Transcription

Daftar PeribahasaMenengah 1-4(Bahasa Melayu Lanjutan,Bahasa Melayu & Bahasa MelayuAsas)1

DAFTAR PERIBAHASABAHASA MELAYU LANJUTANMENENGAH 1SNPERIBAHASAMAKSUD1.ada gula adalah semutdi mana ada rezeki di situlah ramai orang2.ada kerak, adalah nasitiap perbuatan tentu meninggalkan kesannya3.air pun ada pasang surutnyakeadaan hidup seseorang tidak tetap, adakalanya senang ada kalanya susah4.alah bisa tegal biasaperkara yang sudah biasa dilakukan tidak akanterasa lagi kesukarannya5.bagai hujan jatuh ke pasirkebaikan (seperti pertolongan) yang sia-sia atautidak berbalas6.bagai menelan mestika embunmendengar nasihat yang baik7.bagaimana acuan begitulahkuihnyaa.b.8.bagaimana bunyi gendang,begitulah tarinyaa.b.seseorang anak itu akan menurut budi danperangai ibu bapanyakeadaan sesuatu itu menurut asalnyabagaimana perintah, begitulah yang ah balas dan jawapannyabelakang parang pun jikalaudiasah nescaya tajamseseorang yang bodoh sekalipun, jika diajarbetul-betul akan menjadi pandai10.berani kerana benar, takutkerana salahbertindak kerana berada di pihak yang benar atauuntuk menegakkan kebenaran11.berapa tinggi terbang bangau,akhirnya hinggap di belakangkerbau jugaa.berjagung-jagung dahulusementara menanti padi masaksementara menunggu apa yang baik, lakukanlahkegiatan/perkara-perkara yang berfaedah9.12.b.2walau ke mana juga kita pergi akhirnyaakan balik ke negeri asal jugawalau berapa tinggi pangkat akhirnya hilangjuga

SNPERIBAHASAMAKSUD13.bertepuk sebelah tangan tidakakan berbunyisesuatu perkara tidak akan terjadi jikalau satupihak sahaja yang memulakannya14.besar periuk besar keraknyaorang yang berpendapatan besar, besar pulaperbelanjaannya15.biar putih tulang, jangan putihmataa.mempertahankan sesuatu yang menjadi hakmilik kita walaupun nyawa kita terancamlebih baik mati daripada menanggung malub.16.burung terbang dipipiskan ladamerancang sesuatu yang belum pasti diperoleh17.cakap siang pandang-pandang,cakap malam dengar-dengarberhati-hati semasa bercakap dengan orangkerana percakapan yang sembarangan bolehmembawa akibat yang buruk18.di mana bumi dipijak, di situlangit dijunjunga.apabila kita menetap di sesebuah negeri(seperti kampung, masyarakat) kita perlulahmematuhi peraturan dan undang-undang ditempat tersebutsegala suruhan atau nasihat dituruti dandikerjakan dengan sepenuh hatib.19.diam-diam ubi berisi, diam-diambesi berkaratdiam seseorang yang berilmu itu berfikir,sementara diam orang yang bodoh itu sia-siasahaja20.ditatang bagai minyak yangpenuhsangat dikasihi dan dipelihara dengan sempurna21.garam jatuh ke airseseorang yang sangat cepat menerima danmudah memahami sesuatu nasihat ataupengajaran yang diberikan kepadanya22.hilang adat tegal muafakatadat lama itu boleh diubah asal dengan muafakat23.ingat sebelum kena, jimatsebelum habishendaklah sentiasa berhati-hati supaya janganterpedaya dan habis harta24.kusut di hujung, bawa kepangkalapabila perundingan menemui jalan buntu,haruslah segera balik ke punca masalah3

SN25.PERIBAHASAmalu berkayuh perahu hanyutMAKSUDa.b.kalau tidak berusaha, tentulah susah dankalau segan bertanya,akan membuat kesilapan kalau seganberusaha tidak akan mendapat kemajuan26.ringan tulang berat perutjika rajin dan tekun berusaha melakukan sesuatupekerjaan, maka akan murahlah rezeki27.seperti anak ayam kehilanganibusekumpulan orang yang tidak tentu arah atauberpecah-pecah akibat kehilangan pemimpinatau tempat tumpuan dan pengharapan28.sesat di hujung jalan, balik kepangkal jalanjika tidak boleh dicapai persetujuan dalamsesuatu mesyuarat hendaklah diselidiki kembalipokok persoalannya29.tangan mencencang bahumemikulkesalahan yang kita buat itu kita sendirilah yangmenanggungnya30.tiada rotan akar bergunakalau tidak ada yang baik sekali, yang kurangbaik pun berguna juga4

