Transcription

Điều Trị và Phòng Ngừa Sử Dụng Chất Gây NghiệnDMC-ODSCó thể phục hồi – Chúng Tôi Có Thể Giúp Đỡ Quý Vị!Drug Medi-CalOrganized Delivery System PlanMember HandbookĐược Sửa Đổi Tháng Một Năm 2020

Những Số ĐiệnThoại Quan TrọngCHÚ ÝQuá Liều Rượu/Ma TúyGọi số 911Có thông dịch viên miễn phí dành cho những khách hàng AnhNgữ hạn chế và những người bị điếc và nặng tai.Xin gọi 1-916-874-9754 từ 8:00 giờ sáng đến 5:00 giờ chiều,1-888-881-4881 từ 5:01 giờ chiều đến 7:59 giờ sáng.Español (Spanish)ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposiciónservicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al1-916-874-9754Sacramento CountySubstance UsePrevention andTreatment1-916-874-97548:00 giờ sáng đến 5:00 giờ chiềuNgoài giờ làm việc1-888-881-48815:00 giờ chiều đến 8:00 giờ sángSacramento CountyMental Health Services1-916-875-10558:00 giờ sáng đến 5:00 giờ chiềuNgoài giờ làm việc1-888-881-48815:00 giờ chiều đến 8:00 giờ sángSacramento CountyMember Services andProblem Resolution1-916-875-6069Tiếng Việt (Vietnamese)CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗtrợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-916874-9754Tagalog (Tagalog/Filipino)PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaarikang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wikanang walang bayad. Tumawag sa 1-916-874-9754한국어 (Korean)주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를무료로 이용하실 수 있습니다. 1-916-874-9754繁體中文 �可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-916-874-9754。Հայերեն (Armenian)ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապաձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվականաջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք1-916-874-9754Xin gọi: 7112 Trang

CHÚ ÝVới Những ThànhViên Có Vấn Đề VềĐọc, Khiếm Thính,Hoặc Khiếm ThịQuý vị có thể yêucầu cung cấp cuốnsách này bằng mộtđịnh dạng khác nhưbản in khổ lớn hoặcâm thanh, xin gọi:1-916-874-97541-888-881-4881Русский (Russian)ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русскомязыке, то вам доступны бесплатные услугиперевода. Звоните 1-916-874-9754 ( ﻓﺎرﺳﯽ Farsi) ﺗﺳﮭﯾﻼت زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺻورت راﯾﮕﺎن ، اﮔر ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﮔﻔﺗﮕو ﻣﯽ ﮐﻧﯾد : ﺗوﺟﮫ . ﺑرای ﺷﻣﺎﻓراھم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد 1-916-874-9754日本語 けます。1-916-874-9754Hmoob (Hmong)LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kevpab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau1-916-874-9754ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi)ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾਸੇਵਾ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 1-916-874-9754 ( اﻟﻌرﺑﯾﺔ Arabic)1-916-874-9754 اﺗﺻل ﺑرﻗم . ﻓﺈن ﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﺗﺗواﻓر ﻟك ﺑﺎﻟﻣﺟﺎن ، إذا ﻛﻧت ﺗﺗﺣدث اذﻛر اﻟﻠﻐﺔ : ﻣﻠﺣوظﺔ िहं दी (Hindi)4444 ान द : यिद आप िहं दी बोलते ह तो आपके िलए मु म भाषा सहायता सेवाएं उपल ह । 1-916-8749754ภาษาไทย (Thai)เรียน: ถ �ณสามารถใช �างภาษาได ้ฟรี โทร 1-916-874-975444ែខ រ (Cambodian)្របយ័ត ៖ ររ េសើ ិន អ កនិ យ ែខ , រស ជំនួយមននក េ យមិនគិត្ ួ នគឺ ច នសំ ់ ំររ អ្េ ើ នក។ ចូ ទូ ស័ព 1-916-874-9754ພາສາລາວ (Lao)ໂປດຊາບ: ຖ້ າວ່ າ ທ່ ານເວົ້າພາສາ ລາວ, ການບໍລິການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອດ້ ��່ າ, ແມ່ ນມີພ້ ອມໃຫ້ ທ່ານ. ໂທຣ 1-916-874-97543 Trang

MỤC LỤCThông Tin Tổng QuátCác Dịch Vụ Khẩn CấpThông Tin Về Quá Liều/Narcan Tôi Nên Liên Hệ Với Ai Khi Có Ý Nghĩ Tự Sát?Làm Thế Nào Để Nhận Các Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần Chuyên Biệt?Những Dấu Hiệu Cảnh Báo Quý Vị Hoặc Con Quý Vị/Thanh Thiếu Niên Có ThểCần Giúp ĐỡTại Sao Cần Đọc Cuốn Sách Này?777788Chào Mừng Đến Với Sacramento County DMC-ODS PlanCác Dịch Vụ DMC-ODS Là Gì?Chương Trình DMC-ODS Plan Của Quý Vị Chịu Trách Nhiệm Những Gì?Tổng Quan Về DMC-ODS Plan999Mô Tả Các Dịch Vụ Chương Trình DMC-ODS Plan Quận SacramentoDịch Vụ Bệnh Nhân Ngoại TrúDịch Vụ Điều Trị Ngoại Trú Tích CựcĐiều Trị Nội TrúQuản Lý Cai Thuốc (Cắt Cơn)Điều Trị Opioid/Dịch Vụ Điều Trị Có Sử Dụng ThuốcDịch Vụ Phục HồiQuản Lý Trường Hợp11121212131313Hội Đủ Điều Kiện Đối Với Các Dịch Vụ Sacramento County DMC-ODSCác Yêu Cầu Về Hội Đủ Điều KiệnBảo Hiểm Medi-CalLàm Thế Nào Để Nộp Đơn Xin Medi-Cal?Tôi Có Phải Trả Tiền Cho Medi-Cal Không?Medi-Cal Có Bao Trả Cho Vận Chuyển Không?Cần Thiết Về Mặt Y TếCần Thiết Về Mặt Y Tế Là Gì và Tại Sao Lại Quan Trọng?Những Tiêu Chuẩn Cần Thiết Về Mặt Y Tế đối với Điều Trị SUD là gì?1415151515161616Làm Thế Nào Để Tôi Được Nhận Các Dịch Vụ Sacramento County DMC-ODS?Đối Với Người Lớn: Giờ Làm Việc và Ngoài Giờ16Đối Với Thanh Thiếu Niên: Giờ Làm Việc và Ngoài Giờ174 Trang

