Transcription

KRITERIA DAN PANDUANPERMOHONAN LESEN MPOBLEMBAGA MINYAK SAWIT MALAYSIA (MPOB)Kementerian Industri Utama6, Persiaran Institusi, Bandar Baru Bangi, 43000 Kajang, Selangor, Malaysiawww.mpob.gov.my1

Edisi Kedua. Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB), 2019.Hakcipta terpelihara. Penerbitan ini tidak dibenarkan dikeluarkan semula, disimpan dalam sebarang bentukkaedah elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman atau sebaliknya tanpa kebenaran bertulis dari penerbit.ISBN 978-983-9191-50-9Perpustakaan Negara MalaysiaData pengkatalogan-dalam-PenerbitanKRITERIA DAN PANDUAN PERMOHONAN LESEN MPOB.ISBN 978-983-9191-50-91. Palm oil industry--Malaysia.2. Palm oil industry—icenses--Handbooks, manuals, etc.3. Government publications—MalaysiaI. Lembaga Minyak Sawit Malaysia.633.85109595Diterbitkan oleh Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) pada tahun 2019.2

KANDUNGANKata Pengantar5Senarai Singkatan6Pengenalan7Jadual Fi Lesen MPOB8Kategori Lesen (Peraturan 11)9Pengelasan dan Singkatan Keluaran Kelapa Sawit (Peraturan 4)10Aktiviti dan Keluaran Kelapa Sawit yang Dilesen (Peraturan 5)11Dokumen Sokongan Bagi Permohonan Lesen12Kriteria Permohonan Lesen MPOB13Sektor Perladangan13Kebun Kecil (SH)13Estet (ET)14Tapak Semaian (NN)15Penghasil Tumbuh-tumbuhan daripada Tisu Kelapa Sawit (NT)16Penghasil Biji Benih Kelapa Sawit (NS)17Sektor Pengilangan18Memulakan Pembinaan Kilang Buah Kelapa Sawit (MB)18Kilang Buah Kelapa Sawit (MB ke MF)20Kilang Buah Kelapa Sawit - Ambil Alih (MF)21Kilang Buah Kelapa Sawit (Tambahan Daya Pemprosesan ) (MF)22Kilang Pelumat Isirung Sawit (CF)23Kilang Penapis (RF)24Kilang Oleokimia Sawit (CM)25Sektor Perniagaan26Peniaga Biji Benih Kelapa Sawit dan Anak Benih Kelapa Sawit (DN)26Peniaga Tumbuh-tumbuhan daripada Tisu Kelapa Sawit (DT)27Peniaga Buah Kelapa Sawit (DF)28Peniaga Minyak Sawit (DL)30Peniaga Isirung Sawit (DK)31Peniaga Oleokimia Sawit (DM)32Peniaga Asid Lemak Sawit (DA)333

Sektor Perkhidmatan34Memulakan Pembinaan Kemudahan Simpanan Pukal (KB)34Kemudahan Simpanan Pukal (KS)35Pengukuran Keluaran Kelapa Sawit (UK)36Makmal (Ujian Keluaran Kelapa Sawit) (LB)37Pengeksport Keluaran Kelapa Sawit (PX)38Pengimport Keluaran Kelapa Sawit (PM)39Pengangkutan Minyak Kelapa Sawit (TL)40Alamat Pejabat MPOB Wilayah dan Cawangan (Bahagian Pelesenan dan41Penguatkuasaan)4

KATA PENGANTARLembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) memainkan peranan penting dalam mengawal selia industri sawit negarasupaya ia berkembang maju dan berdaya saing melalui aktiviti pelesenan dan penguatkuasaan. Objektif pelesenanindustri sawit ialah menentukan industri berkembang dengan sihat, sempurna dan teratur. Ini boleh dicapai denganmenjalankan fungsi mengatur, mengawal dan menyelaras semua aktiviti berhubung dengan penanaman, pengilangan,penjualan, pembelian, penghasilan, pengalihan, penyimpanan, pengukuran, pengujian, pengeksportan danpengimportan keluaran kelapa sawit. Semua aktiviti ini didaftar dan dilesenkan mengikut perundangan yang termaktubdi bawah Akta Lembaga Minyak Sawit Malaysia 1998 (Akta 582) dan Peraturan-Peraturan subsidiari di bawahnya.Lembaga MPOB telah menetapkan dasar-dasar pelesenan yang merangkumi kriteria permohonan lesenbaharu, pembaharuan lesen, syarat-syarat lesen serta prosedur pengeluaran lesen. Buku Kriteria dan PanduanPermohonan Lesen MPOB ini disediakan sebagai panduan kepada pemohon lesen mengenai segala keperluan yangperlu disediakan sebelum mengemukakan sesuatu permohonan selaras dengan Peraturan-Peraturan Lembaga MinyakSawit Malaysia (Pelesenan) 2005 dan Peraturan-Peraturan Lembaga Minyak Sawit Malaysia (Pelesenan) (Pindaan)2011. Kini kaedah permohonan lesen telah dipermudahkan. Semua permohonan lesen baharu, pembaharuan,perubahan maklumat, tambahan aktiviti, tambahan daya pemprosesan kilang buah kelapa sawit dan rayuan dibuatsecara dalam talian sepenuhnya. Buku ini diharap dapat memberi kefahaman dan panduan kepada orang ramai yangberhasrat menceburi bidang perniagaan dalam industri sawit.Ketua PengarahLembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB)5