MENENGAH 2SNPERIBAHASAMAKSUD31.air yang dingin juga yang dapatmemadamkan apiperkataan yang lembut juga yang dapatmendinginkan hati orang yang sedang marah32.baik membawa resmi ayambetinaseseorang itu hendaklah selalu merendah diridalam tutur kata dan perbuatan supaya tidakdibenci oleh orang lain dan selamat dalam hidup33.belum disuruh sudah pergi,belum dipanggil sudah datangcerdik dan rajin34.berapa berat mata memandang,berat lagi bahu memikulsesusah-susah orang yang melihat penderitaanseseorang itu tentulah tidak sama denganpenanggungan orang yang menderita itu sendiri35.besar kapal, besar gelombangmakin tinggi pangkat atau makin besarperniagaannya, maka makin besar pulatanggungjawabnya36.biduk lalu kiambang bertautlebih baik jangan dicampuri perselisihan orangyang bersanak saudara kerana akhirnya merekaakan berbaik semula37.carik-carik bulu ayam, lama-lamabercantum jugaperselisihan dalam kalangan kaum keluargasendiri akhirnya akan berbaik-baik semula38.cubit paha kanan, paha kiri punterasa jugapenganiayaan terhadap keluarga sendiri akandirasai oleh ahli keluarga yang lain39.genggam bara api biar sampaijadi arangmembuat sesuatu pekerjaan yang sukar ataususah hendaklah bersabar sehingga mencapaikejayaan40.harapkan (mendengar) guruhdilangit, air di tempayandicurahkankerana mengharapkan sesuatu yang belum tentu,barang yang tersedia dilepaskan41.hati gajah sama dilapah, hatikuman sama dicecaha.b.42.hidup kayu berbuah, hidupmanusia berjasaseseorang yang hidup di dunia ini mestilahberbuat baik untuk diri sendiri dan juga berjasakepada orang lainpembahagian yang sama rata dan adilsama-sama menikmati kesenangan dankesusahan5

SNPERIBAHASAMAKSUD43.hujan emas di negeri orang,hujan batu di negeri sendiri, baikjuga di negeri sendiriwalau bagaimana mewah atau makmur sekalipunnegeri orang, negeri sendiri juga yang lebih baik44.jauhari juga yang mengenalmanikamorang yang bijaksana jua yang mengetahuikeelokan ilmu, menghargai sifat yang mulia dandapat menilai ketinggian mutu sesuatu barang45.jika asal benih yang baik, jatuhke laut menjadi pulauorang yang mulia akan tetap mulia walau kemana juga dia berada46.jika tidak dipecah ruyung, dimana boleh mendapat sagunyatidak akan tercapai cita-cita tanpa usaha yanggigih47.jika ular menyusur akar, tidakakan hilang bisanyaorang besar atau mulia tidak akan hilangmartabatnya jika ia merendahkan dirinyasekalipun48.ke bukit sama didaki, ke lurahsama diturunibermuafakat dalam sesuatu perkara senang ataususah agar sama-sama dirasai (sepakat )49.kerbau dipegang pada talinya;manusia dipegang pada janjinyamanusia yang jujur akan sentiasa dipercayaiorang kerana dia tidak akan mungkir janji50.kilat di dalam kilau, kabus didalam hujandalam percakapan atau tingkah laku seseorang,terkandung kemahuannya51.lain padang lain belalangnya,lain lubuk lain ikannyalain negeri lain adat resam dan carapemerintahannya.52.laut mana yang tidak berombak,bumi mana yang tidak ditimpahujanpagi tidak dibuang, senja tidakdikejarmanusia tidak sunyi daripada melakukankesalahan dan kesilapan54.sekali air bah, sekali pasirberubahapabila bertukar ketua atau pemerintah di dalamsesebuah negara, maka cara hidup pun berubahjuga55.seperti buah padi, makin berisimakin rendah; jangan sepertilalang, makin lama makin tinggisemakin berilmu atau tinggi pangkat semakinmerendahkan diri ( tidak sombong )56.seperti ketam menyuruhanaknya berjalan betultiada berguna menasihati orang lain, kalaukelakuan sendiri tiada sesuai dengan apa yangdinasihatkannya itu53.menggunakan masa dengan sebaik-baiknya.6

