Transcription

PAKEJ RANGSANGAN EKONOMI, PRIHATIN DAN PERLINDUNGAN EKONOMI &RAKYAT MALAYSIA (PERMAI)(PENGURANGAN SEWA PREMIS PERNIAGAAN)Pindaan 19 Februari 2021POTONGAN KHAS KEPADA PEMBAYAR CUKAI YANG MEMBERI PENGURANGANSEWA PREMIS PERNIAGAAN KEPADA PERUSAHAAN KECIL DAN SEDERHANA(PKS) DAN BUKAN PKSPemilik premis perniagaan/pemberi sewa yang memberikan pengurangan atau pelepasansewa kepada penyewa premis perniagaan yang terdiri daripada PKS diberi potongan khasbersamaan dengan amaun pengurangan sewa tersebut bagi bulan April 2020 hingga Jun2021.Pemilik premis perniagaan/pemberi sewa yang memberikan pengurangan atau pelepasansewa kepada penyewa premis perniagaan yang terdiri daripada bukan PKS diberi potongankhas bersamaan dengan amaun pengurangan sewa tersebut bagi bulan Januari 2021hingga Jun 2021.Potongan khas ini diberikan tertakluk kepada syarat pengurangan sewa sekurang-kurangnya30% daripada kadar sewa asal bagi tempoh tersebut.Soalan LazimBil1.SoalanSiapalayak?Jawapanyang Untuk layak menuntut potongan khas ini, syarat-syarat berikutperlu dipatuhi:i)ii)iii)2.Definisi PKS?Mana-mana pembayar cukai yang merupakan syarikatatau selain syarikat (individu, koperasi atau lain-lainentiti perniagaan atau bukan perniagaan) yangmenyewakan premis perniagaan kepada mana-manaPKS dan bukan PKS.Premis tersebut hendaklah digunakan oleh penyewabagi tujuan perniagaannya.Pemilik/pemberi sewa hendaklah merupakan pembayarcukai yang mempunyai pendapatan sewa di bawahsubseksyen 4(a) dan subseksyen 4(d) Akta CukaiPendapatan 1967.Definisi PKS adalah berdasarkan definisi PKS Kebangsaan. Silarujuk Garis Panduan Definisi PKS untuk maklumat lanjut dihttps://www.smecorp.gov.my/images/pdf/2020/Garis PanduanDefinisiPKS dikemaskini.pdf

BilSoalanJawapanPKS yang layak bagi tujuan potongan khas ini adalah PKS yangberdaftar dan memperolehi Sijil Akuan Status PKS daripadapihak SME Corp. Malaysia.Sijil Akuan Status PKS yang dikeluarkan sehingga 30/06/2021boleh digunakan sebagai pengesahan status PKS penyewa bagitujuan potongan khas pengurangan sewa.Sebarang pertanyaan berkenaan kelayakan atau pendaftaransebagai PKS boleh diajukan kepada pihak SME Corp di talian infoSME Corp Malaysia di 1300-30-6000 atau emel engan premisperniagaan bagitujuan ini?Semua premis yang digunakan bagi tujuan perniagaan adalahlayak.Contoh: Pejabat, bengkel, gudang, taska dan penyewaanlot/bazar/gerai.Walau bagaimanapun, penyewaan rumah kediaman yangdigunakan untuk menjalankan perniagaan dan turut digunakansebagai kediaman, adalah tidak layak.4.5.6.Adakahpotongan khasinibolehterpakai kepadasewaan selainsewaan premisseperti sewaankenderaan,mesin, menaratelekomunikasidsb?Berapakahkadar minimumpengurangansewayangmelayakkanpotongan khasini?Potongan khas ini diberikan terhad kepada sewaan premisperniagaan dan premis sewaan mesti digunakan oleh PKS ataubukan PKS bagi tujuan perniagaan sahaja.Bagi melayakkan potongan khas, pengurangan sewa yang diberihendaklah sekurang-kurangnya 30% daripada kadar sewabulanan semasa yang dikenakan.Apakah kadar Kadar potongan khas ini adalah bersamaan dengan amaunpotongan khas pengurangan sewa premis perniagaan yang diberi oleh pemilikini?bangunan/pemberi sewa kepada PKS yang memenuhi definisiPKS atau bukan PKS dalam bulan yang berkenaan.