SENARAI SINGKATANKategori HTLUK-Kilang Pelumat Isirung SawitKilang Oleokimia SawitPeniaga Asid Lemak SawitPeniaga Buah Kelapa SawitPeniaga Isirung SawitPeniaga Minyak SawitPeniaga Oleokimia SawitPeniaga Biji Benih Kelapa Sawit dan Anak Benih Kelapa SawitPeniaga Tumbuh-tumbuhan daripada Tisu Kelapa SawitPeniaga Pelbagai AktivitiEstetMemulakan Pembinaan Kemudahan Simpanan PukalKemudahan Simpanan PukalMakmal (ujian keluaran kelapa sawit)Memulakan Pembinaan Kilang Buah Kelapa SawitKilang Buah Kelapa SawitTapak SemaianPenghasil Biji Benih Kelapa SawitPenghasil Tumbuh-tumbuhan daripada Tisu Kelapa SawitPengimport Keluaran Kelapa SawitPengeksport Keluaran Kelapa SawitKilang PenapisKebun KecilPengangkutan Minyak Kelapa SawitPengukuran Keluaran Kelapa SawitKeluaran Kelapa GTISUSPO-Minyak Isirung Sawit MentahMinyak Sawit MentahBuah tandan segarOleokimia SawitAsid Lemak SawitTumbuh-tumbuhan daripada Tisu Kelapa SawitIsirung SawitBungkil Isirung SawitMinyak Isirung Sawit yang DiprosesMinyak Sawit yang DiprosesBiji Benih Kelapa SawitAnak Benih Kelapa Sawit daripada Biji Benih Kelapa SawitAnak Benih Kelapa Sawit daripada Tumbuh-tumbuhan daripada Tisu Kelapa SawitMinyak Sawit Keladak6

PENGENALANIndustri sawit Malaysia telah berkembang pesat dan antara penyumbang utama kepada ekonomi dan pendapatannegara. Industri ini menyediakan peluang perniagaan yang luas dalam sektor perladangan, pengilangan, perniagaandan perkhidmatan. Peraturan 5 (1), Peraturan-Peraturan Lembaga Minyak Sawit Malaysia (Pelesenan) 2005 telahmemperuntukan seseorang yang melakukan sesuatu aktiviti yang mana suatu lesen diperlukan perlu terlebih dahulumendapatkan lesen daripada MPOB. Aktiviti-aktiviti yang perlu dilesenkan seperti berikut:i.ii.Menghasilkan bahan tanaman kelapa sawit.Menjual atau mengalih bahan tanaman kelapa sawit, buah kelapa sawit, minyak sawit, isirung sawit, asid lemaksawit atau oleokimia sawit.iii.iv.Membeli buah kelapa sawit, minyak sawit, isirung sawit atau asid lemak sawit.Menyimpan bahan tanaman kelapa sawit, minyak sawit, isirung sawit, bungkil isirung sawit, asid lemak sawit atauv.oleokimia sawit.Memulakan pembinaan kilang buah kelapa sawit.vi.vii.Mengilang buah kelapa sawit.Memulakan pembinaan kemudahan simpanan pukal bagi keluaran kelapa sawit.viii.Mengukur atau menguji bahan tanaman kelapa sawit, buah kelapa sawit, minyak sawit, isirung sawit, bungkilix.isirung sawit, asid lemak sawit atau oleokimia sawit.Mengeksport dan mengimport bahan tanaman kelapa sawit, buah kelapa sawit,minyak sawit, isirung sawit,bungkil isirung sawit, asid lemak sawit atau oleokimia sawit.MPOB sentiasa peka dengan kemajuan dan perkembangan pesat industri. Kriteria-kriteria permohonan lesensentiasa dikaji supaya menepati keperluan semasa. Setiap perubahan dan penambah baikan kriteria dimaklumkankepada orang ramai. Sehubungan itu buku ini diterbitkan sebagai panduan.Permohonan lesen perlu memenuhi kriteria yang ditetapkan sebagai asas bagi MPOB memperaku danmeluluskan sesuatu permohonan lesen. Permohonan lesen hendaklah dibuat secara dalam talian di laman sesawangMyLesen MPOB untuk lesen kategori utama dan E-Lesen Pekebun Kecil untuk lesen kebun kecil, seperti berikut:1.http://e-lesen.mpob.gov.my (lesen kategori utama) bagi pemohon yang terlibat dalam industri sawit bagi sektorperladangan, pengilangan, perniagaan dan perkhidmatan (Lampiran 1a). Permohonan Lesen BaharuPembaharuan Lesen Pindaan Butiran LesenTambah Aktiviti7

