Transcription

Disediakan olehUnit Pembangunan KapasitiBahagian Pembangunan dan PengurusanJabatan Perkhidmatan AwamVersi Pertama2013

PRAKATAAssalamu ’Alaikum Warahmatullahi WabarakatuhBismillahir Rahmanir RahimAlhamdulillahi Rabbil ‘Aalameen, Wassalaatu Wassalaamu ‘AlaaAsyrafil Mursaleen, Sayyidinaa Muhammadin, Wa’alaa AaliheeWasahbihee Ajma’een, Waba’du.PerkhidmatanAwam pada masa ini sentiasa berdepan dengan pelbagai perubahanseperti globalisasi, tadbir urus, teknologi dan sebagainya. Dalam merentasi segalaperubahan ini, prestasi perkhidmatan awam bergantung kepada beberapa faktor sepertikompetensi warga kerja, sistem pengurusan dan juga perkembangan teknologi.Sudah sampai waktunya Jabatan Perkhidmatan Awam sebagai organisasi penerajuperkhidmatan awam mempunyai modal kompetensinya sendiri. Ini adalah amat pentingbagi mengalih ke arah corak pengurusan yang lebih menepati pendekatan pengurusanmasakini iaitu pengurusan berasaskan kompetensi (competency based management).Dengan ini juga diharapkan akan dapat mempertingkatkan lagi pencapaian jabatandalam memastikan misi dan visi dapat dicapai dengan lebih terarah dan teratur bertepatankepada jangkaan masa yang dikehendaki.Setiap warga Jabatan Perkhidmatan Awam hendaklah mengambil perhatian terhadappencapaian masing-masing dalam menuju kepada kecemerlangan penilaian pencapaian.Dengan adanya modal kompetensi ini, setiap warga kerja JPA dapat melihat keperluankompetensi secara am dan khusus dalam memastikan pencapaian individu. Selain dari itujuga modal kompetensi ini akan dapat memperlihatkan kemahiran-kemahiran yang perludikembangkan demi membantu setiap warga kerja dalam melaksanakan tugas yangdipertanggung jawabkan. Dalam erti kata lain ianya akan menjadi sumber rujukan utamadalam melaksanakan fungsi-fungsi pengurusan sumber manusia berasaskan kompetensi.Dokumen ini dikenali juga sebagai kamus kompetensi. Ianya mengandungi senaraikompetensi yang di perlukan mengikut kumpulan-kumpulan sasaran dalam jabatan ini.Senarai latihan yang mendokong akan keperluan kompetensi dan panduan tempoh masapenguasaan kompetensi juga disenaraikan.

Akhir kata adalah diharapkan dengan terbitnya dokumen modal kompetensi ini akanmencetuskan satu ledakan perubahan dalam penyampaian perkhidmatan yang cemerlangdan seterusnya dapat merealisasikan perancangan strategik Jabatan Pekhidmatan Awam.Wabillahit Taufiq Wal-hidayah, Wassalamu ’Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Wassalm,Awg Jaini bin AbdullahKetua PengarahJabatan Perkhidmatan AwamJabatan Perdana Menteri

Kandungani. Apa Yang Awda Harus Tahu Sebelum Menggunakan Modal Kompetensi JPA . 11. Pendahuluan.22. Definasi Kompetensi . 33. Aspirasi Jabatan Perkhidmatan Awam . 44. Pengwujudan Modal Kompetensi JPA . 54.1 Nilai Teras . 64.2 Kumpulan Kemahiran Utama . 75. Modal Kompetensi Jabatan Perkhidmatan Awam . 85.1 Ciri-Ciri Kepimpinan . 95.2 Ciri-Ciri Pengurusan Sumber Tenaga Manusia . 115.3 Ciri-Ciri Kompetensi Teras . 136. Kesan Tingkah Laku . 166.1 Kemahiran Kepimpinan . 166.2 Kemahiran Pengurusan Sumber Tenaga Manusia . 186.3 Kemahiran Kompetensi Teras . 197. Panduan Latihan . 217.1 Senarai Kursus-Kursus Bagi Kumpulan Sasaran Eksekutif . 227.2 Senarai Kursus-Kursus Bagi Kumpulan Sasaran Pengurusan Pertengahan . 257.3 Senarai Kursus-Kursus Bagi Kumpulan Sasaran Penyeliaan . 307.4 Senarai Kursus-Kursus Bagi Kumpulan Sasaran Bantu . 388. Penilian Kompetensi . 42

