Transcription

StipendiatförsäkringsguideI denna version har lagändringen 1.6.2015 beaktats och har beslutspraxis uppdaterats jämfört med guiden 2009.31.5.2016

Stipendiatförsäkringsguide1 ämnats till övervakarna av prövningsverksamheten för behandling.I jämförelse med den tidigare guiden har följande ändringar gjorts:– Indelad i flera kapitel i stället för ett enda kapitel– Handläggningsordningen– Ändringarna i lagstiftningen har beaktats, särskilt ändringarna i LFÖPL1.6.2015, men även ändringar som gäller stipendiatarbete i internationella situationer.Sifferuppgifterna har uppdaterats till 2016 års nivå.

Stipendiatförsäkringsguide2 (42)1Arbetspensionsförsäkring för stipendiater . 52Villkor för tecknande av försäkring . 52.1 Stipendiat . 62.2 Anställningsförhållande till stipendiegivaren . 62.2.1 Pensionsskyddscentralens avgörande om tillämpningsområde . 72.3 Företagsverksamhet vid sidan av stipendiatarbete . 72.3.1 Företagararbete som ska FÖPL-försäkras. 72.3.2 Försäkring av stipendiater som bedriver lantbruksföretagarverksamhet. 72.4 Vetenskaplig forskning eller konstnärlig verksamhet . 82.4.1 Stipendium för vetenskaplig forskning eller konstnärlig verksamhet . 82.5 Stipendium som beviljats från Finland . 92.6 Arbete i Finland . 92.7 Boende i Finland . 92.7.1 Boende i Finland förutsätts inte . 102.8 Stipendiatens ålder. 102.9 Inte vid ålderspension . 102.10 Fyra månaders arbetsvillkor och nedre gräns för årlig arbetsinkomst . 102.11 Flera stipendier samtidigt . 113Försäkringsskyldighetens inträde och fastställande av försäkringen .113.1 Försäkringsskyldighetens inträde . 113.1.1 Stipendier som beviljats före 2009 . 113.1.2 Statens konstnärsstipendier som beviljats före 2009 . 123.2 Ansökan om försäkring hos LPA . 123.2.1 Varje stipendium kräver en egen försäkringsansökan . 133.3 Fastställande av försäkring . 133.4 Fastställande av arbetsperiod . 133.4.1 Stipendiegivaren har angett en tidslängd. 133.4.2 Stipendiegivaren tar inte ställning till tidpunkten för arbetet eller dess längd . 143.5 Försäkringen börjar . 143.5.1 Tidigast den dag stipendiet beviljats . 143.5.2 Retroaktiv tid . 143.6 Fastställande av arbetsinkomst . 143.6.1 Flera stipendier samtidigt . 153.7 Hur kostnader beaktas när arbetsinkomsten bestäms . 153.7.1 Kostnadskalkyl . 153.7.2 Beviljat bara för arbete . 153.7.3 Beviljat både för arbete och för kostnader . 153.8 Fastställande av arbetsinkomst för medlemmar i en arbetsgrupp . 173.9 Justering av arbetsinkomsten under en pågående försäkringsperiod . 173.9.1 Arbetsinkomsten för stipendiater som får invalid- eller deltidspension. 173.9.2 Justering av arbetsinkomsten med lönekoefficienten . 174Avbrytande av försäkringen och dess upphörande i förtid .184.1 Avbrytande av försäkringen . 184.2 Efter avbrottet . 194.3 Försäkringens upphörande under pågående försäkringstid . 194.3.1 Upphörande med arbete . 19