2. Tambahan Daya Pemprosesan Kilang Buah Kelapa Sawit Permohonan Rayuanhttp://e-lesenpk.mpob.gov.my (lesen kategori kebun kecil) bagi pemohon yang memiliki kebun kelapa sawitkurang daripada 100 ekar atau 40.46 ha (Lampiran 1b). Permohonan Lesen Baharu Pembaharuan Lesen Pindaan Butiran LesenJADUAL FI LESEN MPOBAKTIVITI DAN KELASKELUARAN KELAPA SAWITMenghasilkanMenjual dan MengalihMembeli dan MengalihMenyimpanMemulakan PembinaanKemudahan Simpanan Pukal (RM500.00)Mengilang Buah Kelapa SawitMemulakan Pembinaan KilangBuah Kelapa Sawit (RM hAKTIVITI DAN KELAS KELUARANKELAPA SAWITMenghasilkanMenjual dan MengalihMembeli dan MengalihMenyimpanMemulakan Pembinaan KemudahanSimpanan Pukal (RM 500.00)Mengilang Buah Kelapa SawitMemulakan Pembinaan Kilang BuahKelapa Sawit (RM 0.008

Nota:Fi rayuan kategori MF dan PM – RM 1000.00.Fi rayuan bagi lain-lain kategori – RM 500.00.Singkatan Keluaran Kelapa OPPKOSPOBuah Tandan SegarIsirung SawitAsid Lemak SawitOleokimia SawitBungkil Isirung SawitBiji Benih Kelapa SawitAnak Benih Kelapa Sawit daripada Biji Benih Kelapa SawitAnak Benih Kelapa Sawit daripada Tumbuh-tumbuhan daripada Tisu Kelapa SawitTumbuh-tumbuhan daripada Tisu Kelapa SawitMinyak Sawit MentahMinyak Sawit yang DiprosesMinyak Isirung Sawit MentahMinyak Isirung Sawit yang DiprosesMinyak Sawit KeladakKATEGORI LESEN (Peraturan 11)PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA MINYAK SAWIT MALAYSIA (PELESENAN ) 2005[PPLMSM (Pelesenan) 2005]Bil.Kategori LesenKod1Kebun KecilSH2EstetET3Tapak SemaianNN4Penghasil Tumbuh-tumbuhan daripada Tisu Kelapa SawitNT5Penghasil Biji Benih Kelapa SawitNS6Memulakan Pembinaan Kilang Buah Kelapa SawitMB7a.Kilang Buah Kelapa Sawit (MB ke MF)MFb.Kilang Buah Kelapa Sawit - Ambil Alih (MF)MFc. Kilang Buah Kelapa Sawit (tambahan daya pemprosesan)MF8Kilang Pelumat Isirung SawitCF9Kilang PenapisRF10Kilang Oleokimia SawitCM11Peniaga Biji Benih Kelapa Sawit dan Anak Benih Kelapa SawitDN12Peniaga Tumbuh-tumbuhan daripada Tisu Kelapa SawitDT13Peniaga Buah Kelapa SawitDF14Peniaga Minyak SawitDL15Peniaga Isirung SawitDK16Peniaga Oleokimia SawitDM9

17Peniaga Asid Lemak SawitDA18Memulakan Pembinaan Kemudahan Simpanan PukalKB19Kemudahan Simpanan PukalKS20Pengukuran Keluaran Kelapa SawitUK21Makmal (ujian keluaran kelapa sawit)LB22Pengeksport Keluaran Kelapa SawitPX23Pengimport Keluaran Kelapa SawitPM24Pengangkutan Minyak Kelapa SawitTLNota:Bukan kategori lesen di bawah PPLMSM (Pelesenan) 2005:Peniaga Pelbagai Kategori (DX):- Peniaga pelbagai aktiviti bagi kategori lesen DL, DA, DK, DM, PXPENGELASAN DAN SINGKATAN KELUARAN KELAPA SAWIT(Peraturan 4)Bil.Kelas Keluaran Kelapa SawitSingkatan1Buah Tandan SegarFFB2Isirung SawitPK3Asid Lemak SawitPFA4Oleokimia SawitPCM5Bungkil Isirung SawitPKC6Bahan Tanaman Kelapa SawitOPPM6.1 Biji Benih Kelapa SawitSDS6.2 Anak Benih Kelapa SawitSLG(a) Anak benih kelapa sawit daripada bijibenih kelapa sawitSLGBIJI(b) Anak benih kelapa sawit daripada tumbuhtumbuhan daripada tisu kelapa sawitSLGTISU6.3 Tumbuh-tumbuhan daripada tisu kelapa sawit7Minyak SawitPFOPTPO7.1 Minyak Sawit MentahCPO7.2 Minyak Sawit yang DiproseskanPPO7.3 Minyak Isirung Sawit MentahCPKO10