MỤC LỤCChọn Nhà Cung Cấp Dịch VụTôi Tìm Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Điều Trị SUD Mà Tôi Cần Như Thế Nào?Chương Trình DMC-ODS Plan Của Tôi Sử Dụng Các Nhà Cung Cấp Dịch VụNào?Danh Bạ Nhà Cung Cấp Dịch VụChương Trình DMC-ODS Plan Có Thể Cho Nhà Cung Cấp Biết Tôi Cần Dịch VụNào Không?Làm Thế Nào Để Tôi Thay Đổi Nhà Cung Cấp Dịch Vụ?Yêu Cầu Chuyển Tiếp Chăm SócTôi Có Thể Yêu Cầu Giữ Nhà Cung Cấp Trước Đây và Ngoài Mạng Lưới CủaMình Không?Nếu Tôi Tiếp Tục Với Nhà Cung Cấp Của Mình Sau Khi Tham Gia Chương TrìnhDMC-ODS Plan Quận Sacramento County Thì Sao?Tôi Có Thể Yêu Cầu Giữ Nhà Cung Cấp Ngoài Mạng Lưới Của Mình Như ThếNào?Yêu Cầu Của Tôi Sẽ Được Xử Lý Nhanh Như Thế Nào?Nếu Yêu Cầu Chuyển Tiếp Chăm Sóc Được Phê Duyệt Thì Sao?Điều Gì Xảy Ra Khi Hết Giai Đoạn Chuyển Tiếp Chăm Sóc Của Tôi?Tại Sao Chương Trình DMC-ODS Plan Có Thể Từ Chối Yêu Cầu Chuyển TiếpChăm Sóc Của Tôi?Nếu Yêu Cầu Chuyển Tiếp Chăm Sóc Bị Từ Chối Thì Sao?17171718181819191919191920Thông Báo Quyết Định Bất LợiThông Báo Quyết Định Bất Lợi Là Gì?Khi Nào Tôi Nhận Được Thông Báo Quyết Định Bất Lợi?Thông Báo Quyết Định Bất Lợi Thông Báo Gì Cho Tôi?Tôi Nên Làm Gì Khi Nhận Được Thông Báo Quyết Định Bất Lợi?Tôi Nên Làm Gì Nếu Không Đồng Ý Với Thông Báo Quyết Định Bất Lợi?2020212121Quy Trình Giải Quyết Vấn ĐềNếu Tôi Không Nhận Được Dịch Vụ Tôi Muốn Thì Sao?Khiếu Nại, Kháng Cáo, State Fair Hearing Là Gì?22225 Trang

MỤC LỤCQuy Trình Khiếu NạiKhiếu Nại Là Gì?Khi Nào và Tôi Có Thể Nộp Đơn Khiếu Nại Như Thế Nào?Có Thời Hạn Nộp Đơn Khiếu Nại Không?Làm Thế Nào Để Biết Chương Trình DMC-ODS Plan Đã Nhận Được Khiếu NạiCủa Tôi Hay Chưa?Khi Nào Khiếu Nại Của Tôi Được Quyết Định?Làm Thế Nào Để Biết Đã Có Quyết Định Hay Chưa?222323232323Quy Trình Kháng CáoKháng Cáo Thông Thường Là Gì?Khi Nào Tôi Có Thể Nộp Kháng Cáo?Tôi Có Thể Nộp Kháng Cáo Như Thế Nào?Làm Thế Nào Để Biết Kháng Cáo Của Tôi Đã Được Quyết Định Chưa?Khi Nào Có Quyết Định Về Kháng Cáo Của Tôi?Nếu Tôi Không Thể Chờ Quyết Định Kháng Cáo Trong 30 Ngày Thì Sao?Kháng Cáo Gấp Là Gì?Khi Nào Tôi Có Thể Nộp Kháng Cáo Gấp?2425252525252526Quy Trình State Fair HearingState Fair Hearing Là Gì?Các Quyền State Fair Hearing Của Tôi Là Gì?Khi Nào Tôi Có Thể Nộp Đơn Yêu Cầu State Fair Hearing?Có Thời Hạn Nộp Đơn Cho State Fair Hearing Không?Tôi Có Thể yêu Cầu State Fair Hearing Như Thế Nào?Tôi Có Thể Tiếp Tục Các Dịch Vụ Trong Khi Chờ Quyết Định Không?Nếu Tôi Không Thể Chờ Quyết Định State Fair Hearing Trong 90 Ngày Thì Sao?26262727272727Gian Lận, Lạm Dụng, Và Lãng PhíGian Lận Là Gì?Làm Thế Nào Để Phòng Ngừa Gian Lận?Lạm Dụng Và Lãng Phí Là Gì?Làm Thế Nào Để Báo Cáo Lạm Dụng, Gian Lận, Và/Hoặc Lãng Phí?28282828Quyền Và Trách Nhiệm Của Quý VịBảo Mật và Thông Báo Về Thực Hành Quyền Riêng TưCác Quyền Của Tôi Là Gì?Trách Nhiệm Của Tôi Là Gì?Tôi Phải Liên Hệ Với Ai Nếu Thấy Bị Phân Biệt Đối Xử?292930316 Trang