Bil7.SoalanJawapanBagaimanaPotongan khas ini akan diberi melalui Kaedah-Kaedah Cukaipotongan khas Pendapatan.ini diberikan?Contoh pengiraan potongan khas:A Sdn. Bhd. menyewakan premis perniagaan iaitu sebuah lot kedaikepada B yang merupakan PKS pada kadar RM5,000 sebulan(RM60,000 setahun). A Sdn. Bhd. bersetuju memberipengurangan sewa kepada B bagi bulan April sehingga September2020 sebanyak RM2,500 sebulan.Pendapatansewa bulananPendapatansewa tahunanPengurangan50%sewaApril gankhas1Pendapatankena [email protected]%2Tanpapotongan 00RM5,000 x50% x 6bulan(15,000)45,000RM2,500 x6 01 Dengan2 kadarandaian tiada tuntutan perbelanjaan yang layak yang laincukai berdasarkan kadar cukai korporat semasa.Penjimatan cukai yang akan dinikmati oleh pemberi sewa denganpemberian potongan khas adalah seperti berikut:Penjimatan cukai RM10,800 – RM7,200

BilSoalanJawapan RM3,600Bagi pembayar cukai selain syarikat seperti individu, penjimatancukai adalah berdasarkan kadar cukai mengikut banjaranpendapatan bercukai ewadengankadar berbezasetiapbulan,adakahsayalayak?Ya. Syarikat perlu memastikan kadar pengurangan sewa adalahsekurang-kurangnya 30% untuk setiap bulan yang layak.Sekiranya terdapat pengurangan sewa dibuat dalam bulan yanglayak tetapi kadarnya kurang daripada 30% maka potongan khastidak layak dituntut dalam bulan berkenaan.Sayatelahmenerimabayaranpendahuluansewa bagi bulanJanuari2021sehinggaJun2021padaDisember menuntutpotongan khasini?10. Apakahdokumensokongan yangdiperlukan?Ya, bagi pemilik premis/pemberi sewa yang telah menerimabayaran/pendapatan sewa pendahuluan bagi bulan Januari 2021sehingga Jun 2021, penyewa boleh memberikan pengurangansewa, tertakluk kepada memenuhi semua syarat yang ditetapkan.9.Dokumen sokongan yang perlu disimpan oleh pembayar cukaiyang menuntut potongan khas ini adalah seperti berikut:i.ii.iii.Perjanjian sewaan yang telah disetemkan:Penyata pendapatan sewa;Sijil Akuan Status PKS yang dikeluarkan oleh SME Corp;*(Penyewa PKS sahaja)iv.Maklumat penyewa, maklumat penyewaan dan kaedahpengurangan sewa*** Maklumat lanjut mengenai pendaftaran boleh dirujukdihttps://smereg.smecorp.gov.my atau di laman web rasmi SMECorp Malaysia.** Perlu diisi di HK yang akan disediakan bersama BNCP. Rujukcontoh yang dilampirkan (Draf HK masih belum dimuktamadkan)

CONTOH DRAF HK:HKX:POTONGAN KHAS PENGURANGAN SEWA DI BAWAH P.U. (A) XXXXNamaNo. Cukai PendapatanNo. PendaftaranTahun TaksiranA.Maklumat penyewa Perusahan Kecil dan Sederhana (PKS)1. Nama penyewa2. No. cukai pendapatan3. No. pendaftaran1 PKS (Isi item 5)4. Status penyewa*2 Bukan PKS5. No. sijil akuan status PKSB.Maklumat penyewaan1. Alamat premisyang disewakan2. Jenis premis perniagaan3. Tuntutan potongan khas pengurangan sewaBulan sewa dikurangkan* (Nyatakan)Amaun sewa asal (a)Tolak: Pengurangan sewa (b)Jumlah sewa selepas pengurangan [ (a) – (b) ]Peratus pengurangan sewa [ (b) / (a) x 100% ]C.%%%%%%%%Kaedah pengurangan sewa[ Tandakan ( ) di petak yang berkenaan ]Pengurangan sewa kepada penyewa PKS yang layak bagi bulan yang berkenaan.atauPemulangan semula nilai sewaan yang telah dibuat bagi bulan yang berkenaan kepada penyewa PKS.*Nota : Tempoh layak pengurangan sewaKategoriTempoh Yang LayakPKSBukan PKSApril 2020 sehingga Jun 2021Januari 2021 sehingga Jun 2021%%%%

Contoh: Pejabat, bengkel, gudang, taska dan penyewaan lot/bazar/gerai. Walau bagaimanapun, penyewaan rumah kediaman yang digunakan untuk menjalankan perniagaan dan turut digunakan sebagai kediaman, adalah tidak layak. 4. Adakah potongan khas ini boleh terpakai kepada sewaan selain sewaan premis seperti sewaan kenderaan,