Transcription

PANDUAN KONTRAKTOR DAN MENJILID DOKUMEN SEBUTHARGA1.Setiap satu pembelian sebutharga , kontraktor/ pembekal akan menerima ;1.12.Muka hadapan dokumen sebutharga yang telah dicetak dengan kertasberwarna, telah dicap dan diisi maklumat nama kontraktor / pembekal,tarikh dokumen dijual, tanda tangan wakil MPBP, nombor bilangan, dannombor resit dan menyertakan salinan resit.Pentender / Penyebutharga dikehendaki ;2.1Muat turun dokumen sebutharga di laman web MPBP –aplikasi dalamtalian (http://www.mpbp.gov.my/) yang mengandungi dokumen sepertiberikut :BAHAGIAN A2.1.1 Arahan kepada penyebutharga dan Syarat-syarat Am Sebutharga2.1.2Borang Senarai Semakan Dokumen Sebutharga2.1.3Borang Maklumat Syarikat2.1.4Surat Akuan PembidaBAHAGIAN B2.1.5 Tawaran Sebutharga2.1.6 Borang Sebutharga2.1.7 Ringkasan Sebutharga2.1.8Lampiran Q (Bekalan / Perkhidmatan)BAHAGIAN C2.1.8 Jadual Kadar Harga / Senarai Kuantiti2.1.9 Pelan-Pelan (Jika Ada)2.2Mencetak semua dokumen pada BAHAGIAN A, B dan C dengan kertasbersaiz A4 dalam format PDF.

2.3Menjilid dokumen dengan mengikut susunan dan cara berikut :2.3.1 Muka hadapan asal yang telah diberikan (Salinan tidakdibenarkan)2.3.2 Dokumen Bahagian A, B dan C yang telah dicetak2.3.3 Dokumen sokongan ; Salinan pendaftaran Kontraktor CIDB (Kerja),Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (Kerja), Sijil PKK (Kerja), Sijil SSM(Bekalan dan Kerja), Penyata Bank 3 Bulan terakhir (Bagi Kerja G2dan bekalan RM200,000 ke atas) , Kementerian Kewangan(Bekalan & Perkhidmatan) dan Lain-lain dokumen yang diperlukan.2.3.4 Disusun semua dokumen di atas mengikut turutan dan dikepil disebelah tepi kiri ( atas , bawah dan tengah) dokumen.2.4Mengisi dan menandatangani borang-borang yang disediakan sepertibiasa dan hendaklah dimasukkan ke dalam peti sebutharga di JabatanKewangan sebelum tarikh dan masa tutup sebutharga.PERINGATANMana-mana pihak kontraktor/pembekal yang cuba mencetak /menyalin lebih dari satu dokumen dalam satu belian dan membelikepada pihak kontraktor yang lain dan kemudiannya cubamenyertai sebutharga , jika dapat diketahui oleh pihak MPBP ,kedua-dua pihak kontraktor akan dibatalkan penyertaan dandisenarai hitamkan.Kawalan akan dibuat berdasarkan pada mukahadapan yang diberi hanya satu setiap pembelian yang lengkapdiproses oleh pihak MPBP.

CONTOH DOKUMEN SEBUTHARGAMUKA HADAPAN

SALINAN RESIT BAYARAN

(2.1.1)ARAHAN KEPADA PETENDERSYARAT-SYARAT AM SEBUTHARGA

ARAHAN KEPADA PENYEBUTHARGA1.SEMAKAN AMAdalah menjadi tanggungjawab Penyebutharga untuk meneliti bahawa DokumenSebutharga yang diterima adalah sebagaimana dalam Dokumen Meja Sebutharga.Naskah salinan Dokumen Sebutharga yang diberikan kepada Penyebutharga hendaklahmengandungi dokumen-dokumen sepertimana yang disenaraikan dalam DokumenSebutharga. Sila semak dan pastikan supaya dokumen-dokumen ini terdapat padaNaskah Dokumen Sebutharga anda sebelum meninggalkan pejabat di mana DokumenSebutharga dikeluarkan.Jika terdapat apa-apa perbezaan atau percanggahan atau mana-mana mukasurat yangtertinggal yang diberikan kepada Penyebutharga dengan Dokumen Meja Sebuthargamaka adalah menjadi tanggungjawab Penyebutharga untuk memohon secara bertuliskepada Yang Dipertua Majlis Perbandaran Batu Pahat tidak lewat dari tiga (3) harisebelum tarikh akhir yang ditetapkan (atau sebelum tarikh tutup bagi sebutharga segera)dalam Kenyataan Sebutharga bagi penyerahan Sebutharga supaya dibetulkanperbezaan atau percanggahan itu.2.CARA-CARA MELENGKAPKAN DOKUMEN SEBUTHARGA2.1Penyediaan SebuthargaSemua maklumat yang diisi oleh Penyebutharga hendaklah denganmenggunakan dakwat yang tidak mudah luntur. Jika terdapat sebarang kesilapandalam mengisi maklumat, kesilapan tersebut hendaklah dibetulkan dengan caramemotong kesilapan tersebut dengan satu garisan bersih melintang danditandatangani ringkas oleh Penyebutharga dan saksinya. Penggunaan getahpemadam dan cecair pemadam adalah dilarang.Penyebutharga adalah dikehendaki mengisi dengan lengkap/mengemukakansegala maklumat berikut dengan sepenuhnya :a)Harga dan tandatangan Penyebutharga dan Saksi di RingkasanSebutharga.b)Harga, tempoh dan tandatangan Penyebutharga dan Saksi dalam BorangSebutharga.c)Senarai Kerja-kerja yang sedang dilaksanakan(Jika mempunyai beban kerja semasa).d)Borang Maklumat / Latarbelakang Kontraktore)Jadual Kadar Harga