Stipendiatförsäkringsguide4.3.23 (42)Ingen försäkringsskyldighet . 195Förenande av stipendier .206Internationella försäkringssituationer .206.1 En stipendiat från utlandet kommer till Finland för att arbeta på stipendium . 216.1.1 En stipendiat från ett EU- eller EES-land eller Schweiz kommer till Finland för att arbeta påstipendium . 216.1.2 En person från ett land med överenskommelse om social trygghet kommer till Finland för attarbeta på stipendium . 226.1.3 En stipendiat från ett icke-avtalsland kommer till Finland för att arbeta på stipendium . 226.1.3.1 Helhetsbedömning . 226.1.3.2 Tillämpning av bosättningsbaserad social trygghet på stipendiater . 236.1.3.3 Villkoren uppfylls senare . 246.1.3.4 FPA:s och LPA:s behörighet . 246.1.3.5 Har inte bosatt sig stadigvarande i Finland . 246.2 Stipendium har beviljats för ett arbete som ska utföras utomlands . 246.2.1 Stipendium har beviljats för arbete i ett EU- eller EES-land eller Schweiz . 256.2.1.1 Utsänd egenföretagare. 256.2.1.2 Utsänd arbetstagare som också utför arbete på stipendium . 266.2.1.3 Dispens . 266.2.1.4 Arbete i två medlemsstater . 266.2.1.5 Anställd i en medlemsstat och egenföretagare i en annan . 266.2.1.6 Stipendiatarbete i flera länder . 266.2.1.7 Pensionsskyddscentralens avgörande . 276.2.2 Stipendium har beviljats för arbete i ett land med överenskommelse om social trygghet . 276.2.3 Stipendium har beviljats för arbete i ett icke-avtalsland . 276.2.4 Stipendiaten åker utomlands för att arbeta under LFÖPL-försäkringens giltighetstid . 286.2.4.1 EU- eller EES-land eller Schweiz . 286.2.4.2 Länder med överenskommelse om social trygghet . 286.2.4.3 Icke-avtalsländer. 297Stipendiaters försäkringspremie .307.1 Hur LFÖPL-premien bestäms . 307.2 Grupplivförsäkringspremien . 317.3 Premien för OFLA-arbetsskadeförsäkringen . 317.4 Om försäkringen inte gäller hela året. 317.5 Fakturering av försäkringspremien . 317.5.1 Förfallodagar för försäkringspremien. 327.5.2 Flera stipendiatförsäkringar samtidigt . 327.5.3 Stipendiatförsäkring och försäkring för lantbruksföretagare samtidigt. 327.6 Dröjsmålsränta . 327.7 Utsökningsindrivning . 337.8 Indrivning av obetalda försäkringspremier från LFÖPL-pensionen . 337.9 Preskription av försäkringspremier . 337.10 Preskription av återbetalning av arbetspensionsförsäkringsavgift som betalats utan grund. 338Tillsyn över försäkringsskyldigheten .338.1 Stipendiegivarens skyldighet att lämna anmälan och uppgifter . 338.2 Annan skyldighet för stipendiegivaren att lämna uppgifter . 34

Stipendiatförsäkringsguide8.38.48.58.694 (42)Stipendiatens skyldighet att lämna anmälan och uppgifter. 34Skyldighet för den som leder en arbetsgrupp att lämna uppgifter . 35Tvångsförsäkring. 35Befrielse från försäkringsskyldighet . 35Pensionstillväxt på basis av LFÖPL-arbetspensionsförsäkring .369.1 Den totala arbetsinkomsten . 369.2 Lantbruksföretagarverksamhet vid sidan av stipendiatarbete . 369.3 Pensionstillväxt . 379.3.1 Åldersgränser . 379.3.2 Pensionstillväxt på basis av arbete under den aktiva tiden . 379.3.3 Tillväxtprocent . 379.3.4 Pensionstillväxt på basis av arbete som utförs vid sidan av pensionen . 389.3.5 Pensionstillväxt på grund av sociala förmåner . 389.3.6 Pensionsutdrag . 3810 Sökande av ändring i LPA:s försäkringsbeslut .3810.1 Besvär . 3810.1.1 Besvärstid . 3810.1.2 Inlämnande av besvär. 3910.1.3 Besvär som inkommit för sent . 3910.1.4 Besvärsskriftens innehåll . 3910.2 Behandling av besvärsärendet vid LPA. 4010.2.1 Tidsfrister . 4010.3 Besvärsinstansens beslut. 4010.4 Grundbesvär . 4010.5 Verkställighet av beslut under besvärstiden . 4110.6 Andra medel för att söka ändring . 4110.6.1 Rättande av felaktiga beslut . 4110.6.1.1 Undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut . 4111 Grupplivförsäkring .42