SNPERIBAHASAMAKSUD57.seperti tikus jatuh ke berasa.b.58.tak lekang dek panas, tak lapukdek hujansesuatu yang baik dan mulia akan kekalsepanjang masa59.takut titik lalu tumpahhendak mengelakkan kerugian kecil akhirnyamendapat kerugian besar60.umpama duduk seperti kucing,melompat seperti harimaupendiam tetapi cekap bekerja dan pintarorang yang dapat kedudukan yang mewahseseorang yang beroleh kekayaan ataukeuntungan tetapi tidak mahumenceritakannya kepada orang lain7

MENENGAH 3SNPERIBAHASAMAKSUD61.ada kemenyan sebesar lutut,tidak dibakar takkan berbautidak ada gunanya ilmu pengetahuan yangdisimpan sahaja62.ambil patinya, buangkanhampasnyadaripada tiap-tiap cerita atau perkara janganlahhiraukan yang salah atau yang buruk, ambilsahaja yang baik atau yang betul63.belayar bernakhoda, berjalandengan yang tahu, berkatadengan yang pandaisesuatu pekerjaan besar yang hendak dilakukaneloklah diketuai pelaksanaannya oleh orang yangmemang ahli dalam perkara itu supaya selamat64.belayar sampai ke pulaumembuat pekerjaan sehingga sempurna65.dalam menyelam cetek bertimbahasil yang sedikit itu digunakan dengan berpadapada66.hutang emas dapat dibayar,hutang budi dibawa matibudi bahasa orang tidak dapat dibalas denganwang dan harus diingat seumur hidup67.kalau gajah hendaklahdipandang gadingnya, kalauharimau hendaklah dipandangbelangnyasesuatu perkara itu perlu disiasat dahulu denganteliti dan tidak boleh setakat mendengar cakapcakap orang sahaja68.kalau kail panjang sejengkal,jangan lautan hendak didugajika ilmu atau kebolehan kita sedikit, janganlahkita cuba melawan orang atau berbuat sesuatuyang besar69.kuat burung kerana sayap, kuatketam kerana sepitkuat atau berkuasa kerana sesuatu kelebihannya70.kurang taksir hilang labapekerjaan yang dibuat dengan tidak hati-hatiakan mendatangkan kerugian71.melentur buluh biarlah darirebungmengajar atau mendidik anak biarlah daripadakecilnya kerana apabila telah besar, kerashatinya dan perangainya susah dibentuk72.membuang garam ke lautmembuat sesuatu yang tidak memberikan faedah73.Ikut hati mati, ikut rasa binasa,ikut mata letaorang yang mengikutkan hawa nafsunya akhirnyaakan binasa74.menepuk air di dulang, terpercikke muka sendirimenceritakan cacat cela kaum keluarga maka dirisendiri juga yang mendapat malu8

SN75.PERIBAHASAmeski tertimbun dalam tanah,namun teras timbul jugaMAKSUDa.seseorang yang berbudi baik itu sekali pundalam melarat tetap berbudi dan berhatimuliameskipun kebenaran itu belum terang,lambat laun akan menjadi kenyataan jugab.76.nasi tak dingin pinggan tak retakorang yang cermat membuat pekerjaannya,walaupun banyak kerja jarang yang rosak77.pelepah bawah luruh, pelepahatas jangan gelaktiap-tiap yang bernyawa akan mati jugasudahnya, baik tua, muda ataupun anak-anakkecil78.pisang tidak berbuah dua kalimanusia harus beringat-ingat supaya perkarayang tidak baik yang dialaminya tidak berulanglagi79.rosak badan kerana penyakit,rosak bangsa kerana lakupenyakit yang dihidapi itu boleh merosakkankeelokan rupa kita, begitu juga kelakuan yangkeji itu boleh merosakkan nama baik bangsa kita80.sebab buah dikenal pohonnyadaripada tingkah laku seseorang itu kita dapatmengetahui atau mengenali watak dan asalseseorang81.seperti harimaumenyembunyikan kukunyaorang yang bijaksana tetapi menyembunyikanpengetahuan dan kebolehannya82.seperti labah-labah cinta kepadatelurnyaperihal kasih sayang yang mendalam sekali dansukar diceraikan83.seperti menghela rambut dalamtepung, rambut jangan putustepung jangan berseraka.84.tukang tidak membuang kayuorang yang cerdik, sayang akan sekalian macamorang kerana masing-masing ada gunanya85.yang dikejar tak dapat, yangdikendong bercicirankeuntungan yang diharapkan tidak diperolehsedangkan keuntungan yang di dalam tanganhabis hilangbersikap bijaksana dalam menyelesaikansesuatu masalahmenghukum hendaklah dengan seadiladilnya, sehingga kedua-dua belah pihakberasa puasb.9