7.4 Minyak Isirung Sawit yang DiproseskanPPKO7.5 Minyak Sawit KeladakSPOAKTIVITI DAN KELUARAN KELAPA SAWIT YANG DILESEN(Peraturan 5)PeraturanAktiviti dan KelasKeluaran Kelapa SawitP5(1)(a)MenghasilOPPM (SDS, SLGBIJI,SLGTISU, PFOPT)P5(1)(b)Menjual atau MengalihOPPM (SDS, SLGBIJI,SLGTISU, PFOPT), FFB,PO (CPO, PPO, CPKO,PPKO, SPO), PK, PFA atauPCMP5(1)(c)MembeliFFB, PO (CPO, PPO,CPKO, PPKO, SPO), PKatau PFAP5(1)(d)MenyimpanOPPM (SDS, SLGBIJI,SLGTISU, PFOPT), PO(CPO, PPO, CPKO, PPKO,SPO), PK, PKC, PFA atauPCMPengecualian(di bawah Peraturan 6)P6(a) - membeli, menjual, mengalih atau menyimpan PPO dalambentuk bungkusan tidak melebihi 25 kg berat bersih.P6(b) - jika orang itu mengalih OPPM, FFB, PK, PFA atau PCM bagipihak atau untuk seseorang yang dilesenkan untuk mengalih.P6(d) - menyimpan atau mengalih anak benih kelapa sawit untuktanaman ladang sendiri.P6(e) - menyimpan PKC bagi makanan binatang ternakannya.P6(g) - menyimpan PCM bagi kegunaan sendiri dan bukan bagimaksud menjual kepada mana-mana orang.P5(1)(e)MemulakanPembinaanKilang Buah Kelapa Sawit-P5(1)(f)Mengilang Buah KelapaSawit11

nSimpananPukal Keluaran KelapaSawitMengukur atau MengujiOPPM (SDS, SLGBIJI,SLGTISU, PFOPT), FFB,PO (CPO, PPO, CPKO,PPKO, SPO), PK, PKC,PFA atau PCMP6(c) - apabila jumlah keupayaan tidak melebihi 10 000 t.P6(f) -menguji apa-apa keluaran kelapa sawit selain daripadamaksud ,SLGTISU, PFOPT), FFB,PO (CPO, PPO, CPKO,PPKO, SPO), PK, PKC,PFA atau PCM.-DOKUMEN SOKONGAN BAGI PERMOHONAN LESENPendaftaran Perniagaan atau SyarikatPemilikan Tunggal / Perkongsian.1. Salinan kad pengenalan terbaharu pemilik.2. Salinan Borang D-Perakuan Pendaftaran Perniagaan (Akta Pendaftaran Perniagaan 1956) (SSM) bagiperniagaan di Semenanjung.3. Salinan Borang A atau B-Maklumat Perniagaan (Akta Pendaftaran Perniagaan 1956) bagi perniagaan diSemenanjung.4. Salinan Borang B-Lesen Berniaga (Ordinan Pelesenan Perdagangan 1948 Negeri Sabah) bagi perniagaandi negeri Sabah.5. Salinan Sijil Pendaftaran Perniagaan [Ordinan Nama-nama Perniagaan (CAP 64) (Negeri Sarawak)] bagiperniagaan di negeri Sarawak.6. Salinan Borang 1-Ordinan Perniagaan, Profesion dan Pelesenan Perdagangan Negeri Sarawak bagiperniagaan di negeri Sarawak.Sendirian Berhad / Berhad1.2.3.4.Notis Pendaftaran / Sijil Perakuan Pemerbadanan Syarikat.Borang Teras (Maklumat Modal Dan Maklumat Pemegang Syer).Borang Teras (Maklumat Pengarah dan Pegawai).Borang Teras (Maklumat Syarikat).Nota: Syarikat berdaftar selepas 31 Januari 2016, adalah di bawah Akta Syarikat 2016 dan menggunakanBorang Teras. Profil syarikat diperoleh daripada SSM e-Info. Pembelian dokumen melalui sistemMyLesen MPOB.Koperasi12

1. Salinan Perakuan Pendaftaran Koperasi.2. Senarai Nama Ahli Jemaah Koperasi.3. Laporan Tahunan dan Undang-undang Kecil Koperasi.Agensi Kerajaan1.2.3.4.Salinan Dokumen Penubuhan di Bawah Akta Parlimen atau Kementerian masing-masing.Senarai Nama Ahli Jemaah.Undang-undang Kecil Pertubuhan.Perbadanan di Bawah Enakmen Negeri.Pertubuhan1. Salinan Pendaftaran Pertubuhan (ROS).2. Senarai Nama Ahli Lembaga Pengarah.3. Laporan Tahunan.KRITERIA PERMOHONAN LESEN MPOB(Berkuatkuasa: 1 Jun 2016; Kecuali MB dan DFBerkuatkuasa 1 Jun 2017)SEKTOR PERLADANGANKEBUN KECIL (SH)1.2. BENTUK PERNIAGAAN3.4. Menjual buah kelapa sawit dari kebun sendiri atau pajakan. Keluasan ladang kurang daripada 100 ekar (40.46 ha).AKTIVITIMenjual dan mengalih buah tandan segar (FFB).13