Stipendiatförsäkringsguide15 (42)Arbetspensionsförsäkring för stipendiaterGenom att teckna en arbetspensionsförsäkring enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006; LFÖPL) får stipendiater rätt till ålderspension, deltidspension, arbetspensionsrehabilitering och invalidpension enligt denna lag.LFÖPL-försäkringen ger också de anhöriga rätt till familjepension och grupplivförsäkringsersättning efter stipendiaten.När en LFÖPL-försäkring fastställs för en stipendiat ansluts till försäkringen automatiskt grupplivförsäkringsskydd, arbetsolycksfallsskydd enligt lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981; OFLA) till 31.12.2015 och från 1.1.2016enligt lagen om lantbruksföretagares olycksfall och yrkessjukdomar (873/2015;OFLAL) samt rätt till LPA-sjukdagpenning. Den arbetsinkomst som fastställts för stipendiaten i LFÖPL-försäkringen utgör även grund för de dagpenningar som utbetalasmed stöd av sjukförsäkringslagen.Stipendiatens LFÖPL-arbetspension beräknas på samma sätt som företagarpensionerna. På pensionsbeloppet inverkar den pensionsgrundande årliga LFÖPL-arbetsinkomstens storlek, den tid som försäkringen är i kraft samt den pensionstillväxtprocent som bestäms utifrån stipendiatens ålder.2Villkor för tecknande av försäkringStipendiater som bor i Finland och arbetar med stöd av stipendium som beviljatsfrån Finland ska teckna försäkring hos LPA för ålderdom, arbetsoförmåga och död ienlighet med bestämmelserna i LFÖPL.LFÖPL-försäkringen omfattar stipendiater som1) uppfyller de villkor som enligt 8 a § i LFÖPL gäller för stipendiater2) bor i Finland (se närmare punkt 2.7 och undantagen i kapitel 6)3) fyllt 18 men inte 68 år4) inte får ålderspension enligt arbetspensionslagarna och5) beviljats ett stipendium– med stöd av vilket stipendiaten arbetar minst fyra månader utan avbrott och– vilket omräknat till årsarbetsinkomst uppgår till minst 3 778,59 euro (i 2016års nivå).Skyldigheten att teckna LFÖPL-försäkring är obligatorisk för alla som arbetar på stipendium som beviljats 1.1.2009 eller därefter. Försäkring kan under vissa villkorockså tecknas för stipendier som beviljats innan lagen trädde i kraft (se närmarepunkt 3.1.1).Nedan redogörs noggrannare för respektive villkor för LFÖPL-försäkring.

Stipendiatförsäkringsguide2.16 (42)StipendiatEnligt 8 a § i LFÖPL avses med stipendiat en i Finland bosatt person som utan att stå ianställningsförhållande till den som beviljat stipendiet bedriver vetenskaplig forskning eller konstnärlig verksamhet i Finland med stöd av ett stipendium som beviljatshonom eller henne personligen från Finland.Med stipendiat avses också en person som på motsvarande sätt utan att stå i anställningsförhållande bedriver vetenskaplig forskning eller konstnärlig verksamhet ien forskar- eller konstnärsgrupp som har beviljats stipendium.Som en ovan avsedd stipendiat betraktas också en person som medan han eller honstår i anställningsförhållande eller bedriver företagarverksamhet får stipendium förforskning eller konstnärlig verksamhet som bedrivs separat från anställningsförhållandet eller de till stipendiegivarenEn utgångspunkt enligt LFÖPL är att stipendiaten inte står i anställningsförhållandetill den som beviljat stipendiet. Med anställningsförhållande avses ett avtal enligt arbetsavtalslagen genom vilket en arbetstagare eller flera arbetstagare tillsammanssom ett arbetslag förbinder sig att utföra arbete för en arbetsgivares räkning underdennes ledning och övervakning mot lön eller annat vederlag.Fastän en utgångspunkt för försäkringen är att stipendiaten inte står i anställningsförhållande till den som beviljat stipendiet, betraktas dock som stipendiat även enperson som står i anställningsförhållande till den som beviljat stipendiet, om stipendiet har beviljats för vetenskaplig forskning eller konstnärlig verksamhet som bedrivsseparat från anställningsförhållandet.Om stipendiaten arbetar i en arbetsgrupp förutsätts på motsvarande sätt att personen inte utför arbetet i egenskap av anställd.I en situation där en person har ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande separat frånstipendiatarbetet omfattas han eller hon för stipendiatarbetets del av LFÖPL och förarbetsavtals- eller tjänsteförhållandets del av pensionslagarna för personer i arbetsavtals- och tjänsteförhållande.Det finns ett beslut av Försäkringsdomstolen (FörsD 5.6.2014/2387:2011) om detta.En person utförde samma forskningsarbete i anställningsförhållande till universitetetoch på stipendium samtidigt. Försäkringsdomstolen ansåg att den centrala principeni arbetspensionssystemet är att pension bör tillväxa av all förvärvsverksamhet. Stipendiet beviljades av en annan organisation är den som betalade lön, vilket innebäratt pension tillväxer enligt ArPL för lönens del och enligt LFÖPL för stipendiatarbetetsdel.

