Transcription

18Penerapan Nilai Dalam PdP PeribahasaRashidah Mohamad Yaakobrashidah mohamad [email protected] Mohamedfadilah [email protected] Menengah UnityAbstrakKajian yang dijalankan ini bertujuan membina minat para pelajar memahamidan mengaplikasi peribahasa dalam penggunaan harian. Para pelajardidapati kurang menggunakan peribahasa dalam perbualan mahupun dalamkarangan. Oleh yang demikian, keinginan untuk memupuk rasa cinta terhadapbudaya melalui peribahasa dan sekali gus menyedarkan pelajar bahawaperibahasa masih relevan pada abad ke-21 menjadi perkara penting. Denganmenggunakan isu semasa sebagai penerangan dan kaedah memberikanpeirncian aspeknilai yang terkandung dalam peribahasa, diharapkan dapatmemudahkan pemahaman dan penghafalan peribahasa. Dalam masa yangsama, pengkaji juga mahu menjadikan pengajaran peribahasa ini sesuatuyang menarik dan tidak membosankan dengan menggunakan alat anotasiyang terdapat di dalam portal iMTL. Para pelajar dapat berkolaborasi semasamelakukan tugasan yang diberikan dan juga saling menilai kerja-kerja rakanmereka melalui penggunaan portal tersebut. Pengkaji berharap pelajar akanlebih berkemampuan menggunakan peribahasa bukan setakat di dalam kelassahaja tetapi dalam kehidupan seharian.Kata Kunci: nilai, peribahasa, pemahaman, budaya, portal iMTL.234Amalan Pengajaran Bahasa Melayu Di Singapura

PENGENALANSetiap bangsa mempunyai peribahasa yang mencerminkan kebudayaaanbangsanya. Dalam peribahasa Melayu, terpancar hubungan antara bahasadengan pemikiran orang Melayu pada ketika itu. Cara orang Melayu mengaitkankehidupan harian mereka tersimpul dalam peribahasa karya nenek moyangkita.Menurut Za’ba (1962), peribahasa berfungsi sebagai:1. penghias penulisan dan percakapan;2. penguat tujuan karangan atau percakapan; dan3. boleh dijadikan pedoman hidup kerana isinya yang besar dan luas.Guru Bahasa Melayu setempat sering tercabar ketika mengajarperibahasa. Hal ini disebabkan para pelajar seringkali menghafal peribahasatanpa mengetahui konteks, nilaidan cara menggunakannya. Merekamenyimpulkan bahawa pembelajaran peribahasa hanya membuang masakerana mereka tidak perlu menggunakan peribahasa tersebut. Parap pelajartidak sedar bahawa banyak perkara termasuk falsafah, sejarah, perwatakanmasyarakat dan sebagainya boleh dipelajari melalui peribahasa. Justeru,peribahasa dianggap antara warisan budaya Melayu yang wajib kita lestarikan.PERNYATAAN MASALAHPara pelajar sering menganggap pembelajaran peribahasa membebankan. Halini berlaku kerana mereka perlu menghafal sejumlah 80 peribahasa. Perkaraini diburukkan lagi dengan ketidakupayaan pelajar mengaitkan kebanyakanperibahasa tersebut dengan kehidupan mereka zaman ini. Banyak kosa kata,metafora dan analogi yang digunakan oleh masyarakat zaman dahulu tidakdapat difahami oleh para pelajar. Mereka menganggap peribahasa adalahsesuatu perkara yang ketinggalan zaman.Para pelajar perlu sedar bahawa bahasa dan budaya amat berkaitrapat. Jika kita dapat menggunakan peribahasa dalam perbualan seharianatau dalam penulisan, hal ini dapat menyerlahkan penguasaan bahasa kita.Lebih-lebih lagi budaya Melayu amat menitikberatkan aspek kesantunanketika berhubung dengan orang lain. Dengan menggunakan peribahasa, kitaakan dapat bertutur dengan santun sekali gus melambangkan budaya Melayuyang berhemah tinggi. Oleh itu, para guru perlu mengorak langkah memikirkanpendekatan dan strategi yang sesuai untuk generasi zaman ini mempelajariperibahasa.235Seminar Bahasa Melayu 2019