,narihaajrekanad isApa Yang HarusDiketahui Sebelum Menggunakan ModalKompetensi JPAtaSetiap warga kerja Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) adalah dikehendaki hamidanmengaplikasikan Modal Kompetensi JPA.Kefahaman ke atas Modal Kompetensi JPA ini akan menjadi sebagai asas dalamiynmengetahui bagaimana JPA membuat pengurusan ke atas warga kerjanya.Sebagai salah seorang warga JPA, prestasi dan perkembangan kerjaya hendaklahmempunyai sukat-sukat dengan mengikut panduan dalam senarai kompetensiyang telah digariskan. Dalam setiap peringkat kerja dan fungsi terdapat erluankerjadantanggungjawab dalam bahagian-bahagian di JPA.nakapnad pModal Kompetensi ini dibentuk dalam bentuk yang mudah difahami danmemastikan penggunaan yang efektif. Ianya menggunakan terminologi yangmudah difahami bagi semua peringkat warga kerja JPA.nenop-natakhaladadapenakaialin ihgnaro-ajrekModal Kompetensi Jabatan Perkhidmatan AwamModal Kompetensi Jabatan Perkhidmatan Awam113

1PendahuluanDalam menuju ke satu pembaharuan pengurusan iaitu ke arah pengurusan yang gnay nlebih bermakna, maka ianya memerlukan satu anjakan paradigma yang akan naka gmengalihkan kebiasaan kepada satu pendekatan pengurusan yang baru iaitu utiai urpengurusan yang berasaskan kompetensi. Ianya adalah satu pengurusan dalam maladmembuat perancangan dan penilaian sumber tenaga manusia yang berasas sasarebkepada kemahiran yang bersumber dari visi dan misi jabatan. Pendekatan natakepengurusan sebegini bukanlah satu pendekatan yang baru malah ianya telah halet amenjadi penyebab kepada beberapa buah organisasi di rantau ini dalam maladmencapai objektif organisasi dengan membentuk dan menghasilkan satu modal ladomkompetensi sesuai untuk organisasi masing-masing.Untuk merealisasikan pengurusan berdasarkan kemahiran memerlukan JPA untuk kutnumenghasilkan satu modal kompetensi yang khusus atau unik untuk JPA sendiri. .iridnesModal kompetensi ini akan digunakan dalam berbagai proses pengurusan dalam maladjabatan. Ianya akan menjadi rujukan dalam membuat sebarang penilaian yang gnay nbersangkut paut dengan perkembangan sumber tenaga manusia bagi setiap paites ibahagian khususnya dan jabatan amnya.PenstrukturanProses KerjaPerkembangan KerjayaPengurusanPenggantianModalKompetensiLatihan stasiPenganalisaan bersumber dari modal kompetensi akan meletakkan talent atau uata twarga kerja yang mempunyai bakat atau potensi ketempat yang sesuai dan nad iabertepatan pada masa yang sewajarnya dengan memberikan dan menyediakan nakaidlatihan yang tepat (The right people at the time at the right place).Modal Kompetensi Jabatan Perkhidmatan AwamModal Kompetensi Jabatan Perkhidmatan Awam22 2

