Transcription

tälld avJan Olhager

tälld avJan Olhager

2004, Jan Olhager och PLAN Föreningen för ProduktionslogistikMångfaldigande av innehållet i denna bok, helt eller delvis, är enligt lagav den 30 december 1960, förbjudet utan medgivande av författaren.Förbudet gäller varje form av mångfaldigande.PLAN Föreningen för ProduktionslogistikBox 553, 101 31 StockholmTelefon 08-24 12 90. Fax 08-24 12 05ISBN 91-973865-4-5Författare: Jan OlhagerGrafisk form: Original Et AB, StockholmTypsnitt: MyriadTryck: Brolins Offset AB, Stockholm 2004

FÖRORDI en värld med allt snabbare förändringar är möjligheter att kunna tillgodogörasig andras kunskaper och erfarenheter en väsentlig förutsättning för att bliframgångsrik. Oavsett om detta sker genom att studera facklitteratur och facktidskrifter, gå på seminarier och konferenser, göra besök på andra företag ellerdiskutera med kolleger har man behov av ett gemensamt språkbruk för att ettinformationsutbyte skall kunna komma till stånd.Inom logistikområdet används ett stort antal termer och begrepp. Som ett sättatt öka standardiseringsgraden och att skapa ett mer enhetligt ordval för allade fackuttryck som är aktuella i logistiksammanhang har föreningen PLAN tagitinitiativ till att utarbeta föreliggande språklexikon. Boken är en vidarebearbetning av engelsk-svensk och svensk-engelsk MPS-ordlista 1991 ochProduktionslogistiklexikon 1998, utgivna av författaren och PLAN.För att kunna etablera en språkstandard måste man i möjligaste mån användaord och uttryck som uppfattas som lämpliga och förståeliga av så många sommöjligt. Val av översättningar måste också spegla det språkbruk som redananvänds. För att åstadkomma detta och få en bred förankring i industrin har ettstort antal personer från olika företag och branscher medverkat i ett remissförfarande. Följande personer har varit involverade i detta remissarbete.Per BerglundAnders S CarlssonAnna EricssonChrister FlorinAnders HammarbergJan HenricssonHans JeppssonChrister JohanssonLeena KossilaAnna KristenssonLars-Anders LarssonPär LarssonRoger LindauBengt LundkvistKerstin OlssonHörle Tråd ABABB Power Technologies ABHusqvarna ABProcordia Food ABOvako Steel ABLogimatic HBHans T Jeppsson ABAutoliv Sverige ABMPS & Affärssystem ABVolvo Aero Corporation ABScald ABMinerva Sverige ABPromaco ABElectrolux ABABB Automation AB3

Bengt SavénLennart SchweitzLennart SjödellÅke SkarstamSaab ABScania ABAstra Zeneca ABAlfa-Laval ABSynpunkter och förslag har också erhållits av Patrik Jonsson, Chalmers Tekniskahögskola och Mikael Thulin, Mikado Industrikonsult. Utöver dessa personer harrepresentanter från några av de stora ERP-leverantörerna på marknaden medverkat. Dessa är Pär Lönn från SSA Global AB (Baan, BPCS, PRMS), Patrik Petterssonfrån SYSteam Applications AB (Peoplesoft Enterprise One, Peoplesoft World),Sven Stalin från Intentia R & D AB (Movex), Magnus Thunander från SAP SvenskaAB (mySAP Business Suite) och Joakim Wikner från IFS World Operations AB (IFSApplications).Vid arbetet med det slutgiltiga urvalet av termer, valet av alternativa benämningar i de fall alternativ funnits samt slutgranskning av översättningar harprofessorerna Kenth Lumsden, Chalmers tekniska högskola och Stig-ArneMattsson, Lunds tekniska högskola medverkat.Detta produktionslogistiklexikon mellan svenska och engelska är i huvudsakbaserad på den terminologi som förekommer i APICS’ skrifter (AmericanProduction and Inventory Control Society). I ordlistan förekommer någraförkortningar:jap japansk termmht med hänsyn tillse hänvisning (till förklaring av förkortning)Sammanlagt finns över 2.000 ord i boken, översatta både från engelska tillsvenska och från svenska till engelska.Till alla ovan nämnda, som medverkat vid framtagningen av boken med bådeengagemang och tid, framförs ett stort tack.Linköping i april 2004Jan Olhager4

