

B.PEMAHAMAN / OBJEKTIFMemahami secara asas perkara-perkara berikut setelah dinilai oleh ponen perkhidmatan luar bandar, perbezaan antara penjagaankesihatan primary, secondary dan tertiary.Kepelbagaian jabatan, unit (intra- dan interagency) dan NGO yang berkaitandan mempunyai kepentingan dalam pemberian perkhidmatan KesihatanKeluarga dan PemakananSistem rujukan pesakitOrganisasi dan sistem pelaporan berkaitan aktiviti pembangunan KesihatanKeluarga dan PemakananKepentingan dan kegunaan statistic vital, tren dan keadaan terkini tahapkesihatan penduduk peringkat tempatan, kebangsaan dan globalIndikator-indikator dan KPI utama aktiviti Pembangunan Kesihatan Keluargadan PemakananJadual pelalian kanak-kanak kebangsaanProgram Intervensi Kekurangan Zat Makanan (KZM), Pencegahan dan KawalanAnemia di kalangan Ibu Mengandung, Program Pencegahan Iodine DeficiencyDisorder (IDD), Hospital Rakan-Rakan Bayi, Program Promosi Pemakanan Sihatdi Sekolah dan Perkhidmatan Rundingcara Pemakanan.Kesesuaian penggunaan International Electrotechnical Commission (IEC) danperalatan saringan untuk tujuan pemantauan dan promosi PembangunanKesihatan Keluarga dan PemakananKOMPETENSITandatangan KetuaSeksyen/Unit (PPKA)Pengesahan PenyempurnaanPenempatan di Seksyen/UnitMarkahAsas/Tandatangan Mentor100X30Wajaran17TarikhTarikh

MODUL 3: PENYAKIT BERJANGKITA.KEPERLUAN1. Pendedahan sekurang-kurangnya untuk tempoh empat (4) minggu mengenaisurvelan dan kawalan penyakit-penyakit seperti TB, HIV/AIDS, penyakit bawaanvektor, penyakit cegahan vaksin, zoonotik, penyakit bawaan makanan dan air ataulain-lain penyakit berjangkit termasuk aktiviti kesihatan di pintu masuk antarabangsa2. Terlibat dalam perlaksanaan atau menghadiri aktiviti utama berikut:MARKAHASASBILAKTIVITI1ANALISA EPIDEMIOLOGI PENYAKIT BERJANGKIT(30)i. Meneliti sistem survelan pelbagai jenispenyakit berjangkit seperti TB, HIV/AIDS,penyakit bawaan air dan makanan, penyakitbawaan vektor, penyakit zoonotik dansebagainya dan membuat satupembentangan CME berkenaan sistem ini.(10)ii. Membuat analisa situasi sekurangkurangnya satu (1) jenis penyakit berkenaandan membentangkan hasil analisa kepadaketua unit berkaitan. (10)iii. Menyertai sekurang-kurangnya dua (2) kalireview berjadual mingguan atau bulananepidemiologi penyakit berjangkit bersamadengan ketua atau wakil mana-mana unitpenyakit berjangkit berkaitan. (10)Menyediakan laporan-laporan berikut.2SIASATAN DAN PENGESANAN KES DI HOSPITALDAN DI LAPANGAN (30)i. Menyertai siasatan di hospital dan lapangantidak kurang dari dua (2) kes mana-manapenyakit berjangkit dan penyediaan laporankes siasatan tersebut. (20)ii. Turut serta dalam aktiviti pengesanan kessecara aktif/pasif (ACD/PCD) danpengesanan kontak dagi kes-kes yangdisiasat dan membentangkan hasil siasatan18TANDATANGANPENGERUSI / KETUA/ PENGANJUR