MENENGAH 4SNPERIBAHASAMAKSUD86.duduk seorang bersempitsempit, duduk bersamaberlapang-lapangperundingan menghasilkan fikiran yang lebihbernas daripada fikiran kita seorang87.hidup dikandung adat, matidikandung tanahwaktu hidup mestilah mengikut peraturan, adatdan undang-undang termasuk hukum Tuhan,setelah mati terserahlah kepada Tuhan88.kail sebentuk umpan seekor,sehari putus sehari hanyutmelakukan sesuatu dengan tidak cukuppersediaan bagi menghadapi segalakemungkinan89.kalau pandai meniti buih,selamat badan ke seberangkalau mempunyai kemahiran akan berjaya90.kuat akar kerana tunjang, kuattunjang kerana akarkuat kerana saling membantu91.lemak manis jangan ditelan,pahit jangan dimuntahkanyang nampaknya baik itu jangan lekas diterima,dan yang nampaknya buruk itu jangan lekasditolak (harus dipertimbangkan dalam-dalamsebelum seseuatu perkara itu diterima atauditolak)92.sebab mutiara sebiji, lautanyang dalam diselam orangorang yang berilmu itu biar di manapun ia tinggaltetap dicari orang93.seperti limau masak sebelah,perahu karam sekerathukuman atau peraturan yang tidak adil keranaorang yang ada kedudukan atau kekayaandikecualikan94.seperti melukut di tepi gantang,keluar tidak mengurangi, masuktidak memenuhiseseorang yang tidak dianggap penting olehorang lain dan tidak dianggap berguna kepadamasyarakat. Adanya dia tidak mempunyai apaapa erti95.umpama sirih; menjalar dulukemudian melilit, barulahmemanjat puncak junjungtiap-tiap pekerjaan hendaklah dikerjakanmengikut aturannya10

BAHASA MELAYUMENENGAH 1SNPERIBAHASAMAKSUD1.ada gula adalah semutdi mana ada rezeki di situlah ramai orang2.ada kerak, adalah nasitiap perbuatan tentu meninggalkan kesannya3.air pun ada pasang surutnyakeadaan hidup seseorang tidak tetap, adakalanya senang ada kalanya susah4.alah bisa tegal biasaperkara yang sudah biasa dilakukan tidak akanterasa lagi kesukarannya5.bagai hujan jatuh ke pasirkebaikan (seperti pertolongan) yang sia-sia atautidak berbalas6.bagai menelan mestika embunmendengar nasihat yang baik7.bagaimana acuan begitulahkuihnyaa.b.seseorang anak itu akan menurut budi danperangai ibu bapanyakeadaan sesuatu itu menurut asalnya8.belakang parang pun jikalaudiasah nescaya tajamseseorang yang bodoh sekalipun, jika diajarbetul-betul akan menjadi pandai9.berani kerana benar, takutkerana salahbertindak kerana berada di pihak yang benaratau untuk menegakkan kebenaranbiar putih tulang, jangan putihmataa.10.mempertahankan sesuatu yang menjadihak milik kita walaupun nyawa kitaterancamlebih baik mati daripada menanggung malub.11.burung terbang dipipiskan ladamerancang sesuatu yang belum pasti diperoleh12.di mana bumi dipijak, di situlangit dijunjunga.apabila kita menetap di sesebuah negeri(seperti kampung,masyarakat) kita perlulahmematuhi peraturan dan undang-undang ditempat tersebutsegala suruhan atau nasihat dituruti dandikerjakan dengan sepenuh hatib.13.diam-diam ubi berisi, diam-diambesi berkaratdiam seseorang yang berilmu itu berfikir,sementara diam orang yang bodoh itu sia-siasahaja11