Del I: Engelsk-SvenskABC – activityAaABC se activity based costingABC analysis ABC-analys, volymvärdeanalysABC classification ABC-klassificeringABCD checklist checklista för klassning av företags ERP-nivåABM se activity based managementabnormal demand icke representativ efterfråganabsence frånvaroabsenteeism frånvaroabsorption cost självkostnadabsorption costing påläggskalkylering, självkostnadskalkyleringacceptable acceptabelacceptable quality level (AQL) acceptabel kvalitetsnivåacceptance sampling stickprovskontrollaccessories tillbehöraccount kontoaccounting redovisning, bokföringaccounts payable leverantörsskulder, leverantörsreskontraaccounts receivable kundfordringar, kundreskontraaccumulation bin materialsats, monteringssatsaccumulation store ackumuleringsplatsaccuracy noggrannhetacknowledgement mottagningsbevisacquisition förvärv, anskaffningacquisition cost anskaffningskostnadacquisition value anskaffningsvärdeact of God force majeureaction message åtgärdsmeddelandeactivation aktiveringactivation rate aktiveringsgradactive inventory aktivt lageractive item aktiv artikelactivity aktivitetactivity analysis aktivitetsanalysactivity based costing (ABC) ABC-kalkylering aktivitetsbaserad kalkyleringactivity based management (ABM) aktivitetsbaserad administrationLogistiklexikon5

actual – all-timeactual capacity nettokapacitetactual cost efterkalkyl, faktisk kostnadactual costing efterkalkyleringactual hours använd tid, upparbetad tidactual lead time faktisk ledtidadaptive control adaptiv styrningadaptive smoothing adaptiv utjämningadd/delete bill of material tillkommer/avgår-strukturadditional cost merkostnadadditive tillsatsmaterial, tillsatsmedeladd-on option tillvaladministration administrationadministration overhead administrationsomkostnadadministrative ordering cost administrativ ordersärkostnadadvance shipment notice (ASN) leveransavisering, föraviseringadvanced planning and scheduling (APS) avancerad planeringaesthetics estetikaffinity diagram släktskapsdiagramafter sales eftermarknadafter sales service eftermarknadsserviceaggregate forecast aggregerad prognosaggregate inventory aggregerat lageraggregate plan aggregerad planaggregate planning aggregerad planeringagile smidig, vigagile manufacturing totalflexibel produktion, smidig produktionagility totalflexibilitet, smidighetAGV se automated guided vehicleAI se artificial intelligenceaisle gångalgorithm algoritmalignment konsistensalliance alliansallocation allokering, reserveringallocation costing påläggskalkyleringallowance toleransall-time demand återstående efterfrågan (inom produktlivscykeln)all-time order slutorder6Logistiklexikon

alpha – assemblyalpha factor alfafaktor, utjämningskonstantalpha numeric alfanumeriskalternate operation alternativ operationalternate routing alternativ operationsföljdalternate supplier alternativ leverantöralternate work center alternativ produktionsgrupp, alternativ planeringsgruppAmerican production and inventory control society (APICS) PLANssysterorganisation i USAanalysis of variance (ANOVA) variansanalysannual dollar volume volymvärde, årsvolymvärdeannual inventory count årlig inventeringannual physical inventory årlig inventeringANOVA se analysis of varianceanticipated delay beräknad förseninganticipation inventory kampanjlager, säsonglagerAOQ se average outgoing qualityAOQL se average outgoing quality limitAPICS se American production and inventory control societyA-plant A-fabrik mht materialprofilapplication package applikationsprogramvaraapplication service provider (ASP) servicebyråAPS se advanced planning and schedulingAQL se acceptable quality limitarithmetic mean aritmetiskt medelvärdearm’s length distance armlängds avståndarrival intensity ankomstintensitetarrival process ankomstprocessarrival rate ankomsttaktartificial intelligence (AI) artificiell intelligensas is i befintligt skickas required enligt behovAS/RS se automated storage and retrieval systemASN se advance shipment noticeASP se application service providerassemble-to-order (ATO) montera mot kundorderassembly monteringassembly item monteringsartikelassembly lead time monteringsledtidLogistiklexikon7