2.2Lawatan Ke Tapak BinaPenyebutharga dokehendaki melawat ke tapak kerja untuk mendapatkan maklumat danmengetahui sendiri cara dan bagaimana kerja-kerja dapat dijalankan.2.3Penjelasan LanjutSekiranya terdapat maklumat dalam Naskah Sebutharga yang tidak jelas ataubercanggah, Penyebutharga boleh menghubungi Majlis Perbandaran Batu Pahat untukpenjelasan lanjut.2.4Penjualan Naskah SebuthargaNaskah Sebutharga boleh diperolehi di Jabatan Bangunan & Kejuruteraan, MajlisPerbandaran Batu Pahat pada hari dan masa yang telah ditetapkan.2.5Penyerahan Dokumen Sebuthargaa)Dokumen Sebutharga yang diisi dengan lengkap hendaklah dimasukkan ke dalamsampul surat berlakri yang dicatatkan dengan Tajuk serta Nombor Sebutharga disebelah kiri atas dan hendaklah dimasukkan ke dalam peti tawaran pada masa dantempat yang ditetapkan dalam Kenyataan Sebutharga.b)Jika Dokumen Sebutharga tidak diserahkan dengan tangan, Penyebuthargahendaklah menghantar dokumen tersebut dengan pos supaya tiba pada atausebelum dan di tempat yang ditetapkan.Dokumen Sebutharga yang diserahkan selepas masa yang ditetapkan, berbangkitdari sebarang sebab, tidak akan dipertimbangkan.c)3.TEMPOH SAHLAKU SEBUTHARGASebutharga ini sahlaku selama 90 hari dari tarikh tutup sebutharga. Penyebuthargatidak boleh menarik balik sebutharga sebelum tamat tempoh sahlaku sebutharga.Pengesyoran tindakan tatatertib akan diambil sekiranya Penyebutharga menarik baliksebutharganya sebelum tamat tempoh sah sebutharga. Pihak MPBP berhak mengambilsebarang sebutharga/tender Majlis dalam masa 2 tahun dan membuat laporan kepejabat PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR / KEMENTERIAN KEWANGAN danLEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA.4.NOTISSebarang notis kepada Penyebutharga akan dihantar dengan tangan atau diposkanberdasarkan alamat yang diberikan di dalam Naskah Sebutharga.

5.PINDAAN / TAMBAHAN DOKUMEN SEBUTHARGAPenyebutharga tidak dibenarkan membuat apa-apa perubahan atau tambahan kepadaBorang Sebutharga atau mana-mana bahagian dalam Naskah Sebutharga yang bolehdianggap mengenakan had syarat sediada.6.PERBELANJAAN PENYEDIAAN DOKUMEN SEBUTHARGASemua perbelanjaan bagi penyediaan sebutharga ini hendaklah ditanggung olehPenyebutharga sendiri.7.SURAT MENYURAT DARI PENYEBUTHARGA YANG TIDAK BERJAYAPihak Majlis Perbandaran Batu Pahat tidak akan melayan sebarang surat menyurat dariPenyebutharga mengenai sebab-sebab sebutharga mereka tidak berjaya.8.PENOLAKAN SEBUTHARGAPenyebutharga yang gagal memenuhi syarat-syarat seperti yang dinyatakan di atasmenyebabkan penolakan sepenuhnya penyertaan sebutharga tersebut oleh pihak MajlisPerbandaranBatu Pahat.9.HAK MAJLIS PERBANDARAN BATU PAHAT UNTUK MENERIMA / MENOLAKSEBUTHARGAMajlis Perbandaran Batu Pahat adalah tidak terikat untuk menerima Sebuthargaterendah atau mana-mana sebutharga atau memberi apa-apa sebab di atas penolakansesuatu sebutharga. Keputusan Jawatankuasa Sebutharga adalah muktamad.