2Definasi gnepKompetensihara ek utiaiadalahnasurugnsatuep nacorakurahabmep utas ek ujunem malaDkemahiran, ,narihaseseorangwargakerja ajrekaay amgikeupayaan,darap nakakelakuanjna utas ataunakultingkahremem lakuaynayangi akadiperlukanm ,ankamolehreb hibeldanharianfungsi dan nad isb gnay dalamnasurugmelakukannep natakednep membuatutas adapkerja-kerjaek naasaibek nakhsepertimanailagnemasurugnetanggungp utas hajawablada ayangynaI telah.isnetedigariskanpmok nakdengansasareb jayanya.gnay nasurugnepgnay aisunam aganet rebmus naialinep nad nagnacnarep taubmemneP .natKompetensiabaj isim nmengandungiad isiv irad beberaparebmusrebkomponengnay naiaitu:rihamek adapeknai halam urab gnay natakednep utas halnakub inigebes nasurugnepini uatnar id isasinagro haub aparebeb adapek babeynep idajnemPengetahuantas naklisahgnem nad kutnebmem nagned isasina.agrofitkejbo iapacnem Boleh dilihatKemahiran.gnisam-gnisam isasinagrob.kutnu iauses isnetepmoktaPJ nakulremem narihamek nakrasadreb nasurugnep nakisasilaerem kutnUAPJ kutnu kinu uata susuhk gnay isnetepmok lac.domTingkahlakuutas naklisahgnemasurugnep sesorp iagabreb malad nakanugid nad.ka inSikapi isnetepmok ladoM Tersembunyiiynialinep gnarabes taubmem malad nakujur idajnee.m nKepercayaanaka aynaI .natabajab aisunam aganet rebmus nagnabmekrep nagned tuap tukgnasreb.aynma natabaj nad aynsusuhk naigahabKomponen pengetahuandan kemahiran (knowledge and skill) adalah merupakan nakapnarutkurtsnePajreK sesorPkomponen-komponen yang boleh dikembangkan manakala komponen sikap dan nad pkepercayaan(behaviour, attitudesand believes) adalah merupakan komponen nenopnasurugnePgnabmekrePnaitnaggnePayajreK nayang sukar untuk diubah dan dikembangkan. Ianya memerlukan pendekatan- -natakpendekatan yang lebihterperinci. Komponen sikap dan kepercayaan ini adalah haladladoMisnetepmoKkomponen yang seharusnya mula-mula diambil kira sebelum melihat kepada adapekomponen-komponenpengetahuannahilimePnad nahitaLdan kemahiran. Komponen inilah yang akan adian seseorangdan seterusnya akan mempengaruhi nilai ialin ihjabatan atau sesebuah organisasi dimana ianya ditempatkan.nasurugnePisatserPHimpunan keseluruhan komponen-komponen ini akan menjadikan seseorang gnarowargakerja itu menjadi kompeten atau berkebolehan dalam melaksanakan kerja- -ajrekelat nakkkerjaateleyangm nadipertanggungka isnetepmok jawabkanladom iraked atasnya.rebmusreb naasilanagnePses gnay tapmetek isnetop uata takab iaynupmem gnay ajrek agrawynem nad nakirebmem nagned aynrajawes gnay asam adap natapetreb.)ecalp thgir eht ta emit eht ta elpoep thgir ehT( tapet gnay nahitalmawA natamdihkreP natabaJ isnetepmoK laModaldoM Kompetensi Jabatan Perkhidmatan AwamModal Kompetensi Jabatan Perkhidmatan Awam33 3

3Aspirasi Jabatan Perkhidmatan spirasiJabatan gnay nnaka gPerkhidmatan Awam.utiai urmaladKebolehan dalammembanguanTerasStrategik 1sasarebUntuk terus membangun danmeningkatkan, kepimpinan, kapasiti,kualiti dan kecekapan penjawat awam.natakehalet aNILAI TERASKebolehan dalammerancangKebolehandalam mengurusTerasStrategik 3TerasStrategik 2Untuk meningkatkan danmengukuhkan pengurusansumber manusia.maladladomUntuk membangunkan pelan danmemandu hala tuju masa depankepada pembangunan sumbermanusiakutnu.iridnesmaladgnay nDalam memastikan kehendak teras strategik JPA, ianya memerlukan kemahiran- paites ikemahiran umum sumber tenaga manusia iaitu keupayaan dalam pembangunan,perancangan dan pengurusan sumber tenaga manusia.Dengan ini JPA memfokus kepada efesiensi operasi yang akan memberikan kualitiperkhidmatan kepada stakeholders JPA. Dalam mencapai ketahap operasi yangdikehendaki memerlukan tenaga kerja yang benar-benar berkemahiran danberkeupayaan. Ke arah ini JPA hendaklah mempunyai rangka kerja pengurusantenaga kerja yang mantap dan seterusnya dapat membuat perlaksanaan denganberkesan.Diantara tenaga kerja dan pengurusan tenaga kerja inilah terbitnya ModalKompetensi JPA.uata tnad ianakaidModal Kompetensi Jabatan Perkhidmatan AwamModal Kompetensi Jabatan Perkhidmatan Awam44 2

