Transcription

VLT 6000 HVAC Serie IndholdsfortegnelseIntroduktion til HVAC. 4Software version . 4Sikkerhedsforskrifter . 5Advarsel mod uønsket start . 5Indledning til betjeningsvejledning . 7Tilgængelig litteratur . 8VLT 6000 fordele i HVAC anlæg . 8Styreprincip . 9AEO - Automatisk energi-optimering . 10Applikationseksempel - Hastighedsstyring af en blæser i et ventilationsanlæg . 11Eksempel på brug - Regulering af konstant tryk i vandforsyningssystem . 12CE-mærkning . 13PC-software og seriel kommunikation . 13Udpakning og bestilling af en VLT-frekvensomformer . 14Typekode-bestillingsnummerstreng . 14Bestillingsformular . 18Installation.Generelle tekniske data .Tekniske data, netforsyning 3 x 200-240V .Tekniske data, netforsyning 3 x 380-460 V .Tekniske data, netforsyning 3 x 525-600 V .Sikringer .Mekaniske dimensioner .Mekanisk installation .IP00 VLT 6400-6550 380-460 V .Generel information om elektrisk installation .Højspændingsadvarsel .Jording .Kabler .Skærmede kabler .Ekstra beskyttelse mod indirekte kontakt .RFI-switch .Højspændingstest .Varmeafgivelse fra VLT 6000 HVAC .Ventilation af indbygget VLT 6000 HVAC .EMC-korrekt elektrisk installation .Anvendelse af EMC korrekte kabler .Elektrisk installation - jording af styrekabler .Elektrisk installation, kapslinger .Tilspændingsmoment og skruestørrelser .Nettilslutning .Motortilslutning .Motorens omdrejningsretning .Motorkabler .Termisk motorbeskyttelse .Jord tilslutning .Installation af 24 V ekstern DC-forsyning .DC-bustilslutning .Højspændingsrelæ .Styrekort .MG.60.A9.01 - VLT er et registreret Danfoss 50515260606162626363636363631

VLT 6000 HVAC SerieElektrisk installation, styrekabler .Switch 1-4 .Bustilslutning .Tilslutningseksempel, VLT 6000 HVAC .64656566Programmering. 68LCP-betjeningsenhed . 68Betjeningstaster til parameteropsætning . 68Indikeringslamper . 69Lokalbetjening . 69Displaytilstand . 70Navigering mellem visningstilstande . 71Ændring af data . 73Manuel initialisering . 73Quick Menu . 74Drift og display 001-017 . 76Setup-konfiguration . 76Indstilling af brugerdefineret udlæsning . 77Belastning og Motor 100 - 117 . 83Konfiguration . 83Motoreffektfaktor (Cos ø) . 88Referencehåndtering . 90Referencetype . 92Indgange og udgange 300-328 . 98Analoge indgange . 101Analoge/digitale udgange . 104Relæudgange . 107Applikationsfunktioner 400-427 . 110Sleep mode . 112PID til procesregulering . 117PID-oversigt . 119Feedbackhåndtering . 119Servicefunktioner 600-631 . 125Elektrisk installation af relækortet . 130Alt om VLT 6000 HVAC.Statusmeddelelser .Liste over advarsler og alarmer .Aggressive miljøer .Beregning af resulterende reference .Galvanisk adskillelse (PELV) .Lækstrøm til jord .Ekstreme driftsforhold .Spidsspænding på motor .Kobling på indgang .Akustisk støj .Derating for omgivelsestemperatur .Derating for lufttryk .Derating for kørsel ved lav hastighed .Derating for lange motorkabler eller kabler med større tværsnit .Derating for høj switchfrekvens .Vibrationer og rystelser .Luftfugtighed .Virkningsgrad 145145146MG.60.A9.01 - VLT er et registreret Danfoss varemærke

VLT 6000 HVAC SerieForstyrrelser/harmoniske strømme i netforsyningen .Effektfaktor .EMC-testresultater (Emission, Immunitet) .EMC Immunitet .Ordforklaring .Parameteroversigt og fabriksindstillinger .Index147147149150152154. 161MG.60.A9.01 - VLT er et registreret Danfoss varemærke3

VLT 6000 HVAC175ZA691.13VLT 6000 HVAC SerieBetjeningsvejledningSoftware version: 2.6xDenne betjeningsvejledning kan anvendes til alle VLT Serie6000 frekvensomformere med software version 2.6x.Se software versionsnummer i parameter 624.4MG.60.A9.01 - VLT er et registreret Danfoss varemærke