KRITERIA1. Entiti perniagaan yang sah.i.ii.2.Perseorangan (kad pengenalan).Perkongsian / Syarikat Sdn Bhd / Koperasi (dokumen pendaftaran perniagaan / Borang Teras / PerakuanPendaftaran Koperasi).Pemilikan Premis.a. Pemilikan sah ke atas tanah/premis.Bukti melalui:i. Sendiri - salinan geran.ii. Pajak/sewa - surat perjanjian pajak atau sewa.b. Di atas tanah yang belum disukat, tidak berhak milik atau tanah NCR perlu dapatkan surat kebenarandaripada Pihak Berkuasa Negeri/Jabatan Tanah dan Survei Sarawak atau kelulusan pihak yang dibenarkanoleh Kerajaan Negeri Sarawak/Jabatan Tanah dan Ukur Sabah.3.Pensijilan Minyak Sawit Mampan Malaysia (MSPO)Pemegang lesen diberi tempoh enam (6) bulan dari tarikh lesen diluluskan untuk mempunyai pensijilan *MinyakSawit Mampan Malaysia (MSPO) daripada mana-mana badan pensijilan yang ditauliahkan oleh StandardsMalaysia atau mana-mana agensi yang diiktiraf oleh Lembaga.*Malaysian Standard MS 2530-2 untuk kebun kecil (SH).Tarikh kuat kuasa para 3: 01 Januari 2020.ESTET (ET)1.2.3.4.BENTUK PERNIAGAANMenjual buah tandan segar (FFB) dari ladang sendiri atau pajakan. Keluasan ladang lebih daripada 100 ekar (40.46ha).5.AKTIVITIMenjual dan mengalih buah tandan segar (FFB).NOTA: PERMOHONAN LESEN ESTET (ET)Sila penuhi borang Estate Self Verification Checklist by Applicant untuk dimuatnaik ke dalam sistem dankemukakan bersama dengan borang permohonan untuk pertimbangan pengeluaran lesen.14

KRITERIA1. Entiti perniagaan yang sah.i.2.Perseorangan (kad pengenalan).ii. Perkongsian / Syarikat Sdn Bhd / Koperasi (dokumen pendaftaran perniagaan / Borang Teras / PerakuanPendaftaran Koperasi).Pemilikan Premis.a.Pemilikan sah ke atas tanah/premis.Bukti melalui:i. Sendiri - salinan geran.ii. Pajak/sewa - surat perjanjian pajak atau sewa.b. Di atas tanah yang belum disukat, tidak berhak milik atau tanah NCR perlu dapatkan surat kebenarandaripada Pihak Berkuasa Negeri/Jabatan Tanah dan Survei Sarawak atau kelulusan pihak yang dibenarkanoleh Kerajaan Negeri Sarawak/Jabatan Tanah dan Ukur Sabah.3.Pensijilan Minyak Sawit Mampan Malaysia (MSPO)Pemegang lesen diberi tempoh enam (6) bulan dari tarikh lesen diluluskan untuk mempunyai pensijilan *MinyakSawit Mampan Malaysia (MSPO) daripada mana-mana badan pensijilan yang ditauliahkan oleh StandardsMalaysia atau mana-mana agensi yang diiktiraf oleh Lembaga.*Malaysian Standard MS 2530-3 untuk estet (ET).4.Laporan Environmental Impact Assesment (EIA).Mengemukakan Laporan Penilaian Kesan kepada Alam Sekeliling (EIA) jika keluasantanaman sawit baharu melebihi 500 ha.Tarikh kuat kuasa para 3: 01 Januari 2020.15

TAPAK SEMAIAN (NN)BENTUK PERNIAGAANMenghasilkan anak benih kelapa sawit daripada biji benih kelapa sawit (SLGBIJI) atau daripada tumbuhandaripada tisu kelapa sawit (SLGTISU) untuk dijadikan bahan tanaman di tapak semaian yang disediakan khas danlengkap dengan peralatan yang sesuai.AKTIVITI1. Menghasilkan SLGBIJI, SLGTISU.2. Menjual dan mengalih SLGBIJI, SLGTISU.3. Menyimpan SLGBIJI, SLGTISU.KRITERIA1. Entiti perniagaan yang sah.2. Modal: RM 25 000.00.Bukti modal:i. Borang Teras: Maklumat Modal dan Maklumat Pemegang Syer.ii. Penyata bank (terkini) bagi perniagaan perseorangan/enterprise/perkongsian/agensi kerajaan.iii. Koperasi - pemilikan syer.3. Pemilikan Premis.a. Pemilikan sah ke atas tanah/premis.Bukti melalui:Surat hak milik tanah, pajakan, sewaan, perjanjian jual beli, kebenaran menduduki daripada pemilik ataudokumen-dokumen lain berkaitan.b. Di atas tanah yang belum disukat, tidak berhak milik atau tanah NCR perlu dapatkan surat kebenarandaripada Pihak Berkuasa Negeri/Jabatan Tanah dan Survei Sarawak atau kelulusan pihak yang dibenarkanoleh Kerajaan Negeri Sarawak/Jabatan Tanah dan Ukur Sabah.4. Kesesuaian Premis.i.ii.Keluasan minimum tapak semaian seluas 1 ha atau jumlah keluasan agregate 1 ha dalam mukim yangsama.Premis yang sesuai seperti kecerunan, sumber air, tidak mudah banjir atau air bertakung, tiada lindunganpokok besar.5. Lulus Ujian Tapak Semaian.Mempunyai pengarah/pegawai dan kakitangan yang telah hadir kursus dan lulus ujian Pengurusan danPenyelenggaraan Nurseri Sawit anjuran MPOB, yang berkhidmat dengan pemohon.16