BILMARKAHASASAKTIVITIkes-kes berkenaan kepada ketua unitberkaitan. (10)3SIASATAN RISIKO DAN MODIFIKASIPERSEKITARAN (20)i. Menyertai tidak kurang dari dua (2) sesipenyiasatan di lapangan seperti tempattinggal/bekerja kes, pusat tahanan, pusatpemerosesan makanan dan sebagainya bagimenilai risiko kejadian penyakit. Antaranyaadalah aedes survey, pemeriksaan tahapsanitari premis makanan, pengudaraan danpencahayaan tempat bekerja danpenginapan dan sebagainya danmembentangkan hasil siasatan kepadaketua unit. (10)ii. Menyertai tidak kurang dari dua (2) sesilangkah penambahbaikan atau modifikasipersekitaran seperti pembinaan sistembekalan air, tandas dan air limbah,pengasingan pesakit dan kontak,pemusnahan tempat pembiakan,fogging/ULV, larviciding dan sebagainya.(10) Satu (1) sessi CME.4PENDIDIKAN KESIHATAN DI FASILITI DANKOMUNITI (20)i. Menyampaikan tidak kurang dari satu (1)ceramah untuk sesi Continous Public HealthEducation (CPHE) kepada petugas-petugaskesihatan di fasiliti atau di lapangan seperticeramah, pengedaran IEC, pamiranberkaitan penyakit berjangkit. (10)ii. Melaksanakan tidak kurang dari satu sesipromosi dan pendidikan kesihatan dilapangan kepada masyarakat ataukumpulan berisiko (people at risk) berkaitansituasi penyakit serta peranan mereka19TANDATANGANPENGERUSI / KETUA/ PENGANJUR

BILMARKAHASASAKTIVITITANDATANGANPENGERUSI / KETUA/ PENGANJURdalam rawatan dan kawalan kes dilapangan. (10)JUMLAH MARKAH ASASB./100PEMAHAMAN / OBJEKTIFMemahami secara asas perkara-perkara berikut setelah dinilai oleh mentor:i.ii.iii.iv.v.vi.vii.viii.C.Sistem survelan pelbagai jenis penyakit berjangkit di MalaysiaOrganisasi kawalan TB/Kusta, pasukan berkaitan dengan kawalan denggi danmalariaLangkah-langkah utama kawalan di komuniti mengikut jenis penyakit dan risikoyang dihadapi, termasuk jenis-jenis PPE dan bahan IEC yang disyor/digunakanSasaran, strategi dan aktiviti Eliminasi Malaria, Eliminasi Measles, Kawalan TB,Kawalan HIV, Eliminasi Filaria.Strategi, aktiviti dan indikator kawalan wabak denggiTeknik kawalan vektor denggi dan malariaKepelbagaian sistem dan format pelaporan mengikut jenis penyakitMengetahui organisasi dan NGO yang ada kepentingan dengan kawalan penyakitberjangkitKOMPETENSITandatangan KetuaSeksyen/Unit (PPKA)Pengesahan PenyempurnaanPenempatan di Seksyen/UnitMarkahAsas/Tandatangan Mentor100X15Wajaran20TarikhTarikh

MODUL 4: SURVELAN PENYAKIT DAN BILIK GERAKANA.Bil1KEPERLUAN1. Pendedahan sekurang-kurangnya untuk tempoh dua (2) minggu di unit yang adamenjalankan kejadian berkaitan wabak penyakit berjangkit atau bencana seperti unitCDC, Survelan, KPAS dan sebagainya.2. Terlibat dalam perlaksanaan atau menghadiri aktiviti utama berikut:MARKAHASASAKTIVITISISTEM SURVELAN PENYAKIT (30)i. Mengkaji asas dan kegunaan sistem survelanpenyakit berjangkit seperti e-Notiifikasi, eWabak, EBS / Syndromic Notification,Infectious Intestinal Diseases (AGE), PUO dansebagainya (10). Satu (1) pembentangan CME.ii. Sekurang-kurangnya satu kali menjadi urusetiaWeekly Epid Review peringkat daerah, negeriatau kementerian (10). Perlu menyediakanlaporan.iii. Meneliti sistem survelan penyakitantarabangsa atau pun membuat penempatan(attachment) di mana-mana pintu masukantarabangsa sekurang-kurangnya satu hari(10). Satu Sesi CME.2DISASTER PREPAREDNESS (30)i. Meneliti sekurang-kurangnya satugarispanduan pengurusan atau plankesiapsiagaan wabak atau bencana danmembuat pembentangan kepada ketua unitberkaitan. Antaranya adalah GarispanduanUmum Penyiasatan dan Kawalan WabakPenyakit Bawaan Air dan Makanan, InfluenzaPreparedness Plan, Garispanduan PengurusanBanjir dan sebagainya (20). Satu sesi CME.ii. Terlibat dalam semakan inventori Bilik Gerakanatau CPRC seperti stock PPE, kenderaan,peralatan persampelan dan senarai petugas(10). Laporan ringkas program.21TANDATANGANPENGERUSI / KETUA/ PENGANJUR