THÔNG TIN TỔNG QUÁTCác dịch vụ khẩn cấp được bao trả 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, và 365ngày một năm. Nếu quý vị cho rằng quý vị đang có tình trạng sức khỏe khẩn cấp,hãy gọi 911 hoặc đến phòng cấp cứu gần nhất để được giúp đỡ.Các dịch vụ khẩn cấp là các dịch vụ được cung cấp cho một bệnh trạng bất ngờ,bao gồm cả bệnh tâm thần khẩn cấp và quá liều. Bệnh trạng khẩn cấp là khi quý vịcó những triệu chứng gây đau trầm trọng hoặc một căn bệnh hoặc thương tổn nghiêm trọng,mà một người bình thường cẩn thận (người không có chuyên môn y tế cẩn thận hoặc thậntrọng) tin rằng, nếu không được chăm sóc y tế ngay, có thể: Khiến quý vị gặp nguy hiểm nghiêm trọng, hoặcNếu quý vị mang thai, khiến sức khỏe của thai nhi gặp nguy hiểm nghiêm trọng, hoặcGây tổn hại nghiêm trọng đến các chức năng của cơ thể, hoặcGây tổn hại nghiêm trọng đến bất kỳ bộ phận hoặc phần nào của cơ thể.Quý vị có quyền sử dụng bất kỳ bệnh viện nào trong trường hợp khẩn cấp. Các dịch vụ khẩncấp không bao giờ yêu cầu chấp thuận trước.Quá Liều: Đừng ngần ngại gọi 911 trong các trường hợp khẩn cấp y tế liên quanđến sử dụng chất gây nghiện. Nếu quý vị hoặc ai đó quý vị biết bị quá liều, gọi 911càng sớm càng tốt có thể giúp cứu sống họ. Naloxone (Narcan ) là một loại thuốccó thể giải độc ngay lập tức những ảnh hưởng của việc sử dụng opioid/heroinquá liều. Quý vị có thể sử dụng thuốc này cho người bị quá liều và nên gọi 911ngay lập tức. Nhiều nhân viên cấp cứu cũng mang theo thuốc này, và nó có sẵn tại các nhàthuốc nhất định mà không cần toa. Hãy hỏi nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe hoặc nhà thuốcđịa phương của quý vị để biết thêm thông tin.Tôi Nên Liên Hệ Với Ai Nếu Có Ý Nghĩ Tự Sát?Nếu quý vị hoặc ai đó mà quý vị biết đang bị khủng hoảng, xin vui lòng gọi National SuicidePrevention Lifeline theo số 1-800-273-TALK (8255).Tôi Có Thể Nhận Các Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần Chuyên Biệt Ở Đâu?Quận Sacramento cung cấp các dịch vụ sức khỏe tâm thần chuyên biệt cho trẻ em, thanh thiếuniên, người lớn, và người cao tuổi. Nếu quý vị dưới 21 tuổi, quý vị hội đủ điều kiện cho Earlyand Periodic Screening, Diagnostic and Treatment (EPSDT), có thể bao gồm bao trả và cácphúc lợi bổ sung. Để tìm hiểu thêm về các dịch vụ sức khỏe tâm thần có thể sẵn có dành choquý vị hoặc con quý vị, xin vui lòng gọi Mental Health Access Team theo số:1-916-875-1055 8:00 giờ sáng đến 5:00 giờ chiềuSố Miễn Phí/Ngoài Giờ: 1-888-881-4881 5:00 giờ chiều đến 8:00 giờ sáng7 Trang

Tại Sao Cần Đọc Cuốn Sách Này?Cuốn sách này giúp quý vị hiểu những dịch vụ nào đượccung cấp cho quý vị. Điều quan trọng là quý vị hiểu chươngtrình Sacramento County DMC-ODS Plan hoạt động nhưthế nào để quý vị có thể nhận được chăm sóc cần thiết.Cuốn sách này giải thích các phúc lợi của quý vị và cáchquý vị được chăm sóc. Nó cũng sẽ trả lời nhiều câu hỏi củaquý vị. Cuốn sách được cung cấp thông qua nhà cung cấpdịch vụ của quý vị và có trên trang web của QuậnSacramento.DẤU HIỆU CẢNH BÁO RốiLoạn Sử Dụng Chất GâyNghiện Quý vị sẽ biết:1.2.3.4.5.Các Yêu Cầu Về Hội Đủ Điều KiệnCác phúc lợi dịch vụ nào sẵn có cho quý vịCách nhận các dịch vụ điều trị SUDCần làm gì nếu quý vị có thắc mắc hoặc vấn đềCác quyền và trách nhiệm của quý vị với tư cách làhội viên của chương trình DMC-ODS Plan Sử dụng cuốn sách này cùng với cuốn Sổ Tay Hội ViênMedi-Cal mà quý vị được nhận khi ghi danh vào chươngtrình Medi-Cal Managed Care Plan hoặc Medi-Cal Fee forService Plan hiện tại. Chào mừng quý vị đến với chương trìnhSacramento County Drug Medi-CalOrganized Delivery System (DMC-ODS) Plan Hệ thống cấp phát thuốc này dành cho những người bị rốiloạn sử dụng chất gây nghiện (SUD) đã ghi danh vào hoặcđủ điều kiện hưởng Medi-Cal. Hệ thống cấp phát này cungcấp các dịch vụ liên tục theo các Tiêu Chuẩn AmericanSociety of Addiction Medicine (ASAM). Tiêu Chuẩn ASAMlà một cách thức để những người nghiện tiếp cận được vớicác dịch vụ và công cụ cần thiết để phục hồi thành công vàlâu dài. Có những thay đổi rõ rệt trongtâm trạng và hành vi như: Tức giận Cáu kỉnh Thù địch Bốc đồng Bạo lực Lo lắng Mệt mỏi Lãnh đạm Trầm cảmThay đổi thói quen ăn uốngvà/hoặc ngủCó vấn đề về trí nhớ (thoáng mấttrí nhớ)Sao lãng trách nhiệm khi làm việc,ở nhà, ở trường họcCãi nhau với gia đình hoặc bạn bèvề sử dụng chất gây nghiệnGiao du với những người uốngrượu/sử dụng ma túyThèm muốn/khao khát được sửdụng chất gây nghiệnThường xuyên nghĩ về rượuvà/hoặc ma túyLái xe khi sử dụng chất gâynghiệnBị bắt do có liên quan đến rượuhoặc ma túyChúng tôi muốn giúp đỡ!8 Trang