PENGHASIL TUMBUH-TUMBUHAN DARIPADA TISU KELAPA SAWIT (NT)BENTUK PERNIAGAANMenghasilkan tumbuh-tumbuhan daripada tisu kelapa sawit (PFOPT) untuk dijadikan bahan tanaman di pusat yangdisediakan khas dan lengkap dengan peralatan yang sesuai.AKTIVITI1. Menghasilkan PFOPT.2. Menjual dan mengalih PFOPT.3. Menyimpan PFOPT.KRITERIA1.Entiti perniagaan yang sah.2.Modal: RM 500 000.00.Bukti modal:i. Borang Teras: Maklumat Modal dan Maklumat Pemegang Syer.ii. Penyata bank (terkini) bagi perniagaan perseorangan/enterprise/perkongsian/agensi kerajaan.iii. Koperasi - pemilikan syer.3.Pemilikan Premis.a.Pemilikan sah ke atas tanah/premis.Bukti melalui:Surat hak milik premis, pajakan, sewaan, perjanjian jual beli, kebenaran menduduki daripada pemilikatau dokumen-dokumen lain berkaitan.b. Di atas tanah yang belum disukat, tidak berhak milik atau tanah NCR perlu dapatkan surat kebenarandaripada Pihak Berkuasa Negeri/Jabatan Tanah dan Survei Sarawak atau kelulusan pihak yang dibenarkanoleh Kerajaan Negeri Sarawak/Jabatan Tanah dan Ukur Sabah.4.Kelulusan Agensi Lain.Sijil Pengiktirafan SIRIM QAS (MS 2099:2008).17

PENGHASIL BIJI BENIH KELAPA SAWIT (NS)BENTUK PERNIAGAANMenghasilkan biji benih kelapa sawit (SDS) bercambah dari pusat yang disediakan khas dan lengkap denganperalatan yang sesuai.AKTIVITI1. Menghasilkan SDS.2. Menjual dan mengalih SDS.3. Menyimpan SDS.KRITERIA1. Entiti perniagaan yang sah.2. Modal: RM 500 000.00.Bukti modal:i. Borang Teras: Maklumat Modal dan Maklumat Pemegang Syer.ii. Penyata bank (terkini) bagi perniagaan perseorangan/enterprise/perkongsian/agensi kerajaan.iii. Koperasi - pemilikan syer.3. Pemilikan Premis.a. Pemilikan sah ke atas tanah/premis.Bukti melalui:Surat hak milik premis, pajakan, sewaan, perjanjian jual beli, kebenaran menduduki daripada pemilik ataudokumen-dokumen lain berkaitan.b. Di atas tanah yang belum disukat, tidak berhak milik atau tanah NCR perlu dapatkan surat kebenarandaripada Pihak Berkuasa Negeri/Jabatan Tanah dan Survei Sarawak atau kelulusan pihak yang dibenarkanoleh Kerajaan Negeri Sarawak/Jabatan Tanah dan Ukur Sabah.4. Kelulusan Agensi Lain.Sijil Pengiktirafan SIRIM QAS (MS 157:2017).18

SEKTOR PENGILANGANMEMULAKAN PEMBINAAN KILANG BUAH KELAPA SAWIT (MB)BENTUK PERNIAGAANUntuk memulakan pembinaan kilang buah kelapa sawit bagi membolehkan syarikat mengilang buah kelapa sawit.AKTIVITIMemulakan pembinaan kilang buah kelapa sawit.KRITERIA1.Entiti perniagaan yang sah.2.Modal: RM 5 000 000.00.Bukti modal:i. Borang Teras: Maklumat Modal dan Maklumat Pemegang Syer.ii. Penyata bank (terkini) bagi perniagaan perseorangan/enterprise/perkongsian/agensi kerajaan.iii. Koperasi - pemilikan syer.3.Pemilikan Premis.Pemilikan sah ke atas tanah/premis.i. Pemilikan kekal (free hold); atauii. Pegangan pajakan negeri (state lease hold).Bukti Pemilikan:Surat hak milik tanah atau perjanjian jual beli. (Nota: tanah tapak kilang didaftar atas nama pemohon.)4. Prasarana (kesesuaian premis).a. Kelulusan Agensi Lain.i. Jabatan Alam Sekitar – Kebenaran Bertulis (KB).ii. Kelulusan Kerajaan Negeri (UPEN - Unit Perancang Ekonomi Negeri)/kementerian/jabatan/agensikerajaan persekutuan atau negeri yang berkaitan.b. Sumber Bekalan FFBi. Permohonan lesen bagi aktiviti membina kilang buah kelapa sawit perlu mengemukakan bukti keluasanladang sekurang-kurangnya 4000 ha telah ditanam dengan kelapa sawit dan akan berhasil apabila kilangberoperasi.ii. Keluasan ladang bagi perkara (i) di atas boleh terdiri daripada:a) Ladang sendiri/kumpulan/subsidiari/sekutu; dan/ataub) Ladang atau kebun luar perlu mengemukakan surat perjanjian jangka panjang (melebihi tigatahun) bekalan buah kelapa sawit dan tidak terikat/bertindih dengan perjanjian pembekalan buahkelapa sawit kepada mana-mana pembinaan kilang buah kelapa sawit (MB) yang lain.c) Sumber bekalan buah kelapa sawit bagi perkara (a) dan (b) hendaklah berada dalam jarak 200 km.(.sambungan)19