Frekvensomformerens spænding erfarlig, når den er tilsluttet netforsyningenUkorrekt montering af motoren eller VLTfrekvensomformeren kan forårsage beskadigelse afmateriel, alvorlig personskade eller død.Overhold derfor anvisningerne i denne manualsamt lokale og nationale reglementer ogsikkerhedsbestemmelser. Sikkerhedsforskrifter1. Netforsyningen til frekvensomformeren skal værekoblet fra i forbindelse med reparationsarbejde.Kontrollér, at netforsyningen er afbrudt, ogat den fornødne tid er gået, inden du fjernermotor -og netstikkene.2. Tasten [OFF/STOP] på frekvensomformerensbetjeningspanel afbryder ikke fornetforsyningen ogmå derfor ikke benyttes som sikkerhedsafbryder.3. Apparatet skal forbindes korrekt til jord, brugerenskal sikres imod forsyningsspænding, og motorenskal sikres imod overbelastning iht. gældendenationale og lokale bestemmelser.4. Lækstrømmene til jord er højere end 3,5 mA.5. Beskyttelse mod overbelastning af motorer indeholdt i fabriksindstillingen. Forparameter 117 Termisk motorbeskyttelse erstandardværdien ETR trip 1.Bemærk: Funktionen initialiseres ved 1,0 xden nominelle motorstrøm og den nominellemotorfrekvens (se parameter 117, Termiskmotorbeskyttelse).6. Fjern ikke stikkene til motor- og netforsyningen,når frekvensomformeren er tilkoblet netforsyning.Kontrollér, at netforsyningen er afbrudt, ogat den fornødne tid er gået, inden du fjernermotor -og netstikkene.7. Sikker galvanisk adskillelse (PELV) overholdes ikke,hvis RFI-switchen er i positionen OFF. Det betyder,at alle styreind- og udgange kun kan betragtessom lavspændingsklemmer, hvis der er foretagetgrundlæggende galvanisk adskillelse.8. Vær opmærksom på, at frekvensomformerenhar flere spændingsindgange end L1, L2 og L3,når DC-bus klemmerne anvendes.Kontrollér, at alle spændingstilgange erafbrudt, og den fornødne tid er gået, indenreparationsarbejdet påbegyndes. Advarsel mod uønsket start1. Motoren kan bringes til stop med digitalekommandoer, buskommandoer, referencer ellerlokalt stop, mens VLT frekvensomformerener tilsluttet netforsyning.Hvis personsikkerhed kræver, at der ikkemå forekomme utilsigtet start, er dissestopfunktioner ikke tilstrækkelige.2. Under parameterbehandling kan der forekommemotorstart. Aktiver derfor altid stoptasten [OFF/STOP], hvorefter data kan ændres.3. En stoppet motor kan starte, hvis der opstår fejl iVLT frekvensomformerens elektronik eller hvis enmidlertidig overbelastning, en fejl i forsyningsnetteteller i motortilslutningen ophører. Anvendelse på isoleret netforsyningSe afsnittet RFI-switch mht. anvendelse påisoleret netforsyning.MG.60.A9.01 - VLT er et registreret Danfoss varemærke5Introduction toHVACVLT 6000 HVAC Serie

Advarsel:Det kan være forbundet med livsfare at berøre de elektriske dele,også efter at netforsyningen er koblet fra.Ved VLT 6002 - 6005, 200-240 V: vent mindst 4 minutterVed VLT 6006 - 6062, 200-240 V: vent mindst 15 minutterVed VLT 6002 - 6005, 380-460 V: vent mindst 4 minutterVed VLT 6006 - 6072, 380-460 V: vent mindst 15 minutterVed VLT 6102 - 6352, 380-460 V: vent mindst 20 minutterVed VLT 6400 - 6550, 380-460 V: vent mindst 15 minutterVed VLT 6002 - 6006, 525-600 V: vent mindst 4 minutterVed VLT 6008 - 6027, 525-600 V: vent mindst 15 minutterVed VLT 6032 - 6275, 525-600 V: vent mindst 30 minutter6175HA490.11VLT 6000 HVAC SerieMG.60.A9.01 - VLT er et registreret Danfoss varemærke

