Transcription

Xəstəliklərin vəsağlamlıqla bağlıproblemlərinbeynəlxalq statistiktəsnifatıOnuncu baxışI cild (II hissə)Ümumdünya Səhiyyə TəşkilatıCenevrə2012

2

InternationalStatisticalClassification ofDiseases and RelatedHealth ProblemsTenth RevisionVOLUME 1World Health OrganizationGeneva20123

I cild*GirişÜST-nin xəstəliklərin təsnifatı üzrə əməkdaşlıq edən mərkəzləriBeynəlxalq konfransın onuncu baxış üzrə hesabatıÜçrəqəmli rubrikaların siyahısıÜçrəqəmli rubrikaların, dördrəqəmli yarımrubrikaların və onlarıntərkibinin tam siyahısıYenitörəmələrin morfologiyasıÖlüm və xəstələnmə göstəricilərinin statistik işləmələri üçün xüsusisiyahılarTəriflərNomenklatur əsasnaməII cildTəlimatlar toplusuIII cildƏlifba göstəricisi* I cild azərbaycanca nəşrində 2 hissədən ibarətdir (bu texniki səbəblərlə bağlıdır). I hissəyə giriş və I-XIII siniflər,II hissəyə XIV-XXI siniflər, yenitörəmələrin morfologiyası, ölüm və xəstələnmə göstəricilərinin statistikişlənməsi üçün xüsusi siyahılar, təriflər və nomenklatur əsasnamə daxildir.ÜST-nin kitabxana xidməti; nəşrlərin kataloqlaşdırılmasıXəstəliklərin və sağlamlıqla bağlı problemlərin beynəlxalq statistik təsnifatı 10-cu baxışTərkibi: I c. – Statistik işləmələr üçün xüsusi siyahılar;II c. – Təlimatlar toplusu;III c. – Əlifba göstəricisi1. Təsnifat I. Adı: XBT-10İSBN 92 4 154419 8 (v. 1)İSBN 92 4 154420 1 (v. 2)İSBN 92 4 154421 X (v. 3)Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının nəşrləri “müəllif hüquqlarının qorunması haqda”Ümumdünya konvesiyasının 2 saylı Protokol əsasnaməsi ilə qorunur. Təkrar nəşr və yanəşrin tərcüməsi üçün (hissəvi və ya in toto) müraciətləri Ümumdünya SəhiyyəTəşkilatının (İsveçrə, Cenevrə) nəşriyyat şöbəsinə göndərmək lazımdır. ÜmumdünyaSəhiyyə Təşkilatı məmnuniyyətlə belə müraciətləri təmin edir. World Health Organization, 2012 Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı, 20124

MündəricatXIV Sidik-cinsiyyət sisteminin xəstəlikləri . 6XV Hamiləlik, doğuş və zahılıq dövrü. 35XVI Perinatal dövrdə meydana çıxan ayrı-ayrı vəziyyətlər . 67XVII Anadangəlmə anomaliyalar [inkişaf qüsurları], deformasiyalar və xromosom pozğunluqları. 89XVIII Digər rubrikalarda təsnif olunmayan, klinik və laborator tədqiqatlar zamanı aşkar edilənsimptomlar, nişanələr və normadan kənara çıxma halları . 128XIX Travmalar, zəhərlənmələr və xarici səbəblərin təsirinin bəzi digər nəticələri. 155XX Xəstələnmənin və ölümün xarici səbəbləri . 240XXI Əhalinin sağlamlıq vəziyyətinə təsir edən amillər və səhiyyə müəssisəsinə müraciətlər . 319XXII Xüsusi hallar üçün kodlar. 356Yenitörəmələrin morfologiyası . 358Ölüm və xəstələnmə göstəricilərinin statistik işləmələri üçün xüsusi siyahılar. 374Təriflər . 392Xəstəliklərə və ölümün səbəblərinə aid olan nomenklatur qaydalar . 3945

XƏSTƏLİKLƏRİN BEYNƏLXALQ STATİSTİK TƏSNİFATIXIV SİNİFSidik-cinsiyyət sisteminin xəstəlikləri(N00–N99)Çıxarılıb: perinatal dövrdə əmələ gələn ayrı-ayrı vəziyyətlər (P00–P96)bəzi infeksion və parazitar xəstəliklər (A00–B99)hamiləlik, doğuş və zahılıq dövrünün ağırlaşmaları (O00–O99)anadangəlmə anomaliyalar, deformasiyalar və xromosom pozğunluqları (Q00–Q99)endokrin sisteminin xəstəlikləri, qidalanma və maddələr mübadiləsinin pozğunluqları (E00–E90) travmalar, zəhərlənmələr və xarici səbəblərin təsirindən törənən digər hallar (S00–T98)yenitörəmələr (C00–D48)başqa rubrikalarda təsnif olunmayan, klinik və laborator tədqiqatlar zamanı aşkarolunan simptomlar, nişanələr və normadan kənara çıxma halları (R00–R99)Bu sinif aşağıdakı rubrikaları özündə cəmləşdirir:N00–N08Yumaqcıq xəstəlikləriN10–N16Böyrəklərin tubulointerstisial xəstəlikləriN17–N19Böyrək çatmamazlığıN20–N23Böyrəkdaşı xəstəliyiN25–N29Böyrək və sidik axarının digər xəstəlikləriN30–N39Sidik-ifrazat sisteminin digər xəstəlikləriN40–N51Kişi cinsiyyət orqanlarının xəstəlikləriN60–N64Süd vəzisinin xəstəlikləriN70–N77Qadın kiçik çanaq orqanların iltihabi xəstəlikləriN80–N98Qadın cinsiyyət orqanlarının qeyri-iltihabi xəstəlikləriN99Sidik-cinsiyyət sisteminin digər pozğunluqlarıAşağıda göstərilən rubrikalar xüsusi olaraq ulduzla nişanlanmışdır:N08*Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı yumaqcıq zədələnmələriN16*Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı böyrəyin tubulointerstisial zədələnmələriN22*Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı sidikçıxarıcı yolların daşıN29*Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı böyrəyin və sidik axarınınbaşqa zədələnmələriN33*Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı sidik kisəsinin zədələnmələriN37*Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı uretranın zədələnmələriN51*Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı kişi cinsiyyət orqanlarının zədələnmələriN74*Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı qadınların kiçik çanaq orqanlarınıniltihabi xəstəlikləriN77*Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı vulva və uşaqlıq yolunun xoralanması vəiltihabı6