SYARAT-SYARAT AM SEBUTHARGA1.PEMERIKSAAN TAPAK BINAPenyebutharga adalah dinasihatkan untuk memeriksa dan meneliti tapak bina dansekitarnya, bentuk dan jenis tapak bina, takat dan jenis kerja, bahan dan barang yangperlu bagi menyiapkan kerja perkhidmatan, cara-cara perhubungan dan laluan masuk ketapak bina dan hendaklah mendapatkan sendiri maklumat yang perlu tentang risiko, luarjangkaan dan segala hal keadaan yang mempengaruhi dan menjejaskansebutharganya. Sebarang tuntutan yang timbul akibat daripada kegagalanPenyebutharga mematuhi kehendak ini tidak akan dipertimbangkan.2.INSURANSPenyebutharga hendaklah mengambil insurans sepertimana berikut :a)b)c)d)Insurans Tanggungan Awam (Public Liability Policy)Insurans Kerja (Insurance Policy of Works)Insurans Pampasan Pekerja (Workmen‟s Compensation Policy) dan/atauSkim Keselamatan Sosial Pekerja(PERKESO). Sila kemukakan nomborpendaftaran majikan di bawah skim PERKESO yang khusus untuk kerja di atas.Penyebutharga hendaklah mengemukakan kepada Pegawai Inden semua polisiinsurans dan nombor kod pendaftaran dengan PERKESO yang tersebut di atas sebelummemulakan kerja. Bagaimanapun untuk tujuan memulakan kerja sahaja nota-notaperlindungan dan resit-resit bayaran premium adalah mencukupi. SekiranyaPenyebutharga gagal mengemukakan semua polisi insurans selepas tempoh sah notanota perlindungan tanpa sebarang sebab yang munasabah, Pegawai Inden berhakmengambil tindakan seperti di bawah Fasal 12 (d).3.4.BON PELAKSANAAN DAN WANG TAHANANa)Bon Pelaksanaan sebanyak lima peratus (5%) dari harga kontrak hanyadikenakan bagi kerja yang bernilai melebihi RM200,000.00 dan sekiranya gagalmengemukakan Bon Pelaksanaan, pihak Majlis Perbandaran Batu Pahatberhak untuk melaksanakan kaedah Wang Jaminan Pelaksanaan.b)Manakala bagi kerja yang bernilai sehingga RM200,000.00adalah dikecualikan.Bon PelaksanaanPERATURAN PELAKSANAAN KERJA-KERJAKerja-kerja yang dilaksanakan hendaklah mematuhi Spesifikasi, pelan-pelan, butir-butirkerja dalam Ringkasan Sebutharga dan Syarat-Syarat yang dinyatakan dalam Dokumen

Sebutharga ini dan arahan Pegawai Inden atau wakilnya. Pegawai Inden berhakmengambil tindakan sewajarnya sekiranya Penyebutharga tidak mematuhi arahan ini.5.KEGAGALAN MEMULAKAN KERJASekiranya Penyebutharga gagal memulakan kerja selepas tujuh (7) hari dari tarikh akhirtempoh mula kerja seperti yang dinyatakan dalam Inden tanpa sebab-sebab yangmunasabah, Inden akan dibatalkan oleh Pegawai Inden dan tindakan tatatertib akandiambil terhadap kontraktor.6.ARAHAN PEGAWAI INDENa)Pegawai Inden boleh menurut budi bicaranya yang mutlak, dan dari semasa,mengeluarkan pelan-pelan, butir-butir, dan/atau arahan-arahan bertulisselanjutnya (yang kesemuanya sekali kemudian dari ini disebut “arahan P.I.”berkenaan dengan :i)ii)iii)iv)Perubahan sebagaimana disebutkan dalam Fasal 13 Syarat-Syarat ini;Pemindahan dan pembaikan apa-apa jua kecacatan di bawah Fasal 15;Apa-apa perkara yang perlu dan bersampingan dengan pelaksanaan danpenyiapan kerja di bawah kontrak ini;Apa-apa perkara mengenainya Pegawi Inden diberi kuasa secara nyataoleh Kontrak ini untuk mengeluarkan arahan.b)Penyebutharga hendaklah (tertakluk kepada subfasal (c) Syarat ini) dengan sertamerta mematuhi semua arahan yang dikeluarkan kepadanya oleh PI. Jika dalamtempoh tujuh (7) hari setelah menerima notis bertulis daripada P.I yangmengkehendaki pematuhan sesuatu arahan itu, maka P.I tanpa menjejaskanapa-apa hak dan remedi lain yang ada pada Majlis Perbandaran Batu Pahat dibawah kontrak ini, boleh mengambil bekerja dan membayar orang-orang lainuntuk melaksanakan apa-apa jua kerja yang perlu untuk menyempurnakanarahan itu dan semua kos yang ditanggung berhubungan dengan pengambilankerja itu hendaklah dituntut daripada Penyebutharga oleh Majlis PerbandaranBatu Pahat atau P.I bagi pihak Majlis Perbandaran Batu Pahat sebagai suatuhutang atau pun boleh dipotong oleh Majlis Perbandaran Batu Pahat daripadamana-mana wang yang kena dibayar atau genap masanya dibayar kepadaPenyebutharga di bawah Kontrak ini.c)Semua arahan yang dikeluarkan oleh P.I hendaklah secara bertulis. Apa-apaarahan yang dikeluarkan secara lisan tidak boleh terus berkuatkuasa, tetapihendaklah disahkan secara bertulis oleh Penyebutharga kepada P.I dalamtempoh tujuh (7) hari selepas penerimaan arahan lisan seperti tersebut di atas,dan jika tidak dibantah secara bertulis oleh P.I kepada Penyebutharga itu, makaarahan itu hendaklah berkuatkuasa mulai dari tamatnya tempoh tujuh (7) hariyang disebut kemudian itu dengan syarat sentiasanya bahawa jika P.I dalamtempoh tujuh (7) hari selepas memberi arahan secara lisan itu dengan sendirimengesahkannya secara bertulis, maka Penyebutharga tidaklah diwajibkanmemberi pengesahan seperti tersebut di atas dan arahan tersebut hendaklahberkuatkuasa mulai dari tarikh pengesahan P.I itu.