assembly – backassembly line monteringslinaassembly order monteringsorderassembly parts list monteringsstycklistaassembly technology monteringsteknikasset tillgångassortment urval, sortimentATO se assemble-to-orderATP se available to promiseattribute attribut, egenskapaudit granskning, revisionauthority behörighet, myndighetauthorization behörighetautomated data capture system automatiserat datafångstsystemautomated guided vehicle (AGV) slingstyrd truckautomated identification automatiserad identifieringautomated storage and retrieval system (AS/RS) automatlagerautomatic replenishment automatisk lagerpåfyllnadautomation automatiseringautonomous work group självständig arbetsgruppavailability tillgänglighet, disponibilitetavailability check klareringavailable balance disponibelt lageravailable capacity disponibel kapacitetavailable inventory disponibelt lageravailable to promise (ATP) möjligt att lova disponibelt saldoavailable work fysiskt tillgängliga orderaverage medelvärdeaverage cost genomsnittskostnadaverage lead time genomsnittlig ledtidaverage outgoing quality (AOQ) genomsnittlig utgående kvalitetaverage outgoing quality limit (AOQL) maximal utgående kvalitetsnivåBbB2B se business to businessB2C se business to consumerback scheduling bakåtplanering8Logistiklexikon

backflushing – billbackflushing baklängesnedbrytning, automatisk lageravräkningbacklog orderstockbackorder restorder, restnoterabackward integration bakåtintegrationbackward scheduling bakåtplaneringbalance saldo balanserabalance of stores record lagersaldoutvecklingbalance sheet balansräkningbalanced scorecard balanserat styrkortbalancing loss balanseringsförlustbalancing operations produktionsbalanseringbar chart stapeldiagrambar code streckkodbar code reader streckkodsläsarebase series säsongsindexseriebase stock system återfyllnadssystem, baslagersystembaseline measure utgångsmåttbatch parti, satsbatch number partinummerbatch processing partivis tillverkningbatch production batchtillverkning, serieproduktionbatch size batchstorlek, partistorlekbath tub curve badkarskurvabeginning available balance initialt disponibelt lagerbeginning inventory ingående lagersaldo, initialt lagersaldobenchmarking jämförelsebest fit bästa anpassningbest manufacturing practice bästa produktionssättbest operating level optimal verksamhetsnivåbest practice bästa sättbias systematisk avvikelsebid budbid pricing offertprissättningbid proposal offertbill of capacity kapacitetsbehovsstrukturbill of distribution distributionsstrukturbill of labor personalbehovsstrukturbill of lading godsmottagningsdokumentLogistiklexikon9

bill – bulkbill of material (BOM) produktstrukturbill of material explosion strukturnedbrytningbill of material file strukturregisterbill of resources resursbehovsstrukturbilling faktureringbin bingebin reserve system bingesystemblanket order avropsavtal, leveransavtalblanket release avropblend formula receptblending blandningblock scheduling blockplaneringblocked operation blockerad operationblow-through BOM produktstruktur med fiktiva artiklarblue collar worker arbetare industriarbetareBOM se bill of materialbond överenskommelsebook beställa, bokabook inventory bokfört lagerbottleneck flaskhals, trång sektionBPR se business process reengineeringbranch and bound trädsökningbrand fabrikatbrand name varumärkebreak point distribution brytplatsdistributionbreakdown maintenance korrektivt underhåll, avhjälpande underhållbreak-even point jämviktspunktbucket tidsperiodbucketed system periodsummerat materialplaneringssystem, hinksystembucketless system behovsorienterat materialplaneringssystembudget budgetbudgeted capacity budgeterad kapacitetbudgeting budgeteringbuffer buffertbuffer stock buffertlagerbulk cargo bulklastbulk item bulkartikelbulk material bulkmaterial10Logistiklexikon

bullwhip – capacitybullwhip effect pisksnärtseffektburden rate omkostnadspåläggbusiness cycle konjunkturcykelbusiness goal affärsmålbusiness logistics affärslogistikbusiness mission affärsidébusiness plan affärsplanbusiness process affärsprocessbusiness process reengineering (BPR) affärsprocessutvecklingbusiness strategy affärsstrategibusiness to business (B2B) e-handel mellan företagbusiness to consumer (B2C) e-handel med konsumenterbuy köpabuyer inköparebuying pattern köpmönsterby-product biproduktCcCAD se computer-aided designCAE se computer-aided engineeringcalculate beräknacalculated capacity beräknad kapacitet, nettokapacitetcall-off avropCAM se computer-aided manufacturingcampaign kampanjcancel avbeställacapability kapabilitet, duglighetcapable-to-promise (CTP) kapabelt att lovacapacity kapacitetcapacity availability check kapacitetsklareringcapacity buying kapacitetslegoköp, kapacitetslegoupphandlingcapacity control kapacitetsstyrningcapacity expansion strategy kapacitetsexpansionsstrategicapacity management kapacitetsplaneringcapacity planning kapacitetsplaneringcapacity planning using overall factors (CPOF) beläggningsfördelningLogistiklexikon11

