Transcription

SENARAI BUKU DAN SINOPSIS (PUBLICATION HIGHLIGHT- BOOK)BIL.1.NAMA PENULISDr. Rabeatul Husna BintiAbdull [email protected] edited book consists of 10 chapters focusing on the issuesand challenges pertaining to female employees in the Malaysianworkforce. The contents are based on empirical studiesconducted on female employees in various professions andsectors, in which questionnaire surveys and interviews were usedfor collecting data. Engineers, executives, nurses, academics,and public servants were among the respondents of thesestudies. The findings revealed that Malaysian female employeesare facing various challenges which could be the factors thathindered their participation, career progression, and retention inthe workforce. The issues and challenges that are raised,presented, and discussed in this volume can be categorized intoindividual and organizational factors namely, self-esteem, selfefficacy, career advancement, career satisfaction, genderdiscrimination, organizational work-family support, commitmentand retention, work-life balance, work engagement, flexible work,learning transfer, and competence acquisition. The compilation ofthese research findings provides insights into the plight of womenin the Malaysian workforce. This book will be beneficial for careerwomen, human resource practitioners, and social scienceresearchers. The book is also suitable for general readers whoare interested in women studies.

2.Buku yang bertajuk “Pengurusan Diri dan Emosi” ini memaparkanantara info dan tip yang boleh digunakan oleh setiap insan yangberusaha untuk menjadi cemerlang dan efektif. Semoga ilmu yangdimiliki dalam mengurus diri dan stres ini mendorong kita memperolehikejayaan dan kebahagiaan. Seseorang itu perlulah mempunyai ilmu,kemahiran dan atitude atau sikap yang efektif untuk berjaya dalamhidup. Kejayaan tidak akan hadir tanpa adanya disiplin, usaha, doa dantawakal. Pengurusan diri dan stres adalah antara faktor yangmenyumbang kepada kejayaan seseorang. Orang yang berjaya sentiasabijak mengurus diri (jasmani, emosi, rohani dan intelektual), sentiasamenjaga hubungan dengan Allah dan sesama manusia, bijak mengurusemosi, positif, berdisiplin, konsisten dan sentiasa yakin.Dr. Jamilah Binti Ahmadjamilah [email protected] transformasi merujuk kepada keupayaan pemimpun untukmenggalakkan pengikutnya untuk mengubah nilai dan sikap, supayamereka mempunyai komitmen untuk mencapai visi dan misiorganisasinya. Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah membuatgaris panduan untuk memastikan bahawa pemimpin sekolah yangdilantik mestilah dari kalangan orang yang berpengetahuan, mahir dankompeten tetapi banyak kajian yang berkaitan mendapati bahawa adapengetua di Malaysia tidak memenuhi kriteria yang sepatutnya. Namunbegitu, ada juga pengetua yang luar biasa di Sekolah Berprestasi Tinggi(SBT) yang telah membuktikan kepimpinan mereka denganmengekalkan prestasi sekolah selama beberapa tahun. Oleh itu, ciri-ciridan amalan pengetua SBT ini perlu dikaji dan digunakan sebagaipanduan oleh pemimpin sekolah yang lain untuk mencapai kejayaan.Satu kajian telah dijalankan untuk mengenal pasti ciri-ciri dan amalankepimpinan pengetua SBT dan meneroka strategi yang telah merekagunakan sehingga membawa kepada kejayaan sekolah. Dapatan kajianmenunjukkan bahawa pengetua SBT mempunyai ciri dan amalan