4Pewujudan Modal KompetensinauluhaJPAdneP1Awamdidalamnya ,narihasurugnepJabatanhara ekPerkhidmatanutiai nasurugnep namempunyaiurahabmep enamutas e(6)k ubahagianjunem majabatanlaDPenyelidikanay amgiaituidaraBahagianp nakajnaPembangunanutas nakulremdanem Pengurusanaynai akam(HB),,ankamreb hibel & Perancangan ajrekaPerkhidmatanPersonal(HP),b gnay (HS),nasuBahagianrugnep natakednep utas adapek naBahagianasaibek nKeanggotaanakhilagnem & Pentadbiran nad isLatihanasurugnep utas (HL),halaBahagianda aynaI Perkhidmatan.isnetepmok nKaunselingaksasareb (HK)gnaydannaBahagiansurugnep GEMS (HG).gnay aisunam aganet rebmus naialinep nad nagnacnarep taubmemtugasdanbahagianneP .naPengumpulantabaj isim nadatad isivyangiradmeliputirebmuskeseluruhanreb gnay narihamek tanggunjawabadapekbenar-benarnai halabahagianm urab gdinaJPAy natelahtakeddilaksanakannep utas hauntuklnakubmenghasilkaninigebes nasmodalurugneyangpini uatnasesuair id untukisasinaJPA.gro haub aparebeb adapek babeynep idajnemtas naklisahgnem nad kutnebmem nagned isasinagro fitkejbo iapacnemta.gnisam-gnisam isasinagro kutnu iauses isnetepmokPJ nakulremem narihamek nakrasadreb nasurugnep nakisasilaerem kutnUAPJ kutnu kinu uata susuhk gnay isnetepmok ladom utas naklisahgnemiynasurugnep sesorp iagabreb malad nakanugid naka ini isnetepmok ladoMialinep gnarabes taubmem malad nakujur idajnem naka aynaI .natabajab aisunam aganet rebmus nagnabmekrep nagned tuap tukgnasreb.aynma natabaj nad aynsusuhk naigahabnarutkurtsnePPemadanan tugas danjawab setiap bahagian dengan strategik terasajreK sestanggungorPtelah menampakkan keperluan-keperluan kemahiran utama secara umum aksanaanketiga-tiga teras strategik dengannaitnadalamgg n ePajreK naberkesan. Kemahiran-kemahiran akan disokong dengan keperluan Nilai TerasladoMjabatan dan juga setiapwargakerja JPA.isnetepmoKnahilimePnadnalibmagnePnakapnad pnenop-natakhaladadapenakanad nahitaLnugnabmePnaialin ihnasurugnePisatserPgnaro-ajrekelat nakkatelem naka isnetepmok ladom irad rebmusreb naasilanagnePses gnay tapmetek isnetop uata takab iaynupmem gnay ajrek agrawynem nad nakirebmem nagned aynrajawes gnay asam adap natapetreb.)ecalp thgir eht ta emit eht ta elpoep thgir ehT( tapet gnay nahital4.1 Nilai TerasmawA natamdihkreP natabaJ isnetepmoK laModaldoM Kompetensi Jabatan Perkhidmatan AwamModal Kompetensi Jabatan Perkhidmatan Awam55 3

