Transcription

MENCEGAH RASUAH: PENDEKATAN INTEGRITI DANTADBIR URUS YANG BERKESANA. malkanSistemPemerintahan Demokrasi Berparlimen yang berasaskan kepada Sistem RajaBerperlembagaan1 di mana Seri Paduka Baginda Yang Di Pertuan Agongmerupakan Ketua Negara. Di bawah Sistem Demokrasi Berparlimen,Pentadbiran Negara Malaysia terbahagi kepada tiga (3) cabang utama iaituPerundangan, Kehakiman dan Pentadbiran atau Eksekutif2. Ketiga-tigacabang kerajaan ini telah turut sama menangani amalan rasuah semenjaksebelum merdeka. Badan Perundangan (Parlimen) telah menggubalpelbagai undang-undang dan Peraturan menangani amalan rasuah. BadanKehakiman telah membicarakan pelbagai tuduhan melibatkan kesalahanrasuah. Badan Eksekutif tidak pernah sunyi daripada menguatkuasakanperundangan menentang rasuah.1Sistem Raja Berperlembagaan. Laman Web Rasmi Istama Negara Kuala tion com content&view article&id 68&Itemid 609. 10 September 2019.2Anon. Sistem Persekutuan Malaysia. Laman Web Rasmi Parlimen load content&action 003&id 5&view 23&uweb p&print true. 15 September 2019.1

B.KAJIAN KEPUSTAKAAN:Gejala Rasuah2.Rasuah merupakan suatu gejala sosial yang diwarisi hampir dalam setiapmasyarakat sejak daripada mula peradaban. Ia merupakan suatu amalanyang universal tanpa batasan sempadan, negara, bangsa, kaum atau adat.Antara punca-punca kenapa amalan rasuah boleh berlaku adalahdisebabkan sifat tamak haloba, integriti rendah, kelemahan tadbir urus,kelemahan dalam penguatkuasaan dan tarikan untuk mencapai kekayaandan kesenangan dengan cepat dan mudah melalui jawatan dan kuasa yangdimiliki.3.Perubahan semasa di seluruh dunia juga memperlihatkan kesedaran globaluntuk memerangi rasuah dengan termeterainya “United Nation ConventionAgainst Corruption” (UNCAC) yang dimeteraikan pada tahun 2003.Konvensyen ini merupakan manifestasi di peringkat global yang menolak danmenuntut setiap negara pejanji yang meratifikasikan Konvensyen ini untukmemerangi rasuah di negara masing-masing dengan menerima pakaipendekatan-pendekatan yang dipersetujui dalam Konvensyen tersebut.Malaysia merupakan salah sebuah negara pejanji kepada konvensyentersebut.2

Takrifan Rasuah4.Perkataan rasuah berasal daripada perkataan Arab “al-risywah”3. Di dalamal-Quran, rasuah digolongkan dalam kata umum batil, iaitu meliputi jugaperkataan jenayah lain seperti merompak, menipu dan memeras ugut. DiMalaysia, dari segi undang-undang semua perkataan “memberi danmenerima suapan” adalah sebahagian daripada perbuatan dan kesalahanjenayah rasuah. Rasuah merupakan suatu jenayah atau kesalahan mengikutAkta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009.5.Di bawah perundangan Malaysia berhubung pencegahan rasuah di bawahAkta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta SPRM 2009)[Akta 694], terdapat empat kategori perlakuan yang terjumlah kepadakesalahan rasuah yang utama:(a) meminta atau menerima rasuah iaitu kesalahan di bawah seksyen 16 &17(a) Akta SPRM 2009;(b) menawar atau memberi rasuah iaitu kesalahan di bawah seksyen 17(b)Akta SPRM 2009;3Al Kafi li al-Fatawi. Memahami Makna Rasuah. Al-Kafi #1237: Rasuah Sudah Menjadi BudayaRakyat Malaysia? Artikel. Laman Sesawang Rasmi Mufti Wilayah njadibudaya-rakyat-malaysia3