d)7.Jika pematuhan kepada arahan P.I sebagaimana tersebut di atas melibatkanperbelanjaan atau kerugian lebih daripada yang dijangka munasabahnya olehPenyebutharga yang mana Penyebutharga tidak akan dibayar ganti melaluibayaran yang dibuat di bawah mana-mana peruntukan lain dalam Kontrak ini,maka melainkan jika arahan itu, memberi notis secara bertulis tentang cadanganhendak menuntut perbelanjaan atau kerugian itu kepada P.I beserta anggaranamoun perbelanjaan dan/atau kerugian tersebut.SUB-SEWA DAN MENYERAH HAK KERJAPenyebutharga tidak dibenarkan mengsub-sewakan kerja kepada PenyebuthargaPenyebutharga lain. Penyebutharga tidak boleh menyerah hak apa-apa faedah di bawahInden Kerja ini tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan bertulis daripadaPegawai Inden.8.RINGKASAN SEBUTHARGA / JADUAL KADAR HARGAa)Ringkasan Sebutharga / Jadual Kadar Harga hendaklah menjadi sebahagiandaripada Borang Sebutharga ini dan hendaklah menjadi asas jumlah hargaSebutharga.b)Harga-harga dalam Ringkasan Sebutharga / Jadual Kadar Harga hendaklahmengambil kira semua kos termasuk kos pengangkutan, cukai, duti bayaran dancaj-caj lain yang perlu dan berkaitan bagi penyiapan kerja dengan sempurnanya.c)Tiada sebarang tuntutan akan dilayan bagi pelarasan harga akibat daripadaperubahan kos buruh, bahan-bahan dan semua duti dan cukai kerajaan, samadadalam tempoh sahlaku Sebutharga atau dalam tempoh kerja.d)Harga-harga dalam Ringkasan Sebutharga / Jadual Kadar Harga yangdikemukakan oleh Penyebutharga hendaklah tertakluk kepada persetujuansebelumnya daripada Pegawai Inden tentang kemunasabahannya. Persetujuansebelumnya itu dan apa-apa pelarasan kemudiannya kepada harga-harga dalamRingkasan Sebutharga / Jadual Kadar Harga hendaklah dibuat sebelum IndenKerja dikeluarkan.e)Apa-apa pelarasan harga dalam Ringkasan Sebutharga / Jadual Kadar hargamenurut perenggan (d) tersebut di atas dan apa-apa kesilapan arithmatik dalamRingkasan Sebutharga hendaklah dilaras dan diperbetulkan sebelum Inden Kerjadikeluarkan. Jumlah pukal dalam Borang Sebutharga hendaklah tetap tidakberubah.f)Harga tawaranadalah tidak dikenakan tambahan GST. Sekiranya pihakkontraktor berdaftarGST hendaklah melampirkan salinan pengesahanpendaftaran GST untuk tujuan kenaan GST pada Surat Setuju Terima.