capacity – certifiedcapacity purchasing kapacitetsköp, kapacitetslegoupphandlingcapacity requirement kapacitetsbehovcapacity requirements planning (CRP) kapacitetsbehovsplaneringcapacity smoothing kapacitetsutjämningcapacity utilization kapacitetsutnyttjandecapital cost kapitalkostnadcapital rationalization kapitalrationaliseringcapital-intensive kapitalintensivCAPP se computer-aided process planningcard kortcargo lastcarousel karusellagercarrier fraktare fraktförarecarrying charge lagerhållningsräntacarrying cost lagerhållningskostnadcascaded system kaskadkopplade systemcascading kaskadeffektCASE se computer-assisted software engineeringcase lådacash discount kassarabattcash flow kassaflödecash flow budget, likviditetsbudgetcash flow planning likviditetsplaneringCAT se computer-aided testingcategory management kategoristyrningcause and effect orsak och verkancause-and-effect diagram fiskbensdiagram, orsak- och verkandiagramcell layout flödesgruppslayoutcellular manufacturing flödesgruppstillverkningcenter of gravity method tyngdpunktsmetodencentral warehouse centrallagercentralize centraliseraCEO se chief executive officercertificate certifikatcertified fellow in production and inventory management (CFPIM)certifierad i MPS av APICS på fellownivåcertified in integrated resource management (CIRM)certifierad i integrerad resursstyrning12Logistiklexikon

certified – combinationcertified in production and inventory management (CPIM)certifierad i MPS av APICScertified supplier certifierad leverantörcertify certifieraCFPIM se certified fellow in production and inventory managementchange förändringchange order ändringsorderchangeover omställning, ställchannel kanalchannel partners distributionspartnerschart diagram schemachart of accounts kontoplanchase strategy anpassningsstrategi, nollagerstrategicheck sheet strecktablåchecklist checklistachief executive officer (CEO) verkställande direktör (VD)CIF se cost, insurance, freightCIM se computer-integrated manufacturingCIRM se certified in integrated resource managementCL se container loadclaim reklamation, fordranclassification klassificeringclose order stänga order, avsluta orderclosed order stängd order, avslutad orderclosed-loop MRP återkopplade MRPclosing stock utgående lager, saldo vid planeringshorisontenCMI se co-managed inventoryCNC se computer numerical controlco-design gemensam produktutvecklingco-destiny relationship nära samarbete mellan kund och leverantörCODP se customer order decoupling pointcoefficient of variation variationskoefficientCOGS se cost of goods soldcollaboration samverkancollaborative planning, forecasting and replenishment (CPFR)samverkande planering, prognostisering och påfyllnadco-managed inventory (CMI) samarbetsstyrda lagercombination strategy blandstrategiLogistiklexikon13

combined – configurecombined lead time kombinerad ledtidcommission kommission, provisioncommodity handelsvaracommon cycle gemensam cykeltidcommon parts bill of material struktur för gemensamma artiklarcommon sense sunt förnuftcommonality kommonalitet tväranvändning (av artiklar)company företagcompatibility kompatibilitetcompensation ersättningcompetence kompetenscompetition konkurrenscompetitive advantage konkurrensfördelcompetitive analysis konkurrensanalyscompetitive edge konkurrensfördelcomponent komponentcomposite lead time ackumulerad ledtidcomposite yield totalt utbytecomputer datorcomputer numerical control (CNC) datorbaserad numerisk styrningcomputer-aided design (CAD) datorstödd konstruktioncomputer-aided engineering (CAE) datorstödd konstruktion och tillverkningcomputer-aided manufacturing (CAM) datorstödd tillverkningcomputer-aided process planning (CAPP) datorstödd beredningcomputer-aided testing (CAT) datorstödd provning och kvalitetstestningcomputer-assisted software engineering (CASE)datorstödd mjukvaruutvecklingcomputer-integrated manufacturing (CIM) datorintegrerad produktionconcurrent engineeringintegrerad produktframtagning, tvärfunktionell produktframtagningcondition-based maintenance konditionsbaserat underhållconference room pilot konferensrumspilotconfidence interval konfidensintervallconfidence level konfidensgrad, konfidensnivåconfidence limit konfidensgränsconfiguration konfigureringconfigurator konfiguratorconfigure-to-order (CTO) konfigurera-mot-order14Logistiklexikon