SNPERIBAHASAMAKSUD14.ditatang bagai minyak yangpenuhsangat dikasihi dan dipelihara dengan sempurna15.garam jatuh ke airseseorang yang sangat cepat menerima danmudah memahami sesuatu nasihat ataupengajaran yang diberikan kepadanya16.hilang adat tegal muafakatadat lama itu boleh diubah asal dengan muafakat17.ingat sebelum kena, jimatsebelum habishendaklah sentiasa berhati-hati supaya janganterpedaya dan habis harta18.kusut di hujung, bawa kepangkalapabila perundingan menemui jalan buntu,haruslah segera balik ke punca masalah19.malu berkayuh perahu hanyuta.b.kalau tidak berusaha, tentulah susah dankalau segan bertanya, akan membuatkesilapankalau segan berusaha tidak akan mendapatkemajuan20.ringan tulang berat perutjika rajin dan tekun berusaha melakukan sesuatupekerjaan, maka akan murahlah rezeki21.seperti anak ayam kehilanganibusekumpulan orang yang tidak tentu arah atauberpecah-pecah akibat kehilangan pemimpinatau tempat tumpuan dan pengharapan22.sesat di hujung jalan, balik kepangkal jalanjika tidak boleh dicapai persetujuan dalamsesuatu mesyuarat hendaklah diselidiki kembalipokok persoalannya12

MENENGAH 2SN23.PERIBAHASAbagaimana bunyi gendang,begitulah tarinyaMAKSUDa.b.bagaimana perintah, begitulah yang harusditurutibagaimana perbuatan/perkataandemikianlah balas dan jawapannyaberapa tinggi terbang bangau,akhirnya hinggap di belakangkerbau jugaa.25.berjagung-jagung dahulusementara menanti padi masaksementara menunggu apa yang baik, lakukanlahkegiatan/perkara-perkara yang berfaedah26.bertepuk sebelah tangan tidakakan berbunyisesuatu perkara tidak akan terjadi jikalau satupihak sahaja yang memulakannya27.cakap siang pandang-pandang,cakap malam dengar-dengarberhati-hati semasa bercakap dengan orangkerana percakapan yang sembarangan bolehmembawa akibat yang buruk28.carik-carik bulu ayam, lama-lamabercantum jugaperselisihan dalam kalangan kaum keluargasendiri akhirnya akan berbaik-baik semula29.cubit paha kanan, paha kiri punterasa jugapenganiayaan terhadap keluarga sendiri akandirasai oleh ahli keluarga yang lain30.genggam bara api biar sampaijadi arangmembuat sesuatu pekerjaan yang sukar ataususah hendaklah bersabar sehingga mencapaikejayaan31.harapkan (mendengar) guruhdilangit, air di tempayandicurahkankerana mengharapkan sesuatu yang belum tentu,barang yang tersedia dilepaskan32.hidup kayu berbuah, hidupmanusia berjasaseseorang yang hidup di dunia ini mestilahberbuat baik untuk diri sendiri dan juga berjasakepada orang lain33.jauhari juga yang mengenalmanikamorang yang bijaksana jua yang mengetahuikeelokan ilmu, menghargai sifat yang mulia dandapat menilai ketinggian mutu sesuatu barang34.jika asal benih yang baik, jatuhke laut menjadi pulauorang yang mulia akan tetap mulia walau kemana juga dia berada24.walau ke mana juga kita pergi akhirnyaakan balik ke negeri asal jugawalau berapa tinggi pangkat akhirnya hilangjugab.13

SNPERIBAHASAMAKSUD35.ke bukit sama didaki, ke lurahsama diturunibermuafakat dalam sesuatu perkara senang ataususah agar sama-sama dirasai (sepakat )36.kerbau dipegang pada talinya;manusia dipegang pada janjinyamanusia yang jujur akan sentiasa dipercayaiorang kerana dia tidak akan mungkir janji37.lain padang lain belalangnya,lain lubuk lain ikannyalain negeri lain adat resam dan carapemerintahannya38.laut mana yang tidak berombak,bumi mana yang tidak ditimpahujanmanusia tidak sunyi daripada melakukankesalahan dan kesilapan39.sekali air bah, sekali pasirberubahapabila bertukar ketua atau pemerintah di dalamsesebuah negara, maka cara hidup pun berubahjuga40.seperti buah padi, makin berisimakin rendah; jangan sepertilalang, makin lama makin tinggisemakin berilmu atau tinggi pangkat semakinmerendahkan diri ( tidak sombong )41.seperti ketam menyuruhanaknya berjalan betultiada berguna menasihati orang lain, kalaukelakuan sendiri tiada sesuai dengan apa yangdinasihatkannya itu42.seperti tikus jatuh ke berasa. orang yang dapat kedudukan yang mewahb. seseorang yang beroleh kekayaan ataukeuntungan tetapi tidak mahumenceritakannya kepada orang lain43.tak lekang dek panas, tak lapukdek hujansesuatu yang baik dan mulia akan kekalsepanjang masa44.takut titik lalu tumpahhendak mengelakkan kerugian kecil akhirnyamendapat kerugian besar14