TUJUAN KAJIANKajian yang dijalankan ini bertujuan untuk:1. memudahkan pemahaman dan penghafalan peribahasa denganmenggunakan kaedah pengkategorian nilai yang terdapat dalamperibahasa;2. memupuk rasa cinta terhadap pembelajaran peribahasa; dan3. menyedarkan para pelajar bahawa pembelajaran peribahasa masih relevan1. memudahkan pemahaman dan penghafalan peribahasa denganpada abadke-21 dengan menggunakan isu semasa sebagai penerangan.menggunakan kaedah pengkategorian nilai yang terdapat dalamperibahasa;2. LEPASmemupuk rasa cinta terhadap pembelajaran peribahasa;KAJIAN3. menyedarkan para pelajar bahawa pembelajaran peribahasa masih relevanpada abad ke-21 dengan menggunakan isu semasa sebagai penerangan.Dalam Seminar Pelan Kerja, Kementerian Pendidikan, 2013 (MOE WorkplanSeminar,2013), Mantan Menteri Pendidikan Encik Heng Swee Kiat telahKAJIANLEPASmengatakan bahawa para pelajar zaman ini akan menghadapi dunia yangDalamSeminar HalPelanKemeterian2013( MOEWorkplansangatmencabar.ini Kerja,disebabkansifat Pendidikan,VUCA duniapadamasahadapan.2013), MantanMenteriPendidikanEncikHeng SweeKiat bergolak,telahSifatSeminar,ini merujukkepadakeadaanduniayang tidakmenentu,sentiasamengatakan bahawa para pelajar zaman ini akan menghadapi dunia yang tukmenghadapiduniamencabar. Hal ini disebabkan sifat VUCA dunia pada masa hadapan. Sifat tkankepadapelajarkepada keadaan dunia yang tidak menentu, sentiasa bergolak, kompleks danberteraskannilai.Justeru, sebagai persediaan untuk menghadapi dunia yangdan samar.sedemikian, pendidikan perlulah berpusatkan kepada pelajar dan berteraskan nilai.Pendekatan MOE dalam menangani isu ini jelas tergambar dalamPendekatan MOE dalam menangani isu ini jelas tergambar dalam kerangkakerangkaKecekapanAbad Berdasarkanke-21. Berdasarkanini, menjadinilai terasmenjadiKecekapanAbad ke-21.rangka ini, rangkanilai an-kemahiran lain.1: KecekapanAbadke-21ke-21 danPendidikanyang yangDiinginiRajahRajah1: ai murniperlu dijadikanteras yang diterapkan dalam kurikulum danAmalan PengajaranBahasaMelayu DinilaiSingapurasegala bentuk pendidikan, baik yang formal ataupun tidak. Pihak sekolahsewajarnya menyemai dan mengukuhkan pemupukan nilai murni bagi melahirkan