Các Dịch Vụ DMC-ODS Là Gì?Dịch vụ DMC-ODS là các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho những người có ít nhất một SUD màbác sĩ thông thường của quý vị không thể điều trị được.Chương Trình DMC-ODS Plan Của Quý Vị Chịu Trách Nhiệm Những Gì? Xác định xem quý vị có đủ điều kiện nhận các dịch vụ DMC-ODS, chương trình DMC-ODSPlan hoặc mạng lưới các nhà cung cấp của chương trình. Điều phối hoạt động chăm sóc quý vị. Cung cấp số điện thoại hỗ trợ miễn phí luôn có người trả lời 24 giờ một ngày, 7 ngày mộttuần, và 365 ngày một năm có thể cho quý vị biết cách nhận các dịch vụ của chương trìnhDMC-ODS Plan. Có đủ các nhà cung cấp để đảm bảo quý vị có thể nhận các dịch vụ điều trị SUD đượcchương trình DMC-ODS Plan bao trả nếu quý vị cần. Thông báo và giáo dục quý vị về các dịch vụ sẵn có thông qua chương trình DMC-ODS Plan. Cung cấp miễn phí cho quý vị các dịch vụ bằng ngôn ngữ của quý vị hoặc qua một thôngdịch viên (nếu cần) và cho quý vị biết rằng các dịch vụ thông dịch này luôn sẵn có. Cung cấp cho quý vị thông tin bằng văn bản về những gì sẵn có cho quý vị bằng các ngônngữ hay định dạng khác. Thông báo cho quý vị về bất kỳ thay đổi quan trọng nào về thông tin quy định trong cuốnsách này ít nhất 30 ngày trước ngày dự kiến thay đổi có hiệu lực. Thay đổi được coi là quantrọng khi tăng hoặc giảm số tiền hoặc các loại dịch vụ sẵn có, hoặc nếu tăng hoặc giảm sốlượng các nhà cung cấp trong mạng lưới, hoặc bất kỳ thay đổi nào khác sẽ ảnh hưởng đếncác phúc lợi mà quý vị nhận thông qua chương trình DMC-ODS Plan. Thông báo cho quý vị nếu có nhà cung cấp theo hợp đồng nào từ chối thực hiện hoặc hỗ trợbất kỳ dịch vụ được bao trả nào vì những lý do đạo lý, đạo đức, hoặc tôn giáo và thông báocho quý vị các nhà cung cấp thay thế có cung cấp các dịch vụ được bao trả này. Đảm bảo quý vị được tiếp tục sử dụng nhà cung cấp ngoài mạng lưới trước đây và hiện naytrong một thời gian nếu việc thay đổi nhà cung cấp có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe haylàm tăng nguy cơ quý vị phải nhập viện.Sứ Mệnh CủaChúng TôiThúc đẩy một cộng đồng khỏe mạnh vàgiảm những ảnh hưởng độc hại liênquan đến việc sử dụng rượu và ma túy,trong khi vẫn hưởng ứng, và phản ánhsự đa dạng giữa các cá nhân, gia đìnhvà cộng đồng.Tổng Quan Về DMC-ODS PlanChương trình DMC-ODS Plan có một mạng lướicác cơ sở/nhà cung cấp mạnh mẽ và các dịch vụđể giúp quý vị và/hoặc con quý vị/thanh thiếu niênkhỏi bị rối loạn sử dụng chất gây nghiện (SUD).Các dịch vụ bao gồm điều trị ngoại trú, điều trị nộitrú, quản lý cai thuốc (cắt cơn), điều trị opioid/điềutrị có sử dụng thuốc, quản lý trường hợp, và cácdịch vụ hỗ trợ phục hồi được mô tả trong nhữngphần sau của cuốn sách này. Mạng lưới dịch vụDMC-ODS:9 Trang