MENENGAH 3SNPERIBAHASAMAKSUD45.air yang dingin juga yang dapatmemadamkan apiperkataan yang lembut juga yang dapatmendinginkan hati orang yang sedang marah46.belum disuruh sudah pergi,belum dipanggil sudah datangcerdik dan rajin47.baik membawa resmi ayambetinaseseorang itu hendaklah selalu merendah diridalam tutur kata dan perbuatan supaya tidakdibenci oleh orang lain dan selamat dalam hidup48.berapa berat mata memandang,berat lagi bahu memikulsesusah-susah orang yang melihat penderitaanseseorang itu tentulah tidak sama denganpenanggungan orang yang menderita itu sendiri49.besar kapal, besar gelombangmakin tinggi pangkat atau makin besarperniagaannya, maka makin besar pulatanggungjawabnya50.biduk lalu kiambang bertautlebih baik jangan dicampuri perselisihan orangyang bersanak saudara kerana akhirnya merekaakan berbaik semula51.hati gajah sama dilapah, hatikuman sama dicecaha.b.52.hujan emas di negeri orang,hujan batu di negeri sendiri, baikjuga di negeri sendiriwalau bagaimana mewah atau makmur sekalipunnegeri orang, negeri sendiri juga yang lebih baik53.jika tidak dipecah ruyung, dimana boleh mendapat sagunyatidak akan tercapai cita-cita tanpa usaha yanggigih54.jika ular menyusur akar, tidakakan hilang bisanyaorang besar atau mulia tidak akan hilangmartabatnya jika ia merendahkan dirinyasekalipun55.kalau kail panjang sejengkal,jangan lautan hendak didugajika ilmu atau kebolehan kita sedikit, janganlahkita cuba melawan orang atau berbuat sesuatuyang besar56.kilat di dalam kilau, kabus didalam hujandalam percakapan atau tingkah laku seseorang,terkandung kemahuannyapembahagian yang sama rata dan adilsama-sama menikmati kesenangan dankesusahan15

SNPERIBAHASAMAKSUD57.melentur buluh biarlah darirebungmengajar atau mendidik anak biarlah daripadakecilnya kerana apabila telah besar, kerashatinya dan perangainya susah dibentuk58.membuang garam ke lautmembuat sesuatu yang tidak memberikan faedah59.meski tertimbun dalam tanah,namun teras timbul jugaa.b.seseorang yang berbudi baik itu sekali pundalam melarat tetap berbudi dan berhatimuliameskipun kebenaran itu belum terang,lambat laun akan menjadi kenyataan juga60.nasi tak dingin pinggan tak retakorang yang cermat membuat pekerjaannya,walaupun banyak kerja jarang yang rosak61.pagi tidak dibuang, senja tidakdikejarmenggunakan masa dengan sebaik-baiknya62.pelepah bawah luruh, pelepahatas jangan gelaktiap-tiap yang bernyawa akan mati jugasudahnya, baik tua, muda ataupun anak-anakkecil63.sebab buah dikenal pohonnyadaripada tingkah laku seseorang itu kita dapatmengetahui atau mengenali watak dan asalseseorang64.seperti harimaumenyembunyikan kukunyaorang yang bijaksana tetapi menyembunyikanpengetahuan dan kebolehannya65.seperti labah-labah cinta kepadatelurnyaperihal kasih sayang yang mendalam sekali dansukar diceraikan16