Nilai murni perlu dijadikan nilai teras yang diterapkan dalam kurikulumdan segala bentuk pendidikan, baik yang formal ataupun tidak. Pihak sekolahsewajarnya menyemai dan mengukuhkan pemupukan nilai murni bagimelahirkan warganegara yang berakhlak dan bertamadun. Sesungguhnya,nilai murni menjadi tonggak nilai kemanusiaan yang mampu membentukpembinaan sahsiah (Azizul Rahman, 2009).Prinsip ini juga selaras dengan Falsafah Pendidikan Singapurayang percaya pada pendidikan holistik dan pembangunan watak. Bagimerealisasikan matlamat pendidikan di Singapura, kurikulum direka denganmemberi penekanan dalam pembangunan watak, minda dan diri pelajar.Pendidikan Perwatakan dan Kewarganegaraan (CCE) merupakanpembelajaran nilai di sekolah-sekolah. Nilai-nilai teras seperti hormatmenghormati, bertanggungjawab, daya bingkas, integriti, sifat penyayangdan harmoni merupakan asas bagi seseorang untuk menjadi seorang insanbertanggungjawab dan berbakti kepada masyarakat.“Our education system must nurture Singapore citizensof good character, so that everyone has the moral resolveto withstand an uncertain future, and a strong sense ofresponsibility to contribute to the success of Singapore andthe well-being of fellow Singaporeans.”Encik Heng Swee Keat, Menteri Pendidikan (2013)Menurut Gorys Keraf (2004), bahasa ialah alat komunikasi yangdigunakan oleh anggota masyarakat berupa simbol yangdiujarkan.Walau bagaimanapun, terdapat golongan yang berpendapat bahasa tidaksemestinya dianggap sebagai alat berkomunikasi semata-mata keranakomunikasi juga boleh terbentuk melalui isyarat tubuh atau melalui cara lainseperti lukisan, bunyi gendang, asap api dan sebagainya. Namun, bahasamemberikan kemungkinan yang jauh lebih luas dan kompleks daripada yangdapat diperolehi dengan mempergunakan media di atas. Bahasa haruslahmerupakan bunyi yang diujarkan. Sebagai alat komunikasi, bahasa terusberubah mengikut perubahan masyarakat.Bagi golongan yang berpegang kepada teori behaviourisme khususnyaB.F Skinner (1974), mereka menganggap bahawa bahasa itu ialah hasil prosespengukuhan dan pelaziman, justeru bahasa ialah satu bentuk kebiasaan.Mereka juga menganggap pemerolehan bahasa ialah satu tingkah laku, iaituunsur yang sering dilakukan dan boleh berubah.237Seminar Bahasa Melayu 2019

Namun, Jeniri Amir (2011), menekankan bahawa hubungan bahasadan nilai budaya adalah simbiotik dan tidak dapat dipisahkan, ibarat sungaidengan airnya. Menurutnya, bahasa, budaya dan nilai berkembang seiring.Contohnya nilai bangsa Melayu dapat dilihat melalui bahasa komunikasi utamamereka. Tepatlah ungkapan, bahasa menunjukkan bangsa.Awang Sariyan (1992) dalam buku ‘Tikaman Bahasa’ mengajak kitaberbangga dengan peribahasa kita sendiri. Menurut beliau, jika tamadunbangsa Cina mempunyai koleksi kata-kata Kung Fu Tze, tamadun Yunanimemiliki ungkapan falsafah Socrates, Plato dan Aristotle, bangsa Melayu tidakkurang hebatnya dengan ungkapan falsafah dan kata hikmah yang terdapatdalam peribahasa.Melalui peribahasa, terpancarnya hubungan antara bahasa denganpemikiran bangsa Melayu. Cara bangsa Melayu memandang dunianyatersimpul dalam peribahasa yang dicipta mereka. Hal ini menunjukkankebenaran penyataan hipotesis Sapir-Whorf. Sapir (1921) menjelaskanbahawa bahasa menentukan pemikiran penuturnya. Cara seseorang penuturberfikir dalam bahasanya tergambar menerusi penggunaan sesuatu perkataanitu dengan lebih meluas.Dalam budaya Melayu, peribahasa memainkan peranan pentinguntuk membentuk nilai murni dalam kalangan pelajar. Hal ini selaras denganFalsafah Pendidikan Singapura. Satu daripada kaedah yang berkesan untukmengajarkan atau menyampaikan nilai murni kapada pelajar adalah melaluiperibahasa Melayu. (Azizul Rahman, 2009) .KAEDAH KAJIANAmalan Pengajaran Singapura (STP) yang diterapkan dalam menjalankankajian ini memberikan penekanan pada penilaian dan maklum balas. Berikutmerupakan penerangan proses pengajaran bagi Pelaksanaan Pelajaran danPenilaian dan Maklum Balas bagi penerapan nilai melalui PdP Peribahasa.238Amalan Pengajaran Bahasa Melayu Di Singapura