tertentu dalam memimpin organisasi masing-masing. Merekamempunyai karisma, proaktif dan berakauntabiliti. Sebagai pemimpin,mereka menekankan nilai-nilai dan kepercayaan (agama). Merekamengamalkan Kepimpinan Transformasi dengan menggunakan strategiseperti menentukan arah, membangunkan manusia, menstrukturorganisasi dan menguruskan proses atau program instruksional.Mereka juga mengamalkan pengurusan berprestasi tinggi yang terdiridaripada aspek pengurusan system bekerja, kurikulum, ko-kurikulum,kewangan dan disiplin di sekolah masing-masing. Di dalam buku ini,satu model amalan kepimpinan berprestasi tinggi telah dicadangkandan diharap ia boleh dijadikan sebagai panduan untuk membantupemimpin sekolah di Malaysia berkolaborasi dengan warga sekolahyang lain untuk mencapai kecemerlangan atau status SBT.Buky yang bertajuk “Rahsia Berjaya dan Bahagia” ini mendedahkantentang tips dan amalan yang boleh digunakan oleh setiap insan yanghidup dimuka bumi ini, yang bercita-cita untuk mendapatkan kejayaandan bahagia serta mendapatkan ketenangan hati dalm hidup. Antaratopik yang diketengahkan di dalam buku ini adalah tentang menjagahubunagn dengan Tuhan, mencari ketenangan, mencintai diri sendiri,menjaga hubungan social dan amalan hukum tarikan. Diharapkan ilmuyang diperolehi daripada senaskah buku ini bukan sahaja memberikesan kepada diri kita untuk terus hidup di dunia ini dengan jayanyadan bahagia, tetapi juga memberi manfaat kepada semua insandisekeliling kita. Amalan-amalan daripada buku “Rahsia Berjaya danBahagia” ini perlulah dibaca dan dipraktikkan. Dengan izin Allah s.w.t,jika amalan “Rahsia Berjaya dan Bahagia” ini dapat diamalkan secaraikhlas, berterusan dan istiqamah, disertakan dengan usaha dan doa,apa yang dihajati akan dimakbulkan Allah. Jadikan amalan-amalan inisebagai sebahagian dariapda hidup kita. Semoga kita menjadi jutawandunia dan akhirat.

SINOPSIS Naskah yang bertajuk “Puisi Untuk Nadia” inimerupakan kompilasi puisi untuk tatapan dan bacaan umumyang berkisarkan cinta, kasih sayang, kehidupan dan kehilangan.Sudah menjadi lumrah hidup manusia, kadangkala kita merasagembira, bahagia dan kadangkala, kita merasa kecewa dan sedihdiatas kehilangan. Walau apa pun yang berlaku dalamkehidupan, selagi kita bernafas di mukabumi ini, kita hendaklahbersyukur kepada Allah di atas nikmat dan pemberiannya, dankita juga perlu sentiasa redha pada qada’ dan qadar NYA.Diharapkan puisi-puisi yang ternukil di dalam naskah ini dapatmenjentik hati pembaca untuk sentiasa bersyukur dengannikmat Allah, serta bersemangat dan bangkit diatas apa yangdilalui di dalam kehidupan. Selamat membaca dan semogasemua pembaca sentiasa dirahmati Allah. Insya Allah. Amin YaAllah Ya Mujib.

Buku “Tarik Rezeki dan Bahagia” ini mendedahkan tentang tipsdan amalan untuk menarik rezeki dan rasa bahagia bagi merekayang sedang mengalami kesempitan dari segi material danemosi.Ada orang yang mempunyai rezeki melimpah ruah tetapi tidakmerasa bahagia. Ada yang hidup serba kekurangan materialnyatetapi masih boleh tersenyum dan tertawa. Ada juga orang yangtidak punya apa-apa, baik dari segi material atau rasa tenteramdan bahagia, namun tetap tidak mahu muhasabah diri, malahterus hanyut dengan dunia tanpa pegangan, mengeluh danselalu menyalahkan takdir Allah. Bagaimanakah untuk menarikrezeki dan merasa bahagia?Dariapada buku ini, penulis telah berkongsi tips dan amalan yangmenyumbang kepada terbukanya pintu-pintu rezeki dankebahagiaan. Antara tips dan amalan tersebut adalah AmalanMenjaga Hubungan dengan Allah, Amalan Sayangi Diri Sendiri,Amalan Menjaga Hubungan Dengan Manusia, Amalan HukumTarikan dan Amalan Hukum Memaafkan Orang lain.Di dalam setiap topik utama itu, terdapat beberapa sub-topikyang membincangkan bagaimana amalan itu, bolehdilaksanakan. Perkara yang paling penting sekali adalah kitasentiasa berusaha kearah apa yang kita hajati, amalkan semuaamalan tersebut dengan ikhlas, istiqomah dan seterusnya, kitahendaklah yakin, positif dan berserah segala-galanya kepadaMaha Pencipta, Allah s.w.t.Jadikan amalan-amalan ini sebagai sebahagian daripada hidupkita. Semoga kita menjadi jutawan dunia dan akhirat.