MENENGAH 4SNPERIBAHASAMAKSUD66.belayar sampai ke pulaumembuat pekerjaan sehingga sempurna67.hutang emas dapat dibayar,hutang budi dibawa matibudi bahasa orang tidak dapat dibalas denganwang dan harus diingat seumur hidup68.kalau gajah hendaklahdipandang gadingnya, kalauharimau hendaklah dipandangbelangnyasesuatu perkara itu perlu disiasat dahulu denganteliti dan tidak boleh setakat mendengar cakapcakap orang sahaja69.kemenyan sebesar lutut, tidakdibakar takkan berbautidak ada gunanya ilmu pengetahuan yangdisimpan sahaja70.kuat burung kerana sayap, kuatketam kerana sepitkuat atau berkuasa kerana sesuatu kelebihannya71.ikut hati mati, ikut rasa binasa,ikut mata letaorang yang mengikutkan hawa nafsunya akhirnyaakan binasa72.menepuk air di dulang, terpercikke muka sendirimenceritakan cacat cela kaum keluarga maka dirisendiri juga yang mendapat malu73.pisang tidak berbuah dua kalimanusia harus beringat-ingat supaya perkarayang tidak baik yang dialaminya tidak berulanglagi74.rosak badan kerana penyakit,rosak bangsa kerana lakupenyakit yang dihidapi itu boleh merosakkankeelokan rupa kita, begitu juga kelakuan yangkeji itu boleh merosakkan nama baik bangsa kita75.seperti menghela rambut dalamtepung, rambut jangan putustepung jangan berseraka.76.tangan mencencang bahumemikulkesalahan yang kita buat itu kita sendirilah yangmenanggungnya77.tiada rotan akar bergunakalau tidak ada yang baik sekali, yang kurangbaik pun berguna juga78.tukang tidak membuang kayuorang yang cerdik, sayang akan sekalian macamorang kerana masing-masing ada gunanyabersikap bijaksana dalam menyelesaikansesuatu masalahmenghukum hendaklah dengan seadiladilnya, sehingga kedua-dua belah pihakberasa puasb.17

SNPERIBAHASAMAKSUD79.umpama duduk seperti kucing,melompat seperti harimaupendiam tetapi cekap bekerja dan pintar80.yang dikejar tak dapat, yangdikendong bercicirankeuntungan yang diharapkan tidak diperolehsedangkan keuntungan yang di dalam tanganhabis hilang18

BAHASA MELAYU BSNPERIBAHASAMAKSUD1.ada gula adalah semutdi mana ada rezeki di situlah ramai orang2.ada kerak adalah nasitiap perbuatan mesti tinggalkan kesannya3.air dicincang tiada putusdua orang yang bersaudara tidak dapatdipisahkan oleh perselisihan4.air pun ada pasang surutnyakeadaan hidup seseorang tidak tetap, adakalanya senang ada kalanya susah5.ajak-ajak ayampelawaan atau ajakan yang tidakbersungguh-sungguh6.alah bisa tegal biasaperkara yang sudah biasa dilakukan tidakakan terasa lagi kesukarannya7.bagai aur dengan tebinghidup saling bekerjasama8.bagai lebah menghimpun madusangat rajin9.bagai mencencang airmelakukan pekerjaan yang tidak adafaedahnya10.baik membawa resmi ayam betinaseseorang itu hendaklah selalu merendahdiri dalam tutur kata dan perbuatan supayatidak dibenci oleh orang lain dan selamatdalam hidup11.besar hatiperasaan bangga atau gembira terhadapsesuatu pemberian atau pertolongan12.bodoh sombongorang bodoh tetapi enggan bertanya atautidak mahu mendengar dan menerimanasihat13.buka pintua.b.14.cepat kaki, ringan tangansangat cekap dan suka menolong15.di mana bumi dipijak di situ langitdijunjunga.b.19memberikan kebenaran masukmemberikan peluang untuk berundingapabila kita menetap di sesebuahnegeri ( seperti kampung, masyarakat )kita perlulah mematuhi peraturan danundang-undang di tempat tersebutsegala suruhan atau nasihat diturutidan dikerjakan dengan sepenuh hati