MEMULAKAN PEMBINAAN KILANG BUAH KELAPA SAWIT (MB)BENTUK PERNIAGAANUntuk memulakan pembinaan kilang buah kelapa sawit bagi membolehkan syarikat mengilang buah kelapa sawit.AKTIVITIMemulakan pembinaan kilang buah kelapa sawit.(.sambungan)5.Kajian Fesibiliti.Pemohon perlu menyediakan laporan feasibility study berkaitan sumber bekalan FFB, kajian pasaran,keperluan daya pemprosesan, teknologi yang akan diguna pakai dan pelan pengurusan biojisim (biomass)(methane trapping).6.Pengurusan Gas Metana dan Biogas.Berkuatkuasa mulai 1 Januari 2014, satu (1) syarat baru permohonan lesen telah dikenakan di mana kilang barumesti mempunyai kemudahan alat pemerangkapan atau pengelakkan pelepasan gas metana.7. Tempoh Siap MB:i.Syarikat yang telah diluluskan lesen MB dikehendaki menyiapkan pembinaan kilang dalam tempoh tiga(3) tahun dari tarikh surat kelulusan.ii.Kegagalan untuk menyiapkan pembinaan kilang boleh membawa kepada tindakan pembatalan lesenoleh Lembaga, tanpa terikat dengan mana-mana undang-undang.iii.Sekiranya kerja pembinaan kilang telah melepasi peringkat kerja penyediaan tapak berdasarkanBorang MPOB (EL) MB4, pemegang lesen boleh mengemukakan pelanjutan tempoh sehinggamaksimum 12 bulan.iv.Permohonan pelanjutan tempoh pembinaan hendaklah dikemukakan kepada Lembaga dalam tempoh 90hari sebelum tarikh tamat tempoh yang dilesenkan.v. Pelanjutan tempoh kali kedua adalah tidak dibenarkan.Tarikh Kuatkuasa: 1 Jun 2017.Nota: Surat perjanjian (jangka panjang) bekalan buah kelapa sawit hendaklah bersetem dan ditandatanganioleh pemilik ladang, Ketua Pengarah Eksekutif atau pengarah syarikat yang berkepentingan,dan satu salinan ASAL dikemukakan kepada MPOB.20

KILANG BUAH KELAPA SAWIT (MB ke MF)BENTUK PERNIAGAANMenjalankan aktiviti mengilang buah tanda segar (FFB) yang diterima atau dibeli dari ladang sendiri, ladang luar,kebun kecil atau peniaga buah kelapa sawit. Menghasilkan minyak sawit mentah (CPO) dan isirung sawit (PK). Turutmenjalankan aktiviti menjual dan mengeksport CPO, PK, SPO.AKTIVITI1.2.3.4.5.Menjual dan mengalih FFB, CPO, PK, SPO.Membeli dan mengalih FFB, CPO, PK.Menyimpan CPO, PK, SPO.Mengeksport FFB, CPO, PK, SPO.Mengilang FFB.KRITERIA1. Entiti perniagaan yang sah.2. Modal: RM 5 000 000.00.Bukti modal:i. Borang Teras: Maklumat Modal dan Maklumat Pemegang Syer.ii. Penyata bank (terkini) bagi perniagaan perseorangan/enterprise/perkongsian/agensi kerajaan.iii. Koperasi - pemilikan syer.3. Pemilikan Premis.Pemilikan sah ke atas tanah/premis.i. Pemilikan kekal (free hold); atauii. Pegangan pajakan negeri (state lease hold).Bukti Pemilikan:Surat hak milik tanah/ tapak kilang atas nama pemohon.1. 4. Prasarana (kesesuaian premis).2.3.a. Kelulusan Agensi Lain.i. Jabatan Alam Sekitar – Kelulusan Menduduki.ii. Kelulusan Kerajaan Negeri (UPEN-Unit Perancang Ekonomi Negeri)/kementerian/jabatan/agensikerajaan persekutuan atau negeri yang berkaitan.b. Sumber Bekalan FFBi. Permohonan lesen bagi aktiviti membina kilang buah kelapa sawit perlu mengemukakan bukti keluasanladang sekurang-kurangnya 4000 ha yang telah ditanam dengan kelapa sawit dan akan berhasil apabilakilang beroperasi.ii. Keluasan ladang bagi perkara (i) di atas boleh terdiri daripada:a) Ladang sendiri/kumpulan/subsidiari/sekutu; dan/ataub) Ladang atau kebun luar dengan mengemukakan surat perjanjian jangka panjang (melebihitiga tahun) bekalan buah kelapa sawit dan tidak terikat/ bertindih dengan perjanjian pembekalan buahkelapa sawit kepada mana-mana pembinaan kilang buah kelapa sawit (MB) yang lain.c) Sumber bekalan buah kelapa sawit bagi perkara (a) dan (b) hendaklah berada dalam jarak 200 km.(sambungan )21