Cung Cấp Một Số Điện Thoại Hỗ Trợ Miễn Phí 24 GiờSố điện thoại hỗ trợ miễn phí của chúng tôi (1-888-881-4881 luôn có người trả lời 24giờ một ngày, 7 ngày một tuần, và 365 ngày một năm.Cung Cấp Chăm Sóc Chú Trọng Vào Bệnh NhânQuý vị có thể giúp nhà cung cấp điều trị xác định những dịch vụ nào đáp ứng tốt nhấtnhững nhu cầu cá nhân và ưu tiên của quý vị. Vì vậy, chăm sóc của quý vị có thểkhác với những người khác trong cùng chương trình.Cung Cấp Dịch Vụ Phù Hợp Với Văn HóaQuý vị có thể yêu cầu nhà cung cấp điều trị cung cấp các dịch vụ được thiết kế cụ thểnhằm đáp ứng nhu cầu về văn hóa, nền tảng chủng tộc và dân tộc, hoặc xu hướngtính dục của quý vị. Nếu một chương trình không thể đáp ứng các nhu cầu của quývị, hoặc quá xa nơi quý vị muốn nhận các dịch vụ, xin biết rằng tất cả các nhà cungcấp dịch vụ trong mạng lưới phải cung cấp các dịch vụ phù hợp và nhạy cảm về vănhóa cho tất cả các khách hàng.Cung Cấp Dịch Vụ Phù Hợp Với Ngôn NgữQuý vị có thể yêu cầu nhà cung cấp điều trị cung cấp các dịch vụ bằng ngôn ngữ ưathích của quý vị. Nếu một chương trình không thể đáp ứng các nhu cầu của quý vị,thì quý vị có thể yêu cầu một thông dịch viên miễn phí. Những tài liệu bằng văn bảncũng có sẵn bằng hầu hết tất cả những ngôn ngữ thông dụng nhất tại QuậnSacramento, còn gọi là “các ngôn ngữ chính”.Cung cấp Dịch Vụ Thích Hợp Với Độ Tuổi và Sự Phát TriểnQuý vị có thể yêu cầu nhà cung cấp điều trị cung cấp các dịch vụ cho một lứa tuổi cụthể (thiếu niên, thanh niên, người lớn và người cao tuổi). Nếu một chương trình khôngthể đáp ứng các yêu cầu của quý vị, hoặc quá xa nơi quý vị muốn nhận các dịch vụ,thì có những chương trình khác phục vụ nhiều nhóm bệnh nhân với những độ tuổikhác nhau.Điều Trị Lạm Dụng Chất Gây Nghiện như một Căn Bệnh Mãn TínhCăn bệnh mãn tính diễn ra trong một thời gian dài hoặc có thể suốt đời (như hensuyễn, tiểu đường) trong khi căn bệnh cấp tính chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn,thường chỉ vài ngày hoặc vài tuần (như nhiễm trùng tai). Do lạm dụng chất gây nghiệncó thể ảnh hưởng đến mọi người trong thời gian dài và thường tái nghiện, nên nóđược coi là một căn bệnh mãn tính. Bởi vậy, các nhà cung cấp trong mạng lưới cóthể làm việc với quý vị thậm chí sau khi chương trình điều trị của quý vị đã hoàn thànhđể hỗ trợ liên tục hoặc giúp quý vị trở lại điều trị nếu cần thiết.10 Trang

Kết Nối Các Dịch Vụ Sức Khỏe, Sức Khỏe Tâm Thần, và Rối Loạn Sử Dụng Chất GâyNghiệnNhiều người cần các dịch vụ SUD cũng cần hoặc nhận các dịch vụ để giải quyết cácvấn đề về sức khỏe thể chất (như tiểu đường, hen suyễn, bệnh tim, bệnh gan) hoặcsức khỏe tâm thần (như lo lắng, trầm cảm, lưỡng cực). Cần kết nối với các nhà cungcấp khác đang phục vụ các nhu cầu chăm sóc sức khỏe của quý vị để điều phối tốt hơnhoạt động chăm sóc quý vị và giúp quý vị đạt được các mục tiêu sức khỏe của mình.Giáo Dục và Trao Quyền cho Bệnh Nhân và Cộng Đồng để Đạt Được Sức Khỏe TốtMục tiêu cá nhân khỏe mạnh và cộng đồng khỏe mạnh có thể đạt được thông qua sựtận tâm và cam kết, và những mục tiêu chung để giảm những ảnh hưởng độc hại củaviệc sử dụng rượu và ma túy. Quý vị có thể đóng vai trò quan trọng trong việc nângcao sức khỏe của bản thân và sức khỏe của cộng đồng, và có thể bắt đầu bằng việctham gia các dịch vụ điều trị và phục hồi.Luôn Cải Tiến Chương Trình để Nâng Cao Chăm Sóc Sức Khỏe Cho Khách HàngQuận Sacramento và các nhà cung cấp trong mạng lưới tận tâm cung cấp dịch vụchăm sóc khách hàng chất lượng tốt để giúp quý vị đạt được các mục tiêu của mình.Điều này có nghĩa là xem xét các dịch vụ đang được cung cấp và tìm cách cải tiến đểcác dịch vụ tốt hơn thông qua các thực tiễn dựa trên bằng chứng, hiệu quả của nhânviên, và công nghệ.Sacramento County DMC-ODS Plan ServicesDưới đây là mô tả các dịch vụ có thể sẵn có cho quý vị thông qua chương trình DMC-ODS Plan.Dịch Vụ Bệnh Nhân Ngoại Trú Dịch Vụ Bệnh Nhân Ngoại Trú bao gồm tiếp nhận người bệnh và đánh giá, lập kế hoạchđiều trị, tư vấn cá nhân, tư vấn theo nhóm, trị liệu gia đình, các dịch vụ bổ sung, giáo dục hộiviên, các dịch vụ cấp phát thuốc, dịch vụ can thiệp khủng hoảng, và lập kế hoạch xuất viện. Dịch Vụ Bệnh Nhân Ngoại Trú do một chuyên gia được cấp phép hoặc một tư vấn viên trựctiếp có chứng nhận thực hiện, thông qua điện thoại, hoặc khám chữa bệnh từ xa trong môitrường thích hợp trong cộng đồng. Dịch Vụ Bệnh Nhân Ngoại Trú được cung cấp cho các hội viên tối đa đến chín giờ mỗi tuầnđối với người lớn và đến sáu giờ mỗi tuần cho trẻ vị thành niên khi được xác định là cầnthiết về mặt y tế và theo kế hoạch chăm sóc cá nhân hóa.11 Trang