Jadual 1: Penerapan Amalan Pengajaran PengajaranAktiviti MengajarAP14 :MerangsangminatAM1: Menggunakan Cerita dan ImejanCerita dan video digunakan untuk membangkitkanminat pelajar. Penggunaan cerita dan videodapat membantu pelajar menyumbang kepadapembinaan pengalaman pembelajaran mereka.Apabila motivasi pelajar dapat diaktifkan, merekaakan berusaha untuk mengetahui apa yang perludipelajari. Pelaksanaan pelajarna secara ringkasseperti yang berikut:a. Menerangkan objektif pengajaran danmenunjukkan senarai peribahasa yang bakalmereka pelajari.b. Menjalankan aktiviti untuk merangsang minatpelajar dengan menggunakan video sebagairangsangan dengan strategi Rutin BerfikirTumpuan bagi membina pemikiran pelajarsecara kritis.c. Mengemukakan soalan dan menggalakkanpelajar terlibat secara aktif dan mahuberkongsi bersama teman.AP15:MenggalakkanpelibatanpelajarAM2: Teroka, Terlibat, Aplikasia. Memadankan peribahasa dengan maknanya.b. Memilih peribahasa yang sudah diajar untukmenjawab soalan peribahasac. Membina satu perenggan ayat yangmengandungi peribahasa yang dipelajarid. Menggunakan peribahasa dalam penulisankarangan merekaPenilaiandan MaklumBalasAP22:MemantauPemahamandan MemberiMaklum Balas.AM3: Saya buat, Saya Tahu, Saya Semaka. Guru menggunakan portal iMTL untukmeminta pelajat membuat anotasi danmemuatkan hasil kerja merekab. Guru meminta pelajar menerangkanperibahasa yang telah mereka pelajari besertamaknanyac. Guru mendapatkan maklum balas pelajarmemberikan dengan mendapatkan merekamelengkapkan borang rubrikPenerangandanJustifikasiAspek pengajaran ini perlu untuk memberi pencernaan kepada paraguru yang melakarkan pengajaran agar semua aspek pelaksanaanpelajaran itu dapat digunakan mengikut kesesuaiannya.239Seminar Bahasa Melayu 2019

Kajian yang dijalankan berbentuk kajian tindakan. Kajian ini melibatkanpemerhatian guru ke atas proses PdP khususnya dalam lisan dan penulisanbagi pembelajaran peribahasa. Setelah mengenal pasti punca masalahpembelajaran, perancangan dilakukan bagi mengatasi masalah tersebut.Pendekatan yang sesuai dipilih untuk merangsang pelajar dalam pembelajaranperibahasa.Subjek KajianSubjek kajian ini terdiri daripada 34 orang pelajar Menengah 3 yang merupakangabungan pelajar tahap praasas kebolehan dan pada aras kebolehan. Terlebihdahulu, mereka telah diajar maksud peribahasa seperti yang terdapat di dalambuku teks.Instrumen KajianInstrumen kajian terdiri daripada latihan karangan, ujian lisan, klip videodan makalah. Fokus perbincangan berpusatkan pada reaksi dan responspelajar ketika belajar. Hasil pemantauan reaksi dan respons pelajar ini, selainujian karangan dan lisan, akan digunakan bagi memastikan keberkesananpengajaran yang dilaksanakan oleh guru.Prosedur KajianGuru akan menerangkan matlamat pembelajaran kepada pelajar agar objektifpelajaran akan dicapai secara sedar.Pada awal pelajaran, guru akan memulakan dengan menayangkanvideo video pendek sebagai induksi. Hal ini dilakukan agar dapat menarikperhatian pelajar dan ini juga membantu pelajar yang visual dan merangsangminat pelajar. Dalam perkembangan pelajaran pula, pengkaji menggunakanpendekatan perancah yang dimulakan dengan mengenal pasti peribahasaapabila maknanya diberikan dan memilih peribahasa bagi melengkapkantempat kosing dnegan peribahasa yang sesuai. Seterusnya, pelajar perlumembina seperenggan ayat dengan menggunakan peribahasa dan akhir sekalimereka dikehendaki mengarang sebuah karangan dengan menggunakanperibahasa yang sesuai dengan tema karangan.240Amalan Pengajaran Bahasa Melayu Di Singapura