confirmation – conveyorconfirmation bekräftelseconformance överensstämmelseconsequence konsekvensconsignee konsignationsvarumottagareconsignment konsignationconsignment stock konsignationslagerconsignor konsignationsvaruleverantörconsistency konsistensconsolidation konsolideringconstant konstantconstant WIP konstant PIA-nivåconstraint begränsning, restriktionconsumables förbrukningsartiklarconsume förbrukaconsumer goods konsumentvarorconsumers risk konsumentriskconsuming the forecast konsumera prognosconsumption förbrukningcontainer containercontainer load (CL) enhetslastcontingency oförutsedd händelsecontinuous flow kontinuerligt flödecontinuous improvement ständig förbättring, kontinuerlig förbättringcontinuous inspection kontinuerlig inspektioncontinuous process kontinuerlig processcontinuous production kontinuerlig tillverkningcontinuous replenishment kontinuerlig påfyllnadcontinuous review kontinuerlig inspektioncontract kontraktcontract manufacturer kontraktstillverkare legoleverantörcontract manufacturing kontraktstillverkning legotillverkningcontribution bidragcontribution margin täckningsbidragcontrol styrning kontrollcontrol chart styrdiagram, kontrolldiagramcontrol limit kontrollgränsconveyance kanban transportkanbanconveyor transportbandLogistiklexikon15

CONWIP – CRMCONWIP se constant WIPco-product samproduktcore competence kärnkompetenscore process kärnprocesscorporate culture företagskulturcorporation företagcorrective maintenance korrektivt underhållcorrelation korrelationcost kostnadcost accounting kostnadsredovisningcost allocation kostnadsfördelningcost center kostnadsställecost driver kostnadsdrivarecost of appraisal avhjälpande kostnadercost of failure felkostnadcost of goods sold (COGS) kostnad för sålda varorcost of poor quality kostnad för låg kvalitetcost of prevention förebyggande kostnadercost, insurance, freight (CIF) fraktterm avseende säljarens ansvarcosting kalkyleringcount inventeracount point kontrollpunktcounting inventeringcounting frequency inventeringsfrekvenscounting request inventeringsanmodancountry of origin ursprungslandCPFR se collaborative planning, forecasting and replenishmentCPIM se certified in production and inventory managementCPM se critical path methodCPOF se capacity planning using overall factorscrew besättning, manskapcritical chain kritisk kedjacritical path kritisk linjecritical path lead time ackumulerad ledtidcritical path method (CPM) nätverksplaneringsmetodcritical ratio kritisk kvotcritical success factor kritisk framgångsfaktorCRM se customer relationship management16Logistiklexikon

cross – dampenercross docking cross-dockingcross-functional team tvärfunktionell gruppcross-functional training tvärfunktionell träningCRP se capacity requirements planningCTO se configure-to-orderCTP se capable-to-promiseculture kulturcumulative ackumulerad, kumulativcumulative lead time ackumulerad ledtidcumulative manufacturing lead time ackumulerad produktionsledtidcurrency valutacurrent aktuellcurrent cost aktuell kostnadcurve fitting kurvanpassningcustomer kundcustomer order kundordercustomer order decoupling point (CODP) kundorderpunktcustomer order lead time kundorderledtidcustomer relationship management (CRM) kundrelationsadministrationcustomer retention kundbevarandecustomer service kundservice, leveransservicecustomer support kundstödcustomer-driven manufacturingkundstyrd produktion, marknadsorienterad produktioncustomization kundanpassningcybernetics kybernetikcycle cykelcycle counting cyklisk inventeringcycle stock omsättningslager, omloppslagercycle time cykeltid, genomloppstidcyclic planning cyklisk planeringcyclic production scheduling cyklisk produktionDddamage skadadampener dämpareLogistiklexikon17