SNPERIBAHASAMAKSUD16.diam-diam ubi berisi, diam-diam besiberkaratdiam seseorang yang berilmu itu berfikir,sementara diam orang yang bodoh itu siasia sahaja17.garam jatuh di airkeadaan seseorang yang sangat cepatmenerima dan mudah memahami sesuatupengajaran yang diberikan kepadanya18.genggam bara api biar sampai jadiarangmembuat sesuatu pekerjaan yang sukaratau susah hendaklah bersabar sehinggamencapai kejayaan19.jalan tengahtidak berat sebelah atau tidak memihakkepada sesiapa20.kerbau dipegang pada talinya;manusia dipegang pada janjinyamanusia yang jujur akan sentiasadipercayai orang kerana dia tidak akanmungkir janji21.laksana pohon kayu tiada berbuahilmu yang tidak diamalkan tidak berguna22.lapang dadaberasa senang atau mempunyai perasaanyang sabar23.malu bertanya sesat jalanjika malu atau malas membuat sesuatuyang berfaedah, akhirnya kita juga yangrugi24.mengorak langkahberikhtiar25.putih hatiIkhlas26.ringan sama dijinjing, berat samadipikula. bersama-sama dalam suka dan dukab. sama-sama mengerjakan sesuatu27.ringan tulang berat perutjika rajin dan tekun berusaha melakukansesuatu pekerjaan, maka akan murahlahrezeki28.sekali air bah sekali pasir berubahapabila bertukar ketua atau pemerintah didalam sesebuah negara, maka cara hiduppun berubah juga29.seperti labah-labah cintakan telurnyasangat menyayangi30.seperti kacang lupakan kulittidak mengenang jasa atau budi orang yangpernah membela atau menolongnya20

SNPERIBAHASAMAKSUD31.seperti raja dengan menteribersetuju dalam segala hal ( bersepakat )32.sudah terang, lagi bersuluhseseorang yang sudah tahu sesuatu haltetapi masih bertanya lagi untukmendapatkan kepastian yang lebih jelas33.tanam budiberbuat baik34.tangan mencencang bahu memikulkesalahan yang kita buat itu kita sendirilahyang menanggungnya35.tumbuk rusukmemberikan rasuah21

BAHASA MELAYU ASASSNPERIBAHASAMAKSUD1.alang-alang mandi, biar sampaibasahbuat kerja biar sampai sempurna2.ayam tambatanorang yang menjadi harapan dalam sesuatupertandingan3.bagai aur dengan tebinghidup saling bekerjasama4.bagai lebah menghimpun madusangat rajin5.berani kerana benar, takutkerana salahbertindak kerana berada di pihak yang benaratau untuk menegakkan kebenaran6.berjalan peliharakan kaki,bercakap peliharakan lidahdalam melakukan sesuatu pekerjaan hendaklahsentiasa berhati-hati7.cepat kaki, ringan tangansangat cekap dan suka menolong8.di mana bumi dipijak, di situlangit dijunjunga.b.apabila kita menetap di sesebuah negeri(seperti kampung, masyarakat) kita perlulahmematuhi peraturan dan undang-undang ditempat tersebutsegala suruhan atau nasihat dituruti dandikerjakan dengan sepenuh hati9.ditatang bagai minyak yangpenuhsangat dikasihi dan dipelihara dengan sempurna10.hidup kayu berbuah, hidupmanusia biar berjasaseseorang yang hidup di dunia ini mestilahberbuat baik untuk diri sendiri dan juga berjasakepada orang lain11.ingat sebelum kena, jimatsebelum habishendaklah sentiasa berhati-hati supaya janganterpedaya dan habis harta12.jalan tengahtidak berat sebelah atau tidak memihak kepadasesiapa13.kerbau dipegang pada talinya;manusia dipegang pada janjinyamanusia yang jujur akan sentiasa dipercayaiorang kerana dia tidak akan mungkir janji14.ke bukit sama didaki, ke lurahsama diturunibermuafakat dalam sesuatu perkara senang ataususah agar sama-sama dirasai (sepakat )15.lapang dadaberasa senang atau mempunyai perasaan yangsabar22

SNPERIBAHASAMAKSUD16.malu bertanya sesat jalankalau tidak mahu berusaha, tentulahtidak akan mendapat kejayaan17.seperti kacang lupakan kulittidak mengenang jasa atau budi orang yangpernah membela atau menolongnya18.tangan mencencang bahumemikulkesalahan yang kita buat itu kita sendirilah yangmenanggungnya19.tahan ujiberani diuji kebaikan atau keberanian20.tanam budiberbuat baik23

SN PERIBAHASA MAKSUD 13. 14. 15. bertepuk sebelah tangan tidak akan berbunyi besar periuk besar keraknya biar putih tulang, jangan putih mata burung terbang dipipiskan lada cakap siang pandang-pandang, cakap malam dengar-dengar sesuatu perkara tidak akan terjadi jikalau satu pihak sahaja yan