9.KELAMBATAN DAN LANJUTAN MASAApabila didapati dengan munasabahnya jelas bahawa kemajuan kerja telah terlambat,Penyebutharga hendaklah dengan serta merta memberi notis bertulis menyatakansebab-sebab kelambatan kepada Pegawai Inden penyiapan kerja itu mungkindilambatkan atau telah terlambat SEBELUM tarikh siap yang dinyatakan dalamInden atau melebihi mana-mana tarikh siap lanjutan yang telah ditetapkan dahulunya dibawah syarat ini :a)Oleh kerana Force Majeure, ataub)Oleh sebab apa-apa keburukan cuaca yang luar biasa, atauc)Oleh sebab-sebab arahan-arahan yang diberikan oleh Pegawai Inden,berbangkit dari pertikaian dengan tuan-tuan punya berjiran dengan syarat ianyatidak disebabkan oleh apa-apa perbuatan kecuaian atau kemungkinan di pihakPenyebutharga.d)Oleh sebab kerugian atau kerosakkan yang disebabkan oleh mana-mana satuatau lebih dari perkara luar jangka, ataue)Oleh sebab arahan-arahan Pegawai Inden, atauf)Oleh sebab Penyebutharga telah tidak menerima maklumat yang lengkap dalammasa yang wajar daripada Pegawai Inden, ataug)Oleh sebab kelambatan memberi milik, atauh)Oleh sebab apa-apa tindakan yang berpunca dari penyatuan pekerja-pekerjasetempat, mogok atau tutup-pintu yang melibatkan mana-mana trend yangdigunakhidmat atas kerja, dengan syarat ianya bukan disebabkan oleh apa-apaperbuatan, kecuaian atau kemungkinan yang tidak menjadi sebahagian dariSebutharga ini, ataui)Oleh sebab Penyebutharga tidak berupaya kerana sebab-sebab yang tidakdapat dikawal olehnya dan yang tidak dapat diramalkan olehnya denganmunasabahnya pada tarikh penutupan sebutharga bagi sebutharga ini untukmendapatkan apa-apa barang dan/atau bahan yang diperlukan untukmenjalankan kerja dengan sewajarnya.Maka Pegawai Inden hendaklah, sebaik sahaja memberi satu tempoh lanjutan masayang munasabah dan Penyebutharga hendaklah sentiasa berusaha sedaya upayamenyiapkan kerja dengan memuaskan hati P.I. Perakuan yang dikeluarkan oleh P.I. dibawah syarat ini hendaklah disebut “Perakuan Kelambatan dan Lanjutan Masa.Pelanjutan masa bagi kontrak kerja bernilai melebihi RM200,000 hingga RM500,000dibenarkan tertakluk kepada kelulusan Jawatankuasa Sebut Harga terlebih dahulu

10.GANTIRUGI KERANA TAK SIAPSekiranya Penyebutharga gagal menyiapkan kerja pada tarikh siap dalam tempoh masayang telah ditetapkan atau tempoh lanjutan masa yang diberikan, denda sebagaigantirugi kerana tidak siap kerja akan dikenakan sebagaimana :HARGA KONTRAKGANTIRUGI/HARIa) Di bawah b) RM 50,001.00c) RM100,001.00d) RM200,001.00KADARRM 50,000.00RM100,000.00RM200,000.00RM500,000.00RM 20.00RM 30.00RM 50.00RM100.00Gantirugi akan dikenakan sehingga semua kerja disiapkan atau Sijil Perakuan SiapKerja dikeluarkan. Pegawai Inden atau wakilnya berhak memotong denda gantirugi inidari apa-apa wang akan dibayar kepada penyebutharga.Pegawai Inden memperakui secara bertulis jika kontraktor tidak menyiapkan kerja padatarikh siap ataupun sesuatu lanjutan masa iaitu perakuan „Perakuan Tidak Siap Kerja‟,kontraktor hendaklah membayar dan memberi kepada kerajaan suatu jumlah yang dikiramengikut kadar yang dinyatakan dan ditetapkan.11.PERAKUAN SIAP KERJAApabila kesemua kerja itu telah mencapai penyiapan yang praktikal mengikutperuntukan-peruntukan. Sebutharga ini dan memuaskan hati Pegawai Inden, makatarikh siap itu hendaklah diperakui olehnya dan tarikh itu hendaklah dikira sebagai tarikhbermula Tempoh Liabiliti Kecacatan sebagaimana diperuntukan dalam Fasal 15 SyaratSyarat ini. Perakuan yang dikeluarkan di bawah sub fasal ini hendaklah disebut“Perakuan Siap Kerja”.12.PENAMATAN PENGAMBILAN KERJA PENYEBUTHARGAPegawai Inden berhak membatalkan Inden Kerja sekiranya Penyebutharga beradadalam keadaan berikut dan setelah menerima surat amaran daripada Pegawai Inden.a)Sekiranya Penyebutharga masih gagal menyiapkan kerja dalam tempoh masayang telah ditetapkan, ataub)Kemajuan kerja terlalu lembap tanpa apa-apa sebab yang munasabah, atauc)Penggantungan pelaksanaan seluruh atau sebahagian kerja, tanpa apa-apasebab yang munasabah, ataud)Sekiranya tidak mematuhi arahan Pegawai Penguasa tanpa apa-apa alasanyang munasabah, ataue)Apabila kontraktor diisytiharkan bankrap oleh pihak yang sah.