dangerous – deliverydangerous goods farligt godsdata datadata accuracy datanoggrannhet, datatillförlitlighetdata base databasdata collection datainsamlingdata warehouse datalager, informationslagerdata-base management system (DBMS) databassystemdays before due date dagar före färdigdagdays of supply täcktid, antal dagars lagerDBMS se data-base management systemDBR se drum-buffer-ropedecentralize decentraliseradecision support beslutsstöddecision support system (DSS) beslutstödsystemdecision tree beslutsträddecline avtadecomposition uppdelning, dekompositiondecoupling frikopplingdecoupling inventory frikopplingslagerdecoupling point frikopplingspunktdedicated capacity dedicerad kapacitetdedicated equipment dedicerad utrustningdedicated line dedicerad produktionslinjededuct avräknadeduct point avräkningspunkt, rapporteringspunktdeep stacking djupstaplingdefect defektdeficiency bristfällighetdeficiency cost avvikelsekostnaddefinition definitiondelay förseningdelight your customer överträffa kundens förväntningardelivery leverans inleveransdelivery cycle leveranstiddelivery dependability leveransprecision, leveranssäkerhetdelivery lead time leveransledtiddelivery lead time offset leveranstidsförskjutningdelivery policy leveranspolicy18Logistiklexikon

delivery – directdelivery reliability leveransprecision, leveranssäkerhetdelivery schedule leveransplan, leveransprogramdelivery speed leveranshastighetDelphi method Delphi-metodendemand efterfrågandemand chain efterfrågekedjademand filter efterfrågefilterdemand management efterfrågeadministrationdemand pattern efterfrågemönsterdemand pull efterfrågesugdemand rate efterfrågetaktdemand source efterfrågekällademand time fence efterfrågetidsgräns, kundordergränsdemand uncertainty efterfrågeosäkerhetDeming circle Deming-hjulet, förbättringscykelndemonstrated capacity presterad kapacitet, faktisk kapacitetdepartment avdelningdependability tillförlitlighetdependent demand härledd efterfrågan, beroende efterfrågandependent requirement beroende behovdepreciation avskrivningdesign engineering konstruktiondesign of experiments försöksplaneringdesign for manufacturing (DFM) tillverkningsvänlig konstruktiondesign-for-assembly (DFA) monteringsvänlig konstruktiondesign-for-disassembly (DFD) demonteringsvänlig konstruktiondesign-to-order konstruera mot kundorderdetailed scheduling detaljplaneringdeterministic deterministiskdevelop utveckladevelopment utvecklingdeviation avvikelseDFA se design-for-assemblyDFD se design-for-disassemblyDFM se design for manufacturingdifferentiation differentieringdirect channel direktkanaldirect cost direkt kostnadLogistiklexikon19

direct – downstreamdirect delivery direktleveransdirect labor direkt löndirect material direkt materialdirect numerical control (DNC) direkt numerisk styrningdirect supply direktleveransdirector of manufacturing produktionsdirektördisaggregation disaggregeringdisassembly demonteringdiscipline disciplindiscount rabattdiscount rate rabattsatsdiscounting diskonteringdiscrete diskretdiscrete event simulation händelsestyrd simuleringdiscrete lot sizing diskret partiformningdiscrete lot-sizing technique diskret partiformningsmetoddiscrete manufacturing diskret tillverkningdiscrete order quantity tidsdiskret orderkvantitetdisintermediation eliminering av mellanhänderdispatch list körplandispatch rules prioriteringsregeldispatching beordring orderutsläppdistributed system distribuerat systemdistribution distribution, fördelningdistribution center distributionscentraldistribution channel distributionskanaldistribution requirements planning (DRP) distributionsbehovsplaneringdistribution resource planning (DRP II) distributionsresursplaneringdistributor distributördivergent divergerandediversification diversifieringdivision of labor arbetsuppdelningDNC se direct numerical controldock-to-stock direkt-till-lagerdocument dokumentdouble order-point system dubbel beställningspunktdownsizing resursreduktiondownstream operation efterföljande operation20Logistiklexikon

downstreams – EDIdownstreams nedströmsdowntime stilleståndstiddrawing ritningdrop ship direktleveransDRP se distribution requirements planningDRP II se distribution resource planningdrum-buffer-rope (DBR) trumma-buffert-repDSS se decision support systemdual sourcing parallellförsörjning, dublettleverantördue date färdigdatumdummy activity blindaktivitetDupont analysis Dupont-schemaanalysdurability varaktighetdurable goods kapitalvarordynamic lot size dynamisk partistorlekdynamic lot sizing dynamisk partiformningdynamic programming dynamisk programmeringEeEAN se European article numberearliest due date (EDD) tidigaste färdigdatumearliest job due date tidigaste färdigdatum för orderearliest operation due date tidigaste färdigdatum för operationearliest start date tidigast starttidpunktearned hours arbetad tide-business elektroniska affärerechelon nivåECO se engineering change ordere-commerce elektronisk handeleconometrics ekonometrieconomic lot size ekonomisk partistorlekeconomic order quantity (EOQ) ekonomisk orderkvantitet (EOK) kvadratrotsformelneconomy of scale skalekonomi, skalfördelarECR se efficient consumer responseEDD se earliest due dateEDI se electronic data interchangeLogistiklexikon21