SİDİK-CİNSİYYƏT SİSTEMİNİN XƏSTƏLİKLƏRİYumaqcıq xəstəlikləri(N00–N08)Xroniki böyrək xəstəliyi (N18.-) ilə əlaqəni müəyyənləşdirmək lazım gələrsə, əlavə koddan istifadə edilir.Xarici səbəbi müəyyənləşdirmək lazım gəldikdə (XX sinif) və ya kəskin (N17.-), xroniki (N18.-) və yadəqiqləşdirilməmiş böyrək çatmamazlığı (N19) mövcud olduqda əlavə koddan istifadə edilir.Çıxarılıb: böyrək zədələnməsi ilə müşayiət olunan hipertoniya xəstəliyi (I12.-)N00–N07 rubrikaları ilə morfoloji dəyişiklikləri təsnif edən aşağıdakı dördüncü işarələr istifadə oluna bilər.Əgər zədələnmələrin müəyyənləşdirilməsi üçün xüsusi müayinələr aparılmayıbsa (məsələn, böyrəklərinbiopsiyası və ya autopsiyası) .0–.8 yarım rubrikalarından istifadə etmək lazım deyil.0 Əhəmiyyətsiz yumaqcıq pozğunluqlarıMinimal patoloji dəyişiklik.1 Ocaqlı və seqmentar yumaqcıq pozğunluqlarıOcaqlı və seqmentar: hialinoz sklerozOcaqlı qlomerulonefrit.2 Diffuz membranoz qlomerulonefrit.3 Diffuz mezangial proliferativ qlomerulonefrit.4 Diffuz endokapilyar proliferativ qlomerulonefrit.5 Diffuz mezangiokapilyar qlomerulonefritMembranoz-proliferativ qlomerulonefrit (I və III tiplər və ya ƏGO).6 Sıx çöküntü xəstəliyiMembranoz-proliferativ qlomerulonefrit (II tip).7 Diffuz oraqşəkilli qlomerulonefritEkstrakapilyar qlomerulonefrit.8 Digər dəyişikliklərƏGO proliferativ qlomerulonefrit.9 Dəqiqləşdirilməmiş dəyişiklikN00Kəskin nefritik sindrom[yarımrubrikalar yuxarıda göstərilmişdir]Daxil edilib: kəskin: yumaqcıq xəstəliyi qlomerulonefrit nefrit ƏGO böyrək xəstəliyiÇıxarılıb: kəskin tubulointerstisial nefrit (N10)ƏGO nefritik sindrom (N05.–)N01Kəskin şiddətlənən nefritik sindrom[yarımrubrikalar yuxarıda göstərilmişdir]Daxil edilib: kəskin şiddətlənən: yumaqcıq xəstəliyi qlomerulonefrit nefritÇıxarılıb: ƏGO nefritik sindrom (N05.–)N02Residiv verən və davamlı hematuriya[yarımrubrikalar yuxarıda göstərilmişdir]Daxil edilib: xoşxassəli (ailəvi) (uşaq) hematuriya(-sı)N00.-dan əvvəldə qeyd edilən .0–.8 yarmrubrikalarında dəqiqləşdirilmişmorfoloji zədələnmə ilə müşayiət olunan hematuriyaÇıxarılıb: ƏGO hematuriya (R31)7