Stipendiatförsäkringsguide2.2.17 (42)Pensionsskyddscentralens avgörande om tillämpningsområdeOm det är oklart huruvida stipendiet har beviljats för vetenskaplig forskning ellerkonstnärlig verksamhet som bedrivs separat från ett anställningsförhållande, kanPensionsskyddscentralen på ansökan av den som låter utföra eller som utför arbeteteller på ansökan av LPA avgöra om stipendiatarbetet ska försäkras enligt LFÖPL.2.32.3.1Företagsverksamhet vid sidan av stipendiatarbeteFöretagararbete som ska FÖPL-försäkrasSom stipendiat betraktas också en person som arbetar på stipendium vid sidan av sinföretagarverksamhet. Enligt förarbetena till lagen innebär ordnandet av pensionsskydd för stipendiater i LFÖPL att de stipendiater som tidigare varit skyldiga attordna sitt pensionsskydd enligt lagen om pension för företagare (1272/2006; FöPL)inte längre kan inkludera ett stipendium som beviljats för vetenskaplig forskning eller konstnärlig verksamhet i sin FöPL-arbetsinkomst. I fråga om det stipendiefinansierade arbetet omfattas de av LFÖPL. Försäkringsdomstolen har gett ett avgörande iett ärende av denna typ (FörsD 15.6.2011/3024:2010). En stipendiat är försäkringsskyldig enligt FöPL för sin arbetsinkomst av företagarverksamhet som avses i FöPLoch enligt LFÖPL för sitt stipendium.Exempel 1En författare har försäkrat sin författarverksamhet och sitt frilansarbete som kolumnist enligt lagen om pension för företagare. Hon får försäljningsinkomster från författarverksamheten och arvoden för kolumnistarbetet. Den 1 februari 2009 blir honbeviljad ett tvåårigt arbetsstipendium på 25 000 euro för författararbete. Stipendiatarbetet pensionsförsäkras då enligt LFÖPL och den övriga verksamheten fortsättningsvis enligt FöPL. Om personen har arbetat på stipendium också före år 2009 ocharbetet i fråga har räknats in i hennes FöPL-arbetsinkomst, ska FöPL-försäkringen tilldenna del justeras.Exempel 2En översättare har en FöPL-försäkring för sitt översättningsarbete. Han får ersättningför de böcker han översatt. Han beviljas också ett stipendium för översättning. EnligtPensionsskyddscentralens avgörande om tillämpningsområde ska översättaren taförsäkring som företagare enligt FöPL till den del förlaget betalar ersättning till honom för arbetet. Till den del han får stipendier för arbetet ska han ta försäkring somstipendiat enligt LFÖPL.2.3.2Försäkring av stipendiater som bedriver lantbruksföretagarverksamhetEnligt LFÖPL försäkras också gårdsbruksidkare, fiskare och renskötare, vilka enligt 3 §i LFÖPL betraktas som lantbruksföretagare. Om en stipendiat också idkar lantbruksföretagarverksamhet, fastställs försäkringen separat för lantbruksföretagarverksamheten och för arbetet som stipendiat. Vardera verksamheten försäkras enligt specifika villkor.

Stipendiatförsäkringsguide8 (42)Arbetsinkomsten i LFÖPL-försäkringen för lantbruksföretagarverksamheten bestämsmed stöd av 14 21 § i LFÖPL, medan arbetsinkomsten i LFÖPL-försäkringen för stipendiatarbetet fastställs med stöd av 21 a och 21 b § i LFÖPL.2.4Vetenskaplig forskning eller konstnärlig verksamhetStipendiatarbete som ska försäkras är vetenskaplig forskning eller konstnärlig verksamhet. Begreppet ”vetenskaplig forskning eller konstnärlig verksamhet” är omfattande.I lagen fastställs emellertid separat att som vetenskaplig forskning eller konstnärligverksamhet enligt LFÖPL betraktas inte studier eller lärdomsprov i anslutning till yrkesinriktad grundexamenyrkeshögskoleexamen ellerlägre eller högre högskoleexamen.Stipendier som beviljats till exempel för examensarbete eller för studier i Finland eller utomlands inom ramen för ovanstående examina omfattas således inte av LFÖPL.Däremot hör stipendier som beviljats för licentiatarbete till LFÖPL:s tillämpningsområde, såvida det inte är fråga om arbete i anslutning till högre högskoleexamen (t.ex.medicine licentiat). Stipendier som beviljats för framställning av doktorsavhandlingomfattas också av LFÖPL.2.4.1Stipendium för vetenskaplig forskning eller konstnärlig verksamhetArbetsstipendiumFör att en stipendiat ska kunna teckna en LFÖPL-försäkring förutsätts det att stipendiet har beviljats för arbete. Arbetsstipendium beviljas för kommande arbete ellerarbete som redan inletts men som fortsätter i framtiden (t.ex. stipendium som beviljas för framställning av doktorsavhandling).Stipendier som omfattas av LFÖPL är bland annat arbetsstipendier som beviljats förbedrivande av forskning eller konstnärlig verksamhet samt projektstipendier sombeviljats för ett visst arbete.ExempelEtt stipendium har beviljats för praktik. Stipendiegivaren anger i användningsändamålet att det arbete som ska utföras på stipendium är kontorsarbete och ordnandeav tillställningar. Enligt Pensionsskyddscentralens avgörande om tillämpningsområdeansågs denna typ av arbete inte vara vetenskaplig forskning eller konstnärlig verksamhet. Därför kunde stipendiet inte försäkras enligt LFÖPL.Inte stipendium för kostnaderStipendier som beviljats enbart för att täcka kostnader faller inte innanför LFÖPL:stillämpningsområde (t.ex. resestipendium eller stipendium för anskaffning av instrument).