Bil3MARKAHASASAKTIVITITANDATANGANPENGERUSI / KETUA/ PENGANJURPENGURUSAN SEMASA BENCANA (30)i. Terlibat dan menyediakan laporan ringkasdalam sekurang-kurangnya satu kali samadasiasatan apa-apa wabak penyakit berjangkit dilapangan, penilaian risiko atau tahapkeseriusan wabak/bencana bersama PasukanRapid Assessment (RAT) atau Pasukan RapidResponse (RRT) (20). Penyediaan laporan.ii. Meneliti jenis-jenis pelaporan (awal,harian/berkala dan lapuran akhir) yang perludihantar ke peringkat atasan bagi apa-apawabak atau bencara yang berlaku (5).Penyediaan laporan ringkas.iii. Menyediakan sekurang-kurangnya satu (1) kalilaporan samada laporan awal dan/ataulaporan harian/berkala wabak atau bencana,atau meneliti mana-mana laporan awal danberkala wabak/bencana terdahulu yang telahdisediakan dan membentangkannya kepadaketua petugas Crisis Preparedness andResponse Centre (CPRC) atau ketua Unit. (5)4PENGURUSAN SELEPAS BENCANA (10)i. Melibatkan diri dalam mesyuarat post-mortematau menyediakan laporan akhir wabak ataubencana, atau meneliti mana-mana laporanakhir wabak/bencana terdahulu yang telahdisediakan dan membentangkannya kepadaketua petugas CPRC atau ketua unit survelan.JUMLAH MARKAH ASAS/10022

B.PEMAHAMAN / OBJEKTIFMemahami secara asas perkara-perkara berikut setelah dinilai oleh mentor:i.ii.iii.iv.v.vi.C.Senarai penyakit berjangkit yang perlu dinotifikasi (Notifiable disease) di bawahCDC Act, Syndromic Notification, Lab Based Notification.Organisasi pengurusan dan line of command kejadian wabak/bencanaperingkat daerah/JKN/KKMPerbezaan antara endemik dan epidemik/wabakPerbezaan antara pengesanan kes secara pasif (PCD-Passive Case Detection)dengan pengesanan kes secara aktif (ACD-Active Case Detection)Langkah-langkah penyiasatan wabakPelbagai jenis laporan wabak/bencana serta cara-cara penulisan,pembentangan dan penyebaran maklumat.KOMPETENSITandatangan KetuaSeksyen/Unit (PPKA)Pengesahan PenyempurnaanPenempatan di Seksyen/UnitMarkahAsas/Tandatangan Mentor100X10Wajaran23TarikhTarikh

MODUL 5: PENYAKIT TIDAK BERJANGKITA.KEPERLUAN1. Pendedahan sekurang-kurangnya untuk tempoh empat (4) minggu mengenai aktivitipencegahan dan kawalan penyakit NCD (diabetes, penyakit kardiovaskular, kanserdan penyakit repiratori kronik) dan faktor risiko penyakit NCD (merokok, makansecara tidak sihat, hidup yang tidak aktif, pengambilan alkohol secara berlebihan,kesihatan mental) di peringkat daerah atau negeri.2. Terlibat dalam perlaksanaan atau menghadiri aktiviti-aktiviti utama berikut:BIL1MARKAHASASAKTIVITIANALISA SITUASI SETEMPAT (15)Melaksanakan dan membentangkan satu (1)analisa situasi faktor risiko penyakit-penyakitNCD berdasarkan data sedia ada.2EVALUATING CURRENT COMMUNITY-BASEDINTERVENTIONS (25)Penilaian satu (1) intervensi sedia ada yangsedang dilaksanakan di peringkat komuniti,mengenal pasti kekakangan dan cabaran, danseterusnya membentangkan cadanganpenyelesaian (con

4. data peribadi pegawai pembimbing (mentor) 7 5. arahan kepada pegawai pembimbing (mentor) 8 6. tugas dan tanggungjawab penyelaras program latihan pra kepakaran perubatan kesihatan awam (peringkat negeri) 9 7. tugas dan tanggungjawab penyelaras program latihan pra kepakaran perubatan kesihatan awam (peringkat ibu pejabat) 9 8. pemarkahan 10 9.