Dịch Vụ Điều Trị Ngoại Trú Tích Cực Dịch Vụ Điều Trị Ngoại Trú Tích Cực bao gồm những thành phần giống như Dịch Vụ BệnhNhân Ngoại Trú. Số giờ dịch vụ nhiều hơn là khác biệt chính. Dịch Vụ Điều Trị Ngoại Trú Tích Cực được cung cấp cho các hội viên người lớn tối thiểu chíngiờ và tối đa 19 giờ mỗi tuần và tối thiểu sáu giờ và tối đa 19 giờ mỗi tuần cho thanh thiếu niênkhi được xác định là cần thiết về mặt y tế và theo kế hoạch chăm sóc cá nhân hóa. Dịch Vụ Điều Trị Ngoại Trú Tích Cực do một chuyên gia được cấp phép hoặc một tư vấnviên trực tiếp có chứng nhận thực hiện, thông qua điện thoại, hoặc khám chữa bệnh từ xatrong môi trường thích hợp trong cộng đồng.Điều Trị Nội Trú (Yêu cầu có Chấp thuận trước của chương trình DMC-ODS Plan) Điều Trị Nội Trú là một chương trình ngắn hạn, không quản chế, không theo dõi y tế 24 giờcung cấp các dịch vụ phục hồi cho các hội viên được chẩn đoán SUD khi được xác định làcần thiết về mặt y tế và theo kế hoạch chăm sóc cá nhân hóa.Mỗi hội viên phải sống tại các cơ sở đó và phải được hỗ trợ trong nỗ lực phục hồi, duy trì,áp dụng các kỹ năng quan hệ với người khác và sống độc lập, và tiếp cận các hệ thống hỗtrợ cộng đồng. Các nhà cung cấp và khách hàng hợp tác với nhau để xác định những ràocản, đặt ra những ưu tiên, thiết lập các mục tiêu, xây dựng các kế hoạch điều trị, và giảiquyết các vấn đề liên quan đến SUD.Các mục tiêu bao gồm duy trì kiêng khem, chuẩn bị đối phó với những yếu tố gây tái nghiện,nâng cao sức khỏe cá nhân và trách nhiệm xã hội, và tham gia chăm sóc liên tục. Tất cả cácnhà cung cấp điều trị nội trú phải chấp nhận và hỗ trợ các khách hàng đang được điều trị cósử dụng thuốc.Dịch Vụ Điều Trị Nội Trú bao gồm tiếp nhận người bệnh và đánh giá, lập kế hoạch điều trị,tư vấn cá nhân, tư vấn theo nhóm, trị liệu gia đình, các dịch vụ bổ sung, giáo dục hội viên,các dịch vụ cấp phát thuốc, sử dụng thuốc an toàn (các cơ sở sẽ cất giữ thuốc của mọikhách hàng và các nhân viên của cơ sở có thể hỗ trợ khách hàng uống thuốc), dịch vụ canthiệp khủng hoảng, vận chuyển (cung cấp hoặc thu xếp vận chuyển đến và từ các hoạt độngđiều trị cần thiết về mặt y tế), và lập kế hoạch xuất viện.Thời gian điều trị nội trú kéo dài từ 1 đến 90 ngày tùy vào sự cần thiết về mặt y tế. Việc giahạn và điều trị nội trú bổ sung được phê duyệt theo sự cần thiết về mặt y tế.Quản Lý Cai Thuốc (Cắt Cơn) Các Dịch Vụ Quản Lý Cai Thuốc bao gồm tiếp nhận bệnh nhân và đánh giá, quan sát (đểđánh giá tình trạng sức khỏe và phản ứng đối với bất kỳ loại thuốc kê toa nào), các dịch vụcấp phát thuốc, và lập kế hoạch xuất viện. Các Dịch Vụ Quản Lý Cai Thuốc được cung cấp khi được xác định là cần thiết về mặt y tếvà theo kế hoạch chăm sóc cá nhân hóa. Hội viên sẽ ở tại cơ sở điều trị nếu được điều trị nội trú và được theo dõi trong quá trình cắt cơn. Các dịch vụ phục hồi được cung cấp theo kế hoạch chăm sóc cá nhân hóa được bác sĩđược cấp phép, hoặc người kê toa được cấp phép kê toa và được phê duyệt và ủy quyềntheo những yêu cầu của Tiểu Bang California.12 Trang