VLT 6000 HVAC Serie Indledning til betjeningsvejledningBetjeningsvejledning:Er udformet som en vejledning i, hvordan du sikrer en optimal mekaniskog elektrisk installation, samt idriftsætning og service. Samtidig giverbetjeningsvejledningen en beskrivelse af software parameterne, såledesat du let kan tilpasse VLT 6000 HVAC til din applikation.Quick Setup Guide:Hjælper dig hurtigt igang med at få installeret og igangsat VLT 6000HVAC.Design Guide:Bruges, når der skal projekteres anlæg med VLT 6000 HVAC. DesignGuiden giver alle nyttige indformationer omkring VLT 6000 HVAC ogHVAC anlæg. Her findes et udvælgelse værktøj, så du selv kan vælgeden rigtige VLT 6000 HVAC og de relevante optioner og moduler. IDesign Guiden findes der applikationseksempler på de mest gængseHVAC applikationer. Design Guiden indeholder desuden alt informationomkring Seriel kommunikation.Introduction toHVACDenne betjeningsvejledning er fremstillet som et værktøj til dig som skal installere, betjene og programmereVLT 6000 HVAC.Når en VLT 6000 HVAC leveres, medfølger der en Betjeningsvejledning og en Quick Setup Guide. Desudenkan der bestilles en Design Guide, som kan bruges til projektering af anlæg med VLT 6000 HVAC. Senæste side Anden litteratur.Denne betjeningsvejledningen er delt ind i 4 afsnit, hvor man kan finde informationer omkring VLT 6000 HVAC.Introduktion til HVAC:Dette afsnit fortæller dig, hvilke fordele du kan opnå med VLT 6000HVAC, såsom AEO - Automatisk energi-optimering, RFI-filter og andreHVAC relevante funktioner. Samtidig er der nogle applikationseksemplerog noget om Danfoss og CE-mærkning.Installation:Dette afsnit viser dig, hvorledes du monterer VLT 6000 HVAC mekaniskkorrekt. Desuden indeholder afsnittet en beskrivelse af hvorledes dusikrer at VLT 6000 HVAC er EMC korrekt installeret. Desuden er deren oversigt over net- og motortilslutninger, samt en beskrivelse afstyrekortets klemmer.Programmering:Dette afsnit beskriver betjeningsenheden og software parameterne tilVLT 6000 HVAC. Samtidig er der en guide til Quick setup menuen,således at du hurtigt kan komme igang med din applikation.Alt om VLT 6000:I dette afsnit er der oplysninger om status-, advarsel- og fejlmeldinger fraVLT 6000 HVAC. Desuden indeholder afsnittet tekniske data, service,fabriksindstillinger, og noget om særlige forhold.Dette symbol indikerer noget, som børbemærkes af læseren.Dette symbol indikere en advarselfor højspænding.NB!:Indikerer en generel advarsel.MG.60.A9.01 - VLT er et registreret Danfoss varemærke7

VLT 6000 HVAC Serie Tilgængelig litteraturNedenstående liste giver et overblik over den litteratur,som er tilgængelig til VLT 6000 HVAC. Det skalbemærkes, at der kan være afvigelser fra land til land.Oplysninger om ny litteratur findes også på voreswebsted på adressen http://drives.danfoss.com.Leveres sammen med frekvensomformeren:Betjeningsvejledning . MG.60.AX.YYQuick Setup . MG.60.CX.YYKommunikation til VLT 6000 HVAC:Software Dialog .Profibus-manual .Metasys N2-manual .LonWorks-manual .Landis/Staefa Apogee FLN-manual .Modbus RTU-manual .Device Net-manual .GX.YYMG.10.SX.YYMG.50.HX.YYInstruktioner til VLT 6000 HVAC:LCP-frembygningssæt IP20 .LCP-frembygningssæt IP54 .LC-filter .IP20-klemmeafdækning .RCD-vejledning .Relækortvejledning .AX.YYMI.66.BX.YYDiverse litteratur til VLT 6000 HVAC:Designguide . MG.60.BX.YYDatablad . MD.60.AX.YYInstallationsguide . MG.56.AX.YYVLT 6000 HVAC-kaskadestyring . MG.60.IX.YYX versionsnummer VLT 6000 fordele i HVAC anlægEn fordel ved at anvende en VLT 6000 HVACer, at den er konstrueret til at hastighedsregulereventilatorer og centrifugalpumper med det mindstmulige energiforbrug. Det betyder, at når VLT 6000HVAC anvendes i HVAC-anlæg, er der sikkerhed forat opnå en energibesparelse, da der bruges mindreenergi med en frekvensomformer end ved traditionelleHVAC-reguleringersprincipper. En anden fordel ved atanvende VLT 6000 HVAC er, at der opnås en bedreregulering, som hurtigere kan tilpasse sig et nyt floweller trykbehov i et anlæg. Ved anvendelse af VLT6000 HVAC opnås yderligere følgende fordele: 8VLT 6000 HVAC er konstrueret tilHVAC-applikationer.Et stort effektområde - fra 1,1-400 kW-apparatermed et unikt design.YY sprogversion IP20- og IP54-kapslinger, som kan monteresside om side. Ved effektstørrelser 90 kW ( 30 kW for 200V) fås tillige IP00.Alle apparattyper undtagen 525-600 V-apparaterfås med indbygget RFI-filter, som overholderEN 55011 klasse A1 ved 150 meter skærmetmotorkabel og EN 55011 klasse B ved op til50 meter skærmet motorkabel.Brugervenligt design, således at VLT 6000 HVACnemt kan installeres mekanisk og elektrisk.Aftageligt LCP betjeningspanel medHand-Off-Auto-taster, samt grafisk visningaf lokal hastighed.Højt startmoment med Automatisk EnergiOptimering (AEO).Automatisk Motortilpasning (AMA), som sikreren optimal motorudnyttelse.MG.60.A9.01 - VLT er et registreret Danfoss varemærke