effectiveness – Europeaneffectiveness yttre effektivitet, verkställighetsförmågaeffectivity date giltighetsdatumefficiency inre effektivitet, verkningsförmågaefficient consumer response (ECR) effektiv konsumentresponsEIS se executive information systemelectronic data interchange (EDI) elektronisk datakommunikationelectronic mail elektronisk postemergency item akut artikelemployee anställdemployee empowerment medbestämmanderättemployee involvement anställdas engagemangemployee turnover personalomsättningemployment anställningempowerment bemyndigandeend product slutproduktending inventory utgående lagersaldoend-item pegging behovshärledning till slutproduktenforced problem solving tvinga problem upp till ytanengineer ingenjörengineering ingenjörsarbeteengineering change konstruktionsändringengineering change order (ECO) konstruktionsändringsorderengineering database ingenjörsdatabasengineer-to-order (ETO) konstruera mot kundorderenterprise företagenterprise resource planning (ERP) företagsomfattande resursplaneringentry date införandedatumenvironment miljöEOQ se economic order quantitye-procurement elektronisk anskaffning, elektroniskt inköpequal run-out time likvärdig täcktidequipment utrustningergonomics ergonomiERP se enterprise resource planningERP system affärssystemerror felETO se engineer-to-orderEuropean article number (EAN) EAN-streckkod22Logistiklexikon

event – fairevent händelseexception report avvikelserapport, undantagsrapportexception reporting avvikelserapporteringexcess capacity överkapacitetexcess inventory överlagerexchange utbyteexecute utföra, genomföraexecution utförande, genomförandeexecutive information system (EIS) ledningsinformationssystemexpansion expansionexpected completion quantity förväntad färdigkvantitetexpected value förväntat värdeexpediter bristjagareexpediting forcering av orderexpenditure utgiftexperience curve erfarenhetskurvaexpert system expertsystemexpiration date sista giltighetsdatum, utgångsdatumexplosion består-av-analys, strukturnedbrytningexponential smoothing exponentiell utjämningexposure bristrisktillfälleexternal setup yttre omställning, yttre ställexternal setup time yttre omställningstidextranet extranetextrapolation extrapolationextrinsic forecast betingad prognosFffabrication detaljtillverkningface value nominellt värdefacility anläggningfacsimile faxfactory fabrikfailsafe idiotsäkerfailure felfair share rättvis andelLogistiklexikon23

fair – fixedfair share allocation tillgångsfördelningFAS se final assembly schedule flexible assembly systemfast moving consumer goods snabbrörliga konsumentvarorfast moving item snabbrörlig artikelfax faxFCFS se first come, first servedfeasibility study förutsättningsanalysfeature egenskapfee avgiftfeedback återkopplingfeeder work station föregående arbetsstationFGI se finished goods inventoryfield service fältservicefield warehouse distributionscentralFIFO se first in, first outfill rate fyllnadsgrad, lagertillgänglighetfinal assembly slutmonteringfinal assembly schedule (FAS) slutmonteringsprogramfinance finansfinished goods färdigvaror, slutproduktfinished goods inventory (FGI) färdigvarulagerfinishing lead time kundorderledtid, slutmonteringsledtidfinish-to-order färdigställ-mot-kundorderfinite capacity planning planering mot kapacitetstak takplaneringfinite loading beläggningsplanering mot kapacitetstak takplaneringfinite replenishment rate ändlig påfyllnadshastighetfirm företag, fastfirm planned order (FPO) fast planerad order, fryst orderfirst come, first served (FCFS) först till kvarn first in, first out (FIF

representanter från några av de stora ERP-leverantörerna på marknaden med-verkat.Dessa är Pär Lönn från SSA Global AB (Baan,BPCS,PRMS),Patrik Pettersson från SYSteam Applications AB (Peoplesoft Enterprise One, Peoplesoft World), Sven Stalin från Intent