Dalam setiap peringkat pembelajaran, pelajar juga digalakkanmenggunakan alat anotasi yang terdapat di dalam portal iMTL. Guru perluterlebih dahulu menyiapkan tugasan dan dimuatnaikkan ke dalam portal agarpelajar dapat menggunakannya ketika pelajaran dijalankan di dalam kelasatau pun di luar kelas. Pada akhir pengajaran, guru akan meminta pelajarmelengkapkan rubrik penilaian kendiri.DAPATAN KAJIAN DAN PERBINCANGANBerdasarkan pemerhatian guru dan juga rubrik penilaian yang pelajar siapkanpada akhir setiap pelajaran, pelajar didapati semakin memahami maknaperibahasa yang telah diajarkan melalui pengajaran peribahasa tersebut. Pelajarrata-rata sudah boleh memahami makna peribahasa dan cara menggunakanperibahasa dalam pembinaan seperenggan karangan. Jadual 2 merupakandapatan rubrik penilaian yang telah diberikan kepada pelajar pada bahagianpenutup pelajaran. Walaupun ramai pelajar yang menyatakan bahawa merekafaham maksud peribahasa tetapi masih terdapat sebilangan pelajar yang masihmemerlukan masa untuk faham dan yakin ketika menggunakan peribahasadalam karangan.Jadual 2: Laporan Rubrik Penilaian encuba1Saya faham maksud peribahasadan nilai yang terkandung didalamnya.50%41%8%0%2Saya boleh kenal pasti maknaperibahasa yang diajar.21%71%8%0%3Saya boleh memadankanperibahasa dengan makna yangsesuai.15%82%1%0%4Saya boleh membinaseperenggan ayat denganmenggunakan peribahasa.24%50%9%0%241Seminar Bahasa Melayu 2019

Jadual 3: Pencapaian Murid Menggunakan Peribahasa dalam KaranganKelasBilanganLulusGagalSA1SA2SA1SA23E (E,NA,NT)2653%74%24%3%3NA (NA & NT)86%15%17%9%Jumlah3459%88%41%12%Pada keseluruhannya, pelajar telah menunjukkan kelakonan yanglebih baik pada akhir tahun setelah usaha intervensi dijalankan berbandingdengan kelakonan pada pertengahan tahun.KESIMPULANSetelah menjalankan pengajaran peribahasa ini sebanyak tiga pengajaransahaja, perkembangan pelajar yang lebih positif. Pelajar menjadi lebih yakinmenggunakan peribahasa dalam kemahiran lisan dan penulisan. Pengkajimencadangkan agar pengajaran peribahasa ini diteruskan pada awal tahunhadapan kepada para pelajar yang sama di Menengah 4 agar pelajar benarbenar dapat memahami dan mengingati nilai yang terkandung dalam setiapperibahasa.Guru yang turut terlibat dalam kajian:1. Norafizah ShariffRUJUKANAwang Sariyan (2012) Aspek nilai sebagai komponen teras dalam pendidikanbahasa dan strategi pengajarannya (ucaptama). PPZ. KoleksiPersidangan.Azizul Rahman Abdul Rahman. PB Julai 2009, Nilai murni dalam PeribahasaMelayu Awang Sariyan 1992, Tikaman Bahasa. Mohd Adnan MohdAriffin (penyelenggara) KL DBP.Jenri Amir. Ibarat sungai dengan airnya. https://issuu.com/dewanbudaya/doc/majalah Februari 2015.242Amalan Pengajaran Bahasa Melayu Di Singapura

Keynote Address by Mr Heng Swee Keat, Minister for Education, at the Ministryof Education Work Plan Seminar 2013, on Wednesday, 25 September2013 at 9.15am at Ngee Ann Polytechnic Convention CentrePusat Bahasa Melayu Singapura (2018). Amalan pengajaran Singapura.Singapura: Oxford Graphic Pte LtdSkinner, B.F. (1974). About behaviorism. USA: Vintage Book.Menjamin Kelas Berdasarkan Teori B.F Skiner URL: 3Seminar Bahasa Melayu 2019

dan mengaplikasi peribahasa dalam penggunaan harian. Para pelajar didapati kurang menggunakan peribahasa dalam perbualan mahupun dalam karangan. Oleh yang demikian, keinginan untuk memupuk rasa cinta terhadap budaya melalui peribahasa dan sekali gus menyedarkan pelajar bahawa peribahasa