Sekiranya Penyebutharga masih gagal menyiapkan kerja dalam tempoh masa yangtelah ditetapkan, maka Pegawai Inden boleh memberi kepadanya suatu notis yangdihantar dengan pos berdaftar atau dengan serah hantaran yang direkodkanmenyatakan kemungkinan itu, dan jika Penyebutharga samada meneruskankemungkinan itu selama empat belas (14) hari selepas penerimaan notis itu atau padabila-bila masa selepas itu mengulangi kemungkinan itu (samada pernah diulangidahulunya atau tidak), maka Majlis Perbandaran Batu Pahat boleh dengan demikianmelalui suatu notis yang dihantar dengan pos berdaftar atau dengan serah hantar yangdirekodkan menamatkan pengambilan kerja Penyebutharga di bawah Sebutharga ini.13.KERJA PERUBAHANPegawai Inden boleh menurut budi bicaranya yang mutlak mengeluarkan arahan-arahanyang berkehendakkan sesuatu perubahan dan dia boleh memberi pengesahan secarabertulis menurut Fasal 6 (Arahan Pegawai Inden), Syarat-Syarat ini mengenai apa-apaarahan lisan yang berkehendakkan sesuatu perubahan kepada kerja. Tiada apa-apaperubahan yang dikehendaki oleh Pegawai Inden atau yang disahkan kemudiannya olehPegawai Inden boleh membatalkan Sebutharga ini.Istilah “perubahan” ertinya perubahan atau ubahsuai tentang rekabentuk, kualiti ataukuantiti kerja sebagaimana ditunjukkan dalam Pelan, Senarai Kuantiti dan/atauSpesifikasi dan termasuklah tambahan, peninggalan atau penggantian apa-apa kerja,perubahan tentang jenis atau piawaian apa-apa bahan atau barang-barang yang hendakdigunakan dalam kerja itu dan pengalihan dari tapak bina itu apa-apa kerja, bahan ataubarang-barang yang dilaksanakan atau dibawa ke atasnya oleh Penyebutharga bagimaksud kerja itu selain dari kerja, bahan atau barang-barang yang tidak mematuhiSebutharga ini.Sebarang kerja perubahan yang diluluskan oleh Pegawai Inden akan diukur semula ataudinilai dengan menggunakan kadar harga yang ada didalam Jadual Kadar Harga /Senarai Kuantiti / Ringkasan Sebutharga. Jika tidak terdapat sebarang kadar harga yangbersesuaian , kadar harga yang dipersetujui oleh Pegawai Inden dan Kontraktorhendaklah digunakan.Jumlah Perubahan kerja terkumpul yang dicadangkan termasuk pengukuran semulakuantiti sementara tidak melebihi 20% daripada nilai kontrak atau tidak melebihiRM100,000.00 mengikut mana yang terendah dan perlu mendapat kelulusanJawatankuasa Sebutharga.14.PEMATUHAN KEPADA UNDANG-UNDANG OLEH KONTRAKTORPenyebutharga hendaklah mematuhi segala kehendak Undang-Undang Kecil danUndang-Undang Berkanun dalam Malaysia semasa pelaksanaan kerja. Kontraktor tidakberhak menuntut sebarang kos dan bayaran tambahan kerana pematuhannya denganSyarat-Syarat ini.

15.TEMPOH TANGGUNGAN KECACATAN (DLP)a)Bagi kerja yang kosnya antara RM20,000.00 hingga RM500,000.00Penyebutharga disyaratkan supaya bertanggungjawab untuk memperbaikisegala kerosakan dalam tempoh masa kecacatan yang disebabkan mutu bahanbinaan atau kecuaian semasa kerja-kerja pembinaan dijalankan. Tempohtanggungan kecacatan adalah sebagaimana berikut :HARGA KONTRAKa) Di bawahb) RM500,001.00TEMPOH-RM500,000.00Ke atas6 bulan12 bulanb)Pada bila-bila masa dalam Tempoh Tanggungan Kecacatan, apa-apa kecacatan,ketidaksempurnaan, kekecutan atau apa-apa kerosakan lain yang mungkinkelihatan dan yang disebabkan oleh bahan atau barang atau mutu hasil kerjayang tidak menepati Kontrak ini, hendaklah diberitahu kepada Pegawai Indendalam suatu arahan bertulis kepada Penyebutharga yang hendaklah dalammasa yang berpatutan yang dinyatakan di dalamnya olehnya Pegawai Indenmembaiki kecacatan, kesempurnaan atau apa-apa jua kerosakan lain atas kosPenyebutharga sendiri.c)Pegawai Inden hendaklah mengeluarkan Jadual Kecacatan yang akandikemukakan kepada Penyebutharga dalam tempoh satu (1) bulan sebelumtarikh tamat tempoh kecacatan dan Penyebutharga hendaklah menyempurnakankerja-kerja pembaikan itu sebelum tarikh tamat tempoh kecacatan.d)Jika kontraktor tidak mematuhi subfasal (d) atau (c) atau kedua-duanya dalammasa yang dinyatakan itu, bahan-bahan atau kerja yang terjejas sedemikian ituboleh diperbaiki dengan apa-apa cara yang difikirkan patut oleh Pegawai Indendan dalam hal yang demikian kos yang ditanggung baginya hendaklah dipotongdari baki wang yang akan dibayar kepada Penyebutharga atau, jika baki itu tidakada, kos itu hendaklah didapatkan kembali dari Bon Pelaksanaan atausebagainya suatu wang tuntutan tertentu.e)Jika sesuatu kecacatan, ketidaksempurnaan, kekecutan atau apa-apa juakerosakan lain yang pada pendapat Pegawai Inden adalah tidak praktik atautidak mudah bagi kerajaan untuk meminta kepada Penyebutharga supayamembaikinya, maka Pegawai Inden hendaklah menentukan kesusutan nilai kerjaoleh sebab adanya kecacatan, ketidaksempurnaan, kekecutan atau apa-apa juakerosakan lain dan memotong jumlah kekusutan nilai itu daripada baku jumlahwang yang akan dibayar kepada Penyebutharga atau jika tidak dibaiki, jumlah ituhendaklah didapatkan balik dari Bon Pelaksanaan / wang tahanan atausebagainya suatu wang tuntutan tertentu.f)Apabila pada pendapat Pegawai Inden, Penyebutharga telah membaikikecacatan, ketidaksempurnaan, kekecutan atau apa-apa jua pun kerosakan lainyang dikehendaki diperbaikinya di bawah sub Fasal (b) atau (c) atau keduaduanya, Pegawai Inden hendaklah mengeluarkan suatu perakuan bagi maksuditu, dan tarikh yang tersebut dalam perakuan itu hendaklah tarikh Penyebuthargasiap membaiki kecacatan, ketidaksempurnaan, kekecutan atau apa-apa jua