3.Dr Fadilah Bt. [email protected] ini memperihalkan tentang nilai-nilai etika dankepentingannya dalam kemajuan peradaban. Tamadun Islam,India, Cina dan Melayu adalah antara tamadun utama dunia yangmemperlihatkan bagaimana aspek perlakuan manusia yangmembina tamadun yang hebat ini mesti berasaskan kepadakemanusiaan, pandangan, fahaman dan kesedaran yang jelasdan tanggungjawab. Nilai-nilai asas yang membina peradabanyang hebat seterusnya perlu untuk mewujudkan kesepaduansosial dalam masyarakat di Malaysia. Buku ini Menerangkan jugatentang Perlembangaan Persekutuan sebagai ‘tiang seri’ dalammembina negara yang berdaulat serta kelangsungan sebuahnegara bangsa dalam masyarakat pelbagai etnik. Dalammenghadapi perubahan budaya akibat daripada perkembanganteknologi komunikasi kontemporari, buku ini memaparkanperlunya penerapan nilai-nilai moral yang utuh bagi menanganinilai-nilai moral yang destruktif. Peranan setiap individu danorganisasi adalah penting dalam melaksanakan tanggungjawabsosial selaras dengan mewujudkan rakyat yang bermasyarakat.Malah, dalam mengharungi dunia moden ini, ,asyarakat akanberhadapan dengan pelbagai cabaran yang akan menggugatkelestarian etika dan pembangunan peradaban yang bersifatholistik dan seimbang.

Buku ini membicarakan tentang sejarah pentadbiran JabatanAgama Islam Johor, Pejabat Mufti dan Pejabat Kadi Besar semasadibawah penjajahan British dan Jepun sehingga Tanah Melayumencapai kemerdekaan. Sejarah pentadbiran Jabatan AgamaJohor dibincangkan dengan terperinci dalam konteks pengurusanhaji, Pendidikan agama, pelantikan pegawai, pengurusan tanahwakaf, undang-undang pengawal tingkah laku masyarakat Islamserta menyebarkan dakwah Islamiyah. Buku ini juga menjelaskantentang peranan pentadbiran Pejabat Mufti dan pejabat KadiBesar yang bertanggungjawab terhadap hal ehwal nikah, ceraidan rujuk, pentadbiran masjid, pengurusan zakat, pejabat kadidaerah dan pentadbiran Mahkamah Syariah. Perbincangan jugameliputi fungsi Majlis Agama Islam Johor dan perundangan Islamyang dibawa dari Mesir dan Turki. Selain itu, buku ini jugamembincangkan peranan yang dimainkan oleh Jabatan AgammaIslam Johor dalam membantu negeri-negeri lain di Tanah Melayudan negara Brunei Darussalam bagi memperkasakan pentadbiranagama Islam di negeri masing-masing. Malah, kehadiran penjajahBritish telah memberi pelbagai implikasi dan cabaran yangterpaksa dihadapi oleh Jabatan Agama Islam Johor sertaperundangan Islam dalam menyusun atur sistem pentadbiranIslam di Johor.

4.Dr Mohd Rustam bin [email protected] ini cuba mengubah persepsi pelajar yang menganggapsubjek matematik susah untuk dipelajari. Penulis cubamenyelesaikan masalah ini dengan membuat kajian serta analisisdan turut memberikan cadangan untuk menyelesaikan masalahini dari perspektif psikologi. Buku ini secara tidak langsung bolehmemberikan motivasi kepada kepalajar untuk meningkatkanminat pelajar terhadap subjek Matematik. Kandungan buku yangbeinformatif dan berilustratif serta usaha yang dilakukan bagimemastikan penulisan lengkap serta mudah difahamidilaksanakan dengan seteliti mungkin. Buku ini memberikanpendedahan secara ringkas, mudah dan senang difahamiwalaupun subjek Matematik adalah rumit, kurang menarik danmembosankan.

SINOPSIS Naskah yang bertajuk “Puisi Untuk Nadia” ini merupakan kompilasi puisi unt uk tatapan dan bacaan umum yang berkisarkan cinta, kasih sayang, kehidupan dan kehilangan. Sudah menjadi lumrah hidup manusia, kadangkala kita merasa gembira, bahagia dan kadangkala, kita merasa kecewa dan sedih diatas kehilangan. Walau apa pun yang berlaku .