KILANG BUAH KELAPA SAWIT (MB ke MF)( sambungan)5.Pengurusan Gas Metana dan Biogas.Berkuatkuasa mulai 1 Januari 2014, satu (1) syarat baharu permohonan lesen telah dikenakan di mana kilangkilang baru mesti mempunyai kemudahan alat pemerangkapan atau pengelakkan pelepasan gas metana.6.Pensijilan Minyak Sawit Mampan Malaysia (MSPO)Pemegang lesen diberi tempoh enam (6) bulan dari tarikh lesen diluluskan untuk mempunyai pensijilan *MinyakSawit Mampan Malaysia (MSPO) daripada mana-mana badan pensijilan yang ditauliahkan oleh StandardsMalaysia atau mana-mana agensi yang diiktiraf oleh Lembaga.*Malaysian Standard MS 2530-4 untuk kilang buah kelapa sawit (MF).Tarikh kuat kuasa para 6: 01 Januari 2020.22

KILANG BUAH KELAPA SAWIT - AMBIL ALIH (MF)BENTUK PERNIAGAANMenjalankan aktiviti mengilang buah kelapa sawit (FFB) dengan mengambil alih aset kilang sedia ada.AKTIVITI1.2.3.4.5.Menjual dan mengalih FFB, CPO, PK, SPO.Membeli dan mengalih FFB, CPO, PK.Menyimpan CPO, PK, SPO.Mengeksport FFB, CPO, PK, SPO.Mengilang FFB.KRITERIA1. Entiti perniagaan yang sah.2. Modal: RM 5 000 000.00.Bukti modal:i. Borang Teras: Maklumat Modal dan Maklumat Pemegang Syer.ii. Penyata bank (terkini) bagi perniagaan perseorangan/enterprise/perkongsian/agensi kerajaan.iii. Koperasi - pemilikan syer.3. Pemilikan Premis.Pemilikan sah ke atas tanah/premis.i. Pemilikan kekal (free hold); atauii. Pegangan pajakan negeri (state lease hold)Bukti pemilikan:Surat hak milik tanah atau perjanjian jual beli.4.4. Prasarana (kesesuaian premis).Kelulusan Agensi Lain.i. Jabatan Alam Sekitar – kelulusan menduduki.ii. Kelulusan Kerajaan Negeri (UPEN-Unit Perancang Ekonomi Negeri)/kementerian/kerajaan persekutuan atau negeri yang berkaitan.23jabatan/agensi

KILANG BUAH KELAPA SAWIT (TAMBAHAN DAYA PEMPROSESAN) (MF)(BERKUATKUASA 2 MEI 2021)BENTUK PERNIAGAANUntuk menambah daya pemprosesan kilang buah kelapa sawit sedia ada.AKTIVITI1.2.3.4.5.Menjual dan mengalih FFB, CPO, PK, SPO.Membeli dan mengalih FFB, CPO, PK.Menyimpan CPO, PK, SPO.Mengeksport FFB, CPO, PK, SPO.Mengilang FFB.KRITERIA1. Entiti perniagaan yang sah.2. Prasarana (kesesuaian premis).Kelulusan Jabatan Alam Sekitar (JAS):Kelulusan daripada Jabatan Alam Sekitar negeri selari dengan keupayaan yang dipohon untuk tambahan dayapemprosesan kilang tersebut.(Pengiraan: tan x 20 jam x 25 hari x 12 bulan tan/thn)3. Kajian Fesibiliti.Pemohon perlu menyediakan laporan feasibility study berkaitan sumber bekalan FFB, kajian pasaran, keperluandaya pemprosesan, teknologi yang akan diguna pakai dan pelan pengurusan biomass (methane trapping).4. Pemerangkapan / Pengelakkan Pelepasan Gas Metana.a. Berkuat kuasa 1 Januari 2014, semua kilang buah kelapa sawit (MF) sedia ada yang memohon tambahandaya pemprosesan buah kelapa sawit mesti memasang alat pemerangkapan atau pengelakkanpelepasan gas metana. Walau bagaimanapun, berkuat kuasa pada 2 Mei 2021 pengecualian pemasanganalat pemerangkapan atau pengelakkan pelepasan gas metana diberi kepada kilang yang memproses buahkelapa sawit 270,000 tan setahun dan ke bawah. Mana-mana kilang sedia ada yg memohon penambahandaya pemprosesan tahunan MELEBIHI 270,000 tan buah kelapa sawit setahun diwajibkan untuk memasangfasiliti pemerangkapan biogas atau

kaedah elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman atau sebaliknya tanpa kebenaran bertulis dari penerbit. ISBN 978-983-9191-50-9 Perpustakaan Negara Malaysia Data pengkatalogan-dalam-Penerbitan KRITERIA DAN PANDUAN PERMOHONAN LESEN MPOB. ISBN 978-983-9191-50-9 1. Palm oil industry--Malaysia. 2.