Điều Trị Opioid/Điều Trị Có Sử Dụng Thuốc Các dịch vụ Chương Trình Điều Trị Opioid (Ma Túy) (OTP/NTP) được cung cấp trong cáccơ sở NTP được cấp phép. Các dịch vụ cần thiết về mặt y tế được cung cấp theo kế hoạchchăm sóc cá nhân hóa được bác sĩ được cấp phép, hoặc người kê toa được cấp phép quyếtđịnh, và được phê duyệt và ủy quyền theo những yêu cầu của Tiểu Bang California. Hội viên phải nhận, tối thiểu, 50 phút tư vấn với một chuyên gia trị liệu hoặc tư vấn viên đếntối đa 200 phút một tháng, cho dù các dịch vụ bổ sung có thể được cung cấp theo sự cầnthiết về mặt y tế. Các Dịch Vụ Điều Trị Opioid bao gồm các thành phần giống như Dịch Vụ Điều Trị Bệnh NhânNgoại Trú, bao gồm tâm lý liệu pháp y tế với thảo luận trực tiếp do một bác sĩ thực hiện vớihội viên trên cơ sở một-một. Các Dịch Vụ Điều Trị Có Sử Dụng Thuốc (MAT) sẵn có ngoài phòng khám OTP. MAT là sửdụng thuốc kê toa, kết hợp với các liệu pháp tư vấn và hành vi, để cung cấp một phươngpháp tổng thể để điều trị SUD. Dịch vụ mức này là tùy chọn đối với các quận tham giachương trình. Các dịch vụ MAT bao gồm đặt thuốc, kê toa, quản lý sử dụng thuốc, và theo dõi tất cả cácloại thuốc SUD. Lệ thuộc opioid và rượu có những liệu pháp điều trị bằng tốt thuốc. Điều trị Opioid/điều trị có sử dụng thuốc có thể bao gồm (tùy từng phòng khám): methadone,buprenorphine, buprenorphine-naloxone (Suboxone ), naloxone (Narcan ), and disulfiram.Dịch Vụ Phục Hồi Dịch Vụ Phục Hồi quan trọng đối với sự phục hồi và sức khỏe của hội viên. Cộng đồng điềutrị trở thành một tác nhân trị liệu mà trong đó các hội viên được trao quyền và chuẩn bị đểquản lý sức khỏe và chăm sóc sức khỏe của mình. Bởi vậy, điều trị phải nhấn mạnh vào vaitrò trung tâm của hội viên trong quản lý sức khỏe, sử dụng các chiến lược tự quản lý hiệuquả, và tổ chức các nguồn lực cộng đồng và nội bộ để cung cấp hỗ trợ tự quản lý liên tụccho các hội viên. Dịch Vụ Phục Hồi bao gồm tư vấn cá nhân và nhóm; theo dõi phục hồi/hỗ trợ lạm dụng chấtgây nghiện (huấn luyện phục hồi, phòng ngừa tái nghiện, và các dịch vụ đồng đẳng); và quảnlý trường hợp (các liên kết đến hỗ trợ giáo dục, học nghề, hỗ trợ của gia đình, hỗ trợ tại cộngđồng, nhà ở, vận chuyển, và các dịch vụ khác dựa trên nhu cầu).Dịch Vụ Quản Lý Trường Hợp Dịch Vụ Quản Lý Trường Hợp bao gồm đánh giá và tái đánh giá định kỳ các nhu cầu cánhân để xác định nhu cầu tiếp tục các dịch vụ; chuyển tiếp sang cấp độ chăm sóc SUD caohơn hay thấp hơn; phát triển và sửa đổi định kỳ kế hoạch của khách hàng bao gồm các hoạtđộng dịch vụ; thông tin, điều phối, giới thiệu và các hoạt động liên quan; theo dõi thực hiệndịch vụ để đảm bảo hội viên được tiếp cận với dịch vụ và hệ thống thực hiện dịch vụ; theodõi tiến độ của hội viên; tư vấn cho hội viên; các liên kết với chăm sóc sức khỏe và tâm thần,và duy trì các dịch vụ chăm sóc chính. Dịch Vụ Quản Lý Trường Hợp trợ giúp hội viên tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục, xã hội,pháp lý, tài chính, trước học nghề, học nghề, phục hồi, hoặc các dịch vụ cộng đồng khác.Những dịch vụ này chú trọng vào điều phối chăm sóc SUD, hòa hợp với chăm sóc chínhnhất là đối với các hội viên mắc SUD mãn tính, và tương tác với hệ thống tư pháp hình sự,nếu cần.13 Trang

Xin lưu ý: Bất kỳ thanh thiếu niên nào (dưới 21 tuổi) hoặc người lớn (trên 21 tuổi) bị đánh giálà “có nguy cơ” phát triển SUD và không đáp ứng các tiêu chuẩn cần thiết về mặt y tế đối vớicác dịch vụ DMC-ODS thì có thể đủ điều kiện đối với các dịch vụ không phải DMC ODS nhưphòng ngừa/can thiệp sớm.Hội Đủ Điều Kiện Đối Với Các Dịch Vụ ChươngTrình Sacramento County DMC-ODS PlanThiếu niên (dưới 18 tuổi), thanh niên (từ 18 đến 20 tuổi), và ngườilớn (từ 21 tuổi trở lên) đáp ứng các yêu cầu hội đủ điều kiện saucó thể nhận các dịch vụ điều trị SUD thông qua DMC-ODS Plan:1. Quý vị phải được ghi danh vào Medi-Cal (cách nộp đơn đượcmô tả ở phần sau trong cuốn sách này).2. Quý vị phải cư trú tại Sacramento County (có thể cần giấy tờchứng minh nếu các phúc lợi Medi-Cal được chuyển sang mộtquận khác tại California).3. Quý vị phải đáp ứng tiêu chuẩn cần thiết về mặt y tế, sẽ do nhân viên y tế xác định (đượcmô tả ở phần sau của cuốn sách này).14 Trang