XƏSTƏLİKLƏRİN BEYNƏLXALQ STATİSTİK TƏSNİFATIN03Xronik nefritik sindrom[yarımrubrikalar yuxarıda göstərilmişdir]Daxil edilib: xroniki: böyrək xəstəliyi qlomerulonefrit nefritÇıxarılıb: xroniki tubulointerstisial nefrit (N11.–)diffuz sklerozlaşan qlomerulonefrit(N18.–)ƏGO nefritik sindrom (N05.–)N04Nefrotik sindrom[yarımrubrikalar yuxarıda göstərilmişdir]Daxil edilib: anadangəlmə nefrotik sindromlipoidli nefrozN05Dəqiqləşdirilməmiş nefrotik sindrom[yarımrubrikalar yuxarıda göstərilmişdir]Daxil edilib: ƏGO kəskin: böyrək xəstəliyi qlomerulonefrit nefritN00.-dan əvvəldə qeyd edilən .0–.8 yarmrubrikalarında dəqiqləşdirilmiş morfolojizədələnmə ilə müşayiət olunan ƏGO nefropatiya və ƏGO böyrək xəstəliyiÇıxarılıb: morfoloji zədələnmə müəyyən olunmadan ƏGO nefropatiya (N28.9)morfoloji zədələnmə müəyyən olunmadan ƏGO böyrək xəstəliyi (N28.9)ƏGO tubulointerstisial nefrit (N12)N06Dəqiqləşdirilmiş morfoloji zədələnmə ilə müşayiət edilənizolə olunmuş proteinuriya[yarımrubrikalar yuxarıda göstərilmişdir]Daxil edilib: N00.-dan əvvəldə qeyd edilən .0–.8 yarmrubrikalarında dəqiqləşdirilmiş morfolojizədələnmə ilə müşayiət olunan proteinuriya (izolə olunmuş) (ortostatik) (davamlı)Çıxarılıb: ƏGO proteinuriya (R80)Ben-Conson proteinuriyası (R80)hamiləlik nəticəsində əmələ gələn proteinuriya (O12.1)ƏGO izolə olunmuş proteinuriya (R80)ƏGO ortostatik proteinuriya (N39.2)ƏGO davamlı proteinuriya(N39.1)N07Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan irsi nefropatiya[yarımrubrikalar yuxarıda göstərilmişdir]Çıxarılıb: Alport sindromu (Q87.8)irsi amiloid nefropatiya (E85.0)dırnaq-diz qapağı sindromu (dırnaqlar və diz qapağının olmaması və yainkişafdan qalması) (Q87.2)nefropatiyasız irsi-ailəvi amiloidoz (E85.0)N08*Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanıyumaqcıq zədələnmələriDaxil edilib: digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı nefropatiyaÇıxarılıb: digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı böyrəyin tubulointerstisialzədələnmələri (N16.–*)8

SİDİK-CİNSİYYƏT SİSTEMİNİN XƏSTƏLİKLƏRİN08.0*Digər rubrikalarda təsnif olunan yoluxucu və parazitarxəstəliklər zamanı yumaqcıq zədələnmələriAşağıdakılar zamanı yumaqcıq zədələnmələri: Plazmodium malariae törədən malyariya (B52.0†) epidemik parotit (B26.8†) şistosomoz [bilharsioz] (B65.–†) sepsis (A40–A41†) strongiloidoz (B78.–†) sifilis (A52.7†)N08.1*Yenitörəmələr zamanı yumaqcıq zədələnmələriAşağıdakılar zamanı yumaqcıq zədələnmələri: çox saylı mieloma (C90.0†) Valdenstremin makroqlobulinemiyası (C88.0†)N08.2*Qan xəstəlikləri və immun pozğunluqlar zamanı yumaqcıqzədələnmələriAşağıdakılar zamanı yumaqcıq zədələnmələri: krioqlobulinemiya (D89.1†) disseminə olunmuş damardaxili laxtalanma (defibrinasiya sindromu) (D65†) hemolitik-uremik sindrom (D59.3†) Henox[-Şönleyn] purpuru (D69.0†) oraqvarı-hüceyrə pozğunluqları (D57.–†)N08.3*N08.4*Şəkərli diabet zamanı yumaqcıq zədələnmələri (E10–E14ümumi dördüncü.2† işarəsi ilə)Endokrin sisteminin digər xəstəlikləri, başqa maddələrmübadiləsi və qidalanma pozgunluqlarında yumaqcıqzədələnmələriAşağıdakılar zamanı yumaqcıq zədələnmələri: amiloidozda (E85.–†) Fabri xəstəliyi (Anderson) (E75.2†) Lesitin-xolesterin-atsiltransferaza çatmamazlıgı (E78.6†)N08.5*Birləşdirici toxumanın sistem xəstəlikləri zamanıyumaqcıqların zədələnmələri Qudpasçer sindromu zamanı (M31.0†) Mikroskopik poliangiit zamanı (M31.7†) Sistem qırmızı qurdeşənəyi zamanı (M32.1†) Trombositopenik purpura zamanı (M31.1†) Veqener qranulomatozu zamanı igər rubrikalarda təsnif olunan başqa xəstəliklər zamanıyumaqcıqların zədələnmələriYarımkəskin bakterial endokardit zamanı yumaqcıqların zədələnmələri (I33.0†)9