(c) membuat tuntutan palsu iaitu kesalahan di bawah seksyen 17(b) AktaSPRM 2009 ; dan(d) menyalah guna jawatan atau kedudukan untuk suapan pegawai badanawam iaitu kesalahan di bawah Seksyen 23 Akta SPRM 2009.6.Berdasarkan kepada takrifan ‘rasuah’ bawah Akta Suruhanjaya PencegahanRasuah Malaysia, sebarang perbuatan menerima atau memberi suapansebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu kerana melakukanatau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmiadalah terjumlah kepada perbuatan rasuah. Suapan boleh terdiri tetapi tidakterhad kepada wang, hadiah, bonus, undi, perkhidmatan, jawatan, upah ataudiskaun4,.Punca Amalan Rasuah7.Hasil daripada kajian yang telah dilakukan, antara punca-punca berlakunyarasuah ialah(a)Kelemahan Peribadi4Anon. Apa itu Rasuah? Kenali Rasuah. Pendidikan. Laman Sesawang Suruhanjaya PencegahanRasuah Malaysia. i-rasuah . 20 September2019.4

Rasuah adalah dilarang oleh mana-mana agama dan undang-undang,tetapi dilakukan juga dengan seribu satu alasan peribadi. Hal initermasuk dalam teori “Technique of Neutralization” oleh Grisham Sykesdan David Matza. Mereka mengatakan, “Lakukan rasuah secara rahsiaasalkan tiada siapa yang tahu”. Sikap mahu hidup mewah, riak,menunjuk-nunjuk, tamak, ingin cepat kaya dan sebagainya keperibadiannya. Dari sudut agama Islam, ia merujuk kepada lemahnyaiman dan takwa dalam diri seseorang Muslim yang menjadi puncautama mengapa seseorang Muslim boleh terjebak dengan amalanrasuah.5(b)Kelemahan Kepimpinan dan Pengurusan Organisasi.Kepimpinan yang lemah seperti kurang penyeliaan, tiada pemantauan,tidak efisyen dan gagal mematuhi prosidur-prosidur yang telahditetapkan sering mendedah sesuatu organisasi terdedah kepadapenyelewengan dan berakhir dengan rasuah. Amalan pilih kasih, pilihparti dan apa jua pertimbangan yang bertentangan dan amalan tadbirurus bersih, telus dan berintegriti akan hanya menjurus kepadakegagalan dalam sistem penyampaian oleh kerajaan sehinggakanamalan rasuah akan com:gejala-rasuah-dan-kesannya.html, Julai 20125

(c)Sosial dan budayaMasyarakat majmuk di Malaysia mengamalkan tradisi memberi hadiahdalam bentuk wang dan kebendaan sempena menyambut hari-harikebesaran, hari perayaan, majlis hari jadi, hari perkahwinan dansebagainya. Hari yang baik ini memberi kesempatan kepada perasuahdan penerima rasuah melakukan rasuah sama ada diminta, disogokatau diumpan tanpa disedari.6 Ia adalah suatu budaya yang jelek dimata masyarakat tetapi tiada siapa yang berani atau bersedia untukmenegur dan memperbetulkan keadaan. Dengan demikian, dalammasyarakat pelbagai bangsa, kaum dan budaya, perbuatan rasuahboleh berlaku sama ada secara sedar atau tidak sedar kerana faktoramalan budaya atau adat.(d)PersainganPembangunan sosial ekonomi yang tidak diseimbangkan denganpembangunan kerohanian akan memudahkan terjadinya rasuah. Ditengah keghairahan membangunkan negara menerusi pelbagai projekpembangunan yang bercambah seperti cendawan tumbuh, terdapat6Pusat Pembelajaran Terengganu, Open University Malaysia, Fakulti Pendidikan dan Bahasa:Professional Ethics, Mei 20136

pihak yang bersedia untuk mengambil kesempatan mendapatkantender. Mereka sanggup memberi atau menawarkan saguhati atauhabuan kepada pegawai atau pihak pengurusan atau pembuatkeputusan untuk mendapatkan tender. Rasuah diberikan sebagai yaran,melepaskan hukuman atau tindakan jika gagal atau lambat menyiapkanprojek dan sebagainya.7(e)PolitikRasuah berkaitan dengan kuasa politik merupakan amalan klasik yangtidak dapat dipisahkan dalam persaingan mendapatkan kuasa. Rasuahmudah bermaharajalela di atas nama politik sehinggakan ia dianggapsebagai pelaris bagi mendapatkan sokongan dan undi dan dirujuksebagai politik wang.Kesan dan Akibat Amalan Rasuah8.Gejala rasuah sememangnya akan meninggalkan pelbagai implikasiterhadap pelbagai pihak. fungsi dan perjalanan sesuatu organisasi strategikkerajaan yang telah dikuasai oleh gejala rasuah akan mengalami /19783285-gejalarasuah7