Indbygget PID-regulator med mulighed fortilslutning af 2 feedbacksignaler (ved zoneopdeling),samt indstilling af 2 sætpunkter. StyreprincipEn frekvensomformer ensretter vekselspændingfra netforsyningen til jævnspænding og ændrerderefter denne til en vekselspænding medvariabel amplitude og frekvens.1. Netspænding3 x 200-240 V AC, 50 / 60 Hz.3 x 380-460 V AC, 50 / 60 Hz.3 x 525-600 V AC, 50 / 60 Hz.2. EnsretterTrefaset ensretterbro, der ensretter vekselstrømtil jævnstrøm.3. MellemkredsJævnspænding 1,35 x netspænding [V].4. MellemkredsspolerUdglatter mellemkredsspændingen og dæmperharmoniske strømmes virkning tilbage pånetforsyningen.MG.60.A9.01 - VLT er et registreret Danfoss varemærkeSleep-tilstand, som automatisk stoppermotoren når der f.eks. ikke behov for meretryk eller flow i et anlæg.Med funktionen "Indkobling på roterende motor" erdet f.eks. muligt at fange en roterende ventilator.Automatisk rampe op/ned, som sikrer atVLT 6000 HVAC ikke tripper ud underacceleration eller deceleration.Alle standardenheder har tre indbyggede serielleprotokoller - RS 485 FC-protokol, Johnson’sMetasys N2 og Landis/Staefa Apogee FLN.I form af kommunikationsoptionskort er dermulighed for at tilslutte LonWorks, DeviceNet,Modbus RTU og Profibus.Motoren forsynes således med variabel spændingog frekvens, hvilket giver mulighed for trinløshastighedsstyring af trefasede, standard AC-motorer.5. MellemkredskondensatorerUdglatter mellemkredsspændingen.6. VekselretterOmformer jævnspænding til variabel vekselspændingmed variabel frekvens.7. MotorspændingVariabel vekselspænding, 0-100% afforsyningsspændingen.8. StyrekortHer findes den computer, der styrer vekselretteren,som frembringer det pulsmønster, hvormedjævnspændingen omformes til variabel vekselspændingmed variabel frekvens.9Introduction toHVACVLT 6000 HVAC Serie

VLT 6000 HVAC Serie AEO - Automatisk energi-optimeringNormalt skal U/f karakteristikken indstilles udfra enforventning om belastningen ved forskellige frekvenser.Det kan ofte være problematisk at kende enbelastning ved en given frekvens i et anlæg. Detteproblem kan løses ved at bruge VLT 6000 HVACmed den indbygget Automatiske energi-optimering(AEO), som sikre det mest optimale energi forbrug.Alle VLT 6000 HVAC har AEO funktionen somfabriksindstilling, d.v.s at det ikke mere er nødvendigtat justere på frekvensomformerens U/f forhold forat opnå maksimum energi besparelse. Ved andrefrekvensomformer skal den aktuelle belastning ogspændings/frekvens forhold (U/f) vurderes for at få enpassende indstilling af frekvens-omformeren.Med Automatisk energi optimering (AEO) behøverdu ikke længere at beregne eller vudere anlæggetssystem karakteristikker, da Danfoss VLT 6000 HVACkonstant sikre det mest optimale energi forbrug tilmotoren, alt efter den aktuelle belastning.Figuren til højre viser driftsområdet af AEO funktionen,hvor der er muligt at optimere energi forbruget. HvisAEO funktionen er valgt i parameter 101Momentkarakteristik vil funktionen være konstant aktiv. Itilfælde hvor der er en stor afvigelse fra det optimale U/fforhold, vil VLT frekvensomformeren hurtig tilpasse sig.Fordele ved brug af AEO funktionen 10Automatisk energi-optimeringKompensering ved brug af en overstørrelsmotorAEO tilpasser driften efter sæson og daglige udsving.Energi besparelse i constant air volume system.Kompensering i det oversynkrone driftsområde.Reducerer akustisk motorstøj.MG.60.A9.01 - VLT er et registreret Danfoss varemærke