XƏSTƏLİKLƏRİN BEYNƏLXALQ STATİSTİK TƏSNİFATIBöyrəklərin tubulointerstisial xəstəlikləri(N10–N16)Daxil edilib: pielonefritÇıxarılıb: kistoz pieloureterit (N28.8)N10Kəskin tubulointerstisial nefritDaxil edilib: Kəskin: infeksion interstisial nefrit pielit pielonefritİnfeksion amili göstərmək lazım gələrsə, əlavə koddan (B95–B98) istifadə edilir.N11Xronik tubulointerstisial nefritDaxil edilib: xroniki: infeksion interstisial nefrit pielit pielonefritİnfeksion amili göstərmək lazım gələrsə, əlavə koddan (B95–B98) istifadə edilir.N11.0Reflyuksla bağlı qeyri-obstruktiv xroniki pielonefrit(Kisə-sidik axarı) reflyuksu ilə bağlı (xroniki) pielonefritÇıxarılıb: ƏGO kisə-sidik axarı reflyuksu (N13.7)N11.1Xroniki obstruktiv pielonefritLəyən-sidik axarı birləşməsininSidik axarının çanaq seqmentininSidik axarınınanomaliyası iləəyriliyi iləobstruksiyası ilədaralması iləbağlı olan (xroniki)pielonefritÇıxarılıb: kalkulyoz pielonefrit (N20.9)obstruktiv uropatiya (N13.–)N11.8Digər xroniki tubulointerstisial nefritlərƏGO, qeyri-obstruktiv xroniki pielonefritlərN11.9Dəqiqləşdirilməmiş xroniki tubulointerstisial nefritƏGO xroniki: interstisial nefrit pielit pielonefritN12Kəskin və ya xroniki olduğu dəqiqləşdirilməmiştubulointerstisial nefritDaxil edilib: ƏGO interstisial nefritƏGO pielitƏGO pielonefritÇıxarılıb: kalkulyoz pielonefrit (N20.9)N13Obstruktiv uropatiya və reflyuks-uropatiyaÇıxarılıb: böyrək və sidik axarı daşı, hidronefroz olmadan (N20.–)böyrək ləyəni və sidik axarının anadangəlmə obstruktiv dəyişiklikləri(Q62.0–Q62.3)obstruktiv pielonefrit (N11.1)N13.0Ləyən-sidik axarı birləşməsinin obstruksiyası iləhidronefrozÇıxarılıb: infeksiya ilə (N13.6)10

SİDİK-CİNSİYYƏT SİSTEMİNİN XƏSTƏLİKLƏRİN13.1Sidik axarının başqa rubrikalarda təsnif olunmayan daralmasıIlə hidronefrozÇıxarılıb: infeksiya ilə (N13.6)N13.2Böyrək və sidik axarının daş ilə tutulmuşhidronefrozuÇıxarılıb: infeksiya ilə (N13.6)N13.3Digər və dəqiqləşdirilməmiş hidronefrozlarN13.4HidroureterÇıxarılıb: infeksiya ilə (N13.6)Çıxarılıb: infeksiya ilə (N13.6)N13.5Sidik axarının, hidronefroz olmadan, əyilmə və daralmasıN13.6PielonefrozÇıxarılıb: infeksiya ilə (N13.6)N13.0–N13.5 rubrikalarında göstərilən və infeksiya ilə müşayiət olunan hallarİnfeksiya ilə müşayiət olunan obstruktiv uropatiyaİnfeksion amili göstərmək lazım gələrsə,əlavə koddan (B95–B98) istifadə edilir.N13.7Sidik kisəsi-sidik axarı reflyuksu ilə bağlı uropatiyaSidik kisəsi-sidik axarı reflyuksu: ƏGO çapıqlaşma ilə müşayiət olunanÇıxarılıb: Sidik kisəsi-sidik axarı reflyuksu ilə bağlı pielonefrit (N11.0)N13.8N13.9Digər obstruktiv uropatiya və reflyuks-uropatiyaDəqiqləşdirilməmiş obstruktiv uropatiya və reflyuks-uropatiyaSidik yolunun ƏGO obstruksiyasıN14Ağır metallar və dərman maddələrinin təsirindən əmələgələn tubulointerstisial və tubulyar zədələnmələrToksik maddəni göstərmək zərurəti yaranarsa, xarici səbəblərin əlavə kodundan(XX sinif) istifadə edilir.N14.0N14.1N14.3N14.4Analgetik maddələrin təsirindən əmələ gələn nefropatiyaDərman vasitələri, dərman preparatları və ya bioloji aktivmaddələrin təsirindən əmələ gələn nefropatiyaDəqiqləşdirilməmiş dərman vasitəsi, dərman preparatı vəya bioloji aktiv maddənin təsirindən əmələ gələn nefropatiyaAğır metalların təsirindən əmələ gələn nefropatiyaBaşqa rubrikalarda təsnif olunmayan toksik nefropatiyaN15Böyrəklərin digər tubulointerstisial xəstəlikləriN15.0Balkan nefropatiyasıN14.2Balkan endemik nefropatiyasıN15.1N15.8N15.9Böyrək və böyrəkətrafı toxumanın absesiBöyrəyin digər dəqiqləşdirilmiş tubulointerstisialzədələnmələriBöyrəyin dəqiqləşdirilməmiş tubulointerstisial zədələnməsiBöyrəyin ƏGO infeksiyasıÇıxarılıb: sidik yolların ƏGO infeksiyası (N39.0)N16*Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanıböyrəyin tubulointerstisial zədələnmələri11

XƏSTƏLİKLƏRİN BEYNƏLXALQ STATİSTİK TƏSNİFATIN16.0*Digər rubrikalarda təsnif olunan infeksion və parazitarxəstəliklər zamanı böyrəklərin tubulointerstisial zədələnməsiBrusellyoz zamanı (A23.–†)Difteriya zamanı (A36.8†)Salmonellyoz zamanı (A02.2†)Sepsis zamanı (A40–A41†)Toksoplazmoz zamanı (B58.8†)N16.1*Böyrəklərin yenitörəmələr zamanı tubulointerstisial zədələnməsiLeykemiya zamanı (C91–C95†)Limfoma zamanı (C81–C85†, C96.–†)Çox saylı mieloma zamanı (C90.0†)N16.2*böyrəklərin tubulointerstisial zədələnmələriböyrəklərin tubulointerstisial zədələnməsiQan xəstəlikləri və immun mexanizmin də prosesə cəlbolunması ilə gedən patoloji hallar zamanı böyrəklərintubulointerstisial zədələnməsiQarışıq krioqlobulinemiya zamanı (D89.1†)Sarkoidoz zamanı (D86.–†)N16.3*Maddələr mübadiləsinin pozğunluğu zamanıböyrəklərin tubulointerstisial zədələnməsiSistinoz zamanı (E72.0†)Qlikogenin toplanması xəstəliyi zamanı (E74.0†)Vilson xəstəliyi zamanı (E83.0†)N16.4*böyrəklərin tubulointerstisial zədələnməsiböyrəklərin tubulointerstisialzədələnməsiBirləşdirici toxumanın sistem xəstəlikləri zamanı böyrəklərintubulointerstisial zədələnməsiGözün quruluq (Şeqren) sindromu zamanı (M35.0†)böyrəklərin tubulointerstisial zədələnməsiSistem qırmızı qurdeşənəyi zamanı (M32.1†)N16.5*N16.8*Transplantantın dəf edilməsi zamanı böyrəklərintubulointerstisial zədələnməsi (T86.–†)Digər rubrikalarda təsnif olunan başqa xəstəliklər zamanıböyrəklərin tubulointerstisial zədələnməsiBöyrək çatmamazlığı(N17–N19)Xarici amili göstərmək zərurəti yaranarsa, xarici səbəblərin əlavə kodundan (XX sinif) istifadəetmək lazımdır.Çıxarılıb: anadangəlmə böyrək çatmamazlığı (P96.0)ağır metallar və dərman maddələrinin təsirindən əmələ gələn tubulointerstisial və tubulyarzədələnmələr (N14.–)prerenal uremiya (R39.2)hemolitik-uremik sindrom (D59.3)hepatorenal sindrom (K76.7)hepatorenal sindrom: doğuşdan sonrakı (O90.4)ekstrarenal uremiya (R39.2)böyrək çatmamazlığı:- abort, uşaqlıqdan kənar və ya molyar hamiləliyi ağırlaşdıran (O00–O07, O08.4)- doğuş və doğuşdan sonrakı dövrü ağırlaşdıran (O90.4)- tibbi proseduralardan sonra baş verən (N99.0)N17Kəskin böyrək çatmamazlığıDaxil edilib: böyrək funksiyalarının kəskin pozuğunluğu12

SİDİK-CİNSİYYƏT SİSTEMİNİN XƏSTƏLİKLƏRİN17.0Tubulyar nekroz ilə müşayiət olunan kəskin böyrəkçatmamazlığıTubulyar nekroz: ƏGO kəskin böyrək mənşəliN17.1Kəskin qabıq nekrozu ilə müşayiət olunan kəskin böyrəkçatmamazlığıQabıq nekrozu: ƏGO kəskin böyrək mənşəliN17.2Medulyar nekrozla müşayiət olunan kəskin böyrəkçatmamazlığıMedullyar (papillyar) nekroz: ƏGO kəskin böyrək mənşəliN17.8N17.9N18Digər kəskin böyrək çatmamazlığıDəqiqləşdirilməmiş kəskin böyrək çatmamazlığıXroniki böyrək xəstəliyiDaxil edilib: Xroniki böyrək çatmamazlığıXroniki uremiyaDiffuz sklerozlaşan qlomerulonefritMüvafiq xəstəliyin səbəbini göstərmək lazım gələrsə, əlavə koddan istifadə etmək lazımdır.Hipertenziyanın olduğunu göstərmək lazım gələrsə, əlavə koddan istifadə etmək lazımdır.Çıxarılıb:hipertenziya ilə müşayiət olunan xroniki böyrək çatmamazlığı (I12.0)N18.1Xroniki böyrək xəstəliyi I mərhələYFS-in normal və ya yüksək ( 90 mL/dəq) olması ilə böyrək zədələnməsiN18.2Xroniki böyrək xəstəliyi II mərhələYFS-in zəif azalması (60-89 mL/dəq) ilə böyrək zədələnməsiN18.3Xroniki böyrək xəstəliyi III mərhələYFS-in orta azalması (30-59 mL/dəq) ilə böyrək zədələnməsiN18.4Xroniki böyrək xəstəliyi IV mərhələN18.5Xroniki böyrək xəstəliyi V mərhələYFS-in ağır dərəcəli azalması (15-29 mL/dəq) ilə böyrək zədələnməsiYFS-in ağır dərəcəli azalması (15-29 mL/dəq) ilə böyrək zədələnməsiXroniki uremiyaBöyrək xəstəliyinin axırıncı mərhələsi: allotransplantat pozğunluğu ƏGO dializ dializ və ya transplant olmadanBöyrək retiniti (H32.8*)Uremik: apopleksiya† (I68.8*) demensiya† (F02.8*) nevropatiya† (G63.8*) iflic† (G99.8*) perikardit † (I32.8*)13

XƏSTƏLİKLƏRİN BEYNƏLXALQ STATİSTİK TƏSNİFATIN18.9Dəqiqləşdirilməmiş xroniki böyrək xəstəliyiN19Dəqiqləşdirilməmiş böyrək çatmamazlığıDaxil edilib:ƏGO böyrək çatmamazlığıÇıxarılıb: hipertenziya ilə müşayiət olunan böyrək çatmamazlığı (I12.0)yenidoğulmuşlarda uremiya (P96.0)Böyrək daşı xəstəliyi(N20–N23)N20Böyrək və sidik axarı daşlarıDaxil edilib: daşlı pielonefritÇıxarılıb: hidronefrozla müşayiət olunan (N13.2)N20.0Böyrək daşlarıƏGO nefrolitiazBöyrək konkrementləri və ya daşlarıMərcanabənzər konkrementlərBöyrəkdə daşN20.1Sidik axarı daşlarıN20.2N20.9Sidik axarı daşları ilə birgə böyrək daşlarıDəqiqləşdirilməmiş sidik daşlarıN21Sidik yollarının aşağı şöbələrinin daşlarıSidik axarında daşDaxil edilib: sistit və uretritlə birgəN21.0Sidik kisəsində daşlarSidik kisəsi divertikulunda konkrementlərSidik kisəsi daşıÇıxarılıb: mərcanabənzər konkrementlər (N20.0)N21.1N21.8N21.9Uretrada daşlarSidik yollarının aşağı şöbələrinin digər daşlarıSidik yollarının aşağı şöbələrinin dəqiqləşdirilməmiş daşlarıN22*Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı sidikyollarının daşlarıN22.0*N22.8*Şistosomoz [bilqarsioz] (B65.–†)zamanı sidik daşlarıDigər rubrikalarda təsnif olunan başqa xəstəliklər zamanısidik yollarının daşlarıN23Dəqiqləşdirilməmiş böyrək sancısıBöyrək və sidik axarının digər xəstəlikləri(N25–N29)Çıxarılıb: böyrəkdaşı xəstəliyi ilə birgə (N20–N23)N25Böyrək kanalcıqlarının disfunksiyası nəticəsində yarananpozğunluqlarÇıxarılıb: E70–E90 rubrikalarındə təsnif edilən metabolik pozğunluqlar14

SİDİK-CİNSİYYƏT SİSTEMİNİN XƏSTƏLİKLƏRİN25.0Böyrək osteodistrofiyasıAzotemik osteodistrofiyaFosfatların itirilməsi ilə bağlı kanalcıq pozğunluqlarıBöyrək mənşəli: raxit cırtdanboyluqN25.1N25.8Nefrogen şəkərsiz diabetBöyrək kanalcıqlarının disfunksiyası ilə bağlı olan digərpozğunluqlarLaytvud-Olbrayt sindromuƏGO böyrək-kanalcıq asidozuBöyrək mənşəli ikincili hiperparatireozN25.9Böyrək kanalcıqlarının disfunksiyası ilə əlaqədardəqiqləşdirilməmiş pozğunluqN26Dəqiqləşdirilməmiş büzülmüş böyrəkBöyrəyin (terminal) atrofiyasıƏGO böyrək sklerozuÇıxarılıb: hipertenziya ilə birgə büzülmüş böyrək (I12.–)diffuz sklerozlaşdıran qlomerulonefrit (N18.–)(arteriolyar) (arteriosklerotik) hipertenziv nefroskleroz (I12.–)naməlum səbəbli xırda böyrək (N27.–)N27Naməlum səbəbli xırda böyrəkN27.0N27.1N27.9Birtərəfli xırda böyrəkİkitərəfli xırda böyrəkDəqiqləşdirilməmiş xırda böyrəkN28Böyrək və sidik axarının başqa rubrikalarda təsnifolunmayan digər xəstəlikləriÇıxarılıb: hidroureter (N13.4)ƏGO kəskin böyrək xəstəliyi (N00.9)ƏGO xroniki böyrək xəstəliyi (N03.9)sidik axarının hidronefrozla müşayiət olunan əyilmə və daralması (N13.1)sidik axarının hidronefroz olmadan əyilmə və daralması (N13.5)N28.0Böyrəyin işemiya və ya infarktıBöyrək arteriyasının: emboliyası obstruksiyası okklyüziyası trombozuBöyrəyin infarktıÇıxarılıb: Qoldblatt böyrəyi (I70.1)böyrək arteriyasının (böyrəkdən kənar hissəsinin): aterosklerozu (I70.1) anadangəlmə stenozu (Q27.1)N28.1Qazanılmış böyrək kistasıBöyrəyin (çoxlu) (tək) qazanılmış kistasıÇıxarılıb: böyrəyin (anadangəlmə) kistoz xəstəliyi (Q61.–)15

XƏSTƏLİKLƏRİN BEYNƏLXALQ STATİSTİK TƏSNİFATIN28.8Böyrək və sidik axarının digər dəqiqləşdirilmiş xəstəlikləriBöyrəyin hipertrofiyasıMeqaloureterNefroptoz Kistoz: pielit pieloureterit ureteritUretroseleN28.9Böyrək və sidik axarının dəqiqləşdirilməmiş xəstəliyiƏGO nefropatiyaƏGO böyrək xəstəliyiÇıxarılıb: .0–.8 yarmrubrikalarında dəqiqləşdirilməmiş morfoloji zədələnmələrlə müşayiətolunan ƏGO nefropatiya və ƏGO böyrək pozğunluqları (N05.–)N29*Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanıböyrəyin və sidik axarının başqa zədələnmələriN29.0*N29.1*Böyrəyin gec sifilisi (A52.7†)Böyrək və sidik axarının digər rubrikalarda təsnif olunaninfeksion və parazitar xəstəliklər zamanı başqazədələnmələriBöyrək və sidik axarının şistosomoz (bilqarsioz) zamanı zədələnmələri (B65.–†)Böyrək və sidik axarının vərəm zamanı zədələnmələri (A18.1†)N29.8*Böyrək və sidik axarının digər rubrikalarda təsnif olunanbaşqa xəstəliklər zamanı digər zədələnmələriSistinoz (E72.0†)Sidik sisteminin digər xəstəlikləri(N30–N39)Çıxarılıb: sidik yollarının infeksiyası (aşağıda göstərilən halları ağırlaşdıran): abort, uşaqlıqdankənar və ya molyar hamiləlik (O00–O07, O08.8) hamiləlik, doğuş və doğuşdan sonrakı dövr (O23.–, O75.3, O86.2) sidikdaşı xəstəliyi ilə birgə (N20–N23)N30Sistitİnfeksion amili (B95–B98) göstərmək zərurəti yaranarsa, xarici təsirin əlavə kodundan(XX sinif) istifadə edilir.Çıxarılıb: prostatosistit (N41.3)N30.0Kəskin sistitÇıxarılıb: şüa sistiti (N30.4)triqonit (N30.3)N30.1N30.2N30.3İnterstisial (xronik) sistitDigər xronik sistitTriqonitUretrotriqonitN30.4N30.8Şüa sistitiDigər sistitlərSidik kisəsinin absesiN30.916Dəqiqləşdirilməmiş sistit

SİDİK-CİNSİYYƏT SİSTEMİNİN XƏSTƏLİKLƏRİN31Sidik kisəsinin başqa rubrikalarda təsnif olunmayan sinirəzələ disfunksiyasıÇıxarılıb: ƏGO spinal sidik kisəsi (G95.8)onurğa beyninin zədələnməsi nəticəsində (G95.8)«at quyruğu» sindromu ilə bağlı nevrogen sidik kisəsi (G83.4)ƏGO sidik saxlaya bilməmək (R32)dəqiqləşdirilmiş sidik saxlaya bilməmək (N39.3–N39.4)N31.0N31.1N31.2Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan sidik saxlaya bilməyənsidik kisəsiBaşqa rubrikalarda təsnif olunmayan reflektor sidik kisəsiSidik kisəsinin başqa rubrikalarda təsnif olunmayan neyrogenzəyifliyiAtonik (motor pozğunluqlu) (sensor pozğunluqlu) neyrogen sidik kisəsiAvtonom neyrogen sidik kisəsiQeyri-reflektor neyrogen sidik kisəsiN31.8N31.9Sidik kisəsinin digər sinir-əzələ disfunksiyalarıSidik kisəsinin dəqiqləşdirilməmiş sinir-əzələ disfunksiyasıSidik kisəsinin ƏGO neyrogen disfunksiyasıN32Sidik kisəsinin digər zədələnmələriÇıxarılıb: sidik kisəsinin daşı (N21.0)sistosele (N81.1)qadınlarda sidik kisəsinin düşməsi və ya dəbəliyi (N81.1)N32.0Sidik kisəsi boynunun obturasiyasıSidik kisəsi boynunun (qazanılmış) stenozuN32.1Sidik kisəsi bağırsaq fistuluSidik kisəsi- bağırsağ fistuluN32.2Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan sidik kisəsi fistuluÇıxarılıb: sidik kisəsi və qadın cinsi yolları arasında yaranan fistul (N82.0–N82.1)N32.3Sidik kisəsi divertikuluSidik kisəsi divertikulitiÇıxarılıb: sidik kisəsi divertikulunda daşlar (N21.0)N32.4N32.8Sidik kisəsinin qeyri-travmatik cırılmasıSidik kisəsinin digər dəqiqləşdirilmiş zədələnmələriSidik kisəsinin: kirəcləşməsi büzüşməsiN32.9Sidik kisəsinin dəqiqləşdirilməmiş zədələnməsiN33*Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı sidikkisəsinin zədələnmələriN33.0*N33.8*Vərəm sistiti (A18.1†)Digər rubrikalarda təsnif olunan başqa xəstəliklər zamanı sidikkisəsinin zədələnmələriŞistosomoz [bilqarsioz] zamanı sidik kisəsinin zədələnmələri (B65.–†)N34Uretrit və uretral sindromİnfeksion amili göstərmək zərurəti yaranarsa, əlavə koddan (B95–B98) istifadə edilir.Çıxarılıb: Reyter xəstəliyi (M02.3)əsasən cinsi yolla keçən xəstəliklər zamanı uretrit (A50–A64)uretrotriqonit (N30.3)17

XƏSTƏLİKLƏRİN BEYNƏLXALQ STATİSTİK TƏSNİFATIN34.0Uretral absesKuper vəzinin absesi Littrevəzinin absesi PeriuretralabsesUretral (vəzinin) abses (–i)Çıxarılıb: uretral karunkul (məməcik) (N36.2)N34.1Qeyri-spesifik uretritQeyri-qonokokk mənşəli uretritQeyri-zöhrəvi uretritN34.2Digər uretritlərUretral meatitUretranın (xarici dəliyinin) xorasıMenopauzadan sonrakı uretritƏGO uretritN34.3Dəqiqləşdirilməmiş uretral sindromN35Uretranın daralmasıN35.0Uretranın posttravmatik daralmasıÇıxarılıb: uretranın tibbi əməliyyatdan sonrakı daralması (N99.1)Uretranın doğuşdan sonra daralmasıUretranın travmatik daralmasıN35.1N35.8N35.9Uretranın başqa rubrikalarda təsnif olunmayan postinfeksiondaralmasıUretranın digər daralmasıUretranın dəqiqləşdirilməmiş daralmasıƏGO xarici dəliyininN36Uretranın digər xəstəlikləriN36.0Uretral fistulSüni uretral keçəcəkUretroperineal fistulUretrorektal fistulƏGO sidik fistuluÇıxarılıb: uretroskrotal fistul (N50.8)uretrovaginal fistul (N82.1)N36.1N36.2N36.3Uretral divertikulUretral karunkul (məməcik)Uretranın selikli qişasının prolapsıUretranın prolapsıKişilərdə uretranın genəlməsiÇıxarılıb: qadınlarda uretranın genəlməsi (N81.0)N36.8N36.9Uretranın digər dəqiqləşdirilmiş xəstəlikləriUretranın dəqiqləşdirilməmiş xəstəliyiN37*Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanıuretranın zədələnmələriDigər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı uretritN37.0*Kandidoz uretrit (B37.4†)N37.8*Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı uretranınbaşqa zədələnmələri18

SİDİK-CİNSİYYƏT SİSTEMİNİN XƏSTƏLİKLƏRİN39Sidik-ifrazat sisteminin digər xəstəlikləriÇıxarılıb: ƏGO hematuriya (R31)residivverən və davamlı hematuriya (N02.–)dəqiqləşdirilmiş morfoloji dəyişiliklərlə gedən hematuriya (N02.–)ƏGO proteinuriya (R80)N39.0Lokalizasiyası göstərilmədən, sidik çıxarıcı yollarıninfeksiyasıİnfeksion amilin göstərilməsi zərurəti yaranarsa, əlavə koddan (B95–B98) istifadəedilir.N39.1Dəqiqləşdirilməmiş davamlı proteinuriyaÇıxarılıb: hamiləlik, doğuş və zahılıq dövrünü ağırlaşdıran (O11–O15)dəqiqləşdirilmiş morfoloji dəyişiliklərlə müşayiət olunan (N06.–)N39.2Dəqiqləşdirilməmiş ortostatik proteinuriyaÇıxarılıb: dəqiqləşdirilmiş morfoloji dəyişiliklərlə müşayiət olunan (N06.–)N39.3Qeyri-iradi sidik ifrazıHəddən artıq aktiv sidik kisəsini və ya hiperaktiv əzələ yığılmasını identifikasiya etmək lazımgələrsə, əlavə koddan (N32.8) istifadə edin.N39.4Qeyri-iradi sidik ifrazının digər dəqiqləşdirilmiş formalarıHəddən artıq aktiv sidik kisəsini və ya hiperaktiv əzələ yığılmasını identifikasiya etmək lazımgələrsə əlavə koddan (N32.8) istifadə edin.Qədərindən artıq dolma zamanı sidik saxlaya bilməməkReflektor sidik saxlaya bilməmək Qıçıqlanmazamanı sidik saxlaya bilməməkÇıxarılıb: ƏGO enurez (R32)ƏGO qeyri-iradi sidik ifrazı (R32)Qeyri-üzvi mənşəli qeyri-iradi sidik ifrazı (F98.0)N39.8N39.9Sidik-ifrazat sisteminin digər dəqiqləşdirilmiş xəstəlikləriSidik-ifrazat sisteminin dəqiqləşdirilməmiş pozğunluğuKişi cinsiyyət üzvlərinin xəstəlikləri(N40–N51)N40Prostat vəzinin hiperplaziyasıDaxil edilib: Prostat vəzinin: adenofibromatoz hipertrofiyası (xoşxassəli) böyüməsi (xoşxassəli) hipertrofiyası(Prostat vəzinin) orta payının adenomasıƏGO prostat vəzi axacağının obstruksiyasıÇıxarılıb: prostat vəzinin xoşxassəli şişləri (D29.1)N41Prostat vəzinin iltihabi xəstəlikləriİnfeksion amilin göstərilməsi zərurəti yaranarsa, əlavə koddan (B95–B98) istifadəedilir.N41.0N41.1N41.2N41.3N41.8Kəskin prostatitXroniki prostatitProstat vəzinin absesiProstatosistitProstat vəzinin digər iltihabi xəstəlikləri19

XƏSTƏLİKLƏRİN BEYNƏLXALQ STATİSTİK TƏSNİFATIN41.9Prostat vəzinin dəqiqləşdirilməmiş iltihabi xəstəliyiƏGO prostatitN42Prostat vəzinin digər xəstəlikləriN42.0Prostat vəzinin daşlarıProstat vəzi daşıN42.1N42.2N42.3Prostat vəzinin durğunluğu və prostat vəziyə qansızmaProstat vəzinin atrofiyasıProstat vəzinin displaziyasıProstat vəzinin zəif dərəcəli displaziyasıÇıxarılıb: prostat vəzinin ağır dərəcəli displaziyasıN42.8N42.9Prostat vəzinin digər dəqiqləşdirilmiş xəstəlikləriProstat vəz

N03 Xronik nefritik sindrom [yarımrubrikalar yuxarıda göstərilmişdir] Daxil edilib: xroniki: böyrək xəstəliyi qlomerulonefrit nefrit Çıxarılıb: xroniki tubulointerstisial nefrit (N11.–) diffuz sklerozlaşan qlomerulonefrit(N18.–) ƏGO nefritik sindrom (N05.–) N04 Nefrotik sindrom