Bảo Hiểm Medi-CalĐể nộp đơn xin Medi-Cal trực tiếp:Sacramento County Department of Human Assistance1725 28th Street, Sacramento, CA 95816Phone: lt.aspxĐể nộp đơn trực tuyến qua California Department of Health Care /pages/applyformedi-cal.aspxTôi Có Phải Trả Tiền Cho Medi-Cal Không?Bảo hiểm Medi-Cal dựa trên số tiền thu nhập hàng tháng của quý vị. Nếu thu nhập của quý vị ít hơn những giới hạn của Medi-Cal đối với quy mô gia đình củaquý vị, thì quý vị sẽ không phải trả tiền cho các dịch vụ Medi-Cal. Nếu thu nhập của quý vị nhiều hơn những giới hạn của Medi-Cal đối với quy mô gia đìnhcủa quý vị, thì quý vị sẽ phải trả một phần tiền cho các dịch vụ y tế hoặc điều trị sử dụngchất gây nghiện. Số tiền mà quý vị chi trả được gọi là ‘chia sẻ chi phí’. Khi quý vị đã trảphần ‘chia sẻ chi phí’ của mình, Medi-Cal sẽ trả phần còn lại của các hóa đơn y tế đượcbao trả cho tháng đó. Trong những tháng quý vị không có chi phí y tế, thì quý vị khôngphải trả tiền.Medi-Cal Có Bao Trả Cho Vận Chuyển Không?Chương Trình Medi-Cal bắt buộc phải hỗ trợ vận chuyển đến các cuộc hẹn thăm khám y tếvà/hoặc điều trị sử dụng chất gây nghiện. Nếu quý vị gặp khó khăn để đến các cuộc hẹn thămkhám của mình, Medi-Cal Program có thể giúp quý vị tìm cách vận chuyển.Người Liên Hệ:Sacramento County Department of Human Assistance1725 28th Street, Sacramento, CA 95816Điện Thoại: 1-916-874-3100Monday – Friday, 8:00 AM – 5:00 PM (trừ những ngày nghỉ Lễ của Hoặc liên hệ trực tiếp Medi-Cal Program ges/applyformedi-cal.aspx15 Trang

Cần Thiết Về Mặt Y TếCần Thiết Về Mặt Y Tế Là Gì và Tại Sao Lại Quan Trọng?Một trong những điều kiện cần thiết để nhận các dịch vụ điều trị SUD thông qua DMC-ODS Planlà 'cần thiết về mặt y tế’ Điều đó có nghĩa là một bác sĩ hay chuyên gia được cấp phép khác sẽquyết định có nhu cầu về mặt y tế đối với các dịch vụ này không.Thuật ngữ cần thiết về mặt y tế rất quan trọng bởi nó giúp quyết định quý vị hoặc con quývị/thanh thiếu niên có đủ điều kiện đối với các dịch vụ DMC-ODS không, và các loại dịch vụDMC-ODS nào thích hợp. Quyết định cần thiết về mặt y tế là một phần quan trọng của quá trìnhnhận các dịch vụ DMC-ODS.Những Tiêu Chuẩn Cần Thiết Về Mặt Y Tế Để Bao Trả Các Dịch Vụ Điều Trị SUD là gì?Các nhân viên y tế của chương trình DMC-ODS Plan sẽ tiến hành đánh giá để xác định xemquý vị hoặc con quý vị/thanh thiếu niên có đáp ứng các tiêu chuẩn ‘cần thiết về mặt y tế’ nhưliệt kê bên dưới không: Có một triệu chứng Rối Loạn Nghiện và Chất Gây Nghiện theo Diagnostic and StatisticalManual of Mental Disorders; và,Đáp ứng các Tiêu Chuẩn của American Society of Addiction Medicine (ASAM) về địnhnghĩa ‘cần thiết về mặt y tế’ đối với các dịch vụ.Làm Thế Nào Để Tôi Được Nhận Các Dịch Vụ DMC-ODS Plan?Có thể yêu cầu các dịch vụ bằng cách tự yêu cầu hoặc những người khác yêu cầu các dịch vụcho quý vị. Tự giới thiệu (yêu cầu cung cấp các dịch vụ cho bản thân)Theo giới thiệu của:o Bác sĩ và các nhà cung cấp chăm sóc chính/có quản lý kháco Các phòng phúc lợi trẻ emo Các phòng dịch vụ xã hộio Những thành viên gia đìnho Người bảo vệ/giám hộo Các cơ quan hành phápGiới Thiệu Cho Người Lớn, xin gọi:Thứ Hai đến thứ Sáu (Trừ những ngày lễ của Quận)8:00 giờ sáng - 5:00 giờ chiều.Điện Thoại: 1-916-874-9754Số Miễn Phí/Ngoài Giờ: (888) 881-4881Dịch Vụ Chuyển Tiếp California: 71116 Trang

Giới Thiệu Cho Thanh Thiếu Niên, xin gọi:Thứ Hai đến thứ Sáu (Trừ những ngày lễ của Quận)8:00 giờ sáng - 5:00 giờ chiều.Điện Thoại: 1-916-875-2050Số Miễn Phí/Ngoài Giờ: (888) 881-4881Dịch Vụ Chuyển Tiếp California: 711Chọn Nhà Cung Cấp Dịch VụTôi Tìm Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Điều Trị SUD Mà TôiCần Như Thế Nào?Khi nhân viên y tế của chương trình DMC-ODS Plan tiếnhành đánh giá SUD, quý vị sẽ được cung cấp ít nhất hainhà cung cấp để chọn khi lần đầu tiên bắt đầu dịch vụ, trừkhi DMC

Được Sửa Đổi Tháng Một Năm 2020. Điều Trị và Phòng Ngừa Sử Dụng Chất Gây Nghiện Có thể phục hồi – Chúng Tôi Có Thể Giúp Đỡ Quý Vị! Drug Medi-Cal Organized Delive