Stipendiatförsäkringsguide9 (42)Erkänsla för livsgärning, andra motsvarande stipendier i form av pris inom konst ellervetenskap eller stipendier som beviljats för studier är inte heller sådana arbetsstipendier som avses i LFÖPL.2.5Stipendium som beviljats från FinlandMed stipendier som beviljats från Finland avses stipendier som beviljats av finländska privaträttsliga och offentligrättsliga sammanslutningar. Privaträttsliga sammanslutningar är till exempel stiftelser, föreningar och företag som drivs i olika företagsformer. Av dem är de finländska som har sin hemort i Finland. Offentligrättsligasammanslutningar är till exempel staten och kommunerna.2.6Arbete i FinlandGrundregeln är att stipendiatarbetet ska utföras i Finland. Det finns dock vissa undantag: Vetenskaplig forskning eller konstnärlig verksamhet som bedrivs utomlands jämställs med arbete som utförs på stipendium i Finland, om stipendium har beviljats från Finland uttryckligen för vetenskaplig forskning eller konstnärlig verksamhet som bedrivs någon annanstans än i Finland.EG:s förordning om social trygghet och de överenskommelser om social trygghetsom Finland ingått avgör i sista hand enligt vilket lands lagstiftning det arbetesom utförs med stöd av ett stipendium från Finland ska försäkras, om denna förordning eller en överenskommelse om social trygghet ska tillämpas.Den försäkrade kan under den pågående arbetsperioden resa utomlands för attutföra sitt stipendiatarbete i ett annat land, om han eller hon fortfarande omfattas av den bosättningsbaserade sociala tryggheten. Om EG:s förordning om social trygghet eller en överenskommelse om social trygghet ska tillämpas på arbetet utomlands, avgörs försäkringens fortsatta giltighet med stöd av bestämmelserna i förordningen eller överenskommelsen.Se närmare kapitel 6 om internationella försäkringssituationer.2.7Boende i FinlandEnligt 8 a § i LFÖPL avses med stipendiat uttryckligen en stipendiat som bor i Finland.Huruvida personen är bosatt i Finland avgörs enligt de principer som anges i lagenom tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet (1573/1993;nedan tillämpningslagen).Enligt principerna i tillämpningslagen anses en person vara bosatt i Finland om haneller hon har sin egentliga bostad och sitt egentliga hem här ochständigt huvudsakligen vistas här.

Stipendiatförsäkringsguide10 (42)Utgångsläget är att stipendiaten ska vistas fysiskt i Finland, eller närmare bestämttillbringa minst hälften av sin tid varje år här. I oklara situationer där stipendiatenhar personliga eller yrkesmässiga kopplingar till två länder, avgörs bosättningsfråganpå basis av helhetssituationen. Faktorer som tas i beaktande i dessa fall är b

säkring för lantbruksföretagare (1026/1981; OFLA) till 31.12.2015 och från 1.1.2016 enligt lagen om lantbruksföretagares olycksfall och yrkessjukdomar (873/2015; OFLAL) samt rätt till LPA-sjukdagpenning. Den arbetsinkomst som fastställts för sti-pendiaten i LFÖPL-försäkringen utgör även grund för de dagpenningar som utbetalas