kerosakan lain itu. Perakuan tersebut hendaklah disebut “Perakuan SiapMembaiki Kecacatan”.16.17.TINDAKAN TATATERTIBa)Apabila penyebutharga enggan menerima sebutharga setelah ditawarkankepadanya, selaras dengan keputusan yang telah dibuat, ataupun menarik diridalam tempoh sah laku tawaran, atau mengemukakan maklumat palsu,pendaftaran tuan akan digantung selama tiga (3) bulan untuk sebarangpenyertaan sebutharga di Majlis Perbandaran batu Pahat bagi kesalahanpertama dan enam (6) bulan bagi kesalahan kedua kalinya dan bagi ketiga danseterusnya selama satu (1) tahun.b)Bagi penyebutharga yang ditamatkan pengambilan kerja penyebutharga akansebab-sebab seperti di Fasal 9, pendaftaran akan digantung selama satu (1)tahun untuk sebarang penyertaan sebutharga di Majlis PerbandaranBatuPahat atau suatu tempoh yang ditetapkan oleh Agensi Pusat sepertiKementerian Kewangan Malaysia.KEBERSIHAN TAPAKPihak kontraktor dikehendaki menjaga kebersihan di tapak bina dari masa ke semasa didalam tempoh kerja sedang dijalankan dan setelah siap kerja dibuat.18.KAEDAH PEMBAYARANBayaran akan dibuat setelah kontraktor menyiapkan kerja dengan sempurnanyasebagaimana mengikut syarat-syarat atau spesifikasi yang telah ditetapkan.Bagi tempoh kontrak yang melebihi 6 bulan, pembayaran akan dibuat pada setiap bulanberdasarkan kemajuan kerja di tapak. Penyerahan tuntutan hendaklah dibuat sebelum5hb pada setiap bulan bagi tuntutan bulan sebelumnya sehingga tamat tempohkontrak. Pihak MPBP berhak membuat pemotongan sekiranya kerja-kerja di tapak tidakmemuaskan sebagaimana arahan P.I. dan spesifikasi yang telah ditetapkan.19PENOLAKAN BAHAN, BARANG DAN MUTU HASIL KERJA OLEH PEGAWAI INDENPegawai Inden atau wakilnya berhak menolak bahan , barang dan mutuhasil kerja darijenis piawaian yang tidak menepati seperti diperihalkan dalam spesifikasi. Bahan,barang dan kerja-kerja Yang ditolak hendaklah digantikan dan sebarang kos tambahanyang terlibat hendaklah ditanggung oleh kontraktor sendiri.Kontraktor hendaklah dengan sepenuhnya atas perbelanjaan sendiri menyediakansampel bahan dan barang-barang untuk ujian.Tiada penggantian untuk peralatan , bahan dan cara kerja yang telah ditentukan didalam spesifikasi atau ditawarkan dan telah diterima , dibenarkan kecuali mendapatpersetujuan daripada Pegawai Inden secara bertulis.