NilaiTerasJPA iniadalahmenjadinadiutamadalam menggerakdanmenyelaraskan kompetensi-kompetensi utama. Nilai Teras tersebut adalah kejujuran,disiplin, keberanian (courage), kesaksamaan, berobjektif dan pemedulian. NilaiTeras ini hendaklah dimiliki oleh semua peringkat warga kerja JPA.KejujuranPemedulianDisiplinNilai TerasKeberaniancourageBerobjektifKesaksamaanDengan mempunyai nilai-nilai ini akan tidak secara langsung akan menjadikan JPAsebagai sebuah organisasi yang boleh dipercaya (credible). Kredibiliti ini amat asiyangbertanggungjawab dalam membuat pemantauan, proses, perkembangan danperancangan dalam hal ehwal sumber tenaga manusia bagi perkhidmatan awam.Nilai TerasKejujuranDisiplinDefinisiBersikap jujur atau amanah ke atas tugas dan tanggungjawab. Menjaga kerahsiaan maklumat-maklumat ataudokumen-dokumen yang dipertanggung jawabkan.Mempunyai disiplin yang tinggi dalam apa jua tindakandalam jabatan mahupun luar jabatan. Contoh disiplin initermasuklah disiplin-disiplin kedatangan, penampilan,perhubungan dan segala gerak laku. Disiplin ini akan dapatmencerminkan JPA sebagai sebuah organisasi yangmempunyai disiplin yang tinggi bertepatan dengan JPAsebagai jabatan peneraju.Modal Kompetensi Jabatan Perkhidmatan AwamModal Kompetensi Jabatan Perkhidmatan Awam66

Nilai TerasKeberanian (courage)KesaksamaanBerobjektifDefinisiMempunyai nilai keberanian dalam mempertahankanperaturan, mengusulkan cadangan-cadangan yangdifikirkan terbaik bagi semua pihak.Nilai kesaksamaan akan menghindar dari mempunyai sikapyang berat sebelah atau hanya memikirkan sesuatu yangmempunyai kepentingan persendirian sahaja.Mempunyai nilai sikap yang bersemangat untuk ntiasa berasaskan objektif individu, unit mahupunjabatan.PemedulianMempunyai sikap yang senantiasa peka akan keadaansekeliling dan kehendak-kehendak pelanggan yangsenantiasa berubah dari semasa kesemasa. Ini tidakterkecuali hal-hal kebajikan pelanggan.4.2 Kumpulan Kemahiran UtamaKumpulan Kemahiran Utama ini adalah kemahiran umum yang memastikanpencapaian ke arah Teras Strategik JPA. Ianya terbahagi kepada tiga kumpulan : Kepimpinan Pengurusan Sumber Tenaga Manusia Kompetensi TerasDalam setiap kumpulan kemahiran utama ini terdapat beberapa kompetensi yangdiperlukan dalam memastikan penguasaan ke atas setiap kumpulan kemahiran ini.Kompetensi-kompetensi ini berbeza mengikut pembahagian kumpulan sasaranwarga kerja iaitu: Kumpulan Eksekutif – Tanggagaji Bahagian I Kumpulan Pengurusan Pertengahan – Tanggagaji Bahagian II Kumpulan Penyeliaan – Tanggagaji Bahagian III Kumpulan Bantu – Tanggaji Bahagian IV dan VKumpulan Sasaran Warga Kerja ini akan menyenaraikan keperluan kompetensi yangmenjurus kepada penguasaan bagi setiap Kemahiran idmatanPerkhidmatanAwamAwamModal77

5Modal Kompetensi Jabatan Perkhidmatan Awamgnay nTiga kumpulan Kemahiran Utama telah dikenalpasti dan dijadikan modal bagi setiapnaka gwarga kerja JPA dalam memastikan ketiga-tiga teras strategik dapat dijalankanutiai urdengan berkesan iaitu:malad sasarebKepimpinannatake halet aPengurusan Sumber Manusiamalad ladomKompetensi Teraskutnu.iridnesNilai TerasmaladKejujuran, Integriti, Professionalisma, Kesaksamaan, Berobjektif dan Pemeduliangnay nPengurusan SumberTenaga ManusiaKepimpinanKeupayaan, Penglibatandan HasilPengurusan SumberManusia, PembangunanSumber Manusia,Perancangan SumberManusia dan Kaunsellingpaites iKompetensi TerasResourceful, Komunikasi,BerorientasikanPelanggan, KemahiranBerasaskan Tugas danICTNilai Teras adalah menjadi sebagai nadi kepada modal kompetensi JPA. Ianya akanmenjadi garis pandu kepada penguasaan setiap kemahiran utama yang manaakan menjadi penentu ke arah kualiti perlaksanaan setiap kualiti kemahiran.Setiap Kumpulan Kemahiran ini mempunyai beberapa kompetensi di dalamnyayang akan mendokong perlaksanaan ketiga-tiga Kemahiran Utama. Keperluanuata tkompetensi-kompetensi ini berbeza mengikut peringkat jawatan atau kumpulannad iasasaran warga kerja dalKompetensiJabatanPerkhidmatanAwam828

nauluhadneP1Kumpulan kemahiran ini memfokus kepada keupayaan dalam memimpin, merancang dan membuathalatuju yang bersesuaian mengikut misi dan visi jabatan.,narihasurugnep hara 5.1ek Ciri-Ciriutiai nasKepimpinanurugnep naurahabmep utas ek ujunem malaDay amgidarap nakajna utas nakulremem aynai akam ,ankamreb hibelb gnay nasurugnep natakednep utas adapek naasaibek nakKumpulanhilagnemKompetensiKeterangan Kompetensiasurugnep utas halada aynaI .isnetepmok naksasareb gnay nasSasaranurugnepajrekanad isJenisKompetensignay aisunam aganet rebmus naialinep nKeupayaanad nagnacnarep taubmemneP .nat1.abaj isim nad isiv irad rebmusreb gnay narihamek adapekPengurusan ProjekBerkebolehan dalam merancang,Eksekutif,nai halam urab gnay natakemengurusdnep utdanas hmelaksanakanalnakub inigebes naPengurusansurugnepKemahiranprojek yang diamanahkan dengan Pertengahanini uatnar id isasinagro haubaparebeb adapek babeynep idajnembaik dengan mementingkan mututas naklisahgnem nad kutnebkerjamemyangnagterbaik.ned isasinagro fitkejbo iapacnem2. Pemikiran am isasinkebolehanagro kutnuiauses isnetepmokmemahami dengan secara holistikPengurusanuntuk membantu dalam mengarah PertengahanperancanganPJ nakulremem narihamek nakkepadarasadrehaluanb nasurugnep nakisasilaerem kutnUstrategik jabatan.taKemahiranAPJ kutnu kinu uata susuhk gnay isnetepmok ladom utas naklisahgnemiynasurugnep sesorp iagabreb mBerkebolehanalad nakanudalamgid namelihatka ini iisu-isusnetepmok ladoMsudutialinep gnarabes taubmem mdarialadnakpandanganujur idajneyangm nalebihka aynaI .natabajtinggi (helicopter view) danab aisunam aganet rebmus seterusnyanagnabmekrep nantisipasiagned tkeuap tukgnasrebmembuatatas.amana-manapermasalahan.ynma natabaj nad aynsusuhk naigahab3. Deria PerspektifnasurugnePnaitnaggneP4. bolehan dalammencadangkan dan merumuskanpenyelesaian dalam jangka masanarupendektkurtsnePdan panjang.ajreK sesorPBerkebolehan dalam melihatsesuatu perkara/isu dari pelbagaignabmekrePsudut dengansecaraayajreberfikiranK nameluas dan mendalam.Mengetahui tentang penggunaanladoMisneprosestepmoK perancangan strategikseperti tatacara persediaanperancangan,misinad napensejajaranhitaLnugnabmePdan nilai f,PengurusanPertengahanKemahirannad pnenop-natakhaladadapenakaialin ihPenglibatan5. KemahiranKepimpinanMempunyai kemahiran dalamEksekutif,memimpin dengan mempunyaiPengurusankriteria-kriteria pemimpin yangPertengahanelat nakkatelem naka isnetepberkualiti.mok ladom irad rebmusreb naasilanagnePgnaroKemahiran-ajrekses gnay tapmetek isnetop uata takab iaynupmem gnay ajrek agraw-Integritiynem nad nakirebmem nagned- ayDisiplinnrajawes gnay asam adap natapetrebDandanan.)ecalp thgir eht ta emit- eht ta elpoeperibadip thgir ehT( tapet gnay nahital-Membuat keputusanMemberi arahanmawA natamdihkreP natabaJ isnetepmoK ladoMModal Kompetensi Jabatan Perkhidmatan AwamModal Kompetensi Jabatan Perkhidmatan Awam939

Kompetensi6. MemimpinPasukan KerjaKeterangan KompetensiBerkeupayaan dalam mengetuaidan memastikan pasukan kerjadapat membuat sebarang kerjayang an,Bantu7. KemahiranPenyeliaanPenyeliaan,Bantu8. MembimbingRakan SekerjaPenyeliaan,BantuHasil9. MembuatKeputusanBerkebolehan dalam membuatsebarang keputusan danmenghasilkan sesuatu yang terbaikdarinya.Mempunyai tanggungjawab diataskeputusan yang BantuKemahiranDapat melihat setiap isu dalampelbagai sudut dan mencari carapenyelesaian yang baik.Modal Kompetensi Jabatan Perkhidmatan AwamModal Kompetensi Jabatan Perkhidmatan Awam1010

Kumpulan kemahiran yang menentukan keupayaan dan pengetahuan dalam merancang, membina danmengurus keupayaan Sumber Tenaga Manusia demi memastikan perlaksanaan misi dan visi denganberkesan. Pengiktirafan ke atas keperluan pengetahuan pada ciri-ciri ini akan membantu dalampeningkatan kredibiliti individu dan juga jabatan amnya.5.2 Ciri-Ciri Pengurusan Sumber Tenaga ManusiaKompetensiKumpulanSasaranKeterangan KompetensiJenisKompetensiPembangunan Sumber Manusia1.2.3.4.PengurusanSumber TenagaManusia (HR)Pengetahuan tentang HR polisidan amalan-amalan organisasi.PengetahuanPengurusanPembelajaran organisasi,kemahiran pengurusan,rekabentuk organisasi, modalmodal intelek, penyesuaianorganisasi dan kompetensi.berkeupayaan dalam mengukurkesan kewangan daripada sistemsumber manusia (Financialimpact of human capital).Sumber dan maklumat yangbersangkutan dengan HR (teknikteknik kajiselidik, borang dansumber maklumat yang lain).Mempunyai keupayaan dalammembuat analisa keperluanlatihanMengetahui proses-proses kerjaberasaskan sumber tenagamanusia di JPA secara umumPengurusanKewanganPengumpulanData dan Analisis5.Analisa KeperluanLatihan6.Proses Kerja etahuanPerancangan Sumber Manusia7.8.9.PembangunanOrganisasiLatihan danPembangunanPekerjaPengambilan(Recruitment)10. Ujian PenilaianPerancangan penggantian,komunikasi, kreativiti dan inovasi,membuat keputusan,perancangan tenaga kerja dankepimpinan.merancang pembangunanprogram dan latihan,peperiksaan, penilaian, kajiankeperluan, pengurusan danpentadbiran latihan danpeperiksaanpenggunaan teknik-teknikpengambilan sepertitemuduga,proses-prosespemilihan calon, talent spoting mpetensiJabatanJabatan Perkhidmatan AwamModal1111

KompetensiKeterangan KompetensiPsikologi . Isu dan Etikadalam Kaunseling13. Proses danPerhubunganKaunseling14. MemahamiTingkah LakuManusiaMempunyai pengetahuantentang hal ehwal kaunseling.Mengetahui secara am akanetika dan isu dalam kerja-kerjakaunselingMempunyai kemahiran dalamproses mengendali kaunselingtermasuk kemahiran komunikasi,mendengar dan kemahirankaunseling berkesan secarakeseluruhanKemahiran dalam mengetahuidan mengenali sikap seseorangmelalui tingkah laku15. ProsesPenyelesaianMasalah16. PenerokaanPerasaan17. Alat KaunselingGenogram/JejakTempa/Sandtray, Art and tahuanPengetahuanPengetahuanModal Kompetensi Jabatan Perkhidmatan Awam12Modal Kompetensi Jabatan Perkhidmatan Awam12

Kemahiran kompetensi di bawah ini menjadi asas kepada setiap warga kerja yang cekap. Kemahiran iniadalah kemahiran peribadi dimana ianya seterusnya menjadi asas kepada kemahiran pengurusan.5.3 Ciri-Ciri Kompetensi TerasKompetensiKeterangan l1.PeraturanPeraturan Amdan PeraturanKewanganMempunyai pengetahuan dalamperaturan-peraturan Am dandapat menjawab persoalanpersoalan yang berkaitan denganPeraturan-Peraturan Am.Mempunyai pengetahuan secaraumum tentang PeraturanKewangan.2.3.4.5.Peranan JPA es Am aan,PengetahuanBantuMempunyai pengetahuan dalamperanan dan tugas dan tanggungjawab bahagian-bahagian didalam Jabatan enyeliaan,BantuPengetahuanMempunyai pengetahuan dalamperanan-peranan kementeriandan jabatan-jabatan kerajaansecara ntuPengetahuanMengetahui secara umum prosesproses yang dikendalikan olehjabatan seperti LDP, permohonanpeperiksaan, pegawai berkontrak,persaraan, cuti, skimperkhidmatan, tatatertib,memangku tuMempunyai kefahaman ke atasEksekutif,prinsip Negara Melayu Islam BerajaPengurusandan mengimplimentasikan kepada Pertengahan,sikap dan suasana uanKomunikasi6.KomunikasiMembuat kertaskerja cadangandengan penyampaian yangberkesanEksekutif,PengurusanPertengahan,Modal KompetensiKompetensi lKemahiran1313

KompetensiKeterangan KompetensiBerkebolehan dalam perlaksanaandan kawalan dalampermesyuaratan denganmengambil kira keberhasilanselepas ,BantuBerkebolehan dalam membuatucapan dan menyampaikantaklimat dengan berkeyakinandan berkesan.Berkebolehan dalam memasarkandiri dan organisasiMenghubungkan perhubunganbaik sesama warga kerja.Mempunyai kemahiran dalammembuat perundingan dan dapatmempengaruhi dan meyakinkansesuatu perkara dalam aBerkemahiran dalam menanganimedia dalam menyampaikansesuatau perkara denganmenitikberatkan nilai dan imejjabatan.Mempunyai kemahiran dalampengendalian temuduga danmenghasilkan data-data yangdikehendaki dalam keadaansuasana yang PenyeliaanBerorientasikan ehan untuk mewujudkanPengurusanstrategi perkhidmatan cemerlangPertengahan,dengan menghubungkan misi, nilaiPenyeliaan,dan piawaian perkhidmatanBantuKemahiranKemahiran Berasaskan Tugas10. Penilaian PrestasiMempunyai kebolehan dalammembuat penilaian prestasi keatas pegawai dan kakitangandibawah hidmatanPerkhidmatanAwamAwamKemahiran1414

Kompetensi11. Manual ProsedurKerja12. PembentukanDasar13. PengurusanKewangan14. Coaching &MentoringKeterangan KemahiranMempunyai kebolehan dalammembuat Manual Prosedur Kerjapada tempat dimana ianyaditugaskan.Pertengahan,Dapat memahami dalam prosesproses pembentukan dasar-dasardan peraturan-peraturan.PengurusanMempunyai pengetahuan dalamhal ehwal pengurusan kewanganjabatan secara umum.Mempunyai pengetahuan dankemahiran dalam proses coachingand anICT15. ICTMempunyai kemahiran dalampenggunaan Microsoft Office(Word, Excel, Powerpoint danAccess) dengan baik yang manadapat membantu dalammeningkatkan effisensi dalammembuat tugas nyeliaan,BantuModalKompetensi Jabatan Perkhidmatan AwamModal Kompetensi Jabatan Perkhidmatan Awam1515

6Kesan Tingkah Laku6.1 Kemahiran Kepimpinangnay nnaka gKumpulan kemahiran inimemfokuskepadautiai urkeupayaan dalam memimpin,maladmerancang dan membuat halatuju yang bersesuaian mengikut misi dan visisasarebjabatan. Bagi semua peringkat, dapat memahami objektif jabatan dan keperluannatakeawam dan dapat membuat tumpuan sumbangan yang bertepatan denganhalet asasaran jabatan dan seterusnya memberikan perkhidmatan yang terbaik. Bagimaladperingkat eksekutif, ianya lebih memberikan tumpuan terhadap persekitaran dalamladomkonteks politik, ekonomi, sosial, impak te

Modal Kompetensi Jabatan Perkhidmatan Awam 1 3 odal Kompetensi Jabatan Perkhidmatan Awam M Kompetensi Definasi 2 Kompetensi adalah satu corak perkembangan pengetahuan, kemahiran, yang diperlukan oleh se