Applikationseksempel - Hastighedsstyring afen blæser i et ventilationsanlægAHU anlægget kan distribuere luft til hele bygningeneller til en eller flere områder af en bygning.Et AHU anlæg består normalt af en blæser og en motorsom levere luft, en blæse rulle (fan scroll) samt kanalforbindelser og filtre. Ved at benytte centraliseret luftdistribution kan der opnås en større virknings-gradpå anlægget og store energi besparelse.Med VLT 6000 HVAC har man fremragende styreog kontrol muligheder, således at der hele tidener de rette forhold i bygningen.Indstil følgende parametre:Par. 100KonfigurationPar. 221Advarsel: Lav strøm, ILOWPar. 224Advarsel: Høj frekvens, fHIGHPar. 300Klemme 16 Digitale indgangePar. 302Klemme 18 Digitale indgangePar. 308Klemme 53, analog indgangsspændingPar. 309Klemme 53, min. skaleringPar. 310Klemme 53, max. skaleringPar. 319UdgangPar. 323Relæ 1Par. 326Relæ 2Par. 409Funktion ved manglende belastningMG.60.A9.01 - VLT er et registreret Danfoss varemærkeEksemplet viser en applikation med Startbetingelseopfyldt, advarsel ved manglende belastning ogadvarsel når filteret skal skiftes.Startbetingelse opfyldt opfyldt funktionen sikrer, at VLTfrekvensomformeren ikke starter motoren før spjældeter åbnet. Hvis kileremmen til blæseren sprænger oghvis filteret skal skiftes vil der i denne applikationenogså blive givet en advarsel på en udgang.Åben sløjfe [0]Afhænger af apparatStartbetingelse opfyldt [8]Start [1]Reference [1]0v10 vUdgangsfrekvens større end fHIGH par. 224Startkommando aktiv [27]Alarm eller advarsel [12]Advarsel [1]11Introduction toHVACVLT 6000 HVAC Serie

VLT 6000 HVAC Serie Eksempel på brug - Regulering af konstanttryk i vandforsyningssystemEfterspørgslen efter vand fra vandværker varierermeget i døgnets 24 timer. Om natten er der praktisktaget intet vandforbrug, mens forbruget er højt ommorgenen og om aftenen. For at opretholde etpassende tryk i vandrørene i forhold til det aktuellebehov er vandforsyningspumperne udstyret medhastighedskontrol. Ved at benytte frekvensomformereer det muligt at holde energiforbruget til pumpenepå et minimum, samtidig med at vandforsyningener optimal for forbrugererne.En VLT 6000 HVAC med indbygget PID-styreenhedsikrer en enkel og hurtig installation. Et IP54-apparatkan f.eks. monteres tæt ved pumpen på væggen, ogeksisterende netkabler kan udnyttes som netforsyningtil frekvensomformeren. Der kan monteres entryksender (f.eks. en Danfoss MBS 33 0-10) noglefå meter fra vandværkets fællesudgang for at opnåregulering med lukket sløjfe. Danfoss MBS 33 er en totrådssender (4-20 mA), som kan forsynes direkte fraVLT 6000 HVAC. Det ønskede sætpunkt (f.eks. 5 bar)kan indstilles lokalt i parameter 418 Sætpunkt 1.Indstil følgende parametre:Par. 100KonfigurationPar. 2

Når en VLT 6000 HVAC leveres, medfølger der en Betjeningsvejledningog en Quick Setup Guide. Desuden kan der bestilles en Design Guide, som kan bruges til projektering af anlæg med VLT 6000 HVAC. Se næste side Anden litteratur. Betjeningsvejledning: Er udformet som en vejledning i, hvordan du sikrer en optimal mekanisk