20PENGUKURAN KUANTITI SEMENTARASetelah kerja-kerja yang melibatkan kuantiti sementara disiapkan di tapak, pengukuransemula kuantiti hendaklah dibuat dengan kehadiran kedua-dua belah pihak.21PERCANGGAHAN DAN KECUKUPAN DOKUMEN SEBUTHARGABorang Perjanjian Inden Kerja , Surat Akuan Pembida Berjaya yang ditandatangani olehkontraktor dan dokumen sebutharga hendaklah disifatkan menjadi dan dibaca sertaditafsirkan sebagai sebahagian daripada kontrak ini.Dokumen sebutharga adalah dikira sebagai saling jelas menjelaskan antara satu samalain.Kontraktor hendaklah mengadakan segala yang perlu untuk melaksanakan kerja dengansewajarnya sehingga siap mengikut tujuan dan maksud sebenar Dokumen Sebut Hargapada keseluruhannya sama ada atau tidak tujuan dan maksud itu ada ditunjuk ataudiperihalkan secara khusus , dengan syarat bahawa tujuan dan maksud itu bolehdifahamkan dengan munasabah dari Dokumen Sebut Harga.Jika kontraktor mendapati apa-apa pecanggahan dalam Dokumen Sebutharga,Kontraktor hendaklah merujuk kepada Pegawai Inden untuk keputusan dalamtempoh 3 hari.

(2.1.2)BORANG SENARAI SEMAKAN

BORANG SENARAI SEMAKAN(BEKALAN / PERKHIDMATAN / KERJA)Sila tandakan ( / ) Bagi Dokumen-dokumen Yang disertakanBILPERKARA / DOKUMEN1Salinan Sijil Akuan Pendaftaran DariKementerian Kewangan(Bekalan/Perkhidmatan)2Salinan Sijil Akuan Bumiputera DariKementerian Kewangan(Bekalan/Perkhidmatan)3Salinan Sijil Akuan Pembuat DariKementerian Kewangan(Bekalan/Perkhidmatan)4Salinan Sijil Pendaftaran Dari Pusat KhidmatKontraktor (Kerja)5Salinan Sijil Taraf Bumiputera Dari PusatKhidmat Kontraktor (Kerja)6Salinan Sijil Pendaftaran Dari CIDB7Borang Sebut Harga Telah Diisi DenganLengkap (termasuk nilai tawaran dan tempohsiap) dan Ditandatangani8Borang Maklumat Penyebut Harga9Ringakasan Sebutharga Telah diisi denganLengkap dan ditandatangani10Borang Penyerahan Contoh Dan Katalog(jika berkaitan)11Salinan Penyata Bulanan Akaun Bank bagiTiga (3) Bulan Terakhir yang disahkan olehbankUntuk ditanda OlehSyarikatUntuk ditanda olehJawatanKuasaPembukanSebutharga

PENGESAHAN OLEH SYARIKATUNTUK KEGUNAAN JABATANDengan ini saya mengesahkan bahawasaya telah membaca dan memahamisemua syarat-syarat dan terma yangdinyatakan di dalam dokumen sebut harga.Semua maklumat yang dikemukakanadalah benar.Jawatankuasa Pembuka Sebut Hargamengesahkan penerimaan dokumenbertanda kecuali bagi perkara bil. (jika atan:Tarikh:Tandatangan:Nama:Jawatan:Tarikh:

(2.1.3)BORANG MAKLUMAT SYARIKAT

MAKLUMAT SYARIKATLATAR BELAKANGBAHAGIAN A1. Nama:2. Alamat:3. No. Telefon : No. Faks:4. Pendaftaran dengan PKK (sertakan salinan Pendaftaran)i.No. Pendaftaran:Kelas :Tajuk Kecil :ii.Tarikh Daftar: hingga5. Pendaftaran CIDB dan SPKK (Sertakan Salinan Lesen)i.No. Pendaftaran:Gred :Pengkhususan :ii.iii.Tarikh Daftar: hingga (Pendaftaran CIDB)Tarikh Daftar: hingga (SPKK)6. Kementerian Kewangan (Sertakan Salinan Lesen)i.No. Pendaftaran:Kod Bidang :IiTarikh Kuatkuasa: Sah hingga:7. Bagi syarikat Sendirian Berhad / Perkongsian, nyatakan :i. Modal Dibenarkan : RMii. Modal Berbayar: RM

8. Butir-butir Pemilikan Syarikat8.1 PerkongsianNAMA PEMILIKJAWATANPERATUS (%)SAHAM/MODALJAWATANPERATUS (%)SAHAM/MODAL8.2 Lembaga PengarahNAMA PEMILIK8.3 Ahli-ahli GALAMAN/PENGKHUSUSAN

BAHAGIAN B1. Senarai kontrak yang telah diterima bagi tempoh tiga (3) tahun kebelakang.BilNama KontrakAgensi YangMenawarkanHargaTempohKontrakAgensi YangMenawarkanHargaKontrakTempohKontrak2. Senarai kontrak yang sedang dilaksanakan.BilNama KontrakCatatanSila kembarkan lampiran

2.2 Mencetak semua dokumen pada BAHAGIAN A, B dan C dengan kertas bersaiz A4 dalam format PDF. 2.3 Menjilid dokumen dengan mengikut susunan dan cara berikut : 2.3.1 Muka hadapan asal yang telah diberikan (Salinan tidak dibenarkan) 2.3.2 Dokumen Bahagian A, B dan C yang telah dicetak