nyampaiannya. Pertimbangan dan keputusan tidak lagi dibuat berasaskankepada pertimbangan kepentingan dasar dan perancangan yang telahditetapkan tetapi sebaliknya kepada kepentingan keuntungan hasrat merekayang telah mengambil kesempatan menyalahgunakan kuasa dan kedudukanmereka demi kepentingan kewangan peribadi dan kedudukan mereka.9.Tindakan dan keputusan mereka akan menjadi di luar jangkaan dan jauhterpesong daripada pertimbangan amalan yang wajar, berintegriti dankebertanggungjawaban mereka selaras dengan amalan-amalan yang telahditetapkan. Ia berakhir dengan penghakisan kepercayaan dan keyakinanrakyat terhadap kerajaan dan pemimpin yang memerintah sehinggakanrakyat sanggup menukar kerajaan yang telah memerintah melebihi 61 tahundengan kerajaan yang lain.10. Permasalahan asas yang dihadapi oleh rakyat seperti membasmikemiskinan akan terus gagal dilaksanakan kerana sumber-sumber yangtelah ditetapkan bagi membantu rakyat miskin diselewengkan. Pentadbirankerajaan akan dilihat sebagai penuh dengan kelemahan apabila rasuahbermaharajalela, ketirisan hasil mampu berlaku di mana kerajaan akankehilangan atau kerugian hasil pendapatan akibat amalan rasuah. Kesanrasuah boleh turut dirasai dari aspek keselamatan negara di eh

kewarganegaraan tanpa mematuhi syarat-syarat dan saluran yang sah akanberlaku sebagaimana yang didedahkan di dada akhbar semenjak akhir-akhirini.11. Kumpulan sasar subsidi kerajaan juga boleh terkesan di mana ia akandengan mudahnya terpesong dan dinikmati oleh mereka yang tidak layakkerana pegawai yang mengawal pengagihannya sanggup mengambilrasuah. Contoh-contoh ini akan akhirnya menghancurkan dan meruntuhkansebuah pentadbiran dan pemerintahan yang dahulunya sangat berjaya danberkesan dalam sesebuah negara.C. INFO RASUAH12. Amalan rasuah tidak berlaku hanya dalam sektor awam tetapi juga di sektorswasta. Amalan rasuah adalah amat buruk kerana ia boleh menjejaskankestabilan politik, merosakkan ekonomi dan perpaduan rakyat dalamsesebuah negara. Pelbagai usaha dan pendekatan telah diambil olehKerajaan bagi mengatasi permasalahan ini demi memastikan agar negarabebas dari gejala rasuah di samping memastikan imej dan darjat negarasentiasa dipandang tinggi dan dihormati.9

13. Perkhidmatan Awam di Malaysiamerangkumi hampir 1.7 juta orang 8penjawat awam yang memberikan perkhidmatan kepada penduduk Malaysiayang dianggarkan seramai 32.6 juta orang8.TAHUNKAKITANGANBUKAN Jumlah Tangkapan Kes Rasuah Yang Melibatkan Kakitangan Awam dan Bukan Kakitangan Awamoleh SPRM bagi Tahun 2017 dan 201814. Jadual diatas merupakan statistik yang dikeluarkan oleh SuruhanjayaPencegahan Rasuah Malaysia untuk kes tangkapan kes rasuah yangmelibatkan kakitangan dan bukan kakitangan awam bagi tahun 2017 dan2018. Statistik tersebut menunjukkan berlakunya peningkatan tangkapanbagi kedua-dua kes yang melibatkan kakitangan awam dan bukan kakitangawam. Bilangan tangkapan terhadap kakitangan awam telah meningkatdaripada sebanyak 409 kes pada tahun 2017 kepada 418 dalam tahun 2018manakala bagi kes tangkapan terhadap bukan kakitangan awam turutmeningkat dari sebanyak 470 kes pada tahun 2017 kepada 476 kes pada8Laman Sesawang Jabatan Perangkaan Malaysia. terkini/ 16 September 2019.10

tahun 2018. Berikut adalah pecahan statistik tangkapan yang melibatkanpenkhidmat awam bagi tahun 2018:STATISTIK TANGKAPAN PEKHIDMAT AWAM TAHUN 20189BULANKATEGORI KUMPULAN ik-operasi/statistiktangkapan?id 1435 . 16 September 2019.11

141318Disember0112JUMLAH13132273JUMLAH KESELURUHAN418Jumlah Tangkapan Kes Rasuah Yang Melibatkan Pekhidmat Awam oleh SPRM bagi Tahun 201815. Statistik di bawah pula merupakan tangkapan oleh SPRM terhadap bukankakitangan awam bagi tahun 2018.STATISTIK TANGKAPAN BUKAN KAKITANGAN AWAM TAHUN 201810BULANKATEGORI KUMPULAN BUKAN KAKITANGANAWAM10Ibid.12JUMLAH

SWASTAORANG ember87419JUMLAH18624050JUMLAH KESELURUHAN476Jumlah Tangkapan Kes Rasuah Yang Melibatkan Bukan Kakitangan Awam oleh SPRM bagi Tahun 201813

AL16. Laporan persepsi rasuah oleh Transparency International pada tahun 2005melaporkan bahawa Malaysia telah jatuh 16 tangga dalam tempoh 10 tahuniaitu dari kedudukan ke 23 pada tahun 1995 ke kedudukan ke 39 pada tahun2004. Pada tahun 2018, Malaysia jatuh ke kedudukan 47, pada tahun 2016di tempat ke 49 dan pada tahun 2015 di tempat 50 serta kini di tempat ke 61setakat tahun 201911. Menyedari akan keadaan yang begitu teruk, makatidak hairanlah pihak Kerajaan Malaysia telah bergerak ke hadapan dalamusaha membasmi peningkatan kadar gejala rasuah di negara ini.E. SIGNIFIKAN PRU KE 1417. Pada tarikh 9 Mei 2018, landskap pentadbiran negara telah bertukardaripada pemerintahan di bawah Kerajaan Barisan Nasional yang telahmemerintah negara hampir 61 tahun kepada Kerajaan Pakatan Harapan.Pertukaran kerajaan yang memerintah ekoran keputusan PRU14 amatsignifikan kerana parti politik pembangkang iaitu Pakatan Harapan telahmembentuk kerajaan baharu yang mentadbir Malaysia untuk penggal ke 14selama 5 tahun. Kerajaan baharu ini juga dikenali dengan nama jolokan‘Kerajaan Malaysia Baharu’. Antara manifesto yang diperjuangkan oleh11Corruption Perceptions Index 2019 – Corruption Perceptions Index. TransparencyInternational 2019. https://www.transparency.org/cpi2018. 19 September 2019.14

Kerajaan Malaysia Baharu ialah menentang amalan rasuah yang diamalkanoleh kerajaan pimpinan Barisan Nasional yang juga terkenal dengan tuduhan‘kerajaan kleptokrasi’ yang terbesar di dunia iaitu pada skala yang tidakpernah dapat dibayangkan dilakukan oleh mana-mana kerajaan didunia rsubahatmenyalahgunakan kuasa dan kedudukan mereka melakukan kesalahanrasuah dan penyalahgunaan kuasa tersebut.18. Persoalannya ialah adakah kerajaan BN yang memegang tampukpemerintahan di Persekutuan Tanah Melayu dan kemudiannya Malaysiaselama 61 tahun telah gagal membanteras rasuah atau telah cukupiuntukmembanteras, menangani dan menguatkuasakan undang-undang terhadapamalan rasuah?19. Adakah langkah-langkah pembetulan yang dilaksanakan oleh KerajaanPakatan Harapan atau ‘Malaysia Baharu’ mampu untuk menghentikan leluasaterutamanya legasi yang ditinggalkan oleh kerajaan BN yang turut dicapsebagai kerajaan kleptokrat yang terbesar di dunia?15

F.PENCEGAHAN RASUAH DI MALAYSIA OLEH KERAJAAN TERDAHULU20. Malaysia merupakan salah sebuah negara membangun yang telah berjayamembangunkan ekonomi, sosial, politik, dan pentadbirannya dengan begitupesat. Kekayaan sumber semulajadi, tenaga buruh yang cekap dan separuhcekap yang murah dan usaha gigih oleh pemimpin-pemimpin yang cekapmembolehkan Malaysia membangun mengikut acuannya sendiri.21. Sejak dari awal Malaysia mencapai kemerdekaan, Kerajaan telah mengenalpasti bahawa rasuah adalah merupakan suatu ancaman yang nyata kepadanegara. Oleh yang demikian, Kerajaan telah memperkenalkan emastikankeberkesanan pembangunan negara tidak terjejas akibat amalan rasuah. Iadapat dilihat melalui beberapa dasar kerajaan yang khusus bagi menanamdan menyemai nilai-nilai murni dalam jentera pentadbiran kerajaan,penubuhan badan-badan khusus bagi meningkatkan integriti dan memantau,membanterasdan menguatkuasakan perundangan memerangi amalanrasuah dalam sistem penyampaian kerajaan dan menggubal sertamenguatkuasakan perundangan yang khusus bagi memerangi rasuah.22. Pelbagai kempen diperkenalkan olehY.A.B. Dato' Sri Dr. MahathirMohamad pada 19 Mac 1983 menerusi kempen ‘Kepimpinan Melalui16

Teladan’12 dan pada pertengahan April 1982, beliau telah melancarkankempen ‘Bersih, Cekap dan Amanah’ sebagai satu dasar yang menjadiamalan kepada semua penjawat awam yang khususnya dalam perkhidmatanKerajaan Persekutuan mengamalkannya.23. Kempen-kempen ini adalah bagi memastikan supaya seluruh warga dalamperkhidmatan awam benar-benar memberikan perkhidmatan yang terbaikyang wajar ditauladani dan sentiasa mengutamakan penekan bahawaperkhidmatan yang disampaikan hendaklah dilaksanakan dengan bersih darisegala salah laku dan rasuah, penuh kecekapan dengan mengembelengkansegala sumber yang telah diperuntukkan dan disampaikan denganmemenuhi amanah yang telah ditentukan oleh rakyat yang telah memilihkerajaan dalam pilihanray umum yang membentuk kerajaan.24. Berikut disenaraikan pelbagai langkah yang telah diambil oleh kerajaanketika di bawah teraju ‘Kerajaan Barisan Nasional’ untuk memerangi rasuahsebelum Pilihanraya Umum ke 14:(a)Unit Pencegahan Rasuah12Kepimpinan Melalui Teladan. Bersih, Cekap dan Amanah Laman Sesawang mat-kenegaraan/236-bersih-cekap-danamanah.html. 6 Disember 201617

Pendekatan awal yang dijalankan oleh Kerajaan adalah melaluipenubuhan sebuah unit di bawah Jabatan Perdana Menteri yangmenjalankan aktiviti pencegahan rasuah melalui ceramah dan dialogpada tahun 1959 oleh sebuah unit dikenali sebagai ‘Unit PencegahRasuah’.Tanggungjawab siasatan kes rasuah dijalankan oleh‘Cawangan Special Crime’ yang diletakkan di bawah Jabatan agianPendakwaan, Kementerian Undang-Undang;(b)Badan Pencegah Rasuah (BPR)Pada 1 Oktober 1967, ketiga-tiga entiti yang menjalankan tugasmengekang amalan rasuah iaitu Unit Pencegahan Rasuah JabatanPerdana Menteri, Cawangan Special Crime Jabatan Polis ksanaan tugas menjadi lebih kemas dan teratur sebagai satu entitikhusus yang menjalankan tugas pencegahan dan penguatkuasaanterhadap amalan rasuah di Malaysia;(c)Biro Siasatan Negara18

Pada tarikh 17 Julai 1973, Badan Pencegah Rasuah (BPR)kemudiannya ditukar namanya kepada Biro Siasatan Negara melaluikelulusan pembentanganRang Undang-undang Penubuhan BiroSiasatan Negara (BSN) yang telah diluluskan sebulat suara olehDewan Rakyat. Biro ini ditubuhkan dengan harapan dapat memainkanperanan lebih berkesan ke arah menghapuskan rasuah dan jenayah dinegara ini. Menurut Timbalan Menteri Dalam Negeri, YB Tuan Ali HajiAhmad, BSN tidak akan dikongkong oleh mana-mana pihak danmendapat kebebasan sepenuhnya dalam menjalankan tugas-tugastanpa sebarang campur tangan dari kerajaan atau mana-mana pihakyang tidak berkenaan. Biro ini akan memainkan peranan yang meluas,bukan sekadar mengawasi kegiatan rasuah di kalangan kerajaan tetapijuga badan-badan berkanun, swasta dan kontraktor-kontraktor.Penubuhan biro ini diharap dapat mengekang kegiatan tidak sihat yangmenular dalam negara ini, dalam usaha menjaga kepentingan dankeharmonian rakyat19;(d)Badan Pencegah RasuahPada tarikh 13 Mei 1982 Badan Pencegah Rasuah diwujudkan kembalimelalui pembentangan Akta Badan Pencegah Rasuah 1982 [Akta 123]yang diluluskan oleh Parlimen dan dikuatkuasakan dengan objektifpenting untuk mencerminkan dengan lebih tepat lagi peranan Badan itu19

sebagai sebuah institusi yang dipertanggungjawabkan khusus untukmencegah perbuatan rasuah;(e)Akta Pencegahan Rasuah 1997 [Akta 575]Pada 25 September 1997 Akta Pencegahan Rasuah 1997 [Akta 575]telah diwartakan sebagai undang-undang pencegahan rasuah bagimenggantikan Akta Badan Pencegah Rasuah 1982 [Akta 123]. Denganadanya Akta ini, BPR dijadikan sebagai suatu Jabatan khusus yanglebih tersusun dan urusan harian BPR dilaksanakan secara bebas danberkecuali oleh pegawai-pegawainya di bawah pengawasan KetuaPengarah tanpa campur tangan daripada mana-mana pihak. Padaketika penubuhannya, BPR diketuai oleh seorang Ketua Pengarahyang dilantik oleh Seri Paduka Baginda Yang Di Pertuan Agong dibawah Seksyen 3(2) Akta Pencegahan Rasuah, 1997 atas nasihatPerdana Menteri Malaysia dan beliau dibantu oleh dua orang TimbalanKetua Pengarah;(f)Pelan Integriti Nasional (PIN)Pelan Integriti Nasional ini telah dilancarkan pada 23 April 2004, olehY.A.B. Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi,selaras dengan cabaran keempat Wawasan 2020 iaitu untuk20

membentuk sebuah masyarakat yang kukuh ciri-ciri moral dan etikanya,dengan para warganya mempunyai nilai keagamaan dan kerohanianyang utuh, dan ditunjangi oleh budi pekerti yang luhur. Pelan IntegritiNasional adalah satu pelan atau rancangan yang yang dilancarkan olehKerajaan Malaysia dengan fokus utamanya untuk menanam danmemupuk budaya etika dan integriti di kalangan semua mastikanperlaksanaan apa jua program serta matlamat dicapai dengan baikserta beretika. Sebelum ini telah terdapat pelbagai usaha yangdilakukan, tetapi didapati usaha-usaha ini tidak tekal dan tidakmenyeluruh dan hasilnya sebilangan besar usaha-usaha ini menemuikegagalan terutamanya dalam usaha mewujudkan sinergi semuasektor. Skop dan konsep yang dibawa oleh PIN kelihatannya lebihmenyeluruh dan holistik dalam memberi panduan kepada setiapkomponen masyarakat untuk membudayakan integriti;(g)Institut Integriti MalaysiaInstitut Integriti Malaysia (INTEGRITI) ditubuhkan pada bulan April 2004dengan objektif untuk menyelaras, memantau dan menilai pelaksanaanPelan Integriti Nasional (PIN). Ia merupakan sebuah badan yangbertanggungjawab menyediakan perkhidmatan perundingan mengenaiintegriti, anti-rasuah dan tadbir urus di Malaysia. Ia disasarkan sebagai21

pencetus idea Pelan Integriti Nasional dan diletakkan di bawahpentadbiran Jabatan Perdana Menteri Malaysia bagi mengembalikankeyakinan rakyat terhadap keupayaan pentadbiran dan tadbir urusnegara22. Penubuhan INTEGRITI oleh bekas Perdana Menteri Malaysiayang kelima, Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi untuk menjadi sebuahnegara bermasyarakat yang bermoral tinggi dan beretika pada tahun2020 apabila beliau mengisytiharkan penggerak utama impian ini iaituPelan Integriti Nasional (PIN) pada 5 November 2003.Penubuhan IIM bermula pada 1 November 2003, Perdana MenteriKelima, Tun Abdullah Ahmad Badawi telah mengumumkan penubuhanInstitut Etika Awam serta melaksanakan Pelan Kewibawaan Nasionalke arah menggalakkan urus tadbir yang berkesan, akauntabiliti sertakecekapan sektor awam dan swasta. Beliau mengumumkan demikianpada sidang akhbar selepas mempengerusikan mesyuarat kabinetpertama setelah memegang jawatan Perdana Menteri di Putrajayapada 31 Oktober 2003. Sehubungan itu, pada 23 April 2004, Dato’ SeriAbdullah telah merasmikan penubuhan institusi etika yang jaanjugatelahmengisytiharkan 5 November 2005, sebagai Hari Integriti Nasionaldalam usaha membudayakan integriti, memupuk nilai-nilai murnisejagat serta memperteguhkan tadbir urus di kalangan masyarakat22

(h)Mahkamah Khas Rasuah‘Mahkamah Khas Rasuah’23 ditubuhkan bagi menyelesaikan masalahrasuah khusus untuk mendengar dan membicarakan kes rasuah.Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat Datuk Seri NazriAziz, berkata penubuhan Mahkamah Khas Rasuah ini adalah petandakesungguhan kerajaan memerangi rasuah dan. Mahkamah KhasRasuah ini bertujuan menyelesaikan perbicaraan kes-kes kesalahanrasuah dengan lebih pantas dan licin tanpa terpaksa menunggu senaraigiliran yang panjang.(i)Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta SPRM2009) [Akta 694]Pada 24 Februari 2009, Perdana Menteri YAB Datuk Seri Abdullah ruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) bertempat diDewan Merdeka, Pusat Dagangan Dunia Putra (PWTC) melaluipenggubalan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2008[Akta 694] dan mula berkuat kuasa pada 1 Januari 2009. PenubuhanSPRM adalah bagi menggantikan Badan Pencegah Rasuah Malaysiadengan hasrat meningkatkan keberkesanan dan kecekapan mencegah23

rasuah serta memperbaiki persepsi kebebasan dan ketelusan SPRMdalam memerangi rasuah.(j)Pematuhan Penanda Aras Antarabangsa MS ISO 37001Di dalam memastikan wujudnya elemen positif dalam urusan membasmiancaman rasuah, suatu penanda aras untuk diikuti oleh Malaysia selarasdengan proses dan protokol yang dilaksanakan oleh negara-negara diperingkat antarabangsa dengan mewujudkan suatu standard berhubungpencegahan rasuah di peringkat antarabangsa telah guna pakai. Padatahun 2013, Mesyuarat Badan Penetapan Standard Antarabangsa telahmenubuhkan sebuah jawatankuasa yang dinamakan Project CommitteeISO (PC 278). Jawatankuasa ini dianggotai oleh pakar lebih daripada 50buah negara dan organisasi antarabangsa dalam bidang pencegahanrasuah termasuk Malaysia telah bekerjasama untuk membangunkanISO37001 Anti-Bribery Management System atau Sistem PengurusanPencegahan Rasuah. Pada bulan Oktober 2016, ISO 37001:2016 AntiBribery Management System (ISO 37001) telah dilancarkan. Bagi maksudpelaksanaan di Malaysia, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia(SPRM) telah pada bulan Disember 2016 membuat permohonan kepadaJabatan Standard Malaysia (JSM) untuk mengiktiraf ISO 37001:2016 AntiBribery Management System (ISO 37001) sebagai standard untuk diterimapakai sebagai ‘Sistem Pengurusan Pencegahan Rasuah di Malaysia. Pada24

bulan Oktober 2017, MS ISO 37001:2016 Anti-Bribery ManagementSystem (MS ISO 37001) telah diterima pakai sebagai standard baru bagipengurusan mencegah rasuah dikenali sebagai‘Sistem PengurusanPencegahan Rasuah’.Standard ini digunapakai bagi membuktikan kepada pihak berkepentingan(stakeholders) bahawa mereka mempunyai amalan dan inisiatif anti-rasuahyang mencukupi dan dilaksanakan sebaiknya. Di bawah sistem ISO 37001di peringkat antarabangsa atau MS ISO 37001 untuk Malaysia,iamerupakan sistem kawalan dalaman sesebuah organisasi secara sukarelabagi mengesan, mencegah, mengendalikan, menguatkuasa, menilai sertamenambahbaik langkah pengurusan anti-rasuah secara berkesan. Ia jugamerupakan satu instrumen yang fleksibel dan dapat disesuaikan denganrisiko rasuah yang mungkin dihadapi oleh mana-mana organisasi.(k)Program Transformasi Kerajaan (GTP) 1.0Program Transformasi Kerajaan dilancarkan oleh YAB Perdana MenteriMalaysia Ke 6 iaitu Dato' Sri Mohd Najib bin Tun Haji Abdul Razak sertameningkatkan kualiti hidup semua rakyat Malaysia. Inisiatif inimempunyai dua objektif utama bagi merealisasikan wawasan Perdana25

Menteri selaras dengan konsep “1Malaysia, Rakyat Didahulukan,Pencapaian Diutamakan” iaitu:(a)menjadikan kerajaan sebuah entiti yang lebih efektif danbertanggungjawab; dan(b)menjadikan Malaysia sebuah negara yang maju, bersatu-padu,selamat dan adil dengan kualiti yang tinggi untuk semua.Melalui GTP 1.0, Kerajaan memperkenalkan 7 tonggak utama yangditetapkan di bawah Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA).Tujuh NKRA berkenaan adalah:(i)Menangani Kos Sara Hidup dapatan Rendah;(iii)Mempertingkatkan Infrastruktur Luar Bandar;(iv)Mempertingkatkan Pencapaian Pelajar;(v)Mempertingkatkan Pengangkutan Awam Bandar;(vi)Inisiatif Membanteras Rasuah; dan26Rumah

(vii)Mengurangkan Kadar Jenayah.Usaha Kerajaan melalui ‘Inisiatif Membanteras Rasuah’ membuahkanhasil melalui pendekatan pencegahan dan tindakan penguatkuasaan.Menerusi GTP 1.0, pelbagai perundangan yang menarik perhatian telahdigubal dan dikuatkuasakan iaitu Akta Suruhanjaya PencegahanRasuah Malaysia 2009 [Akta 694], Akta Perlindungan Saksi 2009 [Akta696] dan Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 [Akta 711].Kesemua perundangan ini memberikan penekanan kepada aspekpencegahan terhadap amalan rasuah dan perlindungan kepadamereka yang tampil untuk membantu pihak berkuasa denganmelaporkan kegiatan dan perlakuan rasuah di dalam sesuatuorganisasi sama ada dalam sektor awam atau pun swasta20; dan(l)Program Transformasi Kerajaan (GTP) 2.0Walaupun pelbagai pendekatan dilakukan kerajaan dalam menanganimasalah jenayah termasuk ancaman rasuah di peringkat awal, namunmasih kurang berkesan dalam mengurangkan jenayah sehingga aspekjenayah perlu dijadikan antara bidang keutamaan dalam pembentukanBidang Keberhasilan Utama Negara atau National Key Result Area(NKRA) di bawah pelaksanaan Program Transformasi Kerajaan atauGovernment Transformation Programme (GTP). Dengan demikian,27

pada tahun 2012, Perdana Menteri Ke-6, Datuk Seri Najib Tun HajiAbdul Razak, telah melancarkan ‘Program Transformasi Kerajaan(GTP) 2.0’.G. KERAJAAN MALAYSIA BAHARU MEMBANTERAS RASUAH25. Sejak pertukaran tampuk pemerintahan negara, pelbagai pendedahan demipendedahan berhubung dengan salah laku, penyalahgunaan kuasa danrasuah sama ada di peringkat dalam negara dan juga di luar negara telahdibuat dan disiasat. Berita tentang pendedahan, siasatan, pendakwaan danperbicaraan yang berkaitan dengan kesalahan penyelewengan dana oleh‘1Malaysia Development Berhad atau ‘1MDB’ sentiasa memenuhi ruangdada akhbar dan media sosial. Tambah malang lagi kerana kes-kespenyalahgunaan kuasa, penyelewengan, rasuah, kronisme dan kleptokrasimelibatkan bekas pemimpin negara Kerajaan Barisan Nasional dan merekayang berkaitan dengannya.26. Keadaan ini sekali gus menimbulkan tandatanya, adakah segala langkahlangkah memerangi rasuah yang telah diperkenalkan oleh Kerajaan dahulusebelum PRU14 masih tidak mencukupi atau mampu menanggani rasuah?Atau adakah amalan rasuah diperingkat tertinggi sesebuah pentadbiranadalah permulaan penamat yang menghakiskan kepercayaan dan sokonganrakyat terhadap Kerajaan yang korup tersebut? Sejarah keruntuhan kerajaan28

yang korup merupakan pengakhiran pemerintahan dalam keadaan yangmemalukan dan menyedihkan. Ini juga bermakna pelbagai perancangan,perlaksanaan pendekatan dan penubuhan segala entiti dan inisiatif untukmemerangi rasuah yang telah dilaksanakan dan slogan pemerintahan yang‘Bersih, Cekap dan Amanah’ yang dilaungankan tidak membawa makna apaapa sekiranya pemimpin itu sendiri tidak

Statistik tersebut menunjukkan berlakunya peningkatan tangkapan bagi kedua-dua kes yang melibatkan kakitangan awam dan bukan kakitang awam. Bilangan tangkapan terhadap kakitangan awam telah meningkat daripada sebanyak 409 kes pada tahun 2017 kepada 418 dalam